Jump to content
Ани

49-то писмо

Recommended Posts

49-то писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

166. Ученикът и работата. Физическата, духовната и умствената работа трябва да се извършват с Любов. Това е едно вътрешно упражнение на Ученика. Ако вие внесете тези нови методи за работа, които ви давам, много от сегашните болести, тази неврастения, която имате, тези неразположения, всички тези неща ще почнат постепенно да се чистят и ще придобиете голяма свежест, животът ви ще бъде по-продължителен и приятен и много от сегашните мъчнотии ще се премахнат. Но щом решите да прилагате новите идеи, ще дойдат вашите стари учители и приятели и ще ви кажат, че не му е дошло времето. Ние не налагаме нищо насила, но онзи, който иска да бъде Ученик и иска да разбира живота, без тези правила по Окултизма, без тези елементарни правила, по-нататък никакъв резултат не може да постигне. Без тези правила ще имате обикновени, малки резултати. И в Евангелието е казано: Верният в малкото, е верен и в многото. И неверният в малкото е неверен н в многото. Ако вие имате сила да изпълните една малка заповед като яденето, спането и работата, другите работи ще изпълните по същия начин. За да приложите по-големите заповеди - за Любовта, Вярата и Надеждата, трябва да приложите преди това малките правила и методи, които ви давам за спането, яденето и работата. Това са чисто Божествени постановления и ако ние ги изпълним правилно, Господ ще ни благослови. Ако ние ги пренебрегнем, тогава и Живата Природа си има наказания. Затова трябва да изпълняваме правилата на Природата, за да не ни наказва.

 

167. Без критика. За всички има едно правило: Никаква критика, никакво такова, аз съм на особено мнение. И за мене, и за вас няма две мнения. Само по един начин можем да изпълним Божията Воля и то разумен начин.

 

168. Ненужните страдания. Сега моето желание е да ви освободя от ненужните страдания и мъчнотии. Ако някой ученик, който отива в училище и има мазол, има живеница в крака си, или болка в корема си, той не може да учи. Той трябва да бъде свободен от тези болести. Ако този ученик е гладен, 3 - 4 дни не е ял, той също не може да учи. Значи Ученикът трябва да има всичко, каквото му е необходимо, за да може спокойно да учи. Ако вие идвате с вашите грижи тука, нямам нужда от вас. Това не е сиропиталище, не е спасителен дом. Идването ви неделен ден може да се счита за спасителен дом, но сега тук е училище - здрави хора трябват. Който е болен отвънка да стои, а който е здрав да дойде. А всички вие можете да бъдете здрави. Ако сте болни, има извинение, но болните да стоят отвън. В една Окултна Школа хората сами стават болни и сами стават здрави. От Бога сте излезли здрави, учени, със знание и светлина. Ако сега сте болни и невежи, това се дължи на това, че сте изпояли всичко и затова сега страдате и боледувате.

 

169. Умът и сърцето на Ученика. Човек има ум и сърце, които са като герои на неговия живот - роман. Около тези двама герои се развива животът на човека. Духът е автор на живота на човека. Героят трябва да бъде силен, смел, решителен, да побеждава. А героинята трябва да има най-големи страдания и да издържа. Вашият ум трябва да бъде силен, смел и решителен. Търси ли ума ви само лесното в света, от вас нищо не може да излезе. И един ангел като слезе на Земята между хората, той познава по ума кой какво иска. Ако един Ученик, който идва в школата, търси най-лесния път, от този Ученик нищо няма да излезе. Ако той като дойде при мъчните задачи ги заобикаля или дава други да му ги разрешават, или с чужди задачи влезе, ние знаем какво може да излезе от него. И всички, които сега управляват света, които седят начело на света, са излезли от такива школи, където са решавали лесни задачи.

 

Така че умът на ученика трябва да бъде силен, смел и решителен, а сърцето трябва да бъде пластично, издържливо, търпеливо. Това са качества, които Ученикът трябва да придобие. Никой не се ражда с тях. Той ги придобива. Трябва да придобиете тези качества, за да може да разберете Великата Природа. Затова вие като Ученици ще се занимавате с вашия ум и с вашето сърце. А волята -това е дете на ума и сърцето. Следователно, ако човек има воля, това подразбира, че умът и сърцето му са продуктивни, че те са работили съгласно Божиите закони. Има ли воля, това показва, че умът и сърцето му са вървели по новия път. Няма ли воля, това показва, че те са бездетни. Тези хора са живели един грешен живот. Човек без воля, това значи, че в духовния живот това е едно израждане. Това определение на волята не е като определението на съвременните философи.

