Jump to content
Ани

52-ро писмо

Recommended Posts

52 - ро писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

240. Учението за темпераментите, необходимост за Ученика. За да може да разберете вашия ум, вашето сърце и вашата воля, необходими ви са други четири елемента. Това са тъй наречените темпераменти. Има нервен или умствен темперамент, който принадлежи на мозъка. Има сангвиничен темперамент, който принадлежи на белите дробове, на дихателната система. Има холеричен темперамент, който принадлежи на мускулната и костната системи. И флегматичен темперамент, който принадлежи на стомаха.

 

Когато нервният или умственият темперамент е първокласен в проявлението на силите, които го образуват, мисълта тече пластично, плавно, умът е продуктивен и никаква тъмнина не се забелязва в него, той всякога работи и такъв човек ще бъде бърз и дълбок в своята мисъл. Това е така само тогава, когато умственият темперамент е първокласен. Всички темпераменти биват първокачествени, среднокачествени и долнокачествени. Щом темпераментът на ума е долнокачествен, вие ще трябва дълго време да работите. Понеже в този темперамент главна роля играе мозъкът и нервите, следователно ще трябва да се учите да регулирате електричеството си. Мозъкът е място на електричеството, разните области на мозъка акумулират разни родове енергия. Даже може да се направи опит да се покаже, че ако отнемете или придадете известна енергия, веднага ще се измени и вашето умствено състояние. Например, ако някой човек е страхлив и един смел човек си тури ръката на мястото, където е страхът, той ще отнеме отрицателната енергия на страха, ще предаде положителни енергии на смелост и страхът ще изчезне. И обратно. Тъй че страхът може да се предаде, може и да се отнеме. Това са течения вътре в мозъка. Същото се отнася и до всички качества и способности. Когато дойдем до тези течения, те могат да произведат в съответните центрове известни движения и тогава в съзнанието се явява едно раздвижване, съпроводено с опасност. И по този начин чрез тези течения в мозъка различните невидими същества ни въздействуват положително или отрицателно, според съществото, затова вие трябва да знаете дали една мисъл е ваша или чужда. Неразположенията, които имате, често не са ваши, а чужди.

 

Затова вие трябва да се учите да различавате вашето от чуждото. И ще оставите само това, което е вътре във вас, във вашия ум, което е минало през вашия ум, проверено от вашето сърце и приложено от вашата воля, върху него ще работите.

 

Умствения темперамент аз го наричам динамически. Следователно, главата е опасно динамо. Тя е като боздуган и който има силна глава, ако не е добър, върху когото сложи този боздуган, може да му направи голяма пакост.

 

Вторият темперамент е сангвиничният. Аз го наричам въздухообразен. Той има свойство да се разширява. И той е необходим, понеже когато човек има този темперамент, той дава експанзивност на своята динамическа сила - главата, формата й да става по-голяма. За развиване на този темперамент трябва да упражнявате дишането като средство, като метод. Онези, които имат слабо дишане, които са тесногръди, на които дробовете не са развити, кръвоносните съдове са слаби, у тях този темперамент е долнокачествен и следствие на това и умствената им система няма да функционира правилно. Има отношение между темпераментите. Затова първото нещо, ще гледате да развивате дробовете си в съответствие с вашата нервна система. В сангвиничния темперамент влизат дробовете и кръвоносната система, те го образуват.

 

Третият темперамент е флегматичният, или някои го наричат витивен или жизнен темперамент. Аз го наричам събирателен темперамент, който сгъстява. Той е темперамент на стомаха. Когато човек има нормално развит стомах, храненето става правилно - нито много яде, нито много гладува. Този темперамент е необходим за събиране на енергия и онези, които са лишени от този темперамент, често изсъхват като цветя, те са без пръстчица наоколо и почват да съхнат и да стават сухички. Казват, че човек не трябва да бъда дебел. Така е, но и коремът, когато е съвсем малък, и то не струва. При този темперамент не е важна големината, но строежът на стомаха. Той има качеството: добро ядене. Навреме ще ядеш и няма да преяждаш, ако искаш да преустроиш стомаха си.

