Jump to content
Ани

50-то писмо

Recommended Posts

50-то писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

187. Сетиво и идея. Чувството, сетивото се е явило по-напред от органа. Следователно, всяко едно сетиво съответства на една идея. За сега човек в своето развитие е засегнал само петте полета, които отговарят на петте сетива, достигнал е до полето на Истината. Значи, той е достигнал до най-нисшето поле на Божествения свят. Трябват му още две чувства - сетива. Всяко сетиво отговаря на един свят.

 

188. За правилата в Школата. Аз не говоря индивидуално за никого, но от незнание, от невежество, вие вършите неща, които не е позволено. И аз сега искам да ви дам първите правила, тъй както в музиката се дават. Вашият ум и вашето сърце могат само при едно такова правилно обучение да се развиват, само тогава може да схванете онази велика мисъл, която Бог е създал. Само тогава ще се научите да мислите и чувствувате правилно. Наложете си воля. Вие имате воля, но тази воля ще я турите да работи за вашето усъвършенстване.

 

189. Хармонизиране на мислите и чувствата. Първото правило: Ще хармонизирате мислите и чувствата си поне за един час. За един час, не искам повече. Един час в седмицата да прекарате в хармония. Това е много малко, което искам от вас. И като влезете в клас, да се почувствува една приятна атмосфера, че и аз да съм доволен, и вие да сте доволни. Ако аз вляза и съм недоволен, и вие сте недоволни, тогава и двете страни губим. И тогава всички истини, които могат да ви се кажат, ще имат обратен резултат.

 

190. Незнанието на Ученика го води в лявата пътека. В незнанието си вие имате тази слабост, че някой път вървите повече в лявата пътека, отколкото в дясната. Без да знаете някой път вървите в ляво. Ще кажете, че нe знаете. Не знаете, но трябва да се научите. Вие като Ученици трябва да знаете в ляво ли сте или в дясно, а не да чакате други да ви кажат. Всеки ден трябва да знаем в ляво ли сме отишли повече или в дясно, при Бога. Знаете ли това, вие печелите, ще оправите мислите си, понеже у вас има заложени много добри работи от миналото. Аз не ви намирам за неспособни, но ви намирам за своенравни. А своенравието е едно от качествата на животните, то не е човешко качество. Всеки човек, в когото умът, сърцето и волята, са почнали да работят правилно, той не може да бъде своенравен, той ще основава всички свои действия и постъпки на един разумен закон, ще знае как трябва да постъпи.

 

191. Отрицателни качества на Ученика. В тази школа не се позволява никакво своенравие. Сега ще ви кажа четири отрицателни качества, от които трябва да се пазите. Те са следните: тщеславие, лицемерие, любопитство и своенравие. Те са животински качества. Те ви са потребни за света, но в Школата нямаме нужда от тях. Абсолютно никаква потреба нямаме от тях. И като работите в Школата една година, аз искам да се отличавате. Като се справите с тези отрицателни качества, ще ви кажа и други. Не се борете с тщеславието, но на мястото на тщеславието ще ви кажа какво да турите. Също ще ви кажа и на местото на своенравието, лицемерието и любопитството какво да турите.

 

192. Ученици на Любовта. Аз ви наричам Ученици на Любовта. Като Ученици на Любовта, с туй име ви кръщавам. И тогава ще си кажете: Аз като Ученик на Любовта, мене тщеславие, лицемерие, любопитство и своенравие не ми трябват. Като дойде някое от тези качества при вас ще му кажете: Приятелю, аз съм Ученик на Любовта. Тъй ще си говорите: Аз съм Ученик на Любовта, и ще спрете там. Те ще идват, вие ще им казвате: Ние сме Ученици на Любовта. И тогава победата ще бъде ваша. Това са живи същества, с които сте били свързани в минали съществувания. Но като постъпвате по закона на Любовта, те ще кажат: Понеже вие сте Ученици на Любовта, и ние ще станем.