 

170. Молитвата на Ученика. Господи, просвети нашите умове, дай ни светлина, понеже невежеството е толкова голямо, че нищо не разбираме от Тебе и грехове сме натрупали до гуша. Молим Ти се, дай ни знание и Мъдрост, да изпълним Твоята воля. Знание ни дай, че като добием знание, да Ти служим с всичкото си сърце, че да се зарадваме, а Ти да се веселиш, че се учим.

 

171. За проучаването на Окултната литература. /Тази мисъл по-рано я изнесох, сега нарочно я повтарям поради важността й. Има повторение и на други мисли, било поради важността им, било по причина на други обстоятелства/. На всички ви трябва Мъдрост и знание. Някои от вас, които са по-напреднали и са чели чужда литература, има книги които описват различните полета на духовния свят, нека ги прочетат и да разправят и на другите в частен разговор какво се говори за тези полета. Ние нямаме време да се спираме да предъвкваме написаното в книгите. Вие ще го прочетете, а пък аз ще говоря за неща, които не са писани. Сега някой рече да говори нещо, вие казвате: Чакай да питаме Учителя, Той да каже. Писано е в книгите, прочетете го, ако ви харесва, приемете го, ако не ви харесва, имате ум, преценете. А като дойде аз да говоря за тези неща, мимоходом ще мина и ще се спра само дотолкова, доколкото има връзка с предмета, за който говоря. Защото моята цел е да ви заставя да мислите както аз мисля и тогава можем да проучаваме нещата. Но докато вие не се научите да мислите, аз ще употребявам тази мотика. Аз ще копая и вие ще копаете, докато се научите да мислите.

 

Сега нека трима от Учениците, които са запознати с разни въпроси от Окултната наука, да опишат трите свята - физическия, астралния и менталния. Един ще напише едно резюме за физическия свят. Друг да напише едно резюме за астралния свят, да го определи какъв е, и трети да напише върху менталния свят. Това е необходимо, за да имате една ясна представа за физическия свят, една ясна представа за астралния свят и една ясна представа за света на мъдростта, за менталния свят. Може да се ползувате от книгите, където е писано за тези светове, направете едно извлечение. /За физическия свят е писал брат Русчев, за астралния свят е писал брат Илия Стойчев, а за менталния свят е писал Велико Граблашев/.

 

172. Ученикът и кармата. Някои обясняват всичко с кармата. Но ние обясняваме кармата малко по-другояче. И вие вашите погрешки, вашите глупости, не ги обяснявайте все с кармата, но си кажете: Не внимавах хубаво в своя ход и затова паднах, нищо повече.

 

173. За похвалите. Похвалата е много опасно нещо за един Ученик на Окултната Школа. Опасно е и да се кори човек. Колкото е опасно едното, толкова е опасно и другото. И коренето и похвалата, и двете имат егоистична подкладка. Като хвалим човека, ние искаме да го подкупим. В Окултната Школа и похвалите, и коренето не се употребяват като методи. Не е позволено нито да ви хвалят, нито да ви корят.

 

174. Използване на настоящето за далечни цели. Всички имате способности, но не всички сте еднакво способни. Едни са по-способни и те ще имат по-големи постижения, а други с по-малки способности ще имат по-малко постижения. Ако в този живот не можеш много да постигнеш, то в друг живот ще постигнеш, но туй не трябва да ви обезсърчава. Когато дойде твоят ред да се проявиш, трябва да бъдеш готов. Тъй трябва да гледа Ученикът. Той трябва да използува настоящето заради онези далечни цели на своето Битие. Един ден ще Ви повикат и ще кажат: Изпълнете своята роля. Ако сте готови, ще изпълните своята роля.

 

175. Важността на знанията, получени в Окултната Школа. Тези познания, които можете да добиете в една Окултна Школа, ще засегнат не само настоящия ви живот, но и бъдещия ви живот. Тези познания ще бъдат полезни не само за сега, но може би за хиляди години отсега нататък.

 

176. Окултното и светското знание. Учението, което светът дава, е предговор на Божественото знание. Като свършите всичко в света: отделения, прогимназия, гимназия, после университет и станете най-учен човек, това е само предговор на Божественото знание, което трябва да започнете. Следователно, ако си добил този предговор, може да станеш един добър Ученик на Божествената Школа. Затова аз препоръчвам на всеки да добие от светското знание колкото може повече. Някои казват: Нам светско знание не ни трябва, а Божествено. Ако светското нямаш, Божественото не можеш да придобиеш. Ако светското ти е мъчно, Божественото е хиляди пъти по-мъчно.

 

177. Съзнателната работа на Ученика. Според правилата, които съществуват в тази Школа, ние не искаме много, напротив, много малко искаме. От всеки един Ученик искаме да отдели на ден по един час време. Седем дена, по едни час на ден, правят седем часа работа през седмицата, посветени на Божественото, на Окултното знание. И този час ще го посветите съзнателно и от любов. Пак ще ви кажа: Ако вие работите без Любов, нищо няма да ви ползува. Правилото на Божествената Окултна Школа гласи, че знанието трябва да се придобива по закона на Любовта. Добиеш ли знанието без Любов, то няма да те ползува. И Апостол Павел към Коринтяните казва: Каквото и да направя, ако е без Любов, не се ползувам. Ако го направя с Любов, ползувам се.

