Jump to content
Ани

Тайни и откровения - Учителя

Recommended Posts

ИЗПЪЛНЕНИЕ

______________________________________________________________________________

За да се постигне ефекта от паневритмичните упражнения, за да стане този контакт между умствения, духовния и физическия свят реален, необходимо е всеки участник в Живия кръг да бъде концентриран, съсредоточен в свещения акт на изпълнението. Всяко отклонение, изопачение на някое от движенията води до нежелани последствия, които никой не подозира. Паневритмията не е само танц за радост и добро настроение. Последните са един ефект от нейното изпълнение, но това не значи че той се постига лесно. Всеки, който влезе в Живия кръг трябва да знае, че поема една отговорност. Той става част от Цялото, но също той се задължава да изпълнява съзнателно и с Любов всички изисквания и правила в тази свещена игра. Силата на Паневритмията зависи от правилното й изпълнение. Ще има полза от нея само онзи, който съзнава, че тя е една Работа за повдигането на всички, и я изпълнява с внимание и с любов.

______________________________________________________________________________

ТАЙНИ И ОТКРОВЕНИЯ

Трябва да имате ясна представа за света, за да не се заблуждавате. Знаете, че мисълта, чувствата и движението са важни неща. мисълта дава форма, направление на нещата, чувството дава съдържанието, а движението е облеклото, без което не може.

Упражненията, които играете трябва да се коригират. Тъй както ги правите вие губите голяма част от енергията, която би трябвало да придобиете. Вие прахосвате енергията, която имате, а и тази, която придобивате я губите.

в тези движения има движения на растенията, на животните, на човека - те са свързани и преплетени в живота. В гимнастическите упражнения трябва да се възстанови първоначалното движение.

Има един външен свят човешки, има и един вътрешен свят човешки. Има един външен свят Божествен, има и един вътрешен свят Божествен. Някой казва: Слушай вътрешния си глас. И във вътрешния глас има заблуждение. Има заблуждение и във вътрешния и във външния свят. Уподобявам вътрешния свят на позлатен, отвън позлатен. Когато дойдат големите страдания изтрива се позлатата. Божественото и отвън и отвътре е златно, по това се отличава. Човешкото е без разлика - и външното е както и вътрешното.

В съвременната графология по почерка се познава характера на човека дали е алчен или щедър, милостив, страхлив ли е, има ли слабости и какви, има ли добродетели, всичко по почерка може да се познае. И когато гледате кой как играе Паневритмия по същия начин може да се разбере кой какъв е.

Кому какво липсва, веднага се познава. Като правите упражненията трябва да имате едно съзнание, че то е за ваша полза.

