Jump to content
Ани

Няколко съвета от Учителя

Recommended Posts

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НЯКОЛКО СЪВЕТА ОТ УЧИТЕЛЯ

МИСЛИ ИЗ БЕСЕДИТЕ МУ

Доколкото участва съзнанието ви в едно упражнение, дотолкова се ползва- те. Инак, то е един механически процес.

* * *

Онова, което правите, то е за вас. Ако правите едно паневритмично упражнение добре, вие ще се ползвате.

* * *

Движенията ви трябва да бъдат под контрола на вашата мисъл и воля Само тогава ще бъдете господари на себе си и на своята съдба.

* * *

Има смисъл да правите упражненията, ако придобивате нещо от тях. Каквото придобиете това се отнася до вас.

* * *

Ако в окултната Школа не можете да преустроите тялото си - вашите ръце, крака, лице, нищо не придобивате. Ако не можете да преустроите вашите мисли, чувства и постъпки, нищо не придобивате. Защо ви е тогава Школата?

* * *

Тъй както са дадени упражненията, гимнастиките, в тях е вложен дълбок смисъл. Не спазвате ли този смисъл, нищо не можете да постигнете.

* * *

Вашата мисъл трябва да влиза и в ръцете и в краката, навсякъде, във всяка клетка да участва. Мисъл и чувство да участват във всяко движение и да проникват във всяка клетка.

* * *

Знанието е едно средство, с което ти можеш да повдигнеш живота си. За да се повдигне този живот, непременно най-първо ти трябва да преустроиш главата си. За да мислиш правилно, ти трябва да изправиш главата си, да е точно между слънцето и земята, да е перпендикулярно поставена спрямо земята.

* * *

Когато при Паневритмията правите обливане, като си вдигнете ръцете нагоре, при снемането им, допрете ги до горната част на главата. Тази горна част на главата е важна. Така ще развиете хилядолистника, който е горната част на главата. Трябва ви цяла философия за гимнастическите упражнения.

* * *

У вас центърът на времето е различно развит. А в природата има общ такт, ритъм. Когато играете Паневритмията, ще я изпълнявате с общ ритъм.

* * *

В упражненията трябва да има и един вътрешен ритъм за да бъдат полезни и здравословни. И сега са полезни, но голяма част от тях отива неизползвана.

* * *

Като играете музикалните упражнения, избирайте си за другар този, с когото си хармонирате. Ако не си хармонирате, или се смущавате, не трябва да играете заедно.

* * *

На сестрите препоръчвам да се занимават с шиене на дрехи, не по модата, но по изискванията на природата. Тя иска да се спазват линиите на тялото. Ще шиете дрехите си по тези линии. Не ги ли спазвате, дрехата ще бъде изкривена. Като шиеш, ще мислиш за центъра на слънцето и за центъра на земята. Ще спазваш естествения перпендикуляр, като линия около която ще се движиш.

* * *

Гимнастическите упражнения имат смисъл за вас и ще допринесат полза, ако можете чрез тях да влезете в контакт с живата природа. Те са връзки, чрез които ще изкажете почитанието си към законите и правилата на природата.

* * *

Ако човек иска да си въздействува, трябва да си концентрира всички удове чрез силата на волята. Ако човек не може да си концентрира удовете, не може да бъде в съгласие с природата.

* * *

Човек трябва да върви прав. Като направи едно движение, в него да се забелязва пластичност. Каквито са движенията на вашето тяло, такава ще бъде и мисълта ви.

Sila_i_Jivot_1993_1_07.jpg?fbclid=IwAR0f

"Съзнанието да участва"

* * *

Задачата при гимнастическите упражнения е ума да присъствува. Там е силата!

* * *

Всеки един наш поглед, всяко движение на лицето, на ръцете, на устата, на тялото, на краката, всичко трябва да изразява Божествената Истина. Понякога ние със своите движения правим по-големи злини, отколкото като говорим с устата си.

* * *

Аз бих желал жените в Бялото Братство да имат особена осанка, да се стремят към красота на тялото. Затуй давам на всички ви тези упражнения, за да не сте хилави.

