Jump to content
Ани

58-мо писмо

Recommended Posts

58 - мо писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

412. Вътрешното знание. Аз говоря за онова вътрешно знание, което може да доведе Ученика до самопознание. Познай себе си, познай възможностите, които Живата Природа е вложила в тебе - това е една от важните задачи в живота на Ученика. Да изучаваш живота в неговия вътрешен смисъл, да придобиваш знания и да дойдеш до самопознанието, това трябва да бъде стремежът на Ученика. Ученикът ще намери всичко това скрито в Живата Природа. Природата постоянно ни говори. Всеки момент, всеки час, всеки ден тя сменя своите картини, променя гамите в своите песни и в туй велико разнообразие тя открива тайните на Битието за оня, който знае да чете от нейните книги. Вие трябва да изучавате езика на Природата, защото в този език ще намерите скрити онези велики закони, които трябва да прилагате и в своя живот.

 

413. Ученикът и Живата Природа. Проучвайте езика на Природата, проучвайте въздействието, което указва тя върху характера на хората и използвайте нейните методи за вашето самовъзпитание, за вашето развитие като Ученици. Природата със своите местности - планини и долини - указва известно влияние върху характера на хората. Забелязано е, че хора, които живеят на по-високи места, имат по-благородни и възвишени стремежи. У тях се забелязва един по-висок полет на Духа, по-голям стремеж към търсене на Истината, те са хора повече идеалисти. Тия пък, които живеят по долините, са хора повече материалисти, хора на живота, на удоволствията. Те са по-здраво свързани с материята. Освен това дали някои хора живеят по южните, а други по северните склонове на някоя планина, това също тъй указва влияние върху характера на хората. Всичко това показва, че Природата е Жива и Разумна. Вижте как учените хора изучават Природата и ползвайте се от техните методи, от техните придобивки. Природата в своята необятност, в своето голямо разнообразие и голямо множество на явления е неподатлива на едно щателно и дълбоко проучване само отвън, затова учените хора я вмъкват постепенно и бавно, явление след явление в техните малки, скромни кабинети.

 

414. Ученикът и търсене на Истината. В стремежа си към търсене на Истината никога не мислете, че сами може да си помогнете в Пътя на възлизането нагоре. Не си ти сам, който се подигаш. Преди тебе е имало много работници, които са прокопали, изчистили и подготвили пътя за твоето развитие, както и за развитието на твоите братя. Вие пък ще работите за бъдещите поколения след вас. Осеяна е стълбата на възлизането с усилията, труда и работата на нашите предшественици, затова помнете, че множеството е една необходимост за развитието на човешката душа.

 

415. Двете граници на живота. Вие сте влезли в тази Школа и трябва да разбирате истинския живот, трябва да разбирате доброто и злото. Доброто и злото са двете граници на живота. Като дойдеш до скръбта, ти си до границата на живота. Скръбта е единият бряг на живота. Като дойдеш до другия бряг, ще намериш радостта. Но ти ще живееш между радостта и скръбта. Трябва да прекопаеш бреговете на радостта, за да разбереш какво нещо е скръбта. Ако прекопаеш бреговете на скръбта, ще разбереш какво нещо е радостта. Ще живееш между единия и другия бряг. Тъй щото, ако искате да живеете в живота, трябва да живеете между бреговете му. Щом искаш да знаеш какво нещо е скръбта, че сте до единия бряг на живота и трябва да се върнете назад. Дойдете ли до радостта, и там ще изгубите живота си. За изяснение на мисълта си, ще ви дам един пример. Ако аз ям и пия в кръчмата и се радвам за това, не изгубвам ли живота си? Днес повече хора умират от преяждане и пиене, отколкото от глад. Значи ние вървим между радостта и скръбта. Те ни показват пътя към Бога. Те са успоредни линии, от които едната се движи от ляво към дясно, а другата от дясно към ляво.

 

416. Ученикът трябва да контролира желанията си. В този живот вие трябва да контролирате вашите желания. В живота си ще носите толкова, колкото е необходимо. Турите ли повече, скъпо ще платите. Не че съзнателно ще ви накажат, но понеже пътят ви е дълъг, затова ще платите скъпо. Не е в многото работене на земята - това трябва да го знаете. Не е и в многото тичане, не е и в многото мислене. Защото не сме само ние, които мислим. Ти ще мислиш толкова, колкото ти е дадено. Някой казва: Да си уредя живота. Не си ти, който урежда живота. Нима като влезете в един университет ще мислите да уреждате програмата на този университет? Не, ни най-малко. Нима като влезете в една Школа, вие ще уреждате програмата й? Не вие ще мислите за времето, кога ще посещавате, как ще учите и т.н. Туй, което ви е дадено, него ще изпълните както трябва.

