Jump to content
Ани

45. Печатница „Житно зърно”

Recommended Posts

45. ПЕЧАТНИЦА „ЖИТНО ЗЪРНО”

С.К.: С Влад Пашов пожелахме да направим в бараката на двора на ул. „Оборище” № 14 печатница без печатарска машина. За мен „братството" 90% беше комунизъм, защото за мен комунизъм, анархизъм тогава беше все едно. Аз смятах, че идеята на нашето братство фактически, същината, най-главното е туй, което в задачата на човека, на човечеството, това е именно комунизма и смятам да се прави комунизъм въз основа на нашите разбирания така върху наша база, така, мирен комунизъм, без насилие. Мисля, че туй е, така си влязох аз в Братството с тез идеи. За мен именно комуната беше всичко. Пък другите работи, те бяха допълнително. Така беше в моето съзнание и донякъде и у Владо е било така, та за нас така си и остана идеята, че ний туй ще си правим комуна. Добре, ама стана така, сега ще кажа как са станали нещата. Извикаха ни в „Житно зърно", редакцията на „Житно зърно”, нашите млади приятели на съвещание. Ами виж какво, там беше Георги Томалевски, там беше Борис Николов, Георги Радев, разбира се, и още няколко души като че ли имаше. Но тези тримата главно така, тъй да се каже. И сега те предварително ни извикаха, а то бе по повод на туй, че ний за да си доставим буквите, оловни букви, поискахме един заем от тях да ни авансират за нашата работа, да ни помогнат да си заплатим буквите, като срещу туй обещахме ще печатаме „Житно зърно". Това беше положението. Сега, като се получи туй предложение чрез Владо, той Влад влезе така, влезе непосредствено с тях, те са уговорили Владо, не знам сега как, кой именно е играл в тази игра. А май, че и Петър Камбуров беше тогаз в редакцията, както и да е. Петър Камбуров не цигуларя, а другия, който е от Казанлък. Той следваше пък биология. Те бяха студенти всички.

Ний бяхме работници, те бяха студенти, значи малко от високо гледаха на нас. Уговорили Влада, че туй печатница като правим, тя да бъде на името на „Житно зърно”. Те ни дадоха известна сума наистина, така, аз и от други хора взех, на мен лично ми дадоха пари, за да си помогнем, пак от наши братя от Севлиево, то единият беше от Търново, но женен в Севлиево, живееше в Севлиево. Коста Борисов даде една сума, друга сума даде Иван Гюзелев, който беше учител пък някъде надолу на южния край. Та той отделил от заплатата си. Другият чиновник, и той отделя от заплатата си. Дадоха за таз идея, защото бяха в течение и бяха във връзка с мене и аз им бях писал, че ние тъй и тъй издаваме списание, но всеки случай те доброволно дадоха като отделиха известни суми. И ние тези пари, които взехме от „Житно зърно", платихме буквите. Сега аз да съм имал пари, едва ли, не съм имал. Пък може да съм имал съвсем малко, но това бяха парите, с които започнахме от „Житно зърно" и от тези двама приятели от Севлиево. Сумата не си спомням общо каква беше, обаче въпросът беше да се купят букви и да се купят туй което на печатарски език се казва каси и регали. Касите е туй, в което се наредени буквите, а регалът е нещо като шкаф, в който се пъхат касите. Значи поръчахме ги. Аз нали съм бил в печатницата на баща си, знам как са тия работи. Поръчахме ги тука, направиха ги тия каси и регали, буквите взехме от букволеярницата, платихме всичко, не сме заборчлявали и почнахме работа.

Почнахме работата, започваме със списание „Житно зърно", беседи тогава Учителя ни даде да набираме, не си спомням точно какво. В 1923 г. като е било, но какво работехме. Почнахме лекции да работим. Не неделни беседи, а от лекциите така, не си спомням коя първо беше.

В.К.: Значи освен „Житно зърно” сте печатали и лекции. С.К.: Именно, лекции и беседи печатахме и няколко, и това, и продължихме с „Ново човечество". Останалите броеве вън от първи и втори, и трети се отпечатиха в печатницата на . Къде го набирахме не си спомням, май че там го набирахме. Виж какво, ти знаеш тоя поет, който умря скоро от Троян, как се казваше, бе. Той и Тончо Цоневски имаха печатница на „Веслец" с малка машина. И там отидохме. Там набрахме втори и трети брой беше при тях. Той е много известен този, той нали беше през време на тази война, освободителната, когато влязохме по Сърбията така с руските войски, беше един от тези дописници, много известен, но излезе ми из ума сега. В.К.: И както да е. С.К.: Там печатихме втори и трети, щото нашата печатница не беше още там организирана и след туй от четвърти брой на списанието до края е набирано на ул. „Оборище" № 14 и печатано в „Земеделско знаме". Това е цялата работа и продължи се работата, разбира се. Аз като спрях там със списанието си, като видях, че няма да може да върви, аз понеже, тъй да се каже ме прерязаха и тази моя идея да правим комуна, разбираш ли. Моята идея беше комуна да направим. Сега тия приятели от „Житно зърно” без да са имали някакви лоши намерения тъй смятат, че трябва да бъде тяхно. Хайде, тяхно, тяхно стана.

В.К.: Искаше да бъде комуна печатницата. С.К.: Печатницата, в смисъл, аз имах широки планове, аз имах големи планове, обаче то като дойде в техни ръце, те си назначиха един касиер, Жечо Панайотов беше. Направиха го касиер и нали работата стана тяхна, на „Житно зърно”. Нашата идея я изхвърлихме. Значи пресече се идеята. Кой знае как Владо са го уговаряли, а привлекли Владо за тяхното списание, щото на туй събрание, което направихме, като взехме да говорим за туй. Тъй стана, че всички бяха заедно, но и Влад се изказа така, приел тяхната идея и като тъй аз оставам самичък. Оставам самичък, не съм възразил нито дума, тъй го искат, тъй, както и да е, щото нали един съм против много и не е главно там. Главното е щом хората, щом така искат, аз сам няма какво да им се противопоставям. Нито дума не съм възразил, макар че това е за мен един тежък удар, все едно, че с брадва ме удрят. Това е идеята, с която аз живея ден и нощ, комуна да правя. И въз основа на туй големи работи да вършим, те я отрязват изведнъж.

Предоставяме ви 4 съобщения в „Житно зърно” от различни години:

а)

До братята и сестрите

в гр. /село/....................................

Н.Л.К.Б.Л.

/Няма любов като Божията любов/

Любезни братя и сестри,

За нуждата от просветен фонд се доста говори на Младежкия събор, тая година, и вярвайки, че представителите на всеки град са осветлили по тоя въпрос останалите братя и сестри в провинцията, не ще излагаме надълго причините и обстоятелствата които го създадоха, и целите, които ще се преследват с него, а само бегло ще ги очертаем.

1/ По обстоятелствата, които го създадоха: липсата на сплотеност при просветната работа в цялото братство, което обстоятелство препятствува за бързото и ясно ориентиране в посоките на общия идеал и в последствие за последователно формиране на един общ по принцип мироглед, базиращ се на тоя идеал. Причините за това са вътрешни и външни

2/ В стремежа си да намали по възможност до минимум влиянието на тия причини, които са често и от материално естество, Братството, чрез представителите си, основа просветен фонд, който за чисто външни удобства, носи името „просветен фонд „Житно зърно", оставайки си обаче независим от това последното.

3/ Целите му ще бъдат: оставайки непричастен в инициативата на каквито и да било предприятия, било от общ или от частен характер в Братството, в кръга на чисто просветното и то специално книжовно дело, да подпомага това братско начинание в пътя на реализирането му със средствата, които ще се втичат в касата от всички доброволни вноски, от страна на братята и сестрите и от възможните приходи от самото дело. Не ще и съмнение, че една от най-важните цели ще бъде подпомагане по възможност по-бързото излизане на съборни книжки, беседи, брошури и пр.

