Jump to content
Ани

23I-то писмо

Recommended Posts

23 - то писмо

VII. УЧИТЕЛЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО (продължение)

14. Учителят - Висшето Аз в човека. Ако искате да бъдете ученици, първото нещо, което се иска от вас, е да имате абсолютна вяра в Учителя си. Каквото и да прави Учителят, ученикът не трябва да се съмнява. Ако ученикът се съмнява в Учителя си, той ще се усъмни и в себе си. Учителят не е нищо друго, освен Висшето, Божественото начало в ученика. Вие можете да наречете това Начало и с друго име, може да го наречете Бог, Природа, Свъръхсъзнание, Висше Аз и т.н. Каквото име и да дадете на това Начало, вие не трябва да се съмнявате в Него. Щом се усъмните, всичко изгубвате: и Бог, и Учител и Съзнание. Тогава Учителят става за вас някакъв външен субект без смисъл, без значение. Това не е ученик, това не е ученичество. То е все едно да нарисувате като малко дете една карикатура на дъската и да мислите, че сте нарисували някакъв паун.

 

15. Учителят и природните стихии. Един Велик Учител може да измени теченията в Природата, които предизвикват промените на времето. Той може да спре студеното течение за 6-7 часа, когато е дал някаква задача на учениците си да отидат до Черни връх през зимата в бурно време, и после, когато учениците се върнат, пак да го пусне. Той може да спре бурята, виелицата, но същевременно може да направи и друго нещо, а именно: ще вложи в учениците повече влага, повече вода. Вие още не сте се занимавали с живата вода. Учителят може да влезе във вятъра и тогаз вятърът не е вече опасен, защото е проникнат от топлината на Учителя.

 

16. Истинският Учител. Сега аз ви навеждам на една реална философия, която външно изглежда малко отвлечена, но в нея има едно микроскопическо приложение. Всеки учител, който ви каже, че можете да имате някакви грандиозни резултати, не ви казва Истината. Истинският Учител ще ви покаже малката светлина във вашето съзнание. И ако вие сте доблестен, ако имате характер, ако имате воля да се движите, ще вървите по линията на тази малка светлина във вашето съзнание. Като се движите по тази линия, ще се намерите във възможностите на един друг свят.

 

17. Необходимостта от Учител. Доброто трябва да бъде разумно, да се изрази навън. Ние трябва да намерим една подходяща форма, в която да вложим своята енергия. Но докато намерите една подходяща форма в живота си, вие ще се спъвате. Човек, който иска да извърви едно добро, трябва да намери за това един образец. Без Учител в света, в каквото и да е направление, не може. Все трябва да има някой, който да е вложил нещо във вас. Това е закон. Първото нещо, което трябва да знаете, е че човешките дарби са от Бога. Най-първо ти ще съзнаеш, че дарбите ти са вложени в тебе, но в известна степен ти си се спънал някъде в миналото. Сега трябва да направиш връзка с Бога. После ти трябва да направиш връзка с всички добри, умни и гениални хора по лицето на земята. И тогава да влезеш във връзка с цялото човечество, с всички същества, и то не само с тези, които сега живеят, но и с тези, които са живели в миналото, живеят сега и ще живеят и в бъдеще. Трябва да влезете във връзка с всички. Туй е за човека, който иска да изправи живота си. Той трябва да влезе във връзка с всички Напреднали Братя. Без това вашия успех е невъзможен. За вашата мисъл, за вашите чувства се изисква простор. За да се облагородят вашите чувства, трябва да ги проектирате навсякъде. Така те ще добият и сила. Затова, когато човек се подпуши, няма условия за растене, развиване и облагородяване. За всичко това ви е необходим Учител. Без Учител в пътя на окултното развитие е абсолютно невъзможно, защото ученикът с постепенното напредване на неговото развитие, навлиза в нови области на света, където трябва да има ръководител. Също така в пътя на своето окултно развитие ученикът развива в себе си нови сили и трябва да знае законите и методите, как да се справи с тези сили. А това знание ще му даде само Учителят.