 

193. Ученикът и съвременната и Окултната наука. Ние се приближаваме към изучаването на една положителна наука, в която законите не мязат на законите на сегашната наука. В тази наука, в която ви въвеждам, няма абсолютно никакво изключение, там всичко е точно определено. Като казвам, че е точно определено, не разбирам, че е ограничено.

 

194. Основно положение в Окултната наука. Две противоположни положения има в Окултната наука, в Окултната Школа. Безграничното включва в себе си граничното и граничното включва в себе си Безграничното. И тогава казвам: Само безграничното може да се прояви, а туй, което е гранично, не може да се прояви. Само силните хора могат да се проявят, а слабите не могат. Само онази светлина, която е силна, може да се прояви, а светлината, в която вибрациите са слаби, не може да се прояви.

 

195. Какво се иска от Ученика. От вас искам да бъдете силни хора, а не слабодушни, разбирате ли? От вас се иска да бъдете най-силни Ученици, най-способни, най-даровити, най-талантливи. Който не е способен, да се труди да стане способен. Който не е даровит, не е талантлив, да се труди да стане даровит, да прояви талантите си, а неспособният да пробуди своята способност. Няма какво да се обезсърчавате. Всички ще вложите в умовете си мисълта да бъдете силни, не да изнасилвате себе си, а да повдигнете себе си. Следователно, всеки човек, който има сила да подигне себе си, може да подигне и ближния си, а който изнасилва себе си, изнасилва и ближния си. Тъй говорят законите на Бялото Братство. Те гледат как постъпваме спрямо себе си и от там знаят какво ще бъде поведението ни към другите. Ако аз изнасилвам себе си, може да говоря много приятно, много сладко, но нищо няма да излезе. Законът е такъв. Следователно, ще имате сила не да изнасилвате себе си, но да подигнете себе си. Туй е моралът - да се подигнем над сегашния морал в света - да подигнем себе си.

 

196. Ученикът и Божията Любов. Ние сме в онзи период, когато Божията Любов се проявява към Учениците. Значи, ние сме в най-прекрасното състояние, когато Бог съизволява да се прояви на Учениците. И целият Космос, с всички Слънца и планети, е създаден като предметно учение за Учениците, и ще ходите навсякъде да учите - разни посоки ще вземете в екскурзиите си и пак ще се срещнете. В междупланетното пространство има такива светове, каквито съвременните хора и не подозират. Има други светове, които не могат да се видят със съвременните телескопи. Когато се казва, че няма време и пространство, това значи, че има състояние.

 

197. Ученикът в Школата. Ако вие влизате в Школата като мъже и жени, да ви кажа право, не можете да бъдете Ученици. Ако в бъдеще се чувствате мъже и жени отвънка може да бъдете, но в Школата кракът ви не може да стъпи. Ученик, който влиза в Школата, и Ученичка, която влиза в Школата, ако са мъж и жена, ще имат взаимно уважение и почитание помежду си. Ако са мъж и жена и започнат: Моят мъж, моята жена е такава и онакава, не сте Ученици. Ако сте братя и сестри и започнете да говорите един против друг, ще бъдете вън от Школата. Казвам: Който влиза в Школата, трябва да бъде един образец. В Школата аз няма зъб да обеля за вашите престъпления. Аз ще си туря други очила - любовни очила ги казват. Любовните очила седят в следното: ние с тях виждаме добрата страна на всички недостатъци. Ние съдим по резултатите за вашата дейност. Ние съдим по целта. Ако целта е постигната, погрешката се осмисля. Ако не е постигната, ние се произнасяме в края какви ще бъдат последствията. И аз искам от вас всички да бъдете много внимателни.

 

198. Процесът на мисленето в живота на Ученика. За да мисли човек, мисълта трябва да има два противоположни полюса. Но ако направите тези полюси обременени с една отрицателна енергия, във вас ще се зароди процес на оглупяване или процес на забравяне. Например, мразите някого. За да го мразите, трябва да има някаква причина. Ако мразите човека без причина, вие сте причина за тази омраза и тогава вредите сами на себе си. Всяка енергия се повръща към своя причинител. Значи, за да мислите, трябва да имате два полюса в ума си. После трябва да бъдете свободни от всички онези мисли, които не хармонират с вашите стремежи.

