Jump to content
Ани

13-то писмо

Recommended Posts

13 - то писмо

IV. ОБЩО ЗА ШКОЛАТА (продължение)

15. Сега аз искам да ви запозная с най-елементарните неща в Природата и да ви покажа техния вътрешен смисъл. Това е основата, но върху тази елементарна основа лежат по-нататъшните ваши познания, които ще имате. Защото в окултизма, мнозина окултисти са се пoдигали много високо, има адепти, които са се качвали до третото небе и от там са се струполясвали с главата надолу. В окултизма онези, които са почвали сами в Пътя на окултното развитие, ще ги пуснат донякъде, но после ще ги върнат назад, ще им дадат един добър урок, ще им покажат, че през свещения Път на Божественото училище, без знания не се минава. Човек трябва да знае, знания му трябват, за да може да работи. Като казвам "да знаете" то значи, да можете всякога да проверите вашето знание, да го докажете, тъй както един ученик в едно обикновено училище, като му дадат една задача, той знае правилата за решаването й.

 

16. Сега аз желая, като ученици на тази Школа, да не ви е страх. Сега някои се запитват: Какво ще стане с нас, когато нашият Учител си замине? Аз да ви кажа, какво ще стане: Ако вие сте мислили и после действували, всичко това ще стане на пух и прах. Ако вие сте действували и после мислили, всичко ще се възрасти. Ако вие мислите, че тази работа е моя работа, тогаз напразно си губите енергиите и времето. А ако мислите, че туй е Божествено дело, вие ще възрастнете. Вие трябва да се самоопределите в себе си. Тъй ще питате: Божествено ли е това учение или не. Ако е Божествено, идете с него, както аз съм с него. Туй дело е Божествено и аз се застъпвам за него, защото е Божествено, и не само аз, но всеки ще каже: Това дело е Божествено и вие ще пожертвувате живота си за него, там е вашето спасение. С туй дело вие ще се прославите, без него ще се обезчестите. На опит ще проверите, че това учение е Божествено. Жива храна за вас е тази, която ви носи сила, подем. Ако това учение ви носи сила и подем, то е Божествено.

 

17. Сега не смесвайте вашите религиозни вярвания с окултните истини. Една окултна истина може да се употреби в каквато форма искаш, тя не се ограничава. Една окултна истина не можеш да я вържеш. Окултната истина можем да я употребим само ако имаме знание. Нямате ли знание, тази истина ще ви причини най-големи страдания.

 

18. Някои мислят, че като влязат в Школата, работите им ще се оправят. Не си правете илюзии. Ако сте в Школата и работите ви не са добре, ако сте вън от Школата, ще бъде още по-лошо. Ако сте в една къща гол без дреха е по-добре, отколкото ако сте вънка на вятъра и дъжда. Тук поне сте под покрив, сухо е. Та не си правете илюзии да мислите, че като сте влезли в Школата, че знаете нещо повече. Не пресилвайте законите на Школата, не мислете, че тази Школа е създадена само заради вас, да оправя вашите материални работи. Тази Школа си има велико предназначение. Оправянето на вашите материални работи е между другото, мимоходом, както се казва. Това е посторонна работа за Школата. Съвсем друга цел има Школата. Нейната цел е формулирана от стиха: "Търсете първом Царството Божие и Правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи". Ако окултно разбирате този стих, въпросът е решен за вас. Та като ученици на Школата, ще бъдете прилежни, защото Христос обича прилежни ученици. Христос казва: "Ако ме любите, ще опазите моя закон", т.е. ако учите и прилагате и света ще познае какво е моето учение. Като го приложите разумно, от резултатите на това учение, светът ще познае, че действително сте мои ученици и че учението е Божествено. Сега аз говоря за Любов, за Мъдрост, но няма плод. Цъфтим, но не връзваме. Сега трябва да дадем плод на това Божествено дърво.

 

19. Сега във връзка с музиката ще определя двата пътя на живота: Един възходящ - правия път на живота, и низходящ път на живота. Възходящият път на живота, правият път е път, който съдържа в себе си всички възходящи сили: форма има, съдържание има и смисъл има в себе си. Той се нарича Правият Път. Низходящият път е пътят, който съдържа всички низходящи форми, съдържание и смисъл на низходящия живот. Наричат го "левия път". И тъй, под "път" ще разбирате всички възможности, които животът изисква в даден момент. Туй се нарича "Път". Сега музиката е едно от средствата на правия път на живота и затова всеки един живот трябва да започва с музика.

 

20. Сега в окултната школа не може да минете без да заучите материала. Материалът е тъй свързан, че вие не можете да заминете, да прескочите един материал. Всяко нещо ученикът трябва да го заучи и то тъй хубаво. Каквито хитрости и до употребите, по никой начин не можете да минете, една необходимост е то. Та всички неща ще ги изучавате добре. И страданията в живота не са нищо друго освен скъсване. Постоянно ви късат. По някой път мислиш, че си добродетелен, но те скъсат на добродетелта. Ти си мислиш, че си добър, но не си. В окултизма ние разбираме добър човек този, който знае правилно да използува известни Божествени сили в техните форми, които им са предназначени. Това значи добър човек - на всяка Божествена сила да даде съответна форма, която е определена заради нея. Защото в окултното знание само тъй ще придобиете светлина.

