Jump to content

24.ЗА ВСЕЗЕМНОЧЕЛОВѢЧЕСКИЯ ПЪРВОСТАРЕЙШИНА


Dela
 Share

Recommended Posts

24.ЗА ВСЕЗЕМНОЧЕЛОВѢЧЕСКИЯ

ПЪРВОСТАРЕЙШИНА.

ДОГМА: Начало бѣ мъртва точка, а първич­ность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Учение:
Първомировитѣ творения на силата на сътво­рението, предназначени за вѣченъ животъ, бѣха зе­мята и слънцето, отъ които слънцето остана като върховна и вездесѫща творческа сила, а свръхчеловѣческото творчество на земята се олицетвори въ първостарейшината всеземната человѣческа об­щария.
Заради това, смѣта се, че посрѣдствомъ този първостарейшина силата на сътворението се е на­пълно възцарила за мировия и всеземенъ человѣчески, животински и растителенъ животъ, чиито тво­рения и пресътворения сѫ преизпълнени само отъ силата на сътворението, въпрѣки всички опити на силата на разрушението да разруши този животъ.
Пакъ заради това, облѣклото на първостарей­шина на всеземната человѣческа общиария трѣбва да отразява презъ всѣко време и блѣсъцитѣ на слънцето и нѣжното сияние на месеца, и трептението на звездитѣ, и ефира на надземнитѣ синкавини, и пъстротата на земнитѣ зеленини. Такова сияющо и скѫпоценно облѣкло носи само той, за разлика отъ всички други първостарейшини на отдѣлнитѣ человѣчески общиарии.
Това отличие на всеземночеловѣческия първо­старейшина въ облѣкло съвсемъ не му дава право да се държи като неравенъ спрямо останалитѣ чле­нове на общиарията.
Всеземночеловѣческиятъ първостарейшина пред- седателствува винаги творческия съветъ при всеземночеловѣческата общиария, и всѣка година той по­сещава другитѣ всеземни человѣчески общиарии, за да следи лично вървежа на творчеството въ тѣхъ.
Презъ време, на неговото отсѫтствие за тая цель, което трае общо най-малко три месеци, наведнъжъ или съ прекѫсвания, той бива замѣстванъ отъ първосвещенослужителя, съвмѣстно съ творческия съветъ при общиарията
Наредбитѣ на всеземночеловѣческия първостарейшина въ областьта на творчеството сѫ задължи­телни за всички негови общиарии, освенъ ако противоречатъ на основното общиарско учение.
Всѣки всеземночеловѣчески първостарейшинъ, следъ изтичане на петь годишния му мандатъ, може да бѫде преизбиранъ.
Първосвещенослужительтъ при всеземночеловѣческото първостарейшинство, за отличие отъ дру­гитѣ свещенослужители, носи жезълъ въ червено, който на върха си изобразява слънцето. Този же­зълъ бива носенъ презъ всѣко време и на всѣкѫде.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...