Jump to content
Ани

Година 1 (15 ноември 1928 – 25 декември 1929), брой 10

Recommended Posts

Година 1 (15 ноември 1928 – 25 декември 1929), брой 10

25 ноември 1929 год.

Вестник Братство e cвoбоден изразител на копнежа и волята за нов живот. Поддържа се от доброволните вноски на своите читатели и се изпраща всекиму, който съобщи адреса си в редакцията.

Адрес: Сава Калименов.

гр. Севлиево.

Съдържание:

Есперанто и Новата култура (П л а м е н)

МОЛИТВА ПОД ЗЕЛЕНОТО ЗНАМЕ (Л. Л. Заменхов)

Есперанто е най-лесно заучимият език.

КНИЖНИНА

Бележка: Текстовете на есперанто не са поставени за четене онлайн. Който иска, може да ги прочете от PDF-а.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Есперанто и Новата култура

Нова Култура се заражда в потайните гънки на живота. Дали хората я виждат или не, дали забелязват нейните млади израстъци как подават изпод развалините на живота своите нежни стебълца — това не е важно. Важното е, че тя съществува, тя живее. Нейния живот за сега е скрит; тайнствен, ембрионален така да се каже — по отношение на своите външни форми, но в идейно отношение, основните линии на нейната структура са вече определени.

Основният принцип, основаната нота която ще звучи в нея, знака под който тя ще изгрее— това е обединението, любовта!

Няма да има държави, а ще има една единствена държава, под Божествено ръководство, простряла се върху цялото земно кълбо.

Няма да има религии, а ще има една единствена религия, обединяваща всички и отправяща всичките им усилия към една единствена цел: обожествяването на човека.

Ще паднат границите, които разделят хората и народите едни от други.

Ще паднат митническите стени, както за материалното производства, така и за научния и духовен напредък.

Религия, наука, изкуство, търговия, стопанство, и обществен строй ще бъдат обединени в великото семейство на народите.

И като венец на това обединение, човечеството ще възприеме един общ международен език, който ще бъде не някой от сега съществуващите национални езици, но един нов, изкуствен език, съставен от елементите на всички почти езици и опростен до невероятност, за да може да бъде изучен и от най-слабите интелектуално хора.

По всичко изглежда, че тази чест ще се падне на езика Есперанто, може би след известни подобрения, може би след известна естествена еволюция, на която са подложени всички живи езици.

Защото, наистина, Есперанто носи в себе си всички заложби, които са нужни за да направят от него един истински всесветски език, той наистина е вече един жив език, на когото говорят, пишат и се разбират едно голямо число хора от всички страни на земята, който си има своя литература, свой периодичен печат и постоянно зарегистрира все нови и нови успехи

Но Есперанто не е и не ще бъде само венец или послесловие на Новата Култура, — той е същевременно неин провъзвестник, неин проводник и носител. Той е същевременно едно средство, чрез което, бавно но сигурно, Новата Култура изгражда в световен мащаб своите позиции.

Още Заменхов, твореца на Есперанто, провъзгласи високо, като „вътрешна идея на езика Есперанто“, основния принцип на Новата Култура: световното братство. А днес ние вече виждаме на международната арена, работещи чрез Есперанто, истинските творчески сили, които ще построят Новата култура.

Оомото, Бялото Братство, Бахаизма, Розенкройