Jump to content
Ани

98.2. Проекто-договор за основаване на Трудова Задруга „Братство“.

Recommended Posts

98.2. ПРОЕКТО-ДОГОВОР

ЗА ОСНОВАВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАДРУГА „БРАТСТВО”

ПРОЕКТО-ДОГОВОР

ЗА ОСНОВАВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАДРУГА „БРАТСТВО”

О.О. ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕЧАТАРСТВО И КНИГОИЗДАТЕЛСТВО

Севлиево - 1945 г.

Днес на.......................1945 г. подписаните........................ сключихме следния договор:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Всички подписани образуваме заедно дружество с ограничена отговорност, под името: „Трудова задруга „Братство”, О.О. Д-во за печатарство и книгоиздателство, със седалище гр. Севлиево.

Чл. 2. В различие от другите, о.о. д-ва, трудовата задруга „Братство" е такова дружество с ограничена отговорност, при което частния капитал, специално неговите печалби, са ограничени в известни рамки, като за сметка на това се дава възможност на работниците и служащите да вземат участие в печалбите на предприятието, а останалата част от печалбата се отделя за идейни - културни и благотворителни, общополезни цели.

Чл. 3. Предмет на предприятието е издаването и отпечатването на книги за четене и всякакви други печатни издания. При възможност дружеството разширява своята дейност и в други области на стопанския живот-земеделие, занаятчийско или индустриално произвоство, търговия и т.н.

Чл. 4. Дружеството се съставя за неограничено време.

ЦЕЛ

Чл. 5. Целта на дружеството е:

1) Да работи за създаване на добри материални и духовни условия за живота на своите членове и на всички, които вземат участие в него с физически или умствен труд.

2) Да даде своята морална и материална подкрепа на идеята за братството между хората и народите, чрез изграждането на „Дом на Всемирното Братство” с богата библиотека към него на български и на всички по-важни чужди езици, който Дом да послужи като център за разпространение идеите за братството и за обединение на народите.

3) Да подпомага образуването на трудови задруги, подобни на тази, в други населени места на страната.

4) Да извършва и подпомага извършването на благотворителна и културна дейност, да подпомага нуждаещи се да продължат образованието си и т.н.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Чл. 6. Основният капитал на дружеството, разпределен в основни дяла, възлиза на лева. Част от този основен капитал, а именно лева, е внесен в пари, а останалата част от. лева, е внесен в движими имоти - печатарски машини, букви и друг печатарски инвентар, печатни издания, хартия за печат и т.н. - според приложения към настоящия договор подробен опис, съставляващ неразделна част от него, съгласно предварителната оценка на съдружниците.

Чл. 7. Този капитал се притежава от съдружниците, както следва: 1)....2).....3) и т.н.

ФОНД „ВСЕМИРНО БРАТСТВО"

Чл. 8. При основаването си дружеството получава от книгоиздателство „Братство", Севлиево сумата ....... лева, внесена в отпечатани книги и печатарски инвентар, която сума се подарява от поменатото книгоиздателство за да послужи за основаването на специален фонд при дружеството на име фонд „Всемирно Братство”.

Чл. 9. Целта на фонда „Всемирно Братство" е да изгради „Дом на Всемирното Братство" с богата библиотека към него и да подпомага образуването на трудови задруги „Братство" в други населени места на България, било като влага част от средствата си като свой дял в новооснованата трудова задруга.

Чл. 10. Трудова задруга „Братство" о.о. д-во приема фонда „Всемирно Братство", като се задължава да го олихвява с 5% годишна лихва, да отделя всяка година част от печалбите си за неговото увеличение и впоследствие да го обособи като отделна юридическа личност.

Чл. 11. До обособяването на фонда „Всемирно Братство” в отделна юридическа личност, той се управлява от дружеството.

Чл. 12. В случай на ликвидация на дружеството, членовете на последното нямат никакви права върху фонда „Всемирно Братство", чието стопанисване и управляване се поема от управителен съвет на същия фонд, избран от общото събрание на дружеството и действуващ съобразно специален устав.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 13. При годишната равносметка, след като се спадне законната амортизация на инвентара и направените през годината разходи, включително лихвите на фонда „Всемирно Братство”, изчислява се чистата печалба, която се разпределя както следва:

25% за дивидент на дяловете, който не може да бъде повече от 12% върху стойността на дяловете. Остатъка в повече, ако има такъв се прехвърля към фонд „Всемирно Братство".

15% за допълнително възнаграждение на работниците и служащите в предприятието, според получените от тях през годината заплати. Това допълнително възнаграждение не може да възлиза на обща сума повече от 50% върху изплатените през годината заплати на работници и служащи. Остатъка в повече, ако има такъв, се отнася към фонд „Всемирно Братство”.

35% за фонд „Всемирно Братство”, предназначен за изграждане Дом на Всемирното Братство, библиотека към същия и за подпомагане образуване на трудови задруги в други населени места, с дух и цели, подобни на тези на трудова задруга „Братство" в Севлиево.

5% за културен фонд, който се употребява за културни и благотворителни цели, подпомагане нуждаещи се да продължат образованието си и т.н.

10% резервен фонд.

10% фонд разпространение беседите на Учителя Петър Дънов, който се изразходва всяка година за една и съща цел, по решение на общото събрание.

Заб. по отношение на последния „Фонд за разпространение на беседите”, ония съдружници, които заявят, че не са съгласни с него, получават лично съответната част от процента, определен за тази цел, който им се припада.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Дружеството се управлява от един или повече управители, избора на които става от общото събрание. За управители, в случай на нужда, може да бъдат назначени и нечленове на дружеството, но в такъв случай трябва да има поне един управител, който да е член на дружеството.

