Jump to content
Ани

51-во писмо

Recommended Posts

51-во писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

224. Ученето от Духа. Някои казват: Духът ще ни научи. Но знаете ли вие методите на Духа? Духът когато иска да измени човека, туря го в училище. Тези гимназии и университети, които съществуват в света, са направени все от Божия Дух. Ще кажете, че там са дяволите. Не, там и дяволи има, но и Божият Дух работи там, защото Той ръководи живота. Сега някой казва: Това, което се учи там, е светско учение, то не ни трябва. Не, ние трябва да придобием това знание, което се учи там, трябва да го познаваме. Някой влезе в гимназията или университета и ги напуща. Не, влезете ли в университета ще го свършите. Така ще си създадете характер. Започнете ли една работа, дадете ли си някакво обещание, изпълнете го. Не обещавайте изведнъж всичко, но по малко и каквото обещаете, изпълнете го. Дадете ли обещание за нещо, изпълнете го за самите вас. Ако обещавате и не изпълнявате, един ден като влезете в другия свят, ще намерите вашия път послан само с неизпълнени обещания. И ще се намерите в положението на човек, на когото събуват обущата и го карат да ходи по остри камъни. Всички ваши неизпълнени обещания ще бъдат такива остри камъчета и като ходите, ще усещате бодежи по краката. Туй не е само форма на речта, но една действителност.

 

225. Небето. Небето е място на ред и порядък, място на дисциплина. В небето няма такива заповеди и такива стражари като на земята. Там написани закони няма, но всеки носи законите написани вътре или в ума, или в сърцето, или в душата или в духа си, според степента на развитието, което притежава съществото.

 

226. Ученикът трябва да работи със законите на Любовта. Любовта вие ще я проучавате във всичките й проявления. И Белите Братя ще ви дадат възможност да направите някой опит. Една вечер аз направих следния опит: като вървях по пътя, аз се качих на тротоара, но насреща ми вървеше един офицер така смело, че ще се сблъскаме. Два начина за разрешение има в Окултизма на това. Единият начин е: аз мога да му заповядам мислено да се отбие и той ще се отбие. Другият начин е: аз решавам в себе си да сляза от тротоара и да направя път на този, който върви срещу мене. И аз слизам от тротоара, да му направя път. В това време и той слиза. Тогава, за да му отворя път, аз се качвам на тротоара. Този е правият път. Вие ще се учите да отстъпвате по закона на Любовта. Някой идва насреща ви, ще отстъпите, жертвата ще бъде от вас. Ученикът ще отстъпва. То е първото правило в положителен смисъл. Ученикът ще отстъпва в името на Любовта. Той ще отвори път. Отвори ли път, и неговият път е отворен. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Щом мерите със закона на Любовта, с тази мярка от невидимия свят онези, които наблюдават, ще ви въздадат заслуженото. Но туй може да го придобиете само с добро спане. /В следващите параграфи ще дам правилата за спането, които Учителя дава/.

 

227. Условия за здравето. Човек, който има чиста кръв, той не се заразява. Тези хора не боледуват, не се простудяват. А хора, на които кръвта не е чиста, много лесно се заразяват. В Окултната Школа законът е същият. За да бъдете здрави, теченията на вашето астрално тяло трябва да бъдат правилни, или както е казал Христос: Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. А тази плът и кръв подразбира разумното Слово. Ако разумното Слово не проникне вътре във вашия организъм, вие не можете да бъдете нито добри, нито здрави. Силата на Словото е мощна. Със силата на Словото, със силата на волята, човек може да се лекува от най-страшни болести, но трябва да имате силна воля. А това значи да направите една вътрешна промяна в своето астрално тяло или в сърцето си. Тази воля трябва да бъде толкова силна, абсолютно без никакво съмнение и колебание.

 

228. Работата на Ученика над себе си. Ще се заемете да преработите всички онези ваши стари мисли, вярвания, схващания, всичко туй ще го пресеете. Ще оставите в себе си само онези мисли, на които може да разчитате всякога, мисли, които сте добили чрез една жива опитност.