 

199. Божественият огън в човека. Както мравчената киселина не е в сила да изгаси пожара, който лупата на учения произвежда в мравуняка, така също няма сила в света, която може да изгаси Божествения огън в човека. Определен е моментът, когато този огън ще се запали във всеки човек. Той трябва да бъде внимателен, да не изпусне този момент. Веднъж запален, огънят трябва да се поддържа.

 

200. Правило за Ученика. От Ученика се иска единство в мисълта и чувствата, и в постъпките. Всеки трябва да има единство в мислите, единство в чувствата и единство в постъпките. Ако имате това единство, като идвате на езерата и в Природата, ще придобиете голямо богатство. Нямате ли единство в себе си, неприятелят ще бъде около вас и ще ви обстрелва с картечен огън. Искате ли неприятелят да не ви обстрелва, работете усилено и съзнателно върху чистенето, върху освобождаването на съзнанието от всички утайки и наслояване на миналото.

 

201. Ученикът трябва да бъде точен. У българите, ако има нещо слабо, то е волята. И аз бих желал всички да станете като германците и като англичаните точни. Тъй на минутата, нито с една минута да не закъснявате. Да придобиете този характер на точност. И тъй, искам от вас да бъдете точни.

 

202. За всеки Ученик е определена работа. Във всяка Окултна Школа работата за всекиго е точно определена. В чужда работа няма какво да се месим. Ние ще гледаме своята работа. И като свършим работата си, ще обърнем сърцето си към Бога и с любов ще изкажем своята благодарност към Него, че сме могли да кажем една дума на място. И аз желая ката Ученици на тази Школа да казвате само по една дума, но с нея да възкресявате мъртви. А сега желанието на всички Ученици на Окултната Школа е да изядат всичкия каймак, а за другите да остане само айряна. Като отидеш, ще вземеш само една лъжица каймак, та като дойдат другите, и те да си вземат. Следователно, едно дело е направено добре само тогава, когато може да внесе живот.

 

203. Основно положение в Окултната Наука - Пораждане да света. Когато Безграничният свят, или когато Безграничното се ограничило, образувал се е обективният Божествен свят. От обективния Божествен свят се е създал субективният, вътрешният свят на човека. А от субективния, вътрешния свят на човека, се е създал сегашният обективен свят, външният свят. Или с други думи: туй, което за Бога е видимо, за нас е невидимо; туй, което за Бога е знайно, за нас е незнайно.

 

204. Първото нещо за един Окултен Ученик. Първото нещо за един Окултен Ученик е да има един красноречив проповедник в себе си, който като говори, умът, сърцето и волята да се захласнат от неговото говорене. И на всички в Школата казвам: Всеки един от вас да остави свободно да се прояви туй естество, което Бог е създал. Аз не искам вие да се измените, а да бъдете такива, каквито сте си, но да имате един красноречив проповедник, вие да сте доволни от него. Този проповедник, това е Духът на Великия Живот на Битието. Вие може да Му турите каквото искате име, но той е Духът на Живота на Битието. Той всякога може да ви говори, но за да говори, изисква се ум, изисква се сърце, изисква се воля. Ум пълен със светлина, сърце пълно с чистота и воля пълна със сила да прилага всичко.

 

205. За Христа и Неговото идване. Христос имаше Ученици, които тури да свършат работата, която Той не можеше да свърши. Христос сега не ще слезе. Той ще прати някой от своите Ученици. Христос няма да дойде да проповядва нито в София, нито в Лондон, нито където и да е другаде. За да проповядва Христос, трябва да има души избрани, подигнати така високо, да имат такова съзнание, такава хармония, че като слезе да бъдат подготвени, че думите, които каже, да ги възприемат и да излезе светлина. И всички трябва да Го познаят. Остане ли да аргументира, че Той е от Бога и да цери болни, то е един дълъг процес, километричен. А Христос няма да се занимава с такива работи. Христос сега е свободен. Та сега трябва да създадете в себе си условия, за да работи Христос във вас.

