Jump to content
Ани

22-ро писмо

Recommended Posts

22 - ро писмо

VII. УЧИТЕЛЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО

1. Отличителните черти на Учителя на Бялото Братство и този, от Черното Братство. Учителят на Черното Братство не познава Истината, вследствие на което обръща голямо внимание на външността. Той се облича с най-хубави модерни дрехи, носи скъпи украшения - пръстени с различни диаманти и брилянти. Той казва на учениците си: Ще знаете, че само при мен ще намерите Истината. Учителят на Бялото Братство се облича скромно, но винаги чисто, спретнато, без никакви пръстени и украшения. На учениците си казва: Не очаквайте от мене много нещо. Следователно, за да не изпадне в заблуждение, ученикът трябва да познава Учителя си не външно, а вътрешно. Когато ученикът от Школата на Бялото Братство отиде при Учителя си и каже, че еди кой си Учител е много по-напреднал, знае много неща, Учителят му няма да се нахвърли по адрес на този учител, да го нарече такъв-онакъв, но ще каже: да, този Учител знае много повече неща от мене. Той може да направи такива работи, каквито аз не смея, не си позволявам да извърша. В това отношение той седи по-високо от мене. - Щом е така, да отида при него? - Иди, все ще научиш нещо. Той не ограничава ученика си, дава му пълна свобода. Когато отиде при новия учител, ученикът веднага сменя мястото си: От главата слиза в стомаха, в червата, а после и в черния дроб. Като затъне в тези тъмни фабрики, той започва да разбира първия си Учител и казва: Не искам да седя повече тук. Час по-скоро искам да изляза от този затвор. Учителят на Бялото Братство не носи никакви пръстени и украшения, облича се скромно, защото иска да застави ученика си сам да намери вътрешната чистота и богатство на Учителя си, да намери вътрешния, а не външния му блясък. Като съзнава своята вътрешна бедност и сухота, учителят на Черното Братство казва: Ще се обличам богато, разкошно, с украшения, за да покажа на учениците си, с какви богатства разполагам. Това са външни положения. Който иска да се покаже външно богат, той е вътрешно беден. Който изглежда външно беден, той е вътрешно богат. Пазете се от външните заблуждения и знайте, че дето много обещават, малко дават, дето малко обещават - изобилно дават.

 

2. Три категории Учители. Освен Учителите на Бялото и Черното Братства има и трета категория, които си служат с методите и на двете Братства, но не спадат към никое от тях. Много от учителите на Черното Братство са свършили школата на Бялото Братство, знаят всичките им методи и ги употребяват за Черното Братство. След като са свършили Школата на Бялото Братство, някои от Учителите на тази Школа са следвали Школата и на Черните Братя, тъй щото и те знаят методите и на едното, и на другото Братство. Според случая, те си служат или с едните, или с другите методи. Те си позволяват това, защото са от по-висока йерархия от другите. Учителите на Бялото Братство си служат с методите на своята школа. Учителите на Черното Братство, които знаят методите и на двете Школи, често употребяват методите на Бялото Братство в полза на своята Школа. Вие трябва да знаете тези неща, защото при изучаването на Окултизма, може да се натъкнете на големи мъчнотии и противоречия.

 

3. Аз ви говоря за отличителните черти на Учителите на двете Школи, за да се научите да различавате кой говори Истината и кой не говори Истината. Учителят на Бялото Братство, Учителят на Истината, носи в себе си три неща: Свобода за душата, светлина за ума и чистота за сърцето. Учителят на Черното Братство носи в себе си: Робство за душата, тъмнина за ума и нечистота, опорочаване за сърцето. Тези са отличителните качества на Бялата и на Черната Школа, които всеки е опитал. Ако попаднете в черната Школа, там веднага ще почнат да ви предписват ред правила и закони, на които вие непременно трябва да се подчините. Щом започнете да им се подчинявате, ще забележите, че падате в робство, в ограничение. Дълго време трябва да мине докато дойдат да ви освободят. Мъчно се излиза из железните обръчи на робството. Кой може да ви освободи? - Истината. Кой може да донесе светлина за ума ви? — Мъдростта. Кой може да очисти сърцето ви? - Любовта.

 

4. Великите Братя. Доброто и злото са нужни за развитието на живота изобщо. Един ден когато завършите своята еволюция, Великите Братя, които направляват и двете Школи, както и целия Космос, и цялото човечество, ще наредят друг начин на живеене, съвършено различен от сегашния.

 

Някои мислят, че като напишат една книга или държат една сказка, ще оправят света. Така мислят и много от пророците и Учителите. Но Великите Учители, които управляват целия космос, знаят, че всичко ще се нареди по съвсем нов план, след завършването на този цикъл на еволюция. Сега нещата ще си вървят по стария начин.