 

229. Централната мисъл в живота на Ученика. Вие трябва да имате една централна мисъл. И ако не можете да намерите сега тази централна мисъл, вие не можете да бъдете Ученици. Ако сега искате да придобиете тази мисъл и тогава да станете Ученици, не ще можете. Тази опитност, тази мисъл всеки един от вас я има. Вие ще намерите тази мисъл някъде закътана. И от този център ще започнете да обяснявате как стават всички прояви в живота ви. И туй, което сега ще придобиете, ще бъде в съгласие с тази основна мисъл, на която ще се съгради вашето бъдеще.

 

230. Характер на Окултните Истини. Истините, които аз ще ви кажа, са толкова прости, че вие ще се усъмните в тяхната истинност. Окултните Истини, които ви се казват, са толкова прости, че вие ще кажете: Нещо по-съществено няма ли? Какво по-съществено от Любовта в живота търсите? По съществено от Любовта няма. По-устойчиво от Любовта няма и по-приятно и щастливо нещо от Любовта няма.

 

231. Причина за изчезването на нашите чувства и мисли. Вашите чувства и мисли се менят и изчезват. Вие мислите, че такъв е законът. Не е такъв законът, но има други същества в света, които си играят с вашия мозък, бутат тук-там, играят си с него и като го бутнат някой път настане тъмнина. Вие имате приятно разположение, приближи се някой ваш приятел и ви пошепне на ухото: Колко си грозен днес, колко си погрознял. И разположението ви изчезва.

 

232. Изпитите на Ученика. Опит за изкачването на Мусала нощно време сам. Ако вие не можете да пребродите Мусала отгоре, какво може да направите? - В древни времена кой какъв връх преброди, туй може да направи в света. Всички адепти, всички Учители в миналото все са минали през високите места. Някои от вас искат изпити. Такъв ще бъде изпитът: Отиване на Мусала вечерно време на месечина. Може да бъде и друг изпит: Да пребродите Мусала в една тъмна, бурна нощ, при сняг до колене. Издържите ли го, ние ще кажем, че вие на физическото поле сте един първокласен герой. Но ако вие и денем не можете да преминете Мусала, у нас няма привилегии, ще кажем: Братко, туй не е много нещо и не можеш, още не си за Школата. Това значи се дава по достойнство и който издържи, ще му дадем първо място, защото го заслужава. Сега това ще бъде първият изпит за всички Ученици. Това е един много тежък изпит. Да минете през тази рилска пустиня, вас ще ви настръхнат косите, а някои от вас може да боледува и цяла седмица. Най-първо пътя за Мусала, трябва да го минете денем, да не си правите илюзия, че е лесно, после по месечина и най-после през тъмна, бурна нощ, като минете през Рилската пустиня. Щом направите този опит, в тези места има известни енергия, от която ще се ползувате. Този път е един от най-добрите пътища. Това е окултна долина. Там са се вселили все духове на мълчанието и са изпъдили всички птички. Като влезеш там, усещащ, че всичката тази енергия все навътре отива и ставаш все по-сериозен и по-сериозен. Нещо грандиозно е. Щом минеш Мусала и влезеш в Маришката долина, веднага сърцето ти се отваря, става ти радостно, весело. От едната страна като минаваш си сериозен, а от другата страна - весел. Тези две състояния са отлични. Та природата в Рилската пустиня е грандиозна, величествена. Човек трябва да прекара там ден, два, три, за да види какво хубаво място за размишление е там. А разбира се, Учениците трябва да започнат с този опит, понеже в България вие имате удобства с тези високи места, с тези планини. В Египет и другаде изкуствено са създавали тези неща, а тук Природата наготово ни ги е дала. Затова тази година ще започнем с прилагане на методите, ще действаме.

 

233. Мъчното изменение на характера. За да се създаде един характер чрез трансформиране на енергиите не е лесна работа. Имайте предвид, че Великият Божествен Дух, Който хиляди години работи върху вас, с малко нещо е изменил характера ви, малко нещо сте направили. Даже и когато някой от вас влезе във връзка с Бога, колко мъчно се изменя характерът му. Има моменти, когато той трябва съвършено да се измени, да влезе в новия живот, туй изменение става много медлено. Щом влезе в новия живот, нещата са вече коренно изменени.