 

206. Човекът и земетресенията. Причина за земетресенията сме ние хората. Хората със своите мисли стават причина да се явяват земетресения. И българите не са много далеч от това разбиране. Когато в България в някое село се извършват престъпления, настава суша и градобитнина. Постепенно като се изчистят тези погрешки ще дойде пак дъжд и градобитнината престава. Сега всички ние сме свързани с Природата, и то така чувствително сме свързани, че можем да Причиним и голямо добро, и голямо зло. И Затова Господ ни е турил на тясно, не ни е дал голяма власт. При сегашното състояние, ако Господ би ви дал власт, вие бихте избесили цялото човечество.

 

207. Въпросът за прераждането. Не зависи от вас какъв да се родите. То е въпрос предрешен. Не зависи от вас дали да се родите мъж или жена. И този въпрос е предрешен. Не е във вашата власт да избирате вашите родители. Не, но налага се на човека според условията на неговите минали съществувания да се роди в определено семейство. Но веднъж родени от баща си и майка си, вие може да изправите живота си след като станете на 21 годишна възраст, когато сте вече пълновъзрастни. Тогава вие сте в състояние да измените живота си както искате, но се изисква воля, воля. Няма да дойде, без да мислите и да работите над себе си.

 

208. Целта на реакцията против Братството. С реакцията, която се подига против Братството, те искат да отнема спечелената енергия. Те искат да се съсипе това общество и те да опапат всичко и да станат наследници на тази енергия. Но няма да бъде това. Аз съм казал, нито пет пари няма да вземат, но ще платят голяма глоба, нищо няма да им дадем. Докато аз съм в България, ще има плодородие, като напусна България, пустиня ще стане като Палестина. И вие Учениците, като напуснете, тъй ще стане. Докато и вие Учениците сте в тази страна, ще има плодородие. Но щом като напуснете, туй ще стане. Докато и вие Учениците сте в тази страна, ще има плодородие. Но щом напуснете и вие, страната ще се превърне в пустиня. Тъй е писано в един Божествен закон. Когато един народ пренебрегва великите Божествени закони и гони Божествените пратеници, такъв народ не може да напредва. Вие като Ученици на Окултната Школа ще кажете: Какво трябва да правим? - Ще бъдете положителни вътре в себе си. И ние когато дойдем да се застъпим за името Божие, там за нас има само едно мнение - Великият Божи Закон и няма право нито един народ да го престъпва.

 

209. За мисията на славянството. Бог сега съизволява в славянството, да го тури на работа в една мисия за човечеството, затова Той праща Велики Духове всред славянството, които да създадат условия за неговото повдигане. Хубаво е, че се дават тези блага на славянството, но трябва да има разумни хора, които да използуват условията. Ако не ги използуват, след славяните ще дойдат други, трети, четвърти, всеки един народ като един индивид, трябва разумно да изпълни своята мисия.

 

210. Кои са изменници. Сега вас, Учениците, ви считат изменници на българския народ, понеже сте в Школата. Но аз казвам: Ако вие не сте Ученици на тази Школа, тогава вие сте изменници. И всички други ги считам за изменници, които не са Ученици на тази Школа. Не само изменници на българския народ, но изменници на човечеството, понеже спъват великите божествени енергии, които приготвят новия път на човечеството.

 

211. От Ученика се иска търпение. От всички ви се иска малко търпение. За резултатите вие бързате. Запример, аз наскоро направих един такъв опит, че всички се изплашиха, че аз ще си отида. Но аз изпитвам вярата ви. Божественото не може да се събори. Божественото може привидно да умре, но ще възкръсне 10 пъти по-силно, отколкото е било първоначално. Там е Бог, в доброто. Той може да те умъртви, но той и ще те възкреси. Той ще те опита. Когато дойде Бог, Той привидно може да съсипе някоя наша работа, но всъщност Той не я съсипва, но Той дава нова енергия да вършим нова работа. При каквито условия и да се намира Ученикът, той трябва да знае, че в Божествения план няма изменение.