 

178. Какво се иска от Ученика. Сега в таза Окултна Школа, вие ще се запознаете с всички религиозни системи, положения и закони, защо са се явили религиите и при какви условия и т. н. И тогава няма да има тази неразбория: дали ние сме на правата или на кривата страна. От Окултно гледище ние другояче разсъждаваме за правото и кривото. От становището на Окултната Школа, съвременното право е безправие. За да имаме едно правилно схващане за великата Божествена еволюция на нещата, трябва да имаме истинско познание, истинско разбиране и тогава ще можем да разглеждаме въпросите философски.

 

179. Няколко правила в Школата. Една погрешка, колкото и да е малка, трябва да я констатирате. И после, правило в Окултната Школа е, че никой няма право да напомня на един Ученик за негови минали грешки. Това е едно престъпление. Запомнете го. Туй, което Природата веднъж е заличила, обърнала е този лист, никога не обръщайте този същия лист да му казвате: Ти знаеш ли едно време какво направи? Днес като Ученици, туй изискват Белите Братя от вас. Туй, което Бог казва: Ще залича греховете, ще ги забравя, и ти няма да ги напомняш.

 

Друго положение, което трябва да спазвате: в Школата на Бялото Братство не се позволява да давате обещания и да не ги изпълнявате. Обещаеш ли нещо, изпълни го. Обещание за вбъдеще, няма. Обещание в момента, кажеш ли, направи го. Нищо повече. И не се позволява на Ученика да казва какво ще направи. Кажи и направи. Сега ние не искаме никакви обещания. Ние искаме от вас само едно нещо: да приложите Закона на Любовта, да приложите Закона на Великата Истина. Не давайте никакви обещания, но като кажеш, направи го. Ние няма да ви държим за думата, не искаме да ви припомним какво сте обещали, но обещаете ли, направете го. Обещават само онези хора, които нямат Любов, обещават само онези хора, които нямат Истината. Обещания няма. С туй се отличава Школата на Бялото Братство. Тя има абсолютна вяра в своите Ученици. Не е било време, от когато съществува Школата, когато някой Ученик е могъл да излъже своя Учител. Няма нито един случай в тази Школа, когато един Ученик да е излъгал своя Учител. Нито един не си е позволил да излъже своите Учители. Но и Учителите не са допущали някога Ученик да ги излъже. Няма нито един случай в аналите на тази Школа, дето един Ученик да е влязъл в Школата и да се е повърнал назад. Защото там, където Любовта действува като принцип, не може да става връщане, изключение няма. Всички изключения се дължат на липсата на първия принцип на Любовта и на втория принцип на Истината. А щом тези два принципа не се приложат, тогава Мъдростта се опорочава, човешкият ум се опорочава, човешкото сърце се опорочава и с това вече хората са инвалиди и извън Школата. А това са правила за Школата, а всички ваши възгледи ще ги оставите настрана. Който иска да бъде Ученик, така ще постъпва.

 

180. Правило за доволството. Първото нещо: Ученикът трябва да бъде доволен. Сега това са правила, които се прилагат към темпераментите. Ще ги вземете и ще ги упражнявате. Някои от тези правила ще упражнявате тук на земята, защото по-голяма част от работата ще извършваме в другия свят. Като спите, ще вършите работа.

 

181. Говорът на Бога. Писанието казва: Господ говори в сън, един, два, три пъти. Той все в сън говори. На Йосифа все на сън му е говорил. На всички пророци и хора, които имаха откровение, все в сънно състояние им е говорено. Йоан се е пренесъл, и тогава му е говорил Господ. И ако вие искате да поправите вашето положение, да знаете как да поправите живота си, вие трябва да прекарате такъв един сън и веднага ще имате най-добрите наставления как да поправите живота си.

 

182. Правила за Школата. Който от вас не дойде три пъти по ред, за в бъдеще да не посещава Школата. Това е за всеки, който отсъствува три пъти по ред. На Ученика, който три пъти е забравил, че има Школа, три пъти е изчезнала тази мисъл от ума му, забранява му се да посещава школата. Никакво изключение няма. Ще имате предвид, че в тази Школа изключения и благоволения не се правят. Веднъж решили, че ще посещавате класа, бъдете верни. Един важен закон: Туй, което вие сте решили в себе си, трябва да бъдете в състояние да го изпълните. Не каквото ние ви налагаме, но каквото вие сте решили да изпълните, изпълнете го. Трябва да го изпълните. Иначе всичката наука в света ще бъде без полза за вас. Човек, който обещава, а не изпълнява, той е пробит кюнец и каквото и да се налива в него, ще изтече. Ние не искаме никакви задължения от вас, но веднъж решите ли да служите на Любовта, вие ще бъдете герои и ще вървите в този път. Бог е с вас. Най-малкото колебание, и вие сте изгубени. Тогава не се сърдете никому да казвате, защо мене ме е оставил Господ. В Окултната школа въпросът седи тъй: не е Господ който ни е оставил, а ние сме Го оставили. И Той казва: Понеже вие ме оставихте, и Аз няма да се занимавам с вас.