* * *

Сега на всички е необходимо физическо развитие. Душата не може да се прояви в едно хилаво тяло.

* * *

Каквито и да са упражненията, всички имат обща крайна цел - да се развива Божествената воля в човека.

* * *

Упражнението почива на едно вътрешно разбиране, не на някакво настроение. Метода при упражнението е чисто музикален, не е умствен, не е физически. Цялото в нас трябва да превърнем в едно живо, ритмично движение.

* * *

Колкото пo-съзнателни са движенията, толкова по-правилно се регулират енергиите в организма на човека.

* * *

Когато правите някакви упражнения, ще държите главата си отвесно. Това е най-доброто положение. Посоката на главата ви трябва да се съвпада с центъра на слънцето.

Sila_i_Jivot_1993_1_08.jpg?fbclid=IwAR0f

Облекло по изискванията на природата

* * *

Силата на човека зависи от онова, което той упражнява върху своето разумно тяло.

* * *

За да влезе съзнателно в правия път на живота, човек трябва да изучи всички сили на природата, както и тия, които действат в неговия организъм.

* * *

Мисълта на човека трябва да бъде свързана с праната. Всеки ден по един час човек трябва да мисли за праната, която иде от слънцето, за да може да я възприеме в себе си, и да се ползва от нея.

* * *

Природата е вложила в човека повече възможности отколкото той предполага. От него се иска работа, постоянство, да може да развие дарбите и способностите си. За да постигне това, той трябва да се свърже с живата природа.

* * *

Ученикът трябва да разбира времето и вечността като две величини около които се движи.

* * *

Във всяко движение трябва да виждате проекция на Божията мисъл.

* * *

Когато искате да внесете хармония в себе си, може да предизвикате формата на слънцето в съзнанието си, за да се образува и в съзнанието хармония.

* * *

Има една поза, която човек трябва да държи - винаги изправен. За да мислиш правилно, ти трябва да изправиш главата си, да е точно между слънцето и земята, да е перпендикулярно поставена спрямо земята.

* * *

За да вземе участие волята - ръцете трябва да се движат. Когато пее с движения на ръцете си, човек слага своята воля в действие.

* * *

В движенията на хората трябва да има разнообразие, пластичност. Във всяко движение трябва да има мисъл и чувство. Тогава движенията създават разположение в човека.

* * *

Всяко хармонично движение е музика. Постиженията на човека зависят от неговите хармонични движения. Хората не са достигнали още до великата хармония на Живата Природа.

* * *

Във всяко едно движение се проектират известни струи от човека на- вън, той взима и дава едновременно. И ако човек развали някои от тези струи, той сам ще пожъне последствията. Човек трябва да е искрен в движенията си. Всяко движение на очите, на ръцете му във всички негови пози, трябва да бъде съвършено естествено.

* * *

Земният живот на човека се изразява чрез движения. Всичко в живота е движение. И човек не може да се настрои духовно, ако няма антена, чрез която да възприема движенията, т.е. трептенията от духовния свят.

* * *

Махането на ръката трябва да образува едно особено движение, което да е в съгласие с Природата. Щом махнеш по този начин, ти предизвикваш всичките силови линии и те по този начин ти помагат. И ти имаш цялата разумна Природа на своя страна.

* * *

Човек няма какво да излиза от физическия свят, но да се хармонизира с него.

* * *

У всинца ви трябва да има желание, като правите едно упражнение, да върбите прогресивно в неговото изпълнение и сами да сте доволни.

* * *

Съвременните хора са изгубили голяма част от първоначалната прана на своя организъм, вследствие на което движенията в тях са слаби. За да могат хората да се разбират, да се обичат, да учат, трептенията на движенията в тях трябва да бъдат еднакви, т.е. еднородни. Разнородните трептения на движенията в хората са причина те да се отдалечават едни от други и да не се разбират. Засега, еднаквото във всички са упражненията, които ви се дават. Днес се иска от всички повече упражнения, по-малко философия.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×