Jump to content
Ани

3. Югославянско братство и Балканска федерация 3.1 Статията „Балканска федерация" / Сава Калименов. – В: Братство, Севлиево. Г 2 бр 19

Recommended Posts

3. ЮГОСЛАВЯНСКО БРАТСТВО И БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

3.1. СТАТИЯТА „БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 19, 1.05.1930, с. 1, 2.

От известно време насам, печатът в съседните ни държави -Гърция, Сърбия и Ромъния, а също и някои официални среди в същите държави, усилено се занимават с идеята за осъществяването на една Балканска Федерация, в която да влизат всички балкански народи. Нам не ни е известно добре върху какви основи и с какви средства смятат нашите съседи, респ. тия среди, които подигат въпроса, да изградят тая Балканска Федерация. Не ни е известно дали те са достатъчно разумни и идейни, дали те са достатъчно здрави, за да могат да издържат едно такова предприятие и, следователно, дали те са приемливи за нас. Но, въпреки това, нас ни учудва и озадачава обстоятелството, че българският печат, българското общество, в лицето на своите официални и неофициални представители, пази почти пълно мълчание по този въпрос, като че ли той никак не ни засяга и не може да ни интересува.

Предложенията на нашите съседи не са били до сега подложени на обсъждането и преценката на нашето обществено мнение. Последното не си е казало думата по тях. Нещо повече, тия среди у нас, които би трябвало да подигнат и разяснят този въпрос - ръководителите на периодичния печат, като че ли съзнателно избягват да се занимаят и произнесат по този въпрос. (Доколкото ни е известно, единствения случай, в който се разглежда този въпрос, е статията на проф. С. Киров под заглавие „Балканската Федерация”, печатана в бр. 6 тази годишнина на сп. „Отец Паисий". Но достатъчно ли е това? Изчерпан и разрешен ли е въпроса? - Не! Подигнатият въпрос е от първостепенна жизнена важност за целия наш народ, за всеки един от нас - неговите членове. Правилното идейно и практическо разрешение на този въпрос, който самият ход на историята ни налага, е съдбоносно за нашия народ, както и за всички народи на Балканския полуостров и само то едничко може да ни избави от нови катастрофи, от нови безполезни и безрезултатни кървави борби. Само правилното разрешение на този въпрос може да превърне Балканския полуостров от арена на безконечни кървави борби, от непрестанно димящ и заплашващ световния мир вулкан, в Балкански рай, в място за братско сътрудничество и взаимно подпомагане в пътя на културния напредък.

Ето защо, този въпрос трябва да бъде нашироко разгледан от нашия печат. Той трябва да стане достояние, в своите и най-малки подробности на цялото наше общество. Той трябва да намери своето място в съзнанието на всеки български гражданин, защото той засяга всички.

Във връзка с това, ние искаме да изкажем накратко нашето мнение по този въпрос. Не ще се разпространяваме надълго да излагаме всички преимущества, всички добри резултати, които ще даде реализирането на Балканската Федерация за всички съставящи я народи. Достатъчно е само да отбележим премахването на граничните тяжести: паспорти, визи, мита, което значи: свободен достъп на лица и стоки в границите на една 30-40 милионна обширна държава, разкриване на нови свободни пазари за всеки вид производство; разкриване на нови обекти за духовна дейност; разширяване, издигане на гражданското съзнание до една по-висока степен. То значи още: освобождаване, на първо време само частично, от огромната тяжест на военните бюджети, които тегнат на народния гръб, освобождаване на огромни сили за творческа, а не разрушителна дейност. То значи, най-после, разрешение на болния национален въпрос на Балканите и сериозна стъпка към осъществяване на още по-големия идеал - Паневропа, Европейски Съединени Щати.

Всички знаем, че живота се проявява в най-разнообразни форми и че нищо не може да задържи една вече надживяна, станала вече излишна форма. Обаче, също така трябва да се знае от всички, че всяка една нова, т.е. по-висша форма се достига, се изкупува единствено с цената на жертвата. Следователно, това общество, тия народи, които искат да облекат своя живот в една по-висша, по-целесъобразна форма, трябва да бъдат готови на жертви. Това е закон. Без него не може да се осъществи идеализираната по-висша форма на обществен живот. За да се отхвърли старата форма и да се приеме новата, необходимо е да се пожертвува, да се отхвърли съдържанието, което е изпълняло и изградило старата форма.

