Jump to content
Ани

17-то писмо

Recommended Posts

17 - то писмо

V. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И УЧЕНИКЪТ

1. Ученикът и Чувството на Живота или Божественото Съзнание. Пожелавам ви като ученици на Окултната Школа да живеете и да се ползувате от своята собствена опитност, а не от опитността на другите хора. Докато се ползувате от вашата опитност, вие седите на Вечната Канара, където няма никаква опасност, никакви изненади. Ако нямате свои опитности, всеки може да ви измами и подхлъзне. Ако живеете и сте на Вечната Канара, там всичко е реално. Това лесно можете да проверите. Как? - Вземи свещта на своя живот и виж можеш ли да четеш на нейната светлина. Щом не можеш да четеш, ти не си в Реалността. Щом можеш да четеш, ти си в Реалността. Тази Реалност никога не се изменя. И мъчениците, в които е развито чувството на Живота, никога не се изменят. При всички изпитания и мъчнотии, те всякога запазват своята радост. Дойдете ли до Живота, не го търсете вън някъде, било в Космоса, било в Слънцето, защото Животът е в самите вас. Вглъбете се в себе си, ако искате да намерите Живота. Това Чувство На Живота, което окултистите наричат Божествено Съзнание, се движи с неимоверна бързина. То се движи с такава бързина, че в един момент само можете да отидете където искате. На Слънцето, на Сириус, на Венера и пр. Понеже това движение е абсолютно, то като че поглъща всички останали движения, а неговото движение остава незабелязано. Онези от вас, които нямат тази опитност, може да кажат, я е така, я не е. Обаче някога, когато се домогнете до това чувство в себе си, ще видите с каква голяма бързина се движи то. Тогава вие ще почувствувате, че цялата вселена, всички същества от най-малките, до най-големите - от мушицата до ангела - са вътре във вас. Това движение се проявява навсякъде, то е Живота. Желая ви, това чувство да се прояви у вас и всички да съзнаете Живота в себе си. Направете опит за цяла седмица да се наблюдавате, да видите, дали ще откриете това Чувство в себе си. Все ще откриете нещо. ВСИЧКИ ДРЕВНИ ШКОЛИ СА УЧИЛИ, ЧЕ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ПОЗНАЕ ЖИВОТА НА ДРУГИТЕ ХОРА, ДОКАТО НЕ ПОЗНАЕ СВОЯ ЖИВОТ. ЗАТОВА Е КАЗАНО: ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ. Не мислете, че сегашният ви живот е лош. Не, той е най-добрият, който може да имате. За сега по-добър живот от този не може да ви се даде.

 

2. Връзката на ученика с Възвишените Същества. Сега ще направя една аналогия. Когато ученикът или студентът се интересуват от предмета, който учителят или професорът преподава, последният е особено разположен към него. Ако ученикът е небрежен към уроците си и професорът ще е невнимателен към него. По същия начин, когато и вие се интересувате от проблема за това Чувство на Живота, за Божественото Съзнание, и работите в това направление, Съществата, които стоят по-високо от вас, които са завършила своята еволюция, започват да се интересуват от вас и да ви помагат. Между тяхното и вашето съзнание се образува вътрешна връзка. Колкото в по-висок клас в своето окултно развитие минава човек, толкова с по-възвишени същества се свързва. Тези Същества са от девет йерархии и образуват така наречената ангелска йерархия, която наричаме Бяло Братство. Тези йерархии носят следните имена: 1. Серафими - Братя на Любовта; 2. Херувими - Братя на Хармонията; 3. Престоли - Братя на Истината и Волята; 4. Господства - Братя на радостта и интелигентността; 5. Силите - Братя на движението и растенето; 6. Властите - Братя на външните форми и изкуството; 7. Началства - Братя на времето, състоянието и такта; 8. Архангели — Братя на топлината и огъня; 6. Ангели – Братята, които носят живота и растителността, които приготовляват живота; 10. Последния - десетия чин, ще заемат напредналите човешки души - посветените от нашата човешка раса. Глава на това Велико Братство е Христос.