 

5. Учителят - Високият връх. Всички се стремите към Високия връх, но трябва да знаете, че Пътят към този Връх е един. Учителят, който ви ръководи, е застанал на самия връх и казва: Този Път е единствен, но има отклонения надолу и настрани. Каквото отклонение и да вземете, в края на краищата ще видите, че само един е Пътят, само един е Върхът. Когато завършите еволюцията си, т.е. когато стигнете Върха, ще срещнете Учителя си, който ще ви посочи просторно поле и ще каже: Сега можете да отидете където искате, свободни сте. Докато стигнете Върха, ще вървите само по един Път, към Учителя си. Щом стигнете при него, много пътища се отварят и вие свободно можете да правите избор. Докато сте на земята няма свобода. Свободата е горе на високия Връх. Придобиването на свободата подразбира завършване на една еволюция и влизане в друга, съвсем нова.

 

6. Говорът на Учителя. Когато говори, Учителят употребява всяка дума на мястото ѝ. Той знае, защо е употребил една дума. Знае какъв ефект ще произведе тя. Когато ученикът говори, той не знае защо е употребил една или друга дума.

 

7. Словото, което ви говоря, не е мое, то е мисълта на Разумните Същества, които стоят зад мене. Това са идеите на Бога. На Вечния Дух. Те минават през цялата вечност.

 

8. Любовта на Учителя е опитана. Любовта на ученика не е изпитана и тя трябва да се изпита. Знанието на Учителя е изпитано, няма защо да се изпитва. Знанията на ученика не са изпитани и трябва да се изпитат. Чистотата на Учителя е изпитана. Той е минал през този изпит. Чистотата на ученика не е изпитана, а трябва да се изпита. Следователно любовта, знанието, чистотата, милосърдието на ученика трябва да се подложат на изпит. Това е потребно, то е в реда на нещата. Не мислете, че можете да минете по друг път. По този Път са минали вашите Учители, по този Път и вие ще минете.

 

9. Не е Учител този, който дава само физически знания на учениците си. Ученикът сам може да добие физически знания чрез опит. Истински Учител е онзи, който дава знания на учениците си за трите свята - физическия, духовния и Божествения.

 

10. Учителят трябва да има три дипломи, от които да се вижда, че е свършил университет или поне гимназия на физическия свят, той трябва да е свършил най-малко прогимназия в духовния свят и основно училище или поне забавачница в Божествения свят. Истинският Учител непременно трябва да има тези три дипломи. Ако при това положение ученикът се съмнява в Учителя си, грешката е в него. Този ученик е взел крива насока на мисълта си и каквото чуе от Учителя си, няма да се ползва. За да се освободи от съмнението, ученикът трябва да се научи да превежда, да тълкува нещата. Преводът трябва да бъде трояк: от физическо гледище, от духовно гледище и от Божествено гледище. Когато прави сполучливи преводи, ученикът никога не може да се съмнява в Учителя си. Щом не се съмнява, той ще се развива правилно. За да не се съмнява в Учителя си, ученикът трябва да го опита на физическия свят, после в духовния и най-после в Божествения. Щом го изпита в трите свята, тогава нека да отиде при него да учи.

 

11. Признаци за познаване на истинския Учител. Ако с приближаването си към Учителя си здравето ви се възстановява и подобрява, ако сърцето ви се успокоява, а умът ви се просветява, той е добрият, той е истинският Учител. Това е диагноза, това е окултна дефиниция за определянето качествата на добрия човек, на истинския Учител. В тази дефиниция няма никакво изключение. Изпитайте добрия човек да видите, че той е като Слънцето. Както Слънцето дава своята топлина и светлина на всички и всякога, така и добрият човек към всекиго и към всички проявява своите качества. Колкото по-отворен е човек към него, толкова повече може да получи.

 

12. Когато някой каже, че не признава никакъв Учител, това показва, че той е болен човек. Докато умът слуша Духа, човек е здрав и може да учи. В който момент умът се откаже да слуша Духа, казваме, че човек е заболял. Духът в човека е Учителят, а Умът е ученикът. Тъй щото, когато ученикът се откаже да слуша Учителя си, той е заболял и трябва да се лекува. Щом умът на човека заболее, едновременно с това заболява и сърцето, и волята му, а той започва да изопачава Истината, започва да си служа с неверни факти.

 

13. Когато Учителят посажда семена в ума и сърцето на ученика си, последният трябва грижливо да ги пази, да не би деца да дойдат отвън и да ги изровят. Изровят ли семената му, ученикът ще се усъмни в Учителя си, ще изгуби доверието си в него. Затова пазете следното правило: Не се съмнявайте в Бога. Не се съмнявайте в Учителя си. Който се съмнява в Учителя си, той не е ученик. Най-страшното нещо за ученика е да се усъмни в Учителя си. Щом се усъмни в Бога, в Учителя си, всичко с него е свършено. Ако не познавате Учителя си, защо отивате при него да се учите? Щом отидете при някой Учител да се учите, вие непременно трябва да му вярвате. Досега в аналите на окултната история няма нито едно изключение, когато ученик да се е усъмнил в Учителя си и да не е пострадал. Ако законът е строг към ученика, още по-строг ще бъде към Учителя. Ако Учителят престъпи най-малкия Божествен закон, и с него всичко е свършено. Строг е Божественият Закон.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×