 

212. За възкресението на Христа. Като погребаха Христа, Божественото работеше в душата му и Го съживяваше не само в гроба, но и в сърцата на Учениците и те Го видяха и се изпълниха със сила. В Окултната наука вие ще видите това ново състояние в една жива Истина, която ще внесе този невидим живот за вас. Във вас трябва да възкръсне Христос, за да Го видите и отвън.

 

213. Велик Божествен закон. Когато на един човек или на един народ му дадат най-голямото богатство, с това ще му създадат най-голямото нещастие. Ако го направят силен, с това ще му създадат друго нещастие. Аз не казвам да не е силен, но силата трябва да дойде отвътре. И богатството трябва да дойде отвътре. И при това всеки трябва да работи и с честен труд и с пот на лицето да си изкарва прехраната. Туй е сега закон. Сега трудът не е разпределен, затова хората страдат.

 

214. Окултните и религиозните истини. Сега не смесвайте вашите религиозни вярвания с окултните истини. Една окултна истина може да се употреби в каквато форма искаш, тя не се ограничава. Окултната истина не можеш да я вържеш. Окултната истина можем да я употребим само ако имаме знание. Нямате ли знание, тази истина ще ви причини най-големи страдания.

 

215. Причина за погрешките на човека. Някои казват, че е в естеството на човека да греши. Не е в естеството на човека да греши. Под човек разбираме онази жива Божествена душа, която е излязла от Бога, и не е в нейното естество да греши. Ако човек греши, причината е другаде. Туй трябва да имате пред вид. И ако някой от вас греши, да не казва: Естеството ми е такова. Но ще търсите причината вънка. Ако аз се спъна и падна по лицето си, няма да казвам, че естеството ми е такова да падна, но ще търся причината отвънка, а не в себе си, отвън ще я намеря. Ако аз не мога да чета вечерно време, ще търся причината не в себе си, а вън от себе си - че е тъмно, няма светлина.

 

216. Пътят на Ученика. Сега аз много пъти съм говорил, че в живота трябва да се научим да понасяме скърбите. Но едно от качествата на живота, това е радостта. Онзи, който живее, трябва да се радва, а може да се радва само онзи, който се учи. А може да се учи само свободният. Който не е свободен, не може да учи. Туй ви го казвам, понеже у вас има стари предубеждения от миналото. У някои са се загнездили такива духове от астралния свят и почват да ви шушнат: На вас знание не ви трябва. Не, не, с тези астралци, невежи и профанни духове не искам да се занимавам. Ние знаем повече от тях. Нямам нужда от техните съвети. Нека си държат званията за себе си. Това не са проявления на Божествената Мъдрост. В Божията Мъдрост се показва онзи истински път, в който хората разумно могат да живеят и да израстват, не една педя пигмей, но като един Бог в своята мисъл и в своето величие.

 

217. Какво се иска от Ученика. От всички ви се иска да бъдете служители на абсолютната Истина, без никаква лъжа в себе си. Аз говоря не за вън да изповядате Истината, но като се изправите пред себе си, пред съвестта си, пред Бога, пред вашата душа, да съзнаете фактите, абсолютно никаква лъжа в душата ви да няма. Вашето небе трябва да бъде ясно, без никакъв облак. Сега аз не говоря за външния свят, но за вътрешния. Туй е едно състояние. Само тогава нашият ум може да бъде свободен. При такова едно състояние можем да мислим добре.

 

Второто нещо: У всички трябва да има жажда да учите. Най-първо ще си турите мисълта, че сте Ученици. От всички ви искам да имате желание да учите, не само да чувствате, но да мислите. Вие искате да имате едно приятно настроение на духа. Има по-хубави неща от настроенията на духа. Те се предизвикват от онова, което човек може да си създаде чрез закона на Мъдростта. Без закона на Мъдростта вие не можете да служите на Бога. Без Мъдростта, и Любовта не може да я употребите. Трябва да знаете, че истинската Любов почва да се проявява само тогава, когато почва да действува великият закон на Мъдростта, когато дойде знанието. За да обичате някого, трябва да знаете отличителните му черти.