 

21. При изучаване на окултните истини в окултната школа, човек трябва да започне да работи с най-слабите сили в света, те са най-производителни. Ще започнеш с най-слабите сили, които имаш. Няма да мечтаете като свършите Школата какво ще правите, но ще учите. Като имате свободно и празно време, може да си мечтаете каквото искате, но в Школата няма да се занимавате с никакви други предмети, освен това, което ви се предава. Вън от Школата може да мечтаете колкото искате. Когато ние искаме мечтания, окултните Братя, когато искат да си помечтаят, те от невидимия свят слизат долу в ада, да видят всички мечти, защото адът е пълен с велики мечти. И затова в окултната школа най-напред се пристъпва към изучаване на малките работи, а след това се пристъпя към изучаване на великите работи. Това са наричали в древността малки и големи мистерии, малките мистерии се отнасят до силите и тайните свързани със земята, а големите, великите мистерии се отнасят към силите и тайните свързани със Слънцето и с Космоса. Затова ще започнете с малките сили, които имате в себе си, с най-малките подтици, не започвайте с най-силния подтик. В окултизма ние започваме с най-малките, с най-слабите подбуждения. Ако ти можеш да дадеш живот на едно най-малко подбуждение, ти си в сила да правиш велики работи.

 

22. Три закона има в Школата. Първият закон гласи: Истината в Царството Божие не търпи абсолютно никаква измама от какъвто и да е характер. Ни сянка, ни помен, абсолютно никаква измама и лъжа. Според втория закон, Бог изисква от всинца ни да учим и то постоянно. Докато се учим, ние можем да живеем. Животът не е нищо друго, освен пребиваване във висшето Божествено съзнание, в онзи процес на придобиване на знание. Защото Божествената Мъдрост дава знание, Истината дава свобода, а Любовта дава живот. Животът дава радост, знанието дава сила, а свободата дава простор.

 

От всички ви искам да имате желание да учите, а не само да чувствувате. Вие искате да имате едно приятно настроение на духа, нали? Има по-хубави неща от настроенията на духа. ТЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ОТ ОНОВА, КОЕТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА СИ СЪЗДАДЕ ЧРЕЗ ЗАКОНА НА МЪДРОСТТА. БЕЗ ЗАКОНА НА МЪДРОСТТА ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА СЛУЖИТЕ НА БОГА. БЕЗ МЪДРОСТТА И ЛЮБОВТА НЕ МОЖЕТЕ ДА Я УПОТРЕБИТЕ. ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ В СВЕТА ПОЧВА ДА СЕ ПРОЯВЯВА САМО ТОГАЗ, КОГАТО ПОЧВА ДА ДЕЙСТВУВА ВЕЛИКИЯТ ЗАКОН НА МЪДРОСТТА, КОГАТО ДОЙДЕ ЗНАНИЕТО. ЗА ДА ОБИЧАШ НЯКОГО, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ МУ ЧЕРТИ. ПОМНЕТЕ, ЧЕ ЛЮБОВТА ИМА НЕПРЕОДОЛИМ СТРЕМЕЖ КЪМ МЪДРОСТТА, КЪМ ЗНАНИЕТО И УЧЕНЕТО. А МЪДРОСТТА ВИНАГИ СЕ СТРЕМИ ДА ИЗЯВИ ЛЮБОВТА, ОТ ТОВА, КОЕТО Е ПРИДОБИЛА, ДА ГО СПОДЕЛИ С ДРУГИТЕ.

 

23. Ние сме решили, няма да допуснем нито един да ни лъже вече. И горко на онези ученици, които влизат в Школата да се подиграват с Името Божие. Те ще видят какво нещо е една Божествена школа. Който влиза в Божествената школа, той трябва да знае, че тази Школа се подкрепя от великата Божествена Правда. Това е Божествено училище, вие сте абсолютно свободни, но сте и абсолютно отговорни за вашите постъпки. Аз съм ви казвал и пак ще повторя: Единственото престъпление, което в Школата не се извинява, е лъжата. Туй да го знаете! Лъжата не се извинява. Сега не мислете, че тук имаме обикновен морал. За в бъдеще ще имаме един висок морал. Аз говоря за онзи вътрешен морал. Ако аз мисля как да ви използувам, това не е морал. Аз имам към вас такива отношения, каквито Бог има. То е морал. В моя ум, в моето сърце, в моята воля не трябва да съществува ни сянка от това да ви използувам, по никой начин, абсолютна чистота и безкористие - това е моралът на Школата. И вие като влезете в Школата, този морал трябва да го носите в душата си, че в даден момент като се изправите пред себе си, да знаете, че сте чист. Може да направите отвънка хиляди погрешки, но подбудителните причини, които са ви заставили да направите това, те са важни. Това е едно от най-добрите правила. Когато приложите това правило като ученици, във всяко отношение, работите ви ще тръгнат добре - и в умствено, и в духовно, и в материално отношение ще ви тръгне, ако не засега - в бъдеще.

 

24. В школата е потребно да се създаде една благоприятна атмосфера за учене. Първо трябва да се създаде тази атмосфера, чиста, свята, благоугодна, че като влезете в зданието, където се проповядват тези предмети, веднага да усещате един подтик за знание. Туй е необходимо за всички ви. Вие сами ще си създадете тази атмосфера.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×