Чл. 15. Надзора на дружествените работи се извършва от надзорен съвет, състоящ се от трима членове, които се избират също от общото събрание.

Чл. 16. Както управителите, така също и надзорниците може да бъдат уволнявани във всяко време от общото годишно или извънредно събрание, като в такъв случай същото избира техни заместници.

Чл. 17. При избиране на управители и надзорници, избират всички, които участвуват в дружеството, съобразно вложения от тях капитал, включително и избираемите.

Чл. 18. Пред всички власти, фирми и частни лица дружеството се представлява от управителите или от тяхни пълномощници. Управителите действуват и подписват фирмата заедно или поотделно. Подписването става, като под фирмата на дружеството се поставят подписите на управителите, заедно или поотделно.

Чл. 19. Правата на управителите или на някои от тях, за представляване на дружеството и за действуване от негово име, могат да бъдат ограничавани или да им се дават специални пълномощия от общото събрание.

Чл. 20. За начина, по който ще бъде подписвано и управлявано от своите пълномощници - управителите, дружеството уведомява фирмите, с които работи и гражданските власти.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

Чл. 21. Общото годишно събрание става всяка година най-късно до края на м. май и се свиква от управителите.

Чл. 22. Извънредно общо събрание може да се свика във всяко време на годината, по желание, изявено в писмено заявление, до управителите, представляващо поне половината от дружествения капитал. В случай на нужда, управителите и надзорния съвет също имат право да свикват извънредно общо събрание.

Чл. 23. Решенията на общото събрание се вписват незабавно в протоколната книга, която може да бъде преглеждана от всеки съдружник. Препис от взетите решения, подписан от управителите, се изпраща на всеки съдружник след закриването на общото годишно или извънредно събрание.

Чл. 24. Събранията на дружеството са законни, ако в тях е представен поне половината от внесения капитал.

Чл. 25. Решенията на общите събрания са законни, ако са взети с болшинство, представляващо повече от половината от представения капитал.

Чл. 25. Отсъствуващите от общото събрание могат да бъдат представени от пълномощници, били те членове или нечленове на дружеството, за която цел опълномощените трябва да представят нотариално пълномощно.

Чл. 26. Решенията на дружествените събрания се вземат чрез гласуване, при което един глас се равнява на 10 000 лева от дружествения капитал.

РАЗНИ

Чл. 27. Всички членове на дружеството се задължават да продължат своето участие в дружеството най-малко две години от основаването му.

Чл. 28. Най-малкото участие в дружеството е с 10 000 лева, които се равняват на един дял от дружествения капитал и дават право на един глас.

Чл. 29. Ако някой от съдружниците пожелае да излезе от дружеството, то това става в края на търговската година, при приключването на годишната равносметка. Ако дружеството бъде затруднено да изплати наведнъж дяла на напускащия, то това става чрез разсрочване изплащането за една или няколко години.

Чл. 30. Приемането на нови съдружници и увеличението и намалението на внесените дялове става от общото събрание.

Чл. 31. Суми, внесени в течение на търговската година, се олихвяват до деня на годишната равносметка, след което вече се вписват като дялов капитал.

Чл. 32. В случай на разногласие по управлението на дружествените работи, въпроса се разрешава от общото събрание.

Чл. 33. В случай на нужда, дружеството открива свои клонове и в други населени места на страната.

Чл. 34. При излизането на един съдружник от дружеството, той получава основния си дял, чистата печалба, която му се пада според годишната равносметка, а така също и припадащата му се част от резервния фонд.

Чл. 35. Дяловете от дружествения капитал са наследствени. След смъртта на някой от съдружниците неговите законни наследници имат право да заместят наследодателя си като участници в дружеството или да го напуснат. В последния случай сметката им се ликвидира в края на стопанската година или чрез разсрочване.

Чл. 36. Ония от съдружниците, които полагат свой труд в управлението или в каквато и да било работа в дружеството, получават възнаграждение, определяно от управителите. Същите определят възнаграждението и на всички други физически и умствени работници в предприятието, освен ако това става по силата на някакъв закон в страната. Заплатите на управителите се определят от общото събрание.

Чл. 37. Управителите и надзорниците не могат да получават никакви проценти от печалбата на дружеството. В случай на особени заслуги по разширяване и засилване дейността на дружеството последвани от несъмнени успехи, общото събрание на дружеството може да гласува определено извънредно възнаграждение на управителите и надзорниците, или на някои от тях. Общото събрание може да гласува извънредно възнаграждение и на отличили се работници, независимо от уговореното в чл. 13 на настоящия договор участие в печалбите на предприятието

Чл. 38. Отчетната година свършва в края на м. март, след което се свиква общо годишно събрание.

Чл. 39. Дружественият договор може да бъде изменен само по решение на съдружниците, взето с болшинство, представляващо поне 3/4 от основния капитал.

Чл. 40. Дружеството прекратява своето съществуване по решение на съдружниците, взето с болшинство поне 3/4 от основния капитал.

За всички случаи, неспоменати в настоящия договор, дружеството се намира под разпорежданията на Закона за дружествата с ограничена отговорност.

Оригиналът на настоящия договор се депозира в Севлиевския Областен Съд, а препис от него се представи на всеки от съдружниците.

гр. Севлиево.................1945 г.

Съдружници-основатели

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×