 

417. Програмата в живота. На всички ви е дадена по една програма, по някой път вие седите и започвате да коригирате тази програма. Но всички тия, които коригират програмата, която им е дадена, които искат нова програма, са отишли в гробищата.

 

418. Ученикът и тялото. Тялото ни е едно богатство. Бог ни го е дал да живеем разумно. Ако живеем по Бога, това тяло ще се преобрази и ще стане духовно. Тогава силите в него естествено ще се развиват.

 

419. Ученикът и Школата. Смисълът на тази Школа е този, всички да разберат вътрешния смисъл на живота, да разберат, че всички хора на земята трябва да живеят съгласно Божия закон. Всеки трябва да прилага живота си разумно, според както е определено в неговата програма.

 

420. Учениците отгоре и от земята. Неправдата е едно препятствие, което спъва хората да се споразумеят. Взимам неправдата във всякакво отношение: всяка лоша мисъл или всяко лошо желание, които са се загнездили в ума и сърцето, трябва да се премахнат. Само така ще дойде събирането. По друг начин как ще можете да събирате или да вадите човека? Сега на всички свои ученици давам действието събиране, първото действие в аритметиката - събиране по нов начин. От небето изпращат разумни ученици да ви учат да събирате. Те ви учат, казват ви: турете знака, турете черта отдолу и започвайте. Като ви учат дълго време, едва започвате да проумявате какво нещо е събирането и вие казвате: Е, лесно е да се събира. Да, като се научиш, лесно е. Положителни знания трябват за Учениците на Новото Учение. Щом се приложи тази Нова Божествена Наука, и резултатите ще дойдат. Ние трябва да боравим с нови съединения, защото градим нов живот. Ако продължавате да живеете по старому, ще имате такива резултати, каквито и до сега.

 

421. Идеалът на Ученика. Туй, което направим за Бога, само то ще ни следва. Това трябва да бъде идеал за вас. Ще кажете: Е, то е лесна работа! Всеки ден като станем и направим едно добро дело за Бога, то е оправдано. Не направим ли едно добро дело, този ден е изгубен за нас. Та като Ученици, всеки трябва да направи през деня по едно добро дело за Бога, макар и микроскопично. Като направиш едно малко добро, да усещаш, че си извършил волята Божия, макар и в най-малка степен. Тази е новата насока, в която трябва да турите ума си. Тогава и Духът ще действува усилено върху вас. У вас трябва да стане едно преобразование.

 

422. Безсмъртното тяло. Духовният човек трябва да извае своята духовна красота, да остави само онова истинско тяло, с което може да живее, без да го засяга смъртта. Това е една от великите задачи, която решават както учениците на света, така и Учениците на Божествената Школа.

 

423. Какво пречи на Ученика. Съмнение, подозрение и докачение, това са три важни положения, които спъват Ученика. Затова първият закон е: Никакво съмнение, никакво подозрение, никакво докачение към Вътрешното Начало, което те ръководи. Каквито и да бъдат външните условия в живота ви, знайте, че Бог нито се изменя, нито се променя. Да предпочетеш всичко: да те бият, да бъдеш гонен, но да останеш верен на Бога - това е величието на човека! Човек, който не може да умре за Божията Любов, за Божията Мъдрост и за Божията Истина - не е характерен човек. Аз едно зная: не само вие, но и целият свят да дойде, не може да ме накара да се съмнявам в себе си. Всички хора да дойдат, не могат да ме накара да подозра себе си. Никой не е в състояние да ме застави да се докача. В мен докачение няма, защото аз зная, че Бог нито се променя, нито се изменя, Той е вечен. Защо ще се съмняваш в Бога? Ако не можеш да глътнеш един горчив хап в живота, ти не си Ученик.

 

424. Невидимите неприятели и приятели на Ученика. Вие имате невидими неприятели. Ако не внимавате, те могат да изсмучат всички сокове на живота ви и да останете мъртви кости. Ако внимавате, ще бъдете насадени на лозата. Вечното Начало е невидимо, безгранично, не може да му турите никакъв образ. От Бога няма да се докачате. От вас се иска една вътрешна просвета, която да ви служи като основа в живота. За да може Божествения Дух да работи във вас, не трябва да се съмнявате, нито да се подозирате, нито да се докачате. При това положение, духовния свят ще ви говори на един разбран език.