 

234. За говоренето на Духа и на духовете. Някой ще каже: Мен Духът ми говори туй. Този Дух на всинца ни еднакво трябва да говори. Духът, който на мене едно говори, а на тебе - друго говори, той не е този истинският Дух. Едно трябва да ни говори Той.

 

235. Пътят на Ученика. За да постигнете своя идеал, спазвайте следните неща:

 

Осветявайте Името Божие в себе си.

Търсете Царството Божие и Неговата Правда.

Изпълнявайте Волята Божия.

Да изпълняваш волята Божия, това значи да служиш на Истината.

Да търсиш Царството Божие и Неговата Правда, това значи да придобиеш истинското Знание и Мъдрост.

Да осветяваш Името Божие, това значи, да дадеш място на Любовта в себе си. Докато не даде път на Любовта в себе си, човек не може да осветява Името Божие.

Докато не намери истинското Знание и Мъдрост, той не може да търси Царството Божие и Неговата Правда.

Докато не намери Истината, той не може да изпълнява Волята Божия.

 

Това са пътища, по които могат да се разрешат всички въпроси.

 

236. Присъствие на Събора. Които не могат да отидат на Събора и си останат по домовете, искам да спазват деня на Събора, да се събират на групи по 10 -15 души, да са във връзка, астрално да се свържат. Тъй щото да има една връзка между нас и тях.

 

237. Три дейности в живота на Ученика: почивка, ядене и работа.

 

Природата е разпределила времето на три категории: Време за почивка, в което влиза съня, време за ядене и време за работа. Те са три естествени състояния.

 

Сега и сънят сам по себе си, и той е няколко категории: сънят може да бъде приятен и може да не е приятен. В съня може да си починеш, може и да не си починеш. И яденето е същото: може добре да си ял, може и зле да си ял. Може в яденето да придобиеш сила, може и да не придобиеш сила. И в работата е същото.

 

Сънят е физико-астралният живот на човека на земята. Яденето е чисто физическият живот на човека на земята. А работата, това е умственият живот на човека на земята.

 

Спането е необходимо за тониране на човешките енергии. Само във време на съня човек добива своите енергии. Пречистването на тялото става във време на съня. Яденето е процес да се турят тези енергии в действие. Работата е използуване на придобитите вече енергии. И затова, когато човек отива да спи, той трябва да отива с една приятна мисъл, да му е приятно, че отива в другия свят. При съня имаме преминаване от едно състояние в друго. И ако бихте имали възпитания ум на един адепт или на един светия от първа степен, сънят ви щеше да бъде едно от най-приятните ви развлечения, една от най-приятните ви почивки. Главен фактор, за да спите добре, е да нямате в стомаха мъчно смилаема храна. Ще кажете, че това са маловажни работи. Именно защото са маловажни, те са най-важни.

 

Времето за ядене на Ученика. Първото правило за Ученика на Окултизма е да се храни вечерно време преди да е залязло Слънцето. Може да се нахраниш и когато залезе Слънцето, но най-доброто време е, когато Слънцето е на височина 2 метра преди да залезе, Ученикът да е приел своята вечеря. Тъй правят птичките, които живеят най-разумния живот. Така че вечер ще ядете преди да залезе Слънцето. А сутрин никога няма да ядете, преди да е изгряло Слънцето. Сутрин най-малко половин час след изгрева, ще се нахраните. Това е правило за всеки човек, който иска да живее един естествен живот, съобразно законите на Природата. Това са правила за онези, които искат да бъдат Ученици.