 

Най-после иде холеричният темперамент, който е темперамент на мускулната и костната система или темперамент на физическия човек. Аз го наричам екзекутивен. Той носи изпълнителната страна на човешкия живот. Всичко, което трябва да се направи в света, се извършва все чрез този темперамент. Онези, у които този темперамент преобладава, имат жилави мускули, костите им са здрави, малко грубички са, езикът им е малко невъздържан. Не се разправят с думи, но с ръце и с крака.

 

Всеки темперамент си има своя област на действие. Когато холеричният темперамент преобладава, тогава се развиват съответни центрове в мозъка - около ушите. Защото всеки един външен орган си има представител горе в мозъка. При сангвиничния темперамент силно развита е горната част на челото - въображението. При флегматичния темперамент са развити слепоочните части и това показва, че когато на такъв човек замирише на ядене у него се заражда приятно желание да си похапне. Когато умствената система преобладава, тогава целият строеж на предната част на челото има красива форма.

 

Ако не можете да съградите известен темперамент, да внесете присъщите му качества у вас, ще остане една липса. Търпелив човек може да бъде онзи, който има качествата на флегматичния темперамент. Даже и добре развитият човек, ако изгуби качествата на витивния темперамент, не може да бъде търпелив. Човек не може да бъде бърз ако сангвиничният темперамент не е развит у него. После мисълта му не може да бъде будна, да схваща бързо, ако нервният темперамент не е развит. Когато не е развит холеричният темперамент, човек няма изпълнителна сила, не може да привежда в изпълнение мислите и идеите си.

 

Затова най-първо ще се заемете да обработите вашите темпераменти. Сега по отношение на темпераментите има известни измервания. Но ако аз ви дам тези мерки, вие като не сте запознати с тези закони, може да си объркате понятията, например широчината на носа отдолу и слепоочните области ще покажат колко е развит вашият витивен темперамент, защото между всички части има една съразмерност. Широчината на ноздрите има отношение към широчината на ръката, а също и към лицето. После, според както е устроен стомахът ви, така ще бъдат устроени и пръстите ви. Както са устроени дробовете ви, така ще бъде устроена и цялата ви ръка и меката част на пръстите, която съответства на дробовете. Който разбира това, като погледне частите на пръстите, ще знае в какво състояние се намират стомахът и дробовете, всичко знае. В това отношение няма нищо скрито-покрито. И на вас като Ученици ви предстои много сериозна работа.

 

Работете върху вашите темпераменти. Всякога ще разпределяте енергиите си равномерно, за да се уравновесят темпераментите. По този начин лицето ви ще почне да придобива правилна форма. Онези, у които темпераментите се изопачават, ще се яви асиметрия. Пръстите се разкривяват, ръцете и краката почват да се изкривяват, става дисхармония в проявлението на енергиите. Умът, сърцето и волята имат по четири елемента, които имат отношение към четирите темперамента, и с тях трябва да работите. Ще вложите във всяка мисъл динамизъм - електричество. След това на тази мисъл ще дадете разширение, после гъстота, /тяжест/, и най-после сила на движение или както аз го наричам растене. Функционират ли по този начин вашите темпераменти, всичко ще можете да извършвате. Ние трябва сами да посадим тези неща, но те трябва да израстат и да дадат плод. Някои писатели пишат добре, понеже те са вложили всички тези качества в своята мисъл.

 

Човек трябва да се проучава така, както сега го намираме, а не какво е било неговото първоначално състояние. Ние не знаем какво нещо е бил човекът първоначално. Ние не знаем какво ще бъде за в бъдеще. Това са неща, които можем да предполагаме, но ние трябва да проучаваме човека тъй, както го виждаме, както го знаем днес, понеже всеки от вас е човек и знае нещо за себе си.

 

Още от древни времена старите окултисти-алхимици са определили четири състояния на материята - твърдо, течно, въздухообразно и огнено състояние. От тези четири състояния на материята те са извадили четирите темперамента на човека. В сегашната наука като основни, като най-важни елементи за живота определят 4 елемента, а именно: въглерод, водород, азот и кислород. Те не са единствените важни елементи, но те се намират в по-голямо количество в Природата. Тези четири елемента донякъде съответстват на четирите състояния на материята, които старите алхимици определят, както и на четирите темперамента. Те са казвали, че има четири темперамента: сангвиничен, холеричен, флегматичен и нервен или умствен темпераменти. Така са класифицирали старите алхимици темпераментите на човека.

