Jump to content
Ани

12-то писмо

Recommended Posts

12 - то писмо

IV. ОБЩО ЗА ШКОЛАТА

1. Школата на Бялото Братство е една велика Божествена школа, в която абсолютно няма никакво изключение, на 100 милиони години няма нито едно изключение. Единствената Школа в света, в която няма изключение, е Школата на Бялото Братство. Влезете ли в тази Школа, всички тези Братя вярват в тебе. Техният живот е такъв, какъвто е животът на Бога. Като казвам, че техният живот е като живота на Бога, подразбирам, че във всички прониква Божественият живот във всичката му пълнота и то без никакви закони, без никакво принуждение. Всеки знае своята длъжност и всеки се нарежда според нея. Те нямат абсолютно никакви писани закони, но всички знаят своите длъжности тъй добре, като че ли имат най-добрата организация, най-добрите закони, прекарани през тяхната камара. И ако вие влезете в това Бяло Братство, никога няма да познаете кой е първият и кой е последният. Та имайте предвид, не мислете, че там в тази Школа, /Учителя говори за вътрешната школа на Бялото Братство/, където ще учите Истината, ще има катедра и Учител като мене, тъй да седи на масата като мене и учениците да са наредени на столове, както вие сте наредени. Тук е тъй, но там нещата не са наредени така. Като се научите да спите правилно, ще разберете как е това. Обаче, когато тези велики истини се пренасят на земята, при условията на сегашния наш живот, ние трябва да търсим начини, и методи, и формули да изразим тези велики истини, които са тъй недостъпни за сегашните умове. Сега са недостъпни, но ще станат достъпни.

 

2. Аз не считам, че само присъствието в събранията на Школата, че само то е окултна школа. Не, целият ваш живот е една окултна школа. Ако мислите, че само в събранията сте в Школата, лъжете се. Не, но целият ваш живот е една окултна школа, на която ще служите. По този начин ще имате резултат. От гледището на тези принципи ще решавате всички други въпроси, каквито и да са те: индивидуални, семейни, обществени, народни. Всичките въпроси все от гледището на Школата ще решавате.

 

3. Като влизате в Школата, ще влезете с празни каси, за да можем да турим нещо ново. Който е с пълна каса, да не влиза в Школата, защото няма къде да му се даде нещо ново.

 

4. Ако запитате, защо различните Школи често пропадат и съвременното общество не се поправя, то е по простата причина понеже между учениците има много недъзи, които занимават техните умове и не могат да се занимават с това, което се предава в Школата. Когато Божественото говори вътре в нас, ние често се занимаваме със странични работи и пропускаме да чуем гласа на Божественото. Когато идва в Школата, ученикът не трябва да има нищо, което да го смущава, за да може да следи мисълта на Учителя. Той не трябва да е нито гладен, нито жаден, нито да му се спи, нито дa е болен. Аз искам вие да мислите, когато аз говоря, защото законите, в които живеем не са лични, а са безлични. Пред Бога, пред Великия Закон на Школата, няма никакво значение, какво обществено положение заемате, дали сте министър или цар, или слуга - в Школата всички са равни. А какво знаете, и това не ни интересува. Нашето желание е да учите и да мислите, а не да се занимавате със странични работи.

 

5. В невидимия свят не се интересуват от нациите. Законът е такъв. Всякога трябва да знаете, че едно окултно течение, което иде от пространството, е условие за един народ да се развива правилно. И окултната школа е външен израз на това течение. Понеже и в астралния свят има големи борби, то ако вие не съедините вашата воля с това течение, вие може да го отбиете. И тогава, онези, към които го отбиете, ще се ползуват, а онези, от които течението е отбито, ще пострадат. На това основание аз твърдя, че реката Нил е отбита от Централна Африка, тя е отбита от сегашната култура. И ако в бъдеще дойдат хора да я отбият пак във вътрешността на Африка, тя ще се повърне в своето първоначално корито. Като ученици вие ще внимавате да не отбиете течението, в което сега живеете. А затова трябва да спазвате законите на Школата, в която сте влезли.

 

6. Някой казва: Аз и без Школа мога. Без Школа от човека нищо не става. Трябва да знаете, че ако някой мисли, че без Школа може да влезе в небето, той се лъже. Без Школа, никой не може да влезе в небето. Земята е една школа и който не се школува и мисли че без учене може да влезе в небето, лъже се. В който и да е смисъл, от вас се иска учене. Законът на невидимия свят е толкова строг, че няма да допусне да влязат там простаци. По никой начин! С милиони и милиарди години ще ви държат на земята, но ще ви заставят да учите. И след милиони години, при най-голяма упоритост, ще ви заставят най-после да учите. Затова учете навреме, за да избегнете излишни страдания.