 

183. Любопитството. В Окултната Школа любопитство не трябва да има. Там любопитството не е позволено. Да имаш едно дълбоко желание да учиш, горещо желание, да ти гори сърцето, това разбирам, но просто любопитство не се позволява. И тъй, ще имате горещо желание да учите, но любопитство, тщеславие, лицемерие и други подобни черти, които са от животински произход, тези качества не ни трябват. Вие не знаете какви пертурбации прави тщеславието в човешкия организъм. Вие не знаете още последствията на лицемерието, какви пертурбации прави в човешкото сърце. Вие още не знаете любопитството какво произвежда. Ако бихте знаяли последствията, които се произвеждат от тях в организма, вие не бихте ги помирисали.

 

184. На какво говори Учителя в Ученика. Сега аз не искам да влизам в противоречие с вашите чувства. Религиозните си чувства ще ги държите на друго място. Сега аз говоря на вашия ум, не на нисшия ум, но на висшия ум. Ще мислите и ще чувствате. Аз не говоря и на вашето сърце, нямам това за цел. Сърцата ви са за вас и за Бога. На вас ви трябва светлина, трябва ви знание. А при туй знание ще придобиете Мъдрост. Щом придобиете тази Мъдрост, вие ще знаете как да обработвате вашето сърце. Сега вие знаете онзи стих от Стария Завет, който казва: Сине мой, дай ми сърцето си. То е едни вътрешен процес на Битието, процес, който в бъдеще ще се реализира, той няма още обективно приложение, той има чисто субективно приложение. За да се обработи сърцето, нам ни трябват знания, велики знания, за да може тези сили, които са вложени в нашето сърце, да ги приготвим за бъдещата култура. А досега всички религии се занимават само със сърцето на човека. Те се стремят чрез заплашвания с ада да насочат силите на човешкото сърце във възходящо направление. Но това са пръчици за деца. На един Ученик, който влиза в Окултната Школа, ние не му показваме тоягата, ние само казваме: Ако правиш така, ще имаш такива последствия в твоя организъм. Ученикът проучава причините и последствията на нещата, той хубаво трябва да проучи своя организъм и своето сърце.

 

185. Мъже и жени в Школата няма. Някой път става спор между мъжете и жените. Едно трябва да знаете като влезете в Школата, че вие не сте мъже и жени. В Школата няма мъже и жени, но има ученици. Отвънка вие сте мъже и жени, но тук сте души. Ние не признаваме мъже и жени, млади и стари, ние признаваме само ученици, които искат да придобият Божественото знание и да го употребят за растежа на своята душа, за напредването на царството Божие на земята. Това са закони, които трябва да се спазват.

 

186. Борбата на Ученика. Голяма борба има да води Ученика, но трябва да победи. Да не мислите, че ще измените туй състояние, което имате сега, изведнъж. Ние искаме да имате борба и в тази борба да победите. Някой казва: Да победим този дявол, да свършим с него. С този дявол ти си ял и пил в миналото, той ти е приятел. И сега ще му кажеш: Приятелю, едно време ядохме и пихме, но аз разбрах, че яденето и пиенето развалят живота, аз съм тръгнал по друг път и ти като мой приятел, можеш ли да тръгнеш с мене в този нов път? Той ще ти отговори, че не може. Ти ще му кажеш: Тогава ще ме почакаш вънка от Школата за един час и после пак ще си поговорим. И той като приятел ще те послуша. И ще се научите: в Окултната Школа не се позволява да обиждате никого, даже и дявола. Няма да му кажеш: Ти си такъв, ти си онакъв. И когато Архангел Михаил бил проводен да вземе тялото на Мойсея, той не казал никаква обидна дума на дявола, а казал: Господ да ти забрани. А сега вие имате слабостта, някой път се наежите против дявола и по негов адрес казвате много работи. Не, не, благородство се иска от Ученика. Ще му кажете: Ти си един отличен работник, тъй разбираш, тъй вършиш. Той е убеден, вярва в своето и иска да убеди и вас по различни начини. Всеки един лош дух, като дойде казва: Не бъди толкова глупав, всички не могат да се подобрят. Ти се убеждаваш и му повярваш.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×