Jump to content
Ани

55-то писмо

Recommended Posts

55 - то писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

308. Светлината, която имате, струва повече, отколкото светлината, която целият свят може да ви даде. Защото съвременният свят ходи в тъмнина.

 

309. Стремежът на Ученика. Като Ученици на тази Окултна Школа, аз не искам насила да бъдете съвършени, но настоявам да работите за развитието на това, което е заложено във вас от хиляди години. У вас има стремеж. Дайте място на този стремеж дотолкова, доколкото е във вас, доколкото вашето съзнание е пробудено, ни повече, ни по-малко.

 

310. Поведението на Ученика. Първото нещо за един Окултен Ученик е да бъде сляп за обръщенията на другите хора. Аз съм ви казвал, че като Ученици вие трябва да бъдете мъртви и когато ви хвалят, и когато ви укоряват, и да бъдете слепи и глухи за погрешките на другите хора. В даден момент за мен е важно какви са отношенията ми към Бога най-първо. А критикувам ли другите хора, връзките ми с Бога са слаби и тогава всеки растеж у мен спира.

 

311. Развиване съзнанието на Ученика. При сегашните условия всички трябва да развивате съзнанието си и бъдете уверени, че вашият ум и вашето сърце ще се развиват правилно. Мислите ви, волята ви и желанията ви ще растат правилно. Затова казвам: В съзнателния живот едно от необходимите условия е целомъдрието и благоразумието. Те не са плодове на ума, а са плодове на съзнанието. Чистотата пък е само едно състояние на съзнанието.

 

312. Правило за Ученика. Като Ученици никога не отлагайте. Вие всякога трябва да имате един силен стремеж. Пазете се от следното: не казвайте, че знаете, но кажете: Ние се учим. Знанието е нещо преходно. Туй, което сега знаеш, утре няма да го знаеш. Истинският човек или Ученик трябва да казва: Аз ще се уча. Това е правото положение. От всичко се учете - и от доброто, и от злото.

 

313. Ученикът от всичко се учи. Ако започнете да виждате много погрешките на другите хора, да знаете, че сте на опасен път. И ако не ги виждате, пак сте на опасен път, защото погрешките на другите хора са училище заради вас. Една погрешка, която си видял у другите, можеш да я използваш, за да изправиш себе си. Ако не я виждаш, ще минеш през същия път.

 

314. Балансиране на силите. В един голям клас като вашия трябва да се балансират силите, които действат. Най-първо трябва да се балансират вашите мозъчни сили. На второ място трябва да се балансират вашите сърдечни сили. И на трето място трябва да се балансират вашите физически сили, силите на тялото.

 

315. Нищо не е случайно в живота на Ученика. Всички ваши постъпки като Ученици на една Окултна Школа трябва да бъдат поставени на място. Трябва да знаете, че като Ученици всичко, каквото ви се случи, то е предопределено, нищо не е случайно и вие не можете да го избегнете. Програма има вътре в тази Школа, която се спазва най-строго.

 

316. Новораждане. Като Ученици, вие трябва да желаете да бъдете заченати от Духа. Туй е новораждането, за което Христос проповядваше: "Ако не се родите наново". Той не говори за раждане в грях. Роденото от плът - плът е, а новораждането от Духа - Дух ще бъде. Като сте родени в Дух, Дух ще бъдете.

 

317. Волята Божия. Волята Божия е този акт, който в даден момент включва благото на всички същества.

 

318. Правила за Ученика. Във всичките си постъпки Ученикът трябва да помни следните четири правила:

1. Да бъде честен - да знае, че е човек.

2. Да бъде добър - да знае, че има основа, на която да се крепи.

3. Да бъде абсолютно умен - да знае, че име капитан, който ръководи кораба му.

4. Да бъде великодушен - да знае, че има средства, с които може да разполага.

 

319. Познаване на себе си. Да познае човек себе си значи да познава своя морален устой. Ученикът трябва де има умствен усет за доброто и за злото, злото - това са тия неща, които действуват в ущърб на твоето развитие. Доброто, това са тия неща, които действуват в полза на твоето развитие

 

320. Вътрешната свобода на Ученика. Най-голямото изкуство за Ученика е да се научи да бъде вътрешно свободен, да не се притеснява. Една от най-големите спънки, които сега срещате, е притеснението. Едно от качествата на духовния свят е абсолютната свобода, а от Божия страна няма абсолютно никакво притеснение за никого. И при всичките си мисли, положителни и отрицателни, както ги наричам, човек е абсолютно свободен. Тия състояния, които сега имате, са създадени от вас. Тия ограничения са плод на човешкия ум, който не разбира условията.

 

321. Ученикът и духовната среда. Най-първо трябва да турите в ума си мисълта, че окръжаващата среда, небето е на ваша страна. Не си създавайте фиктивни положения. Някой път ви наблюдавам, у вас има ред традиции, които нямат право на никакво съществувание. Аз ги наричам традиции на внушението. Един хипнотизатор може да ти внуши една мисъл и да създаде ред пертурбации и тези пертурбации създават ред разрушения. Като Ученици ще знаете, че тази причина е външна, няма да си правиш илюзии, няма да се страхуваш. Ще бъдете разумни, да не се страхувате. Ще знаете едно нещо: само разумният човек не се страхува, понеже той знае нещата.

