Jump to content
Dela

Етапъ 4. СЪТВОРЕНИЕТО НА МЕСЕЦА

Recommended Posts

Етапъ 4.

СЪТВОРЕНИЕТО НА МЕСЕЦА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Сътворение:
Голѣма бѣше радостьта на силата на сътворе­нието, като видѣ да блѣсти слънцето въ всемира и върху земята, но силата на разрушението търсѣше още тъмотитѣ въ които да се промъкне, за да се опита да разруши земята, която заедно съ слънцето стана основа на единъ миръ, дето силата на раз­рушението трѣбваше да бѫде окончателно погубена.
Силата на сътворението схвана опасностьта отъ мрака, въ който остава земята отъ другата страна, гдето не я освѣтлява слънцето, и тогава тя реши да създаде второ слънце за неос-вѣтената часть на зе­мята отъ първото слънце.
Така силата на сътворението събра пакъ всич­кото си дихание, за да добие първото си вдъхнове­ние за сътворението на новото слънце.
Силата на разрушението обаче, като видѣ, че при това второ слънце тя не ще може вече да се доближи никога до земята, събра всички свръхсили останали още въ нея и се нахвърли съ всичката си ярость върху силата на сътворението. Така се раз­пали последната борба между тѣзи две сили за и противь всемира, чието създаване бѣ почнато отъ силата на сътворението.
Въ тази борба между силата на сътворението и силата на разрушението, вмѣсто второ слънце, си­лата на сътворението сътвори едно малко тѣло, пакъ съ свѣтлина, но не като тази на слънцето, което бѣ: месецътъ.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×