Някой тури ръцете си отпред отпуснато, това е животинско състояние. Упражненията се играят съсредоточено, стегнато, с обтегнати крайници, плавно, но не и да играете балет, да танцувате. Състоянието е: да благословиш. Пръстите на ръцете да не са разперени, а прибрани, ръката да бъде вдигната на 45° и мисълта да е съсредоточена, Когато правите упражненията няма да гледате и мислите кой как играе, но иде бъдете вглъбени в това, как вие играете. Вашата мисъл трябва да влиза и в ръцете, и в краката, навсякъде, във всяка клетка да участва. Мисъл и чувство да участват във всяко движение и да проникват във всяка клетка. При някои упражнения вие се обръщате наляво или дясно, на юг или север, на изток или запад. Към север - това е положително, към юг - това е отрицателно, за да има едно движение правилно. трябва да има една положителна и една отрицателна страна. В едно движение възприемате повече електричество, а в друго повече магнетизъм. В областта на магнетизма има мекота. Електричеството носи повече твърдост. Ако човек иска да бъде твърд, устойчив, постоянен, безстрашен, трябва да има повече електричество. Ако иска да бъде мек, да устоява на обсадата, която някой прави, той трябва да има магнетизъм, жилавост и гъвкавост е нужна. Всяко движение, жест, походка, упражнения, които правите ще наблюдавате и ще правите корекции. Навеждането показва, че имате два центъра: първо земятa и второ, слънцето. Навеждаш ли се,всъщност си със земята, центърът на земята има надмощие, затова се образува крива линия. Работата не върви добре. Ще се изправиш като свещ, центъра да е слънцето. Мъдрецът трябва да се изправи. Като заминеш за другия свят няма да заминеш като животно,ще се изправиш, ще държиш двата центъра. Като ядеш ще мислиш от къде идва храната, кой ти я изпраща. Как ще се оправи света? Един ангел може да дойде да ти даде известни направления как да се упражняваш, но ако не го слушаш нищо не може да се ползваш. В упражненията трябва да има и един вътрешен ритъм за да бъдат полезни и здравословни. И сега са полезни, но голяма част от тях отива неизползвана.Има неща, които докато си на земята все ще ги правиш. Не може да престанеш да дишаш. Щом престанеш да дишаш - свършено е с теб. Щом престанеш да ядеш, да пиеш вода, да мислиш -свършено е с теб. Тия упражнения, които ние ги имаме те са външни изрази.Човек трябва да види до колко негова-та мисъл е права, до колко неговите чувства и воля са прави. Когато прави-те упражненията, по този начин може да изправите много ваши недъзи - наследствени черти, например, може да изправите. Наследствените черти внасят винаги една тъмнота. Когато се измъчвате, когато ви е мрачно и страшно, казвате: ясно е, вече нищо хубаво не ме очаква. Един чувствителен човек също казва: нищо добро не ме очаква, чувствам го това, ето тази спусната мъгла, природата ми доказва.Питаш се: защо е дошла тази мъгла?Ами ти защо си дошъл? Мъглата идва да диша тук. Във всяка водна капка живеят разумни същества, които идват тук да дишат прана. Малките капки са техните тела. Те си играят, ту влизат, ту излизат от вас. Влизат във вашите дробове, излизат, вие даже не подозирате това. Както вие прескачате от камък на камък, така и онези капки във въздуха излизат и влизат. Но в това влизане и излизане те вземат нещо от човека и като намерят нещо нечисто, изнасят го навън. Те обичат да чистят.

Sila_i_Jivot_1993_1_06.jpg?fbclid=IwAR0f

В един общ ритъм

Някои религиозни казват: Господ всичко ще нареди, Господ ще помогне, ще оправи нещата. Ти ако не си помръднеш пръста за нещо, не зная колко Господ ще ти помогне. Ти като отиваш при майка си как ще се явиш? Със стиснати устни, със скръстени ръце ли ще отидеш при нея? - Ти като отидеш при майка си ще си отвориш ръцете и устата, за да й кажеш най-сладките думи, движенията ти иде бъдат свободни - това е естественото положение на твоята мисъл и чувство. При баща си също така ще се явиш, отдалеч иде отвориш ръцете си и тичешком ще отидеш при него, за да го посрещнеш. Когато отиваш при хората, които те обичат и ти ги обичаш, движенията ти са едни, а когато отиваш при хора, които не те обичат движенията са съвсем други. Вижте врабчето как трепери, как се озърта, да не би някой да му навреди, така и човек се страхува от Тези, които не го обичат.

Ако човек много се страхува, губи. Винаги когато човек се уплаши кръвта влиза във вътрешните съсъди на неговия организъм, капилярните съдове не функционират правилно. Само Любовта е в състояние да те избави от страха. “Страхливият не може да наследи Царството Божие”. Ще го наследят тези, които имат Любов. Не е страхът, който дава тон на живота ви. Ако Любовта се регулира от страха, това не е Любов. Любов, която регулира страха е Любов. Искате да направите нещо, но ви е страх, какво ще кажат хората, какво ще кажат дяволите, но какво ще каже Бог, това не ви интересува. Дяволът се страхува от Любовта. Той при всички положения е смел, но когато дойде Любовта треперят му гащите.