За да се улесни технически както оформяването и засилването, тъй и правилното функциониране на този фонд и поставянето му на разположение на всяка благородна инициатива в просветния път, биде избран по общо съгласие на събора подходящ касиер, а младежкия клас в София, от своя страна избра просветен комитет от трима братя и три сестри.

Както биде вече уговорено на събора, всеки град - център си избира местен касиер, който ще има грижата, след като събере вноските от околията си, всеки три месеца да ги внася на централния касиер, брат Жечо П. Жеков в София.

За да може веднага да почне да функционира и да могат да бъдат посрещнати някои основни и от първостепенна важност нужди, необходимо е, както се каза на събора, първата вноска да постъпи по възможност веднага.

Вноските се изпращат на адрес:

Жечо П. Жеков - кантора Цанев - Сердика № 21.

Всичко отнасящо се до фонда или въобще до просветното дело на адрес:

Кръстю Тулешков, ул. „20 април" № 20.

София, 26.VII. 1925 г.

С.Б.Л.Е.Л.

/Само Божията Любов е Любов/

От Комисията.

б)

ПОКАНА

За записване абонати за третата годишнина на окултното списание „ЖИТНО ЗЪРНО”

Вярно на своя дух, списанието и тази година ще излага просто и достъпно въпроси от Живота, така както той се проявава в настояще време във всички области: духовна, социална, в областта на науката, изкуството. То ще се стреми да засяга най-вече ония животрептящи питания, които вълнуват човека, в когото се е зародило новото съзнание, на човека, който е излязъл из капището на разните религиозни или житейски вярвания, за да се приближи към онова живо, първично ядро на Истината, което представлява съкровеното усилие на всички велики Учители на човечеството и целта на всяка религиозна система. Следователно то не ще засяга религиозно-догматични въпроси - предоставя това на ония, които милеят най-вече за формата на истината - а ще третира въпроси, които имат пряко приложение в живота на всички човеци - към каквато и народност, религия, класа и звание да принадлежат.

Понеже една от основните цели на списанието е да допринесе за разширяването и просветлението на човешкото съзнание, то ще отбелязва по възможност всички усилия на човешкия дух да се освободи от тесните атавистични рамки, в които го сковават старите разбирания на живота. Ще се помъчи - доколкото допущат това рамките на списанието - да набележи перспективите на новата разширена и вдълбочена наука, която се заражда днес на междата, която дели така наречените „официална" и „окултна" науки: където се срещат вече най-напредналите представители на „официалната" наука с работниците на окултната.

По специално ще бъдат поместени статии - освен по отбелязаните по-горе проблеми - и по въпроси от психологията, педагогията, практичните окултни науки, научна астрология, основните начала на живота, геометрия или наука за линиите и формите на човешкото тяло, няколко физиогномично - психологични етюда, вести за духовната и научна мисъл в чужбина и др.

Всички технически подобрения, които са желателни в много направления ще зависят най-вече от разпространението на списанието. Абонамента и тази година остава 60 лв. предплатени.

Обръщаме се към всички досегашни настоятели и абонати на списанието и към всички ония свободни и разумни човеци, които имат присърце делото за което ние ратуваме, да се погрижат за неговото разпространение, за да може то по-сигурно да допринесе своя скромен дял за процъфтяване на Великото Дело на Светлината, което вършат Майсторите на Деня.

