Jump to content
Dela

Етапъ 35. РАЗДѢЛЕНИЕТО НА ЧОВѢЦИТЕ НА ЗЕМЯТА НА ГОСПОДАРИ И РОБИ

Recommended Posts

Етапъ 35.

РАЗДѢЛЕНИЕТО НА ЧОВѢЦИТЕ НА ЗЕМЯТА

НА ГОСПОДАРИ И РОБИ.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Человѣчество:
Следъ като вкара человѣка въ хаоса отъ бѣсове, отъ разновѣрия и отъ разнопонятия за миро­вото и человѣческо сътворение, силата на разруше­нието замисли още по-голѣмо раздробление на че­ловѣческия родъ въ всички племена и народи на земята.
Въ този си замисъль тя поласка самолюбието на животнитѣ человѣко-мѫже и человѣко-жени, и внушавайки имъ мисъльта за сѫщо такова господ­ство надъ подобнитѣ тѣмъ каквото господство има­ше смъртьта надъ тѣхъ, раздѣли человѣцитѣ въ всѣко селище на господари и роби, като господаритѣ бѫдатъ покровителствувани оть смъртьта, дори сами тѣ понѣкога да вършатъ дѣлото на смърьта спрямо человѣцитѣ, а робитѣ да бѫдатъ винаги подъ страха отъ господаритѣ и отъ смъртьта, която господаритѣ могатъ да имъ причинятъ. Така се създаде хаосътъ и въ едновѣрцитѣ человѣци и въ человѣческото еднодържавие. Така, съ други думи, биде завършена картината на всечеловѣческия хаосъ, като възстанаха господари срещу роби, сити срещу гла­дни, боси и голи срещу обути и облѣчени, имотни срещу безимотни.
Така въ общечеловѣческия хаосъ отъ разновѣрия и отъ разноезичия завилнѣха бѣсове за господ­ство, които докараха пълното озвѣряване на человѣка.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×