Ето защо, пред нас изпъква въпроса: готови ли са балканските народи, готови ли са всички тия, които са блазнени от величието и красотата на идеята за Балканска Федерация, да направят нужните за нейното реализиране жертви? Ние имаме макар и приблизителна представа за големината и характера на тия жертви, които ще трябва да се направят от всички, и затова, на зададения по-горе въпрос сме наклонни да отговорим - не! Балканските народи, балканското обществено мнение не е още достатъчно назряло, за да може да поеме върху себе си жертвите, които е нуждно да се положат като фундамент за изграждане на величественото здание на Балканската Федерация. Но като казваме това, като отговаряме отрицателно на този въпрос, ние не искаме да кажем, че той трябва да се изостави за „когато му дойде времето”. Напротив, заедно с това ние искаме да изтъкнем и подчертаем нуждата от незабавна, усилена и непрестанна подготовка на общественото мнение, на общественото съзнание, за да стане то способно да разреши правилно подигнатия въпрос, т.е. да стане способно да направи нуждните жертви.

Ние знаем, че в основите на бъдещето величествено здание на Балканската Федерация, което ще даде подслон и щастие на всички балкански народи, трябва да бъде погребан, като изкупителна жертва, националния егоизъм, който съществува във всички един от тези народи. Ние знаем, че за изграждането на Балканската Федерация трябва да бъдат пожертвувани както великосръбската и великогръцката идеи, така също и великобългарската, великоромънската и т.н. Способни ли са за това балканските народи? - Ако не са, те трябва да станат способни за него. Преди това, т.е. докато шовинизма на която и да е било националност живее, в колкото и прикрита форма да е облечен той, до тогава идеята за Балканска Федерация не може да бъде реализирана в своята чиста форма и не може да ни донесе очакваните резултати.

Ето защо, ние намираме, че при днешните условия, при днешните правителства и ръководящи кръгове в балканските народи, при днешния национален егоизъм и шовинизъм, които царуват навред, всеки опит за реализиране на Балканската Федерация би бил само компрометиране на великата и светла идея.

Нужни са нови разбирания, нужни са нови методи, нужни са нови хора за нейното реализиране така, че то да бъде от полза за всички. Тези нови разбирания, тези нови методи сега се пробват, сега се изработват в недрата на живота. Тези нови хора сега се раждат и растат, сега се подготвят, за да могат утре да изнесат на плещите си великата задача за побратимяването на балканските народи. И те идат! По-рано или по-късно, ние ще чуем техните победоносни стъпки на арената на живота. Те ще дойдат и Те ще разрешат болните въпроси на настоящето. Защото само те имат силата и способността за това и защото утрешния ден принадлежи на тях!

Как изглежда пред очите на тия нови хора светлия идеал на бъдещата Балканска Федерация? Върху какви основи и с какви средства се изгражда тя?

Балканската Федерация, в нейния идеален образ, не е нищо друго, освен едно истинско Братство на Народите, на всички народи, населяващи Балканския полуостров. В това Братство всички народи са с равни права: - никой не може да бъде потискан, никой не може да бъде пренебрегван. Всяка една област чието население пожелае, може да се обособи като отделна единица със свои закони и обществен ред, със свое самоуправление. По такъв начин вътре в границите на обширната Балканска Федерация ще могат свободно да съществуват независимите и със свое собствено управление: България, Сърбия, Гърция, Ромъния. Албания и Черна Гора, а също така и: Македония, Добружда. Тракия, Хърватско, Трансилвания, Босна, Херцеговина и т.н. Защото само по този начин - чрез освобождаване и обособяване като отделни единици на различните племена и области, а не чрез тяхното завладяване или разделяне от по-големите, ще може да се сложи край на националните и племенни борби на Балканския полуостров.

Има две възможности, които на всяка цена трябва да се избегнат при реализирането на Балканската Федерация. Първата е: образуването Федерацията за да се противопостави тя на една или друга държава, или за защита на една или друга държава, напр. - да пази Сърбия от Италия, Румъния от Русия или Унгария, Гърция от Турция и т.н. Втората възможност е тази - всеки един народ да влезе с всичкия свой шовинизъм и национален егоизъм, очаквайки само полза за себе си от Федерацията, без да има сериозно намерение да зачита правата, като даде свобода на другите народи. Една такава Федерация, в която хървати, македонци и т.н. продължават да бъдат потиснати, както днес, не ще бъде нищо друго, освен същото огнище на междуособици, каквото е бил и до сега Балканския Полуостров. Следователно, осъществяването на Балканска Федерация трябва да бъде дело на хора, в които старите стремежи за господство, за надмощие чрез потискане на по-слабия не съществуват. Тя трябва да бъде дело на хора с високо съзнание, които са решени да реализират мира и братството на народите чрез даване свобода и равни права на всеки един от тях.

Не остава нищо друго, освен тия именно хора, хората на новото в живота, хората на мира, на братството и на любовта от всички балкански народи да си подадат ръка и да заработят усилено за подготовката на условията за реализиране на истинска Балканска Федерация - факел на мира и на братския живот за целия свят.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×