 

Правила за ядене. Първо правило за яденето: Никога не яж ако нямаш разположение. Като станеш сутрин и усетиш глад, яж, ако не усещаш глад, не яж. На обед ако усещаш глад, нахрани се, ако не, не яж. И вечер също. Ще ядеш ако имаш разположение, не само разположение, но апетит и да усещаш удоволствие при яденето. Трябва да ядете с любов, да обикнеш храната и тогава тази енергия се привлича в организма. Защото храната е жива и тези частици след като влязат по закона на Любовта, и ги сдъвчеш, живата енергия от тях се влива във вашия организъм и го обновява. Обаче ако ние нямаме разположение, образуват се течения: кръгообразни, конусовидни, елипсовидни, после хиперболични и тези течения почват да се вълнуват и става изтичане на енергията.

 

Второ правило при яденето: Първото нещо, никой няма право да се гневи на трапезата. Забранено е в Природата при ядене да се гневим. На човека абсолютно е забранено при ядене да се гневи. Обикновените хора могат да се гневят колкото искат. Ученикът няма право да се гневи при ядене, защото Христос казва: Аз съм живият хляб, слязъл от небето, и всеки който ме яде, ще бъде жив. Е, ако Този, който е слязъл на твоята трапеза да ти даде живот, и ти го дава, имаш ли право да се сърдиш? - Абсолютно никакво право нямаш. И аз турям туй като правило в Окултната Школа. Това е едно от правилата и всеки, който го престъпва, отварят му вратата и му казват: Господине, излез вън. И два пъти като престъпи туй правило, изключват го от класа навън. Сега вие искате да бъдете Ученици, но ако престъпите това правило, ще ви изключат. Не само привидно човек да не се гневи, но ще седнеш на трапезата абсолютно разположен, всичко да бъде отворено у тебе, да бъде отворен умът и сърцето ти и ти като Ученик да благодариш на Бога, че по благодат си дошъл в това Училище. Това е разбиране. И ако вие не започнете оттам, вие не можете да се облагородите. Ако това правило не го приложите в дома си, за себе си, вие не можете да дадете никакво възпитание на децата си.

 

Трето правило при яденето: После на Ученика на Окултната Школа не му се позволява да яде бързо, абсолютно е забранено. Яденето е една велика благородни работа и ще я свършиш по всичките правила. Никакво бързане. Ще седнеш тихо и спокойно на трапезата, защото това е една от най-великите работи и ще я свършиш по всичките правила. Ще ядеш 15 - 20 минути полека, и абсолютно няма да бързаш, достатъчно е два пъти да ядете бързо, за да ви покажат вратата на Школата. И тази е една от причините задето не успяват в Християнството, но не е единствената.

 

Четвърто правило при яденето: Никога не е позволено на Ученика от Окултната Школа да преяжда. Ако два пъти преядете, пак ще ви покажат вратата на Школата. Абсолютно никога не се позволява да преяждаш. Защото яденето е математически определено. Ученикът трябва да знае, колкото му трябва, толкова да яде, нито хапка повече, мярката е: когато усетите, че ви е най-приятно яденето, там спрете. Това е едно от правилата - да спрете при най-сладката хапка. Спрете ли се там, във вас се набира една енергия възходяща, разширяваща и си казвате: Много хубаво се нахраних. Тази енергия гради, твори във вас. И тогава и на работа да си, и навсякъде, каквато работа пипнеш, всичко ви върви, иде ви от ръка.

 

Има три вида ядене - физическо, сърдечно и умствено. Ако някой те нахрани било физически, било сърдечно, било умствено с храна, която привидно е хубава, и след това ядене ти започваш да усещаш неприятност, било в стомаха, било в сърцето или ума, такива яденета не са на място. То е хабене на енергия. Когато човек яде, трябва да усеща една лекота в стомаха си. След като се е наял, той трябва да усеща една лекота, стомахът му трябва да работи като една отлична машина. Само така се е наял духовно. Сърцето може да работи и да създаде едно приятно разположение на ума. Сега не вземайте онези състояния, които често имате, че са от учението. Те са вън от Училището. Човек трябва да се бори, а страданието е вън.