 

7. В тази Школа ще учите онова изречение на Соломона: Има време за всяко нещо. В Божествената Школа се показва времето за всички неща, които трябва да се извършат. Трябва да знаем кога и как да ги извършим. Всяко нещо има своето време.

 

8. Ще се пазите в Школата да не нарушавате хармонията. Ще се пазите, защото всеки един от вас може да излезе временно от течението. Всяка една мисъл и всяко едно желание в даден случай може да ви измести от релсите. И когато сте пред лицето на Господа, защото пред лицето му всякога не сме, нищо друго да не виждате. По този начин ще придобиете една вътрешна опитност, която може да ви бъде едно от най-силните доказателства. Аз искам като дойде Божият Дух, Той да произведе онези резултати, които ви са необходими. Той знае какво ви е необходимо при сегашните условия, от какво се нуждаете. Всеки се нуждае само от едно нещо, тези неща не са много. И когато Духът дойде, Той ще внесе туй едното във вас и ще оживеете.

 

9. В окултната школа ще изучаваме живота в неговото проявление, ще изучаваме методите и начините за трансформиране на енергиите, които циркулират в нашето физическо тяло. Знаете ли колко енергии има натрупани във вас? Тези енергии трябва навреме да се използуват. Ако всяка една енергия, вложена във вашето тяло, не я използувате на време, други ще я използуват.

 

10. Ние се намираме пред една дилема. Вие имате една велика задача, имате едно минало така преплетено, че както сте събрани, не сте на еднакъв уровен. Повечето от вас са положителни елементи и там е мъчнотията. Затова като се срещнете се отблъсквате. Вие вътрешно може да имате известни енергии, но знаете ли тези енергии какво зло са принесли на света? Повечето сте положителни, а сега трябва да направим половината положителни и половината отрицателни, тогава работите ще вървят успешно. А този закон, как да ставате положителни и как да ставате отрицателни, ще ви го покажем, ще ви дадем правила. В природата ще ги научите тези правила, в града не можете да ги учите, само в природата може да ги научите.

 

11. Окултната школа не е Школа за утешение на хората, но тя е Школа за изучаване на великите неизменни закони на Битието, на проявленията на Бога, в който нашият живот се развива съразмерно и хармонично. И само при проявлението на такава любов, ние ще бъдем в състояние да влезем в съзнателен контакт с Онова Същество, което прониква Космоса, т.е. да дойдем в съзнателно съприкосновение с Бога. И само след като минем през 999 форми на любовта, ние ще чуем тихия глас да ни говори и като го чуем, ще разберем защо живеем на земята. Щом разберете защо живеете на земята, тогаз земята веднага ще се изправи пред вас, и тя няма да бъде старата земя, старата земя ще изчезне и ще се изправи пред вас като едно живо същество. И тогава като ходите по земята, вие ще имате едно ново разбиране, един нов морал. Като ходите по това живо същество ще вървите толкова деликатно, че ще кажете: Туй същество е толкова благо и велико и ще гледате да не му причинявате никаква болка и сътресение. А това ще научите в Школата.

 

12. Като влезете в окултната школа, резултатът и успехът ви ще зависи от това, какви са вашите разбирания. Някои запример идват тук да се научат, но мислят да научат някои тайни. Не, никакви тайни няма да научат. Аз не казвам тайни. За да изучите тайните, които искате, трябва ви цяла вечност. Тъй щото нашите тайни с един ден, с един час никой не може да ги вземе. По този начин нищо не може да разберете и научите. Но онзи, който влезе с онова чисто сърце да търси Бога на Любовта, той може много да разбере.

 

13. Тук в Школата аз виждам вашите мисли, вие казвате: Хубаво е това учение, но ние имаме мъчнотии в живота си. Мъчнотиите в живота ви, това е едно благословение за вас. Най-великото благословение за един ученик на окултната школа е да има мъчнотии и то големи мъчнотии. Той тогаз се счита за герой. Ако няма мъчнотии, той нито ученик, нито вярващ, нито оглашен може да бъде. Първото нещо: Имате ли мъчнотии, вие сте ученици, нямате ли мъчнотии - с вас въпросът е свършен. Мъчнотиите са задачи в окултната школа, дадени на учениците, както на студента по математика дават трудни задачи. А вие седите и казвате: Добър е Господ, като дойде Духът в нас, като каже Господ, всичко ще бъда. Туй е едно детинско разсъждение. Господ каквото е искал всичко е направил и ние трябва да изучаваме и разбираме туй, което Господ е направил.

 

14. Като ученици на окултната школа ще считате за голяма привилегия и чест да бъдете членове - оглашени, верующи и ученици на Великото Всемирно Бяло Братство, което иде да внесе новата култура в живота. И вие трябва да се приготвите вече. Още от днес почнете, имате условия да работите мълком, тихо и разумно. Уповавайте на тези Божествени закони. Работете както работи светлината.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×