Един проповедник в Западна Америка ходил да събира пари за мисионерска работа. Дебнел го един разбойник и когато разбрал, че е събрана голяма сума го причаква на едно място, решава да го убие и да му вземе парите. Проповедникът като дошъл до едно място, слиза от коня си да се помоли на Господа, помолил се и отново се качил на коня, но гледа до него върви човек с пушка. Чуди се какво ще е това. След две години го викат да изповяда един умиращ, който му казва: "Познавате ли кой съм аз?" - "Не, не ви познавам." - "Аз съм един разбойник, който ви причаквах да ви убия и обера. Но до вас, когато се молехте бе застанал въоръжен мъж, той ме уплаши и аз не ви обрах." Любовта е въоръжена сила! От главата до петите е въоръжена, дето удари всичко помита, пред нея всички капитулират. За Любовта човек трябва да бъде герой. И най-големият герой трябва да има любов и той ще се бие за някого. А ако няма Любов той ще хукне да бяга. От любов към Отечеството отива да се бие. Или за Отечеството си, или за жена си, или за децата си, но все трябва да има обект.

И в упражненията, ако нямате обект, вие всякога ще вървите не както трябва и ще ги правите криво. Някои от упражненията да се покажат правилно и да се коригират. Ако така продължавате да ги играете, те ще изгубят своето значение и сила след време. За сега те са като китайски дами, в тях има мода, в железни калъпи се слагат краката, за да станат малки, та затова ситно едва-едва вървят. Попитали един китаец, защо техните жени вървят така стегнати. Той отговорил: За да не ходят много, за да не хойкат. Както и да е, това не е правилно. Оставете свободно да се развиват краката, не ги осакатявайте. Има си начини на движение. Правилните мисли и правилните чувства имат особени движения. Наблюдавайте как се движите когато ви е приятно, весело, и как се движите, когато ви е тежко, когато сте отчаяни. Щом човек се обезсърчи има ей такова положение - S, върви наведено, щом се насърчи вдигне главата си, държи отвесно положение между слънцето и земята. Има един външен свят, който създава

мъчнотиите на хората. Но природата осмисля нещата. Когато вали дъжд, влагата, която идва от небето размътва реките. И Божиите блага идвайки отгоре трябва да филтрират. Божественото е неокаляно. Причините за окаляне- то са външни. Окалянето произтича от човешкото естество. Отвън човешкият свят се каля и отвътре човек от своето неразбиране се каля. Тогава, за да се очистиш ще влезеш във външния Божествен свят, или във вътрешния Божествен свят. Щом влезеш там всичко се филтрира. Дотогава докато се смущаваш, ти си в човешкия свят, като престанеш да се смущаваш, ти си в Божествения свят. Имаш ли вяра - в Божествения свят си. Готов ли си да пожертваш всичко - в Божествения свят си. Започнеш ли да мислиш: какво ще стане с мене като остарея - в човешкия свят си. Всеки момент трябва да знаете в кой свят се намирате. Ако си в човешкия свят, ще те грухат, ако си в Божествения свят ще бъдеш като насадено дърво покрай реката, ще дадеш плод стократно. Двата свята се преплитат, трябва да ги разпознавате.

Отново ви казвам: Упражненията да се правят правилно, да не виждаш никого, да не мислиш за никого, да си концентриран. Когато искаш да разрешиш нещо сериозно, някой важен въпрос, концентрирай вниманието си, ще се създаде нова вълна, упражненията ще имат друг резултат. Хубаво е когато направите едно упражнение 1-2 минути да си отпочинат мускулите, да се отслабят малко. Също, понякога трябва да отпочинат и мускулите на краката. Упражненията от Паневритмията са като предверие за Божествения свят. Не можете още да оцените значението им. Упражненията играят важна роля за подмладяването на човека. Ако ги правите добре, правилно, бръчките от лицето ви поне ще се премахнат. Затова ви казвам да проучвате добре упражненията.