 

Сънят на Ученика. Първата задача на Ученика е, както казах, да разбира правилно съня, яденето и работата. Спането засяга астралния или чувствения живот на човека, т.е, неговата духовна страна, човек се учи духовно само в съня си. Само когато спите вие може да учите духовно. Тъй е! И ако вие не знаете как да спите, никога не може да учите духовно, и учени хора не може да бъдете и ученици на може да бъдете, а когато казвам, че трябва да се научите, да се научите да спите, разбираме, че трябва да поставите телата си в такова положение, че като излезе вашата душа, вашият двойник, да намерите вашия Учител, който ще ви преподава, защото знанието се преподава горе в духовния свят, а не на земята. Тук е повторение на това, което там се преподава. Затова казвам, че най-първо ще се научите да спите спокойно, волята си ще приложите. В една година ще се научите да спите добре като приложите волята си. Ако вие не може да приложите волята си да спите, какви герои ще бъдете? Та първото нещо, ще възпитавате тялото си, да знаете как да си почивате. Ще ви дам упражнение да знаете как да почивате.

 

Сънят е един важен фактор за Ученика на Окултната Школа. Не можете ли да спите спокойно, вие не може да бъдете добър Ученик, т.е. може да бъдете Ученик, но не и добър Ученик на Окултната Школа. Трябва да се стремите като си легнете, в 5 минути да заспите. Това вече не е дресировка, това е сила на волята. Най-много в 15 минути да заспите. Когато човек не спи спокойно, като стане сутрин, разположението му не е добро и търси повод да се кара с хората. Пък ако със силата на волята може да заспите в 5, 10, 15 минути, на другата сутрин ще бъдете бодри и весели и ще почнете работата си. Най-трудно изкуство е да спиш правилно. Като си легнеш на дясната страна, на сутринта пак да се намериш на дясната страна. То е изкуство. Или ако легнеш на лявата страна, на сутринта пак да се намериш на лявата страна. А сега в някои Школи започват с обширните страни на Окултната Наука, с великите сили на Природата, искат лесно да придобият магическата пръчица. Онзи, който не се е научил да спи, не му дават магическата пръчица. Тази пръчица не е на физическото поле. Тя е горе в духовния свят. Тази пръчица е вашата воля.

 

Спането ще подобри положението на вашето сърце. Спането няма да подобри тялото ви. Най-първо то ще се отрази на сърцето ви, на вашите чувства. А храната и тя е необходима. Правилното ядене, то е, което доставя материал за съграждане на вашето тяло. И тъй, ако спането ви не е било правилно и нормално, непременно в яденето ще ви бъде такова. И то върви по същия закон.

 

Спането може да става само по един правилен начин. Като си легнеш вечер на дясната или на лявата страна, да не се обърнеш, да няма никакво хъркане, дишането да е плавно и тихо, да мислят, че си умрял. А като почнеш да хъркаш, то не е спане. Тихо и мирно ще спиш. То е Божествено. Някой казва: Аз на гърба не мога да спя, а на корема си спя. Най-хубаво е спането на дясната страна, средно хубаво спане е на лявата страна, лошо спане е на гърба, а който иска да оре, да спи на корема си. Чрез спането се възпитава човешката воля. От там трябва да започнете. За Учениците това е много важно. Спане като почивка има и в другия свят. Следователно, ако тук си научил закона на съня, яденето и почивката, и в другия свят ще ги прилагаш. Разбира се, че почивката може да бъде съзнателна и несъзнателна. Ако тук знаем как да почиваме и там ще знаем. Ако тук не знаем как да почиваме и горе няма да знаете. Законът е все същият. Там, където човек се е пробудил, няма сън, а има само почивка.

 

Третата категория дейност е работата. Работата бива три вида: физическа, духовна и умствена. Това са три категории дейност, които сега засягат живота на Учениците на една Окултна Школа.

 

Първото правило при работата. Ученикът няма право да прави разлика между физическа, духовна и умствена работа. За него физическата, духовната и умствената работа трябва да бъдат еднакво важни. Направи ли той най-малко различие, че една работа седи по-високо от друга, като направи две такива погрешки, ще му покажат вратата на Школата навън. За него физическият, духовният и умственият труд трябва да бъдат свещени.