 

218. Трите принципа - Любов, Мъдрост и Истина. Що е Мъдрост? - Мъдростта е целта, смисълът на човешкия живот, който сега се създава. Когато животът произведе всички свои плодове, т.е. завърши своето развитие, тогава човек ще разбере какво нещо е Мъдростта в пълния смисъл на думата. За сега ние пущаме листа, цъфтим, завързваме плодове и един ден когато напълно узреем, тогава ще разберем всички противоречия, които съществуват в живота. Значи Мъдростта е смисълът на живота. Любовта пък е закон, който помага за реализиране на великите задачи на Мъдростта. Истината също така идва като велика помощница в този Път. Тя чертае Пътя, по който могат да се достигнат целите на Мъдростта. Следователно, Любовта и Истината помагат за реализиране на великите цели на божествената Мъдрост, която цари навсякъде във Вселената. Затова всички трябва да обичате Мъдростта с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Такъв е законът. Смисълът на живота седи именно в това - да възлюбите Мъдростта.

 

219. Какво носи новото Учение. Туй, което ние носим в света, то е една необходимост, без която животът не може. Туй, което носим, то е една необходимост, тъй както водата и хлябът са необходими за живота. Хората, които са определени, когато и да е, те ще дойдат. И ще действувате абсолютно безкористно. Всичко, каквото получите, трябва да го давате безкористно за полза на тези, за които е предназначено.

 

220. Разбирането на Ученика за живота. Сега вие като Ученици, ако искате да се развивате правилно, трябва да разбирате живота в неговите съотношения, тъй както Бог го е наредил. Вие всеки ден сте ноти и при всяко лягане и ставане не сте в същата гама. Запример, аз като ваш Учител и вие като мои Ученици няма да бъдете утре при мен тъй, както сте днес. Вие мислите, че ще бъдете същите. Не, и отношенията ви ще бъдат съвсем други. Има друга една вътрешна сила, която урежда живота, не зависи от вашето желание, не зависи от нотата къде да се постави тя, а зависи от самия музикант. Вие нямате право да казвате, защо съм турен горе или долу - навсякъде трябва да изпълнявате ролята си. Където и да се намерите, каквато нота и да представяте, вие трябва да следвате общата хармония, да не се чуват отделни ноти. Защото в това съзнание, за което ви говоря, има друго съзнание, Божественото, на което вашето съзнание трябва да стане отглас. Не сте вие целта в света. Светът не е създаден заради вас. Този свят е създаден за едно развлечение на Бога, а играчка на това развлечение са хората.

 

221. Спазване на правилата, дадени от Учителя. Искам правилата, които ви давам, да ги прилагате постоянно. Аз ще ви дам още и други правила. Изведнъж светии няма да станете. Защото за светия се изисква не един живот, много животи се изискват. То е съвършенство, не е закон за спасение. Трябва да започне човек да вибрира тъй, че в даден момент да се досеща сам как да извърши волята Божия. Свят човек разбирам човек с опитност, със знание, който знае как да помогне, а не само да носи името светия. Такъв един човек е пълен със знание, с всички добродетели и той всякога върши волята Божия. Сега вие се приготовлявате да бъдете силни, за да помагате на Великото Дело. Ние трябва да се подчиним на Божия Дух.

 

222. Вътрешният Учител. Всеки Ученик, който се е пробудил за Божественото, влиза във връзка със своя вътрешен Учител и следва съветите му. Този Учител ще му даде методи как да работи. Той ще го вдъхнови, ще събуди в него всички сили, дарби и способности за работа. Той ще му докаже какво нещо е животът, и какво нещо е смъртта. Ще му обясни всички прояви и явления в живата Природа. И като му даде необходимите знания, ще го остави свободен да прилага.

 

223. Работата на Ученика. Като Ученици, вие трябва да вложите всичките си дарби и способности на работа, да не очаквате нищо наготово. Не е достатъчно само вяра в думите ми, ще вярвате и ще работите. Имаш някаква мъчнотия или задача за разрешаване, свържи се с Бога, защото като душа ти представяш част от Божествения организъм. Носиш ли тази мисъл в ума си, твоите работи ще се нареждат по Божествен начин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×