 

18. Степени на съвършенство. Природата е задържала високите длъжности за малцина хора. За всеки век има всичко 10 високи длъжности за великите хора. Трябва да се явят двама гениални хора, за да се роди един светия в света. А за да се създадат условия за един Велик Учител, трябва да се родят 10 светии. Ето защо, всички трябва да работите усърдно в сегашния са живот, за да се създадат благоприятни условия за бъдещето.

 

Обикновено на 100 години се раждат няколко гениални хора, на 1000 години - няколко светии, а на 2000 години — един Велик Учител. Гениалният е тяло на светията, светията — облекло на Учителя, а Учителят - проява на Бога. Геният е все още свързан със земята, затова има още поне една слабост.

 

19. Когато Учителят се съблазнява от един ученик, който му дава заплата, за да го учи, той не е на мястото си. Ако един Учител в Окултната Школа реши да преподава за пари, въпросът с него е свършен. И в ума на ученика влезе ли мисълта, изкуси ли се и той да придобие знание, за да го използува за себе си, и с него е свършено. Тъй, абсолютно безкористни ще бъдете. Първото правило за ученика! Ще бъдете искрени спрямо себе си, няма да се лъжете. Мене може да лъжете, но себе си не искам да лъжете, за туй ще бъда много строг. Никога не лъжете себе си. Приложете този закон: Спрямо себе си да бъдете абсолютно верни без никакво изключение. Ще признаете в себе си Истината тъй както си е. Никакво изменение няма да правите, просто ще констатирате нещата тъй както са, ни повече, ни по-малко. Верни на себе си - това е първият закон на Школата, можете ли да приложите този закон, за другите е лесно. С този закон се полага една основа, върху която може да се гради.

 

20. Духът. Учителят. Любовта. Много пъти се говори за Духа, но той е едно тъмно понятие за вас. Колцина от вас имат ясно понятие какво нещо е духът? И колцина от вас знаят какво е положението на един Учител, не по форма външно, както се явява той, но вътрешната страна на Учителя? Колцина от вас имат ясно понятие за Любовта? Всички сте имали малки опитности за нея, но онова ясно понятие, което дава едно велико преживяване, което произвежда вътре в душата цял преврат и трансформира и намества всички части на организма, че човек след като излезе от този Божествен огън, да се почувствува като едно новородено дете, защото влиза в един нов свят, такова преживяване не сте имали.

 

21. Никога не се позволява на един Учител да изждивява, да хаби божествената енергия, за задоволяване на любопитството на когото и да е, не се позволява. Също и на ученика.

 

22. Учителят и ученикът. Най-великите Учители като отидете при тях, не отговарят. Вие като идвате при мене ми говорите като галени деца. Не е казано Учителят да ви отговаря на всичко, ни най-малко. При Учителя като отидеш, ще му кажеш нещо, а той само ще те погледне един път и нищо няма да ти каже. Че ти може да се разсърдиш, той не иска да знае. Ама ще излезеш от училището и не си щял да вярваш в Бога. Ако искаш вярвай в Бога, ако не искаш не вярвай, все едно. Ама аз няма да вървя в този път. Ако искаш върви. Учителят казва: Аз минах по този Път, изучил съм законите и ти ще ги учиш. Тези закони не може да се изменят заради вас. Аз обръщам вниманието ви на това, за да не си правите илюзии, че нещата могат да се изменят. Аз виждам, че умовете на мнозина са изкривени, сърцата ви също са изкривени, много са изкривени. С това няма да ме уплашите, то не е заради мен, заради вас е. Ни най-малко с вашия изопачен ум, нито с една стомилионна част няма да отклоните моя ум. Аз ще вървя по Пътя, ще бъда такъв, защото такава е волята Божия. Аз ви предупреждавам: мнозина от вас действуват разрушително, но ви казвам, ще ме срещнете на Пътя си и ще ви наложим наказание. Тук в Школата има един закон, според който всички, които искат да разрушават, ще си счупят главата. Туй дело е Божие, разбирате ли, туй дело е на вашия Господ, на онзи, Който ви е пратил на земята. Някой ще каже: И Учителят е като нас. Аз като вас! Далеч не. В моето съзнание има друго нещо, което вие даже не подозирате. Вие не подозирате какво е скрито в моето съзнание. Външно съм като вас, нося такива дрехи като вас, ям и спя като вас, но това е само външната страна на живота. Вие не подозирате какво съм аз. Моят кон е като вашия, но като сляза от коня, между мен и вас има грамадна разлика. Аз мога да се направя невидим не само на физическия свят, но и в невидимия, че хиляди години да ме търсите и на небето и да не ме познаете. Как ще познаете някого? - Може да познаеш някого само чрез закона на Любовта. Имате ли любов, ща ме познаете, нямате ли любов, може да ме търсите в целия Космос, няма да ме намерите. И всички вие ще се познавате само чрез закона на любовта. Ако туй се отнася до мене, колко повече до вас. И аз съжалявам, че учениците по Окултизма в България са много педанти, нямат почитание и уважение помежду си. И вършите такива безобразия, каквито даже учениците от света не вършат. Онези имат смелостта да ги вършат доблестно, направо, а учениците на Окултизма ги вършат скрито. И не ме слушате, но ще се намерите пред окото на Бога, който не изпуща изпредвид.