 

Ученикът трябва да знае, че физическият труд е един метод за възприемане на енергии от земята. Като обработваме земята, става една обмяна между нашето тяло и силите на Земята. Ето защо, когато човек работи физически, порите на неговите крака духовно трябва да бъдат отворени, за да може тази енергия правилно да циркулира из тялото. Когато работи духовна работа, понеже тогава се засяга човешкото сърце, тогава неговото сърце трябва да бъде отворено. И при умствената работа умът трябва да бъде отворен, т.е. мозъкът да е в състояние да възприема.

 

Сега тези правила аз ги давам само на онези, които имат желание да следват школата. Законът е такъв. Всеки Ученик, който влезе в Школата, трябва сам да си наложи от обич, от любов, да може да извърши това. Веднъж дадем ли обещание в себе си, трябва да го изпълним. Дадеш ли едно обещание в себе си, изпълни го. Макар никой да не те знае, но пред себе си бъди верен, изпълни го. Защото ако тези правила не ги приложите, от вас никакви Окултни Ученици не могат да станат.

 

Физическата, духовната и умствената работа трябва да се извършват с любов. Това е едно от вътрешните упражнения на Ученика.

 

Така че имате три вида дейност, с която трябва да се справяте: съня, яденето и работата. И ако вие внесете тези нови методи за работа, които ви давам, много от сегашните болести, тази неврастения, която имате, тези неразположения, всички тези неща ще почнат постепенно да се чистят. Тогава ще имате по-голяма свежест, по-голяма радост на ума, по-голяма бодрост, издръжливост, животът ще бъде по-продължителен и приятен и много от сегашните мъчнотии ще се премахнат.

 

Но щом решите да приложите новите идеи, ще дойдат вашите стари учители и приятели и ще ви кажат, че не му е още времето. Ние не налагаме нищо на сила, но онзи, който иска да бъде Ученик, и иска да разбира живота, без тези правила по Окултизма, без тези елементарни правила по-нататък никакъв резултат не може да постигне. Без тези правила ще имате обикновени, малки резултати. И в Евангелието е казано: Верният в малкото е верен и в многото. И неверният в малкото е неверен и в многото. Ако вие нямахте сила да изпълните една малка заповед като яденето, спането и работата, всички други работи ще изпълните по същия начин.

 

За да приложите по-големите заповеди - за Любовта, Вярата и Надеждата, трябва да приложите преди това по-малките, които ви дадох, за спането, яденето и работата. Те са чисто Божествени постановления и ако ние ги изпълним правилно, Господ ще ни благослови. Ако ние ги пренебрегнем, тогава и живата Природа си има наказания. Затова трябва да изпълняваме правилата на Природата, за да не ни наказва.

 

238. Изправяне на недъзите на Ученика. Най-първо като Ученици на Окултната Школа, ще се стремите да изправяте вашите гърбици. Като станете сутрин, най-първо ще си изправите гърбиците. Никакви гърбици. Гърдите да бъдат изпъкнали. Изпъкналите гърди показват, че у вас има желание да учите. А колкото повече се стесняват гърдите, толкова по-малко желание имате да учите. Ще гледате гръбнакът ви да бъде изправен. Ако имате някакъв недъг на краката, ще турите в ума си мисълта, да премахнете този недъг. Ще правите този опит ден, два, три, докато поправите крака си. Ако окото ви е разногледо, ще го поправите. Има начини да се поправите. Като влезете в Окултната Школа, трябва да поправите ред недъзи. Най-първото нещо е да си изправите гърбиците. Тежнението на нашите умове трябва да бъде нагоре, към центъра, от където иде светлината я знанието. Ученикът трябва да бъде строен и в хода си, и в действията, и в погледа си. Всичко трябва да бъде хармонично и да няма такава разпасаност. Трябва да бъдете спретнати. Всеки поглед, всяко движение на Ученика трябва да бъде осмислен. Това е външната страна на Школата.

 

239. Път на проучаване. Най-първо ще направите усилие чрез ред упражнения за усилване на волята, после за усилване на характера, после упражнения за усилване на ума и най-после упражнения за добиване знания за живота. Това е законът на Любовта.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×