 

В по-нови времена учените хора на запад намират, че в човека съществуват само три темперамента, които почиват на трите основни системи, съществуващи в човешкия организъм. Първата система е тъй наречената жизнена система, в която влизат кръвоносната система, дробовете, стомахът и жлезите. От тази система те са извадили жизнения темперамент, или тъй наречения витивен темперамент. След това иде костната система с мускулите и сухожилията. Тя е динамическа система. От тази система образували двигателния или мотивния темперамент. И най-после имаме третия темперамент, наречен умствен или нервен, с преобладаващо влияние на мозъка и нервната система.

 

Така че когато в тялото преобладават силите на ума, на мозъка, тогава имаме хора с умствен темперамент, който се занимава с умствен труд. Всички онези, у които преобладават силите на стомаха, гърдите и кръвоносната система, са хора повече на живота, на удоволствията, на света. Те не обичат тежка работа. Повечето от тях са търговци, дипломати, актьори, а някои - художници. Хората с мотивния темперамент са най-деятелни. От тях излизат военачалници, генерали, водители на партии и други.

 

От тези три темперамента са произлезли още четири. Първият темперамент е родил два други: от белите дробове се е създал сангвиничният, а от стомаха и жлезите - флегматичният темперамент. От мотивния темперамент във връзка с жлъчния темперамент се е създал холеричният. В него преобладаващо влияние имат костите, донякъде нервната система, черният дроб и жлъчката. От умствения темперамент е произлязъл нервният или меланхоличният темперамент. Тъй щото има 3 основни и 4 производни темпераменти.

 

В най-ново време, обаче, науката приема 7 темперамента, които отговарят на седемте системи в него: мозъка, мускулите, дихателната система, кръвоносната система, храносмилателната система, отделителната система и чувствителната система.

 

Във всеки темперамент преобладава известно качество от материята. Споменах, че материята във физическия свят се среща в четири състояния, които се проявяват в човешките темпераменти.

 

Първият темперамент, сангвиничният, е наречен още въздухообразен. Във въздуха влизат всички онези вещества, на които е свойствено разширението. Вследствие на това онези хора, които имат сангвиничния темперамент, имат свойство да се разширяват. Те са експанзивни. В техните мисли, чувства и действия има силно разширение. Те всякога преувеличават нещата. Най-малката радост в тях се силно изживява. Те скачат, радват се като деца. Не се минава половин час, след това в тях става смяна. Те са хора подобни на времето. Ще ги видиш радостни, след това скръбни, след това бурни като гръмотевица, всичко се сменя бързо.

 

Вторият темперамент е тъй нареченият флегматичен. Преобладаващо влияние в него има водата. Понеже водата не е така подвижна като въздуха, хора с такъв темперамент също така не са много подвижни. Водата е подвижна само когато има наклон. Тези хора се отличават със студенина и мудност. В тях преобладава водното състояние. Изобщо те обичат жидкостите, течните вещества. Някои от тях са много мързеливи. Който иска да урегулира своя флегматичен темперамент, трябва да научи свойствата на водата. Главни съставни елементи на водата са водород и кислород.

 

Третият темперамент е холеричният, където преобладава влиянието на жлъчката, черния дроб, нервната система и костите. Хора с такъв темперамент по някой път са високи, с черни коси, много енергични, изобщо динамически. В тях преобладава въглеродът. Значи има натрупване на въглеродните вещества, които като се запалят, предизвикват пожар. Човек трябва де пази да не се запалят тези вещества.