Адрес: Редакция /на сп./ „Житно зърно"

ул. „Оборище” № 14 - София

От Редакцията

в)

ПОКАНА

За записване абонати за петата годишнина на окултното списание „ЖИТНО ЗЪРНО”

Днес сме пред прага на разцъвтяването на човешката душа, разцъвтяване на Красивото, което винаги е живяло дълбоко в душите, но за което сега е дошло вече време да се прояви. Човешкото съзнание днес е вече достатъчно пробудено, за да чуе вътрешния глас, който му говори за красотата на новия живот. Когато се изучават законите, по които се развива човешкото съзнание, ще се схване, че този духовен копнеж, който виждаме днес по целия свят, не е случаен, но се дължи на новата фаза, в която влиза човечеството.

Всички проблеми на днешния живот могат да се разрешат правил но само в светлината на по-дълбокото познаване силите и законите, които лежат в основите на живота. Най-великото изкуство е изкуството да се живее разумно.

„Житно зърно” ще работи в този нов дух за хвърляне светлина върху проблемите на живота във всичките му области. То ще застъпва статии за законите и силите, чието познание е необходимо за разумното преустройство на живота. Ще помества и статии за окултните науки в тесен смисъл на думата /астрология, френология, физигномика, хиромантия и п./ за окултното движение в странство, преглед на новата окултна литература в чужбина и у нас и пр.

Нека разпространението на списанието тази година да стане важна задача за всички съчувственици. Те се умоляват да съдействуват за записване на абонати. Досегашната практика беше само настоятелят в града да се грижи за разпространението му. Обаче това не е достатъчно, понеже той не е във връзка със всички среди. Ето защо полезно е всички съчувственици да поканят за абониране свои приятели и познати, както в града, така и в околията. Може да се постигне достатъчно, ако всеки съчувственик направи нужното в средата, в която се движи. Даже ако всеки съчувственик запише още един или няколко абоната, той е вече доста направил.

Които желаят, могат да посочат и адреси, на които да пратим пробна книжка.

За проникване на списанието в по-широки кръгове, желающите могат да абонират на свои средства и читалищата в града и околията. Годишен абонамент 80 лева предплатени за 10 книжки от по две коли. Първата книжка от новата годишнина ще излезе към края на март т.г.

Всичко се изпраща на адрес. Редакция на списание „Житно зърно", Никола Нанков, Булевард „Дондуков” № 16 /до кино Пачев/, София.

София, февруарий 1929 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До.....................................

През своето седемнадесет годишно съществуване, списанието „Житно зърно" е разчитало на сътрудничеството на своите добри и верни приятели. То извърши и продължава да върши своята мълчалива работа между тия, които обичат светлината, вярват в неминуемата победа на любовта и в дълго чаканото царство на Божествената хармония.

В желанието си да разшири кръга на своите сътрудници, редакционният комитет се обръща към Вас с братска молба да станете за напред негов сътрудник в отдела.........................................на всеки месец /до 2 писма/ пращате своята статия на брат Боян Боев, квартал „Изгрев", София, 13.

Уверени сме, че Вие ще се отзовете на тая наша покана, защото познаваме и Вашата привързаност към идеите на списанието. Освен посочения по-горе отдел, в който Вие можете да бъдете ценен сътрудник, свободен сте да пишете и в останалите отдели на списанието. За осветление, по-долу даваме отделите, които възнамеряваме да застъпим.

В очакване на Вашата статия, изпращаме Ви своите братски и сърдечни поздрави.

Изгрев, март 1943 г.

Редакционният комитет

Отдели в списанието:

1. Резюме от беседите на Учителя.

2. Общи актуални статии.

3. Наука.

4. Педагогия.

5. Музика.

6. Окултни науки /астрология, физиогномия, френология, кабала. розенкройцерство/.

7. Здравни въпроси /медицина, дишане, хигиена, паневритмия, светлолечение и п./

8. Поезия /стихове, поеми, разкази/.

9. Преводи от други езици.

10. Загадъчни явления.

11. Разговори с Учителя /Репортаж от нашия живот/.

12. Отзиви, вести и книгопис.

13. Художествен отдел /скици, статии, изобразителни изкуства/.

14. Френско резюме.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×