 

425. Ученикът и Истината. Вие мислите, че Истината може да я намерите на земята. Не, Истината е жителка на небето. Единственото нещо, което Бог обича в нас, е Истината. Господ ще постъпи с вас тъй, както е постъпил едно време спрямо пророците - същата опитност ще имате и вие, същото благословение ще имате и вие. Духът, който работи, е същият и преди Христа, и след Христа. За Божественото в душата си трябва да имате свещен трепет. Всяка дума, излязла от Божествената уста, който и да ни я донесе е ценна за нас. Всяка Истина може да се провери, аз не я измислям от себе си. Приложете я и ще се ползвате от нея. Истината като факт, от когото и да е дошла, винаги има една и съща стойност. Когато дойдете в съприкосновение със самия източник на нещата, то е друг въпрос. Знайте, че изворът сам няма да дойде при вас, вие трябва да отидете при него. Господ няма да дойде при вас. Във вас трябва да има разположение, вие да отидете при Него. Щом решите да отидете при Бога, това показва, че Божественото изтича от вас. Тогава и в Бога ще се породи желание да дойде при вас - ще изпрати Духа си.

 

426. Моралната стабилност на Ученика. Като Ученици, във всички ви трябва да има морална стабилност, морална устойчивост. Без тази морална стабилност, колкото познания и да имате, ще ги изгубите. Разбойникът в света, който иска да обира хората, е дяволът. Ако си силен, ще го хванеш и ще го разтърсиш, а ти можеш да имаш сила само ако имаш морална стабилност. Ще хванеш дявола, ще го раздрусаш хубаво и ще кажеш: Аз съм, който побеждавам! Това в Окултната, в Божествената Наука наричат самообладание, благородство на Духа.

 

427. Ученик и Учител. Ако Учителят не показва грешките, недъзите на Ученика си, защо е Учител? Да се изправят погрешките, това е една от задачите на живота. Ще преминете през ред изпитания, ще дойдете най-после до Божественото око, ще ви се даде една задача и ако я решите, ще влезете в Царството Божие. За Ученика остаряване няма. Във вечния живот има вечно подмладяване.

 

428. Ученикът и работата. На земята можете да работите каквото ви се даде. От никаква работа човек не трябва да се срамува. Всеки ден каквото и да намерите, някоя малка работа, направете я. Някой търси специална работа, за светии само. Не, каквато работа и да ви се даде свършете я, не избирайте работата. Каквато работа и да е, тя ще се облагороди от вас. Не трябва да се срамуваме от работата, която Бог ни е дал. Щом една работа ни е определена от невидимия свят, бъдете благодарни от нея. Започнете и ще я свършите. Кой каквато работа върши, да се радва. То е важно. Бог има за вас разни длъжности. Каквото ви попадне на ръце, извършете го, без роптание, без съмнение, без подозрение, без докачение. На мястото на съмнението турете надеждата, на мястото на подозрението турете вярата, на мястото на докачението турете любовта.

 

429. Ученикът и изпитанията в живота. В характера на Христа имаше самообладание. Той имаше власт, но като го биха не се защищаваше. Той знаеше, че е от високо произхождение, но при все това не се защити. Христос не се съмняваше в работата, която имаше да върши. Той понесе всичко с търпение. Вие не можете да бъдете по-търпеливи от Христа. Когато дойде плесницата на вашата карма, на съдбата ви, ще трябва да издържите без колебание, без страх. Ще застанете срещу нея без страх, без съмнение и без отчаяние. Само хора без честолюбие, без гордост се отчайват. Когато човек изгуби своята гордост, се отчайва. Вие ще спазите вашата гордост. И като ви бият, пак ще стоите горди. Човек трябва да бъде спокоен като вечната скала, в която морските вълни се разбиват. Горд, това значи да не се поколебаеш, да не се подкупиш от никаква съблазън, да останеш верен на Бога в Любовта си, верен към Истината. Човек, който не може да умре за Божията Любов, за Божията Мъдрост и за Божията Истина, не зная къде седи неговото величие. Който издържи смело всички изпити, неговите по-големи братя го поздравяват и му казват: "Не бой се, ние ще превърнем тия плесници на благословение. Те са само по лицето ти, твоята душа не е засегната. Божествените плесници са хубави!” Ако Господ някога ни прати своето благословение, да не Го подозираме. Най-мъчното нещо в света е да изтърпим всички изпитания без докачение. Тези неща не са за деца, а са за възрастни хора, за хора, които разсъждават.