 

Тези Същества са близо до вас, но за да ги почувствувате, съзнанието ви трябва да се пробуди, да се прояви нежното чувство на живота във вас. Тогаз вие ще почувствувате, че има живот и там, където не сте допущали. Вие ще почувствувате, че този живот е разумен – нещо, което не сте мислили. Тогаз ще започнат да се втичат интелигентни сили оттам, от където не сте подозирали. Такъв ще бъде резултатът на първия ви опит. Така вие ще влезете във връзка с Разумните Същества на Космоса и те ще ви проговорят и ще ви ръководят. И каквото ви кажат, точно ще се случи. Някое от тези същества може да ти каже: Ще отидеш на еди кое си място, ще разровиш там и ще намериш съкровище. После ще отидеш навътре в гората, на разстояние около 10 километра, ще разровиш земята на това място и ще намериш един ценен ръкопис. Ще откриеш ключа на този ръкопис и ще го прочетеш. Питам: Илюзия ли е това или реалност? Каквото ви се каже, всичко се сбъдва. Обаче, когато духовете говорят не излиза така. Каквото духовете ви кажат, нищо не се сбъдва. Когато Разумните, Възвишените Същества ви говорят, всичко е абсолютно вярно, без никакво изключение. Но тези Възвишени Същества говорят на човека само тогаз, когато е развил това нежно Божествено чувство на живота в себе си, когато неговото съзнание е пробудено. Най-после, след като направите тези няколко опита, вашите приятели ще ви кажат: Внимавайте в живота си, понеже ние всичко виждаме. Внимавайте в мислите, чувствата и постъпките си, понеже ние всичко знаем. Тогаз вие ще повярвате на това чувство в себе си и ще придобиете ценна опитност. И пак ще чуете гласа на вашите приятели: Винаги бъдете внимателни!

 

3, Духовното Ръководство на ученика. Трябва да имате предвид, че животът, който сега ви е даден, не е произволен. Има хиляди разумни Същества, които се грижат за вашия живот. Всички мисли, чувства и желания, всички подтици, импулси, вдъхновения, които имате за добро, са все резултат на тези Разумни Сили в живота, които работят върху вашия живот, за да го оползотворите в права посока. Те никога не ви изнасилват, оставят ви да действувате свободно, понеже работят разумно. Но когато искат да ви покажат, че сте прегрешили, създават ви едно малко страдание. Когато пък искат да ви покажат, че сте придобили нещо от това, което са ви учили, създават ви една малка радост. Ако разбирате живота по този начин, съвременната наука ще ви ползува във всяко отношение.

 

Вие мислите, че сте единствени фактори в живота и затова казвате, че трябва да се грижите за себе си, че трябва да се осигурите. Това е една велика погрешка. Вие трябва да знаете, че в живота на всеки едного от вас вземат участие както Божественият, така и ангелският светове. Значи, Разумният Живот взема живо участие във вашия живот. И често меланхолията и песимизмът, които ви обхващат, че няма да успеете, че няма да постигнете желанията си, няма да можете да се проявите, това са заблуждения. Всичко ще се реализира във вашия живот, само че ви трябва търпение и постоянство, а не бързане.

 

Вие трябва да се въодушевявате със светли идеи, да знаете, че може да си пробиете път към Разумния Живот и че този път е положителен. Тогаз само ще разберете, че този път ви е предопределен. И затова всички Разумни Същества ви съдействуват, за да го постигнете, да тръгнете по този предначертан Път. Не оставяйте свещения Път, който Бог ви е предначертал. Той е Пътят на Разумното във вас.

 

Животът е едно велико условие за проява на Разумното. Разумното пък осмисля целта, към която се стремим. Имате ли това Разумно или Божествено Начало в себе си, всичко ще постигнете. Нямате ли Разумното в себе си, вие ще страдате докато го придобиете. Придобиете ли го, пътят ви се отваря веднага. Христос е изразил тази идея по следния начин: Това е живот вечен, да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога. Това подразбира, придобием ли Разумното, това е Живот Вечен, понеже Бог е Велика Мъдрост, Велика Разумност.

 

Природата, заедно с всички Възвишени Същества, които работят съобразно нейните закони, като са пратили човека на Земята, те са изчислили и възможностите, предвидили са всички условия, при които неговият ум, неговото сърце и неговата воля могат да се развиват нормално. Следователно и условията на вашия живот, в който се намирате, са най-добрите за вас. По-добър живот от този, който сега имате, не може да ви се даде. За бъдеще може, но при сегашните условия, при разбиранията, които имате сега, този ви живот е най-добрият. Погрешките, които вие правите в живота си, показват, че не сте верни на вашата душа.