 

23. Между вас и мен има допирни точки. Те са следните: Ще изясня идеята с един пример. Пътуваме в пустинята и стигаме до един дълбок кладенец, за което ни трябва въже за да извадим вода. Вие имате конци, но не знаете как да ги направите на въже. Аз зная как да ги направя. Значи от вас конците, от мен направата на въжето и ще утолим жаждата си. Това са допирните точки между учениците и Учителя.

 

24. Често вие казвате: Ние познаваме Учителя. Вие не познавате вашия Учител. Где е вашият Учител? Виждали ли сте го? Ще кажете: Учителят е при масата. Ако мислите, че Учителят е при масата, много се лъжете. Ще кажете: Нали ни говорите? Нали си говорим? - Ние си говорим на един неразбран език. Вие даже не разбирате една хилядна от това, което говоря. Вие разбирате Учителя си само тогава, когато сте свързани с великата Любов, само тогава душата ви има общение с Учителя. Когато намериш Учителя си и когато той те намери, твоят Учител ще бъде сляп за всичките ти погрешки и ти ще бъдеш сляп за всички погрешки на твоя Учител. Учителят на земята се цапа тъй както и ученикът. Само че Учителят знае как да се чисти, а ученикът сега изучава тези методи. Твоята любов и твоята Мъдрост трябва да влязат като сили в душата ти и да заличат греховете ти.

 

25. Не мислете, че където аз живея е много добре да живеете и вие. Моето място е много опасно, при мен който живее, той трябва да бъде герой. Ама ще кажете: Учителят няма ли да ни пази? Аз съм на бойното поле и който дойде там, трябва да има смелост да издържи тези гранати. Аз искам да ви туря в тила, отзад, далече. И при това пазете се от едно заблуждение. Не е физическото сближение, което сближава хората. Сближението е в това, когато техните души вибрират еднакво и когато Божията Любов ги прониква еднакво, тези души могат да се разбират.

 

26. Великият Учител вътре в живота е Един. Той може да ви внесе една мисъл, да ви даде едно семенце и ще каже: Ще вземеш туй семе и ще идеш на еди кое си място да го посееш. Та най-първо трябва да имате абсолютно послушание, никакво раздвояване. Даде ли ти Учителя една задача, каже ли ти нещо и ти се подвоумиш, за дълго време ще спреш развитието на своята душа. Затова никакво колебание, никакво съмнение. Преди да влезеш в Школата ще обмисляш хубаво, но щом влезеш в Школата, не се позволява никакво колебание. Ще направиш опит, ще видиш резултата и тогава можеш да говориш, но преди да видиш резултата, никакво философствуване не се позволява.

 

27. При сегашните условия на живота, името Божие трябва да се изяви и Бог трябва да се прослави в света. Това е задачата на всички велики Учители. Всеки Учител, колкото и да е велик, неговата задача е да прослави името на Бога, и тогава той да се прослави чрез Бога. Христос казва: "Отче, аз прославих името Ти, от нине Ти ме прослави със Своята слава". Славата, която носи Христос, в нея е идеята. И ако има нещо в живота, с което Христос се отличава, то е тази велика Любов, която и вие трябва да имате като ученици. Христовата Любов трябва да имате! Знаете ли каква непреодолима Любов имаше в сърцето на Христа?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×