 

430. Ученикът и Школата. Когато се освободите от всички свои недъзи и добиете онези велики добродетели, които са били първоначално вложени във вашите души, във вашите духове, вие ще бъдете свободни от законите на света, от законите на смъртта. Това, което човек ще придобие в бъдеще, ние наричаме "ново състояние", състояние на нов живот. Всички Окултни Школи, с многобройните си клонове, както и Божествената Школа, имат за цел да въведат Учениците в това ново състояние. Разбира се не е лесна работа да влезе човек в новия живот. Падането е било трудно, но и възлизането е трудно. Колкото е голяма силата, която е тласнала човека към земята, толкова голяма е силата, която може да тласне човека към Бога. Низходящата и възходящата сили са равни една на друга. И слизането, и качването е в Бога. И падането, и ставането е в Бога. И едното, и другото са от Бога. Всички ония хора, които не са искали да слизат по правия път, са паднали; и всички онези, които не са искали да възлизат нагоре по правия път, са криволичели много. Не се спъвайте с кривите си възгледи, които са внесени във вас по закона на наследствеността, или по закона на прераждането, или във време на странстването на човешката душа.

 

431. Борба със себе си и познаване на себе си. Има много противоречия в света, които ние няма да оправим. Тия неща не са само отвън, но това са противоречия, които съществуват в нашата плът. Някой път ние се борим със себе си. Там е най-голямото зло. Човек никога не трябва да се бори със себе си, защото ако се бори със себе си, ще се унищожи. Победиш ли себе си, ти ще се заличиш. Единственото естествено нещо е да познаваме себе си. Да познаваш себе си значи да познаваш доброто, което е вложено в теб, и да знаеш как да го развиваш. Човек трябва да познава себе си, но не и да се бори със себе си. Тази мисъл трябва да се изхвърли от ума ви. Бориш ли се със себе си, дяволът е влязъл в тебе - нищо повече. Започнеш ди да познаваш себе си, Бог започва да живее в тебе и ти започваш да познаваш Бога. Много нещастия в света произтичат от факта, че човек се бори със себе си. Познаваш ли себе си, ще знаеш как да постъпваш. Да воюваш със себе си, това е най-голямата глупост, която човек може да извърши. Ние не трябва да воюваме. Защото ако воюваме, как ще обясним стиха в Писанието, който казва: "Бог е, Който действа във вас"? Туй, което мисли, което действа в нас, това е Бог. Тогава с кого ще воюваме, с кого ще се борим? Разберем ли това нещо, този навик да се борим трябва да го избягваме и към външните. Не трябва да се бориш нито със себе си, нито със своите близки. По същия закон трябва да се стремим да познаем и тях.

 

432. Ученикът и дяволът. Ако ви сполети някакво нещастие в света, то е от дявола. Астролозите отдават нещастията в света все на Сатурн, на падналия Бог. Дяволът не обича да види човека щастлив. Той иска всички да бъдат нещастни като него. Затова умният човек трябва да бъде нащрек. Дяволът има престол на земята, има агенти, които следят всичко. Мислите ли, че той не знае за това събрание, което става сега тук? Той знае всичко, в България той си има много агенти, понеже царството на света е негово. Всички хора, които управляват света, които служат на света, са все негови слуги. Той не иска някой да знае смисъла и предназначението на това негово царство. Пък ние му казваме: Ти се разправяй със света, ние имане в твоето царство нямаме, няма защо да се разправяш с нас. Ти не си взел твоето царство от нас. Ако Бог те остави на власт, ние нямаме нищо против, но когато Той те снеме, ние няма да те поддържаме. Дойде дяволът и те пита: Ако Господ ме свали от власт, ще гласуваш ли заради мене? - Няма да гласувам. Там е туй дълбоко разбиране на живота. Не мислете, че вие може да избегнете от тия по-висши интелигентни сили, наречени "адепти на злото, на тъмните сили". Тяхната мисъл е насочена да действа разрушително, да вселява съблазън, съмнение. А има Братя, които носят мир, радост, съзнание. Тъй че в света съществува голяма борба между тия две сили, т.е. борба между светлината и тъмнината.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×