Jump to content
Ани

4–то писмо

Recommended Posts

4 – то писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

10. Тази Школа е от памтивека. През нея са минали хиляди, хиляди същества. Които са минали и спазили правилата, те са приели диплом и благословения. Те са излезли от тази Школа и сега се радват. И вие гледайте да минете същия път, да приемете диплом и благословение. Не мислете, че тази програма ще се измени. Тя е една божествена Школа, ще минете по всичките правила, не я критикувайте. Имайте вяра, опитайте, може да поставите всичко на най-строг опит. Но веднъж като опитате, не се съмнявайте. Може да ви дам микроскопически опит да направите - опитайте, но не се съмнявайте, за да не се спъвате в пътя си като ученици.

 

Аз бих желал всички да минете през тази Школа и всеки да счита за привилегия, че е ученик и да каже: аз ще бъда един от примерните окултни ученици. В себе си да кажете това: Ще бъда един от примерните ученици! Съмненията ще дойдат, може да ви приказват, но вие ще вярвате, ще вярвате, че ще бъде!

 

11. В окултната Школа ще развивате мъжество, сила, смелост, решителност, за да работите за своето повдигане. Някои от вас имат по-добри условия, някои имат по-слаби условия. По-силните, у които умът е развит, ще помагат на по-слабите, на които умът не е тъй развит, не могат да разсъждават дълбоко. У един практичният ум не е развит, други не могат да мислят философски, трети имат воля, но сърцето им е сухо. Сега тъй ще се събирате, че ще гледате да дружите с онези, които имат добър ум и добро сърце. В туй отношение можете взаимно да си помагате. Не мислете, че можете всичко сами да направите. Всичко може да направи човек, когато е свързан с Христа, т.е. в дадения момент той е свързан с всички добри, с всички съзнателни хора, които имат един и същ стремеж. И като станете ученици, вие ще се свържете с всички ученици по земята. Някой път аз казвам, че не сте ученици. На физическото поле сте ученици, но в астралния свят не сте, в божествения свят не сте.

 

У всички ви трябва да има един съзнателен подтик. Не искам у вас да работи само съзнанието и самосъзнанието, да се самоосъждате, но моето желание е да живеете във вашето подсъзнание и свръхсъзнание. По някой път трябва съзнанието и самосъзнанието да ги отдалечите, те ви спъват. Почне ли човек да се занимава със своите или с погрешките на другите, той се спъва. Не се стремете да си криете погрешките, но не се самоосъждайте, но се изправяйте.

 

12. Ако посещавате една Школа, каквато и да е, където и да е, била тя в Индия, в Китай, в Тибет, в Америка или в Германия, във всички тия Братства има едно и също правило: Всички ще ви подложат на изпит. Във всяка една окултна школа правилото навсякъде е едно и също. И двете Школи, тази на Бялото Братство и тази на черното Братство, правилото е едно и също. Най-първо, ученикът ще се изпита верен ли е или не. Верност, смелост се изисква. Без страх и без съмнение в тоз път! Придобиете ли това качество, тогава ще пристъпим към първите уроци, на онова истинско знание, за да се освободи духът ви от връзките на материята, ограниченията и престъпленията. Тогава ще се познаете и ще почнете с Любовта.

 

13. Ако вие не преминете през ред сътресения, през ред изпити в живота, какви ученици ще станете? Вие казвате: аз вече цяла една година съм тук в Школата. Хм, една година! Не една година, не един живот. Може би ви трябват един, два, три живота. Може в един живот да направите много, но да не мислите, че е лесно да се добият окултните познания, да се усвоят тия окултни сили и да се научим как да живеем. То е едно от най-великите изкуства. И аз не познавам по-велико изкуство от изкуството да знаеш как да живееш.

 

14. Вие сте влезли в Школата много лесно, всички сте влезли без никакви изпити и мислите, че сте в окултната школа. Не! Вие сте в преддверието на окултната школа, и сега, който ще влезе в окултната школа, ще мине през един изпит. През девет огъня ще ви прекарат. Не мислете, че е лесно. Аз още не съм ви взел на разходка в другия свят. Тук в Школата много лесно влизате, но един ден ще ви взема в Школата горе, да видите как седи в същност работата. Като влизате в Школата най-първо трябва да имате абсолютна вяра и безстрашие.

 

15. Сега, първото нещо: В школата се изисква онези от вас, които искат да придобият истинското знание, да се доберат до един положителен морал, не този обикновен морал, и тогава черното петно в съзнанието, сами ще си го намерите, но затова е необходимо да отправите ума си към своето съзнание, за което вие необходимо да се концентрирате. Като проектирате ума си към вашето съзнание, вие ще видите в себе си една бяла, мека, много приятна светлина, то е вашето съзнание, което прави отражение. Но за това е необходима мъдрост и постоянство. Мъдрост и Истина може да разрешат този въпрос. Любовта после ще дойде.

 

16. Туй, което става в окръжаващата среда, с него искат да отвлекат вашето внимание в друга посока. То е едно налягане, и онзи ученик, който разбира закона, ще знае, че туй налягане отвънка е тъй необходимо, както в една реторта трябва да има налягане, за да може законът да работи. В Школата трябва да има известно съпротивление. Та няма да се плашите от външната обстановка на нещата. Тези свещеници, които днес пречат, те са били ученици някога в окултната школа. Някои от тях са изпъдени от Школата, и като няма какво да правят, станали са свещеници. Но Школата на Бялото Братство е безпощадна. Един ученик веднъж изпъден от Школата за непослушание - неговата съдба е решена - той се деградира постепенно. Постепенно изгубва ония условия, при които той може да се учи, и следователно при всяко едно прераждане условията почват да стават по-тежки и по-тежки, докато той дойде в положението на един посредствен индивид. И тъй са се родили в Индия тези парии, най-бедните, идиотите, най-тъпите. И помнете, всеки един човек ще дойде до това положение, щом веднъж е постъпил в една Школа и се върне назад. В каквато и да е Школа, дали си от Школата на Бялото Братство, или от Школата на Черното Братство, и в двете Школи законът е един и същ, всякога резултатът е смърт! Трябва да знаете, излезете ли веднъж из Школата, очаква ви смърт! Така че връщането назад е смърт. Казва се: "Който претърпи докрай, спасен ще бъде". Не трябва да се страхувате от нищо!

 

Трябва да бъдете безстрашни! Връщане назад е смърт, дали си в едната школа или в другата, законът е един. Затуй и в Бялото Братство, и в Черното Братство всички се отличават с постоянство.

 

Какво постоянство има във всички Братства! Защото те знаят, че ако не издържат, смърт ги очаква! В Черното Братство всеки, който не устои, очаква го смърт. И в Бялото Братство всеки, който не устои, очаква го смърт! И обратно - в Черното Братство ако устои - очаква го живот, и в Бялото Братство ако устои - очаква го живот.

 

Вие едва влизате в Школата, в преддверието на Школата сте, но вътре ще влезете. И след като сте влезли в Школата и се върнете назад, смърт ви очаква. Напред ако вървите - живот ви очаква. Тъй е разрешен въпросът. Да не мислите, че е лесно да кажете: Аз ще се откажа. Ще се откажеш, но смърт те очаква! Напред е живот, назад е смърт, най-малкото поколебание носи смърт. Ако вървите напред, очаква ви младост, знание, мъдрост, истина, свобода, правда, любов, милосърдие и всички добродетели. Върнете ли се назад, очаква ви позор, грехопадане, нещастие, израждане, смърт.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×