 

4. Божият Промисъл в живота на ученика. Когато ние говорим за Живата Природа, някои я разбират криво. Те казват: Господ ще промисли за нас. Вярно е, Бог е промислил всичко за нас - за храна, за условия за живота и пр., но не може да учи за нас. Разумните Същества могат да промислят всичко заради нас, но едно нещо не могат да направят за нас. Те не могат да учат за нас. Значи, има една специална работа, за която ние сме тук на Земята - да учим. Всички вие трябва да учите без друго. Вие трябва да живеете, да преживявате нещата, да действувате, да упражнявате вашата воля, ум и сърце. Никой не може да живее заради вас, никой не може да мисли заради вас. С чужд ум не може да се мисли. С чуждо сърце не може да се чувствува, с чужда воля не може да се действува. Ще чувствувате с вашето сърце, ще мислите с вашия ум, ще действувате с вашата воля.

 

5. Ученикът и Възвишените Същества. Докато не дойде едно по-високо съзнание да ви ръководи, вие нищо не можете да направите. Запример, когато свирите на цигулка или на пиано, ако нямате учител, който да ви ръководи, вие не можете да учите. Той ще ви запознае с местата и имената на тоновете по клавишите или струните на цигулката. В случая, учителят или професорът е по-високото съзнание, което ви учи и води в пътя на музиката. Голяма е разликата между онзи, който знае да свири и онзи, който не знае.

 

6. Идеите, мислите и енергиите се предават чрез контакт. Светлите мисли и идеи влизат в ума на човека чрез докосването на някое светло Същество до неговия ум. Без докосване нищо не става, милиони слънчеви лъчи трябва да се докоснат до плода, за да узрее. При това, всеки лъч придава на плода нещо специфично. Милиони Разумни Същества са се докоснали до човешката душа, за да ѝ придадат това, което тя днес съдържа. И още милиони същества трябва да се докоснат до човешката душа, за да ѝ предадат онова, което ѝ е нужно за далечните времена и епохи. Затова е казано, че никой не живее за себе си.

 

7. Като ученици поставете си като задача да възстановите силите на своя организъм, да възвърнете изгубената си любов и да възкресите в себе си всичко възвишено и благородно, което постоянно сте умъртвявали. Да възстановите силите си, това значи да влезете в съприкосновение с Целокупния Живот, да се свържете с радостта и страданията на всички хора и да желаете тяхното добро, като своето. Да възстановите силите си, това значи да се възстановите и подмладите, да се свържете с Първоизточника на Живота, от Когото всичко извира и Който храни и пои цялата Вселена.

 

8. Великите Братя. Доброто и злото са нужни за развитието на живота изобщо. Един ден когато завършите своята еволюция, Великите Братя, Които направляват и двете Школи, както и цялото човечество и целия космос, ще наредят друг начин на живот, съвършено различен от сегашния.

 

9. Връзката с Бога. Дръжте в ума си следната мисъл: В света съществува само една връзка. Тя е връзката с Божественото Съзнание, което е в сила да помогне на всички хора, на всички живи същества от най-малките до най-големите. Следователно, каквото и да ви се случи в живота, дръжте в ума си мисълта, че вие имате връзка с Божественото Съзнание, което при никакви условия в живота няма да ви изостави. Щом имате тази връзка, вие ще бъдете в състояние да мислите, да чувствувате и да действувате. Щом имате тази връзка, никога няма да бъдете забравени. Докато е свързан с Божественото Съзнание, човек има сила всичко да направи. Щом се усъмни в тази връзка, той отслабва, обезсърчава се, изгубва смисъла на живота.

 

10. Духовното ръководство на човечеството. Забелязано е, че когато някои народи остават назад в умственото си развитие, невидимият свят изпраща между тях учени, духовно просветени хора, които да внесат в умовете им тласък към науката, просветата и културата, духовна и умствена. Всеки век създава свои хора творци на нова мисъл, на нов живот, които тласкат културата напред и нагоре.

 

11. Метод за връзка с Възвишените Същества. Като мислите за сърцето ще се свържете мислено с Херувимите и Серафимите, а като мислите за ума, ще се свържете с Висшите Същества на мъдростта. Това е необходимо за вашето развитие, защото в тези Същества има голяма хармония. Всички стремежи и идеали в тях са еднакви, само че в икономията на божествения свят те вземат различни длъжности.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×