 

Най-после иде меланхоличният темперамент с преобладаващо влияние на нервната система. В този темперамент има огън. Хора с такъв темперамент са в постоянно вътрешно безпокойство, вътрешните процеси не стават правилно в тях, вследствие на което се образува повече топлина. В този темперамент няма достатъчно азот, който да регулира горенето. Някои казват, че азотът спира живота. Не, азотът регулира горенето. Той не дава възможност да се прояви живота изведнъж. Ако животът се прояви изведнъж, човек бързо ще се изтощи, затова животът трябва да се проявява постепенно. Ако в някоя ваша мисъл се изгуби азотът, тя става взривна. Азотът е, който регулира силите на мисълта и на живота. Това не е според сегашните химици, но според старите алхимици, които считат азота за един от най-старите елементи, най-уравновесения, затова в него няма теза преходни състояния, както в другите елементи. Той е много консервативен. В него нещата стават систематично, плавно. Той регулира всички други елементи. Тази сила, която се съдържа в азота, е свързана с нервната система и с мозъка. Ето защо, щом почне да се намалява или да се губи азотът, в ума на хората се ражда едно безпокойство. Това, че някои хора полудяват или получават апоплектичен удар, се дължи на липсата на азот, на липсата на неговите сили в мозъчното вещество, вследствие на което се изгубва равновесието на организма. Щом се изгуби равновесието, кръвообращението не става правилно в мозъка, явява се прилив на повече кръв в главата, която кръв като не може да се оттегли назад, блокира известни центрове на мозъка, предизвиква удар и тези блокирали органи се парализират.

 

Та първото нещо, ще знаете, че силите на вашия живот зависят от състоянието на вашия мозък. Не е важно какво е състоянието на външния свят, важно е, състоянието на вашия мозък. От него зависи вашето бъдеще. Първият орган, чрез който може да се прояви човешкият дух, това е мозъкът. Затова ще пазите този единствен орган, чрез който можете да се проявите.

 

Темпераментите са свързани с по-важните елементи. Азотът например е регулатор на живота. Сангвиничният темперамент ни доставя онази топлина, която е необходима за растежа на нашия живот. Витивният темперамент е необходим за нарастването на корените, за тяхното засилване. А холеричният темперамент представя онези динамични сили - вятър, дъжд, буря, необходими да разклащат растението, защото ако не се разклаща, соковете не могат да потекат правилно отдолу нагоре.

 

Холеричният и сангвиничният темпераменти се отличават главно по това, че тяхното поле на действие е външният обективен свят, тяхното съзнание е заето с обективно проявения живот вън от човека. И затова те са хора, които се занимават с уреждането на външния обществен живот и са творци на цивилизацията. Те са енергични и деятелни във физическия свят. Те са хора на волята и на физическата експанзивност. Чисто психологически, тяхното съзнание е потънало дълбоко в материята и затова за тях реалността на света се заключава преди всичко във видимата и осезаема форма. Флегматикът и умственият темпераменти са противоположни на холерика и сангвиника. При тях етерните сили не са проникнали така дълбоко във физическия организъм, както това е при холерика и сангвиника и затова те не са така активни във физическо отношение, както са холериците и сангвиниците. Техният поглед е обърнат навътре в самите тях. Те се занимават предимно с вътрешния живот, който за тях е по-реален. Тяхното съзнание не е потънало така дълбоко в материята, вследствие на което те са повече духовни и спиритуалисти.

 

Всички темпераменти присъстват в човека, но едни от тях доминират. И може да се случи в някое отношение човек да е холерик, а в друго - флегматик.

 

При езотеричното развитие, една от задачите на Ученика е да контролира енергиите си и заедно с това и проявлението на темпераментите. За да бъде правилно едно окултно развитие, темпераментите трябва да бъдат само като условие. Още при първите стъпки на окултното развитие, човек почва в много остра форма да изпитва вредата, причинена от преобладаването на един или друг темперамент. Защото ще работи само в това направление, в което темпераментът го води, и ще се получи една едностранчива работа, когато окултното развитие подразбира всестранно развитие на всички сили и способности. И вредата, която може да се изпита при преобладаването на един темперамент, може да се отстрани като се въздейства и върху другите темпераменти и се произведе съответно изменение и у тях.