Често хората умират от атрофиране на мускулите, не се движат мускулите. Всеки мускул, всеки нерв, всяка клетка трябва да се раздвижат. Всяка болест е израз на една велика Божия тайна, която иска да ви се разкрие. Радостта носи откровения, скръбта носи тайни. В скръбта ще учиш Божиите тайни, а в радостта ще учиш Божиите откровения. Когато човек изучава Божиите тайни движенията са едни, когато изучава Божествените откровения движенията са други. “Мъчно е да се премахне една скръб.” Никак не е мъчно, стига да знаете как. Някой ви открадне парите, да кажем хиляда лева. Натъжите се. Идва един ваш приятел и казва: "За хиляда лева ли толкова много си се умислил? - Ето ти хиляда лева." А вие веднага казвате: "Де да бяха и моите хиляда лева." Това е грешката, не сте доволни и благодарни никога. Не мислете за изгубеното. Ако не бяха ви откраднали парите, вашият приятел нямаше да мине в този ден, пък и нямаше да има пари, за да ви услужи и успокои. Във всяка скръб, която преживявате на земята невидимия свят иска да открие една тайна на вашия ум и на вашето сърце. Всякога тайни няма да изучавате, ще изучавате и откровения. Онези, които постоянно изучават тайни животът им е нещастен, тогава от сутрин до вечер ви съветвам да изучавате откровения.

Разучавайте упражненията стъпка по стъпка, да ги усвоите добре, да играете пластично и в никакъв случай отсечено, остро. В резките движения се губи много енергия, те имат съвсем друг характер. Ръцете и краката са два противоположни полюса и играят много важна роля. Човек, който не знае как да управлява ръцете и краката малко постижения ще има. Между двата полюса е поставена главата, тя е центъра. Ако движите правилно ръцете ще се справите разумно с човешкия свят. Ако движите правилно краката, ще се справите добре с животинския свят. Ако хубаво и правилно движите гръбнака и мускулите свързани с гръбнака, ще знаете как да се справите с растителното царство, да черпите сокове оттам.

Сега нали има масажисти, но колко от тия масажисти работят според природните закони? Няма такива. Как разтриват, като нямат понятие как да се масажира, откъде да се почне, нагоре ли, надолу ли, отвътре навън, или отвън навътре да са движенията на ръцете му? Ако човекът е алчен, ще го разтриващ отвътре навън, ако е страхлив ще го разтриваш отвън навътре. Всичките хора няма еднакво да разтриваш. Знание е потребно, огромно знание, за да пипаш човека, камо ли да го лекуваш.

Това упражнение, дето съм ви дал за обливане е главно и важно. Мислите и чувствата да влияят вътре - красиво е. Отгоре да дойде Божието благословение. Това упражнение да се прави със свещено чувство.

Знайте, че отгоре ви гледат как го правите. Приятно е да се чете едно съдържателно и красиво написано писмо. Някои казват: "Е, сега не можем нещо да направим, ще оставим за следващото прераждане.” За другото съществувание има друга работа, сегашната работа сега ще я свършите. Ако оставите вашите дългове за друго прераждане те ще се увеличат толкова, че няма да може да ги платите.

Ако се развиват човешките чувства главата расте назад, ако се развива мисълта, главата расте отпред, ако се развива моралната стабилност, любов към Бога, главата расте най-горе - темето и понеже най-много обича земята, човек расте надолу. Енергиите на вътрешния свят трябва да се пренасят. Той е дотам, докъдето се вдигат ръцете. Това е царството на Божествения свят. Дотам, докъдето стигат краката, то е царството на животинския свят. Ако искаш да знаеш колко можеш да постигнеш, вдигни ръцете си нагоре и то е твоето достижение, после гледай по часовник колко дълго време може да ги държиш нагоре, това е духовната ти сила. Много е мъчно. Ако мисълта е силна, дълго време може да стоят, понеже кръвта отива нагоре да храни ръцете. Ако мисълта е слаба, кръвта не може да функционира нагоре. Ако човек при сегашното положение би си държал ръцете нагоре, те биха изсъхнали, затова стоят надолу спуснати, понеже и без мисъл могат да се хранят. Движенията на ръцете на светията са пластични, него нищо не го смущава, тих и спокоен е при всички условия.