 

322. Вътрешната свобода на Ученика. Та първото нещо: всички ще се стремите да бъдете свободни, да са създаде у вас тази вътрешна свобода, да нямате никакво стеснение. Често вие имате следната мисъл: Какво мислят другите за мене? Най-първо, вие не можете да забраните на хората да имат каквото и да е мнение за вас. Те са свободни, а добро или лошо мислят за вас, то е въпрос извън вашето съществуване. Не се занимавайте с това. Въпросът е какво мнение вие може да имате за себе си. Аз свързвам вашето мнение за себе си с онова Божествено мнение, което е вложено във вас. Туй Божественото, което се проявява във вас, то е, което ръководи съдбините ви. У всеки човек има Божествено, само че едни се подчиняват на Божественото в себе си, други не се подчиняват. По това се различава един човек от друг. Някой път човек се усеща раздразнен, отслабнал и търси причината отвън. То е защото не се подчинява на Божественото в себе си. Противоречието, което усещаш в себе си, показва, че Божественият принцип, Божественият Дух ти казва Истината, а ти не се подчиняваш. Той ти казва: Този е пътят, и се оттегля нависоко и оттам гледа, наблюдава, какво правиш.

 

320. Причина на ограниченията. Щом се извърши един акт по човешка воля, човек се ограничава. Туй е характер на човешката воля. Човешката воля се отличава по това, че докато човек започне нещо, той е свободен, но щом започне, се ограничава. Всяко едно човешко действие ограничава човешката воля. И при всяко такова действие Божествената воля ще те спре, ще срещнеш един възел. Понеже Бог не допуща никаква дисхармония. Той веднага ще разгледа твоята постъпка, веднага ще ти въздаде подобаващото, а после пак ще те пусне на свобода.

 

324. Светлината на Ученика. Когато човек е строг към постъпките на другите, а снизходителен към своите постъпки, това се дължи на различната светлина, с която гледа нещата. Понеже неговите постъпки са по-близо до него, той в по-голяма светлина ги вижда и е снизходителен. А понеже другите са по-далеч от него, той няма достатъчно светлина да ги освети, затова е по-строг към тях. Затова когато Ученикът разглежда постъпките на другите хора, той трябва да има Божествена светлина, за да осветява постъпките им. Това е потребно и за по-нататъшното схващане на онази велика Истина в света.

 

325. Характер на Окултните Истини. Ако нямате свобода в себе си, няма да може да разберете онези Истини, които ще ви се разкрият. Окултните Истини са точно определени като формулите в математиката. Ако вие не можете да разберете и приложите простите Истини, как ще разберете по-сложните?

 

326. Правилни отношения. Вие като Ученици трябва да се стремите да си образувате правилни отношения. Имайте като задача да възстановите помежду си една вътрешна хармония.

 

327. Законите на Школата. В тази Школа, в която сте тук, тя си има свои правила. Не бойте се. Тук законът действува отвътре. Изобщо, Божественият Закон действува отвътре.

 

328. Нещата са определени. Има неща, които са определени. Какво трябва да вършите, това е определено и горко ономува, който не се подчини на този Божествен Закон. И всяка една Школа се стреми да тури нещата в правилни отношения, да застави Божественото във вас да се определи. Няма какво да се плашим. Това са задачи, които трябва да решавате.

 

329. Без стеснение. Сега ще турите в душата си първото правило: да нямате стеснение. Това е цяла наука! Човек постепенно трябва да има разширение, докато почне да вижда на лицето си своята аура.

 

330. Искреността на Ученика. Всеки Ученик трябва да бъде искрен към себе си. Няма нищо по-хубаво от искреността. Тя ще внесе Божествения мир във вас. И виждам, че Божественото у нас е велико. На всяка крачка нае виждаме как се пробужда то.

 

331. Аурата иа Ученика. Ще работите и ще гледате да внесете в аурата си синия цвят. Затова отправяйте често погледа си към небето. И тъй, трябва да работите с ясносиния цвят и с жълтия цвят, за да облагородите себе си. Те са цветове, които тонират човешкия ум, човешкото сърце и човешката воля.

 

332. Безкористие. Вие като Ученици на Окултната Школа, трябва да се отличавате с безкористие. То трябва да дойде по закона на разумната Любов. Тези условия ние ще ги създадем и можем да ги създадем. От нас зависи да изменим съдбата си.

 

333. Смирението на Ученика. Когато разрешаваме един въпрос за великото в света, за Божественото, ние трябва да предизвикаме в себе си всичкото смирение, да извикаме на помощ ума, сърцето и волята си, за да предизвикаме най-благородните си черти, най-благородните си проявления. Всичко това да не е привидно. То се отнася до всички. В Бога няма лицеприятие. В Него има само едно правило: онзи, който върши волята Божия, Бог го слуша, приятел му е. Онзи, който не върши волята Божия, Бог не го слуша.

 

134. Пътят към знанието. Изпълнението на Волята Божия е майка на знанието. А вие казвате: Повторението е майка на знанието. Може да повторите много глупости, без да придобиете знание. Но като се извърши волята Божия разумно, с Любов, у вас ще се зароди желание да учите, а тези знания ще ви приведат до тази майка, която може да ви научи нещо хубаво, а именно - Любовта.

 

335. Учителят за това, което говори. Не бързайте, защото някой път вие правите бързи заключения. Аз като ви казвам някои отделни мисли, вие прибързано си правите заключения. Тези мисли не са свързани още с Божествената хармония. Не правете бързи заключения, защото ще попаднете в една обща грешка. Като дойде ред, аз ще извадя едно общо правило, ще формулирам един закон и ще кажа: Ето това е най-правилното положение.

 

336. Ученикът и Живата Природа. Всички неща в света имат тясна връзка помежду си. Докато вие не дойдете до положение да разбирате тази тясна връзка, Живата Природа няма да ви разкрие своите тайни. Тя не може да разкрие обятията си, не може да бъде и мека с вас. Сега като ви казвам, че Природата не може да бъде мека с вас, вие ще извадите едно криво заключение.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×