 

Така флегматикът, понеже е муден, мъчно взима решение да влезе в пътя на Окултното развитие, но един път взел решение, този темперамент се явява добра почва за Окултно обучение. Неговият поглед е обърнат към неговия вътрешен живот и когато стане Ученик на Вътрешния Път, той има вече естествени условия внимателно да наблюдава своя душевен живот във всичките му противоречия и тези наблюдения му причиняват, сравнително с другите темпераменти, по-малко страдания. Именно затова, флегматичният темперамент се явява добра основа за Окултно развитие, защото той е приспособен за спокойно самонаблюдение и съзерцание, така необходими при Окултното развитие. Него не го възмущава всичко това, което той намира в себе си. И когато той прави самонаблюдения, те понякога проникват по-дълбоко, отколкото самонаблюденията на меланхолика, комуто препятства в това отношение голямата ненавист към самия себе си като гледа своето несъвършенство. Затова ако флегматикът е способен на душевно развитие, то той може да бъде най-добрият Ученик в Окултния Път.

 

Понеже във всеки човек има и четирите темперамента, то когато меланхоликът встъпи в Пътя на Окултното развитие, за да избегне лошите последици на самокритиката, към която е склонен, трябва да развие флегматичния темперамент в себе си, за да може спокойно да се самонаблюдава.

 

Съвършено особен езотерик става сангвиникът, чието съзнание е ангажирано предимно с външния свят и с удоволствие скача от впечатление към впечатление и не обича да спира вниманието си само върху един факт. Такъв характер се съществено изменя при встъпване в Окултния Път. В момента, когато у него се появи стремеж да проникне в езотеризма, или когато други се опитат да го заинтересуват в това направление, той става флегматик по отношение към собствения си вътрешен живот. Затова сангвиникът представя най-лоша основа за Окултно развитие. Понеже у него е силно развито любопитството и се интересува от всевъзможни идеи и неща, то в това число попада и интересът към Окултната Наука, но не за дълго. Когато влезе в пътя на Окултното Развитие и трябва да прави самонаблюдения, то той възприема тази задача с голямо равнодушие, защото той неохотно наблюдава своя вътрешен живот. Една или друга страна на неговия вътрешен живот може да го интересува, но този интерес не е много дълбок. Той открива в себе си интересни свойства и се задоволява само да говори за тях и скоро съвсем ги забравя. Между тези, които влизат в Пътя на Окултизма бързо, ентусиазирано, с голям замах и огън, а скоро се отказват, повечето са сангвиници.

 

Съвсем друг е човекът на холеричния темперамент. На холерика много трудно му се отдава да влезе в Езотеричния Път. Понеже неговото съзнание е заето изключително с обективния физически свят и живот, той отхвърля всяка езотерика и не иска и да слуша за нея. Но когато по един или друг начин влезе в този Път, той много трудно се подава на езотерично възпитание. Той трудно може да се спре да работи над себе си. Нему не му е свойствено вътрешно углъбяване и самонаблюдение и затова той без да опита и провери отхвърля Окултното развитие, целта на което е преобразяване на душевно-духовното битие на човека. Но ако холерикът преживее някакъв тежък удар в живота или има в характера си меланхоличен оттенък, то в такъв случай той може да използва своите холерически наклонности и с всичката му свойствена енергичност да започне да работи за пресъздаване на себе си. И когато тази вътрешна работа му се подаде, благодарение на своите големи способности и възможности той се отдава на изучаване на външната реалност, която е единствена за обикновения холерик, в отношение с духовната действителност. И така разкрива дълбоките причини, които стоят зад явленията и процесите в обективния свят. Той умело използва външните процеси и явления, за да изрази духовната реалност.

 

241. Важността на малките неща. Давайте цена на малките неща. Всички хора, които срещате, са еднакво ценни и важни. Новото учение изисква и неприятелите ви да ви станат приятели. Тогава вашите противоречиви мисли, чувства и постъпки ще ви станат приятели и ще вземат участие във вашия живот. Всички души са свързани в едно неразривно цяло. Съзнавайте тази връзка, която съществува между вас като души.

 

242. Важно правило за Ученика. Като Ученици ще бъдете глухи и за укорите, и за похвалите. Любовта изключва и укорите, и похвалите. Разумният върви по пътя си и не дава ухо нито на оня, който го ругае, нито на оня, който го хвали. Той знае, че и единият, и другият грешат. А ако се спре да им обяснява, и той греши. С лош човек не се разправяй. Той чака само да го предизвикаш. И с човек, който те хвали, не говори. И двамата имат някаква користна цел - да вземат нещо от тебе.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×