Страх ви е от смъртта, нали така? Кой като се е страхувал от смъртта се е избавил от смъртта? всичко от което си се страхувал те е сполетяло. През какви ли не състояния човек е минавал. Смъртта както всичко друго е минаване от едно състояние в друго.

Човек се храни със Словото Божие. Той трябва да има не само физическа храна, но и духовна.

Нещата стават разбрани, когато имаш Божествена светлина. Неразбраното произтича от факта, че Любовта отсъства. Щом дойде Любовта, ще има светлина. Божествената Любов винаги носи светлина и живот, сърцето и волята добре работят. Щом дойде човешката любов, човек сякаш си загубва ума, става разсеян, мислиш, мислиш, нищо не измисляш, освен една каша.

Някои движения от Паневритмията влизат в Божествения свят, други в духовния, трети във физическия. Научете си да ги правите правилно, няма смисъл повече да говоря.

Колко основни мисли има в днешната беседа?

Човешкият свят е служител на Божествения, без него не може. Ако търсите истината в Божествения свят ще я намерите, а в човешкия - само като отражение.

в Божествения свят царят е цар, а работникът е работник, заедно вървят, разлика между тях няма. Царят се радва, че е цар, работникът се радва, че е работник, няма разлика, както на земята. Дотогава, докато правите разлика между едни и други сте в човешкия свят. Всички искате да сте големи, учени, силни. И това един ден ще стане, но и отговорностите съответно ще се увеличат. Малко знаеш, малко си отговорен. Много знаеш, направиш погрешка, много ще те бият. Има правда, въпреки, че не я виждате.

Не си нарушавайте мира за нищо и никакво. Ако на едно място не ти харесва, застани на друго, трето място. Нито се бутайте, нито си правете забележки. Направо се чудя на някои сестри, които постоянно се бутат и мърморят, не могат да си намерят място никъде. Някои хора имат по- гъсти влияния, в по-гъста материя живеят, останалите пък трябва да имат интуиция, да седнат до тези, с които са в хармония. Тук всеки иска предните места. Един ленив ученик и на първия ред да седне, все е това; способният и на задния стол да седне, ще е внимателен и съсредоточен. Не е лошо желанието на човека да е пръв, но пръв по разбиране. Пръв по светла мисъл, пръв по хубаво чувство, по правилни, красиви движения. Всичко, което вършиш да е красиво и ти да се радваш и околните да се радват. Има братя и сестри, които се въртят само на Паневритмията като чекрък, механически. Ако се оставят на влиянията на Божествения свят ще се коригират, движението ще стане правилно.

Тази сутрин като се изкачихме на Витоша, ако ви бяха натоварили с по сто килограма злато, щяхте ли да го изнесете, ама цялото, не на части? Струва ми се, че няма нито един, който да може да го изнесе. Между слънцето, златото и царевицата има нещо общо. Който разбира, използва зърната на царевицата за лечение, а шумата за рогозка. Чудесна дреха може да се направи от шумата. Сега подхвърляте царевицата, но като се видите на зор, ще й се поклоните.

Във всинца ви трябва да има желание да изчистите мисълта си. Оправим ли нашите мисли, ще оправим и на другите, защото сме свързани. Невидимият свят постоянно работи върху земята, да приготви света и хората да изпълняват волята Божия. Чрез човешките закони светът няма да се оправи, а чрез Божествените. Като решим да изпълним волята Божия светът ще се оправи.

Лекция, държана от Учителя на 6 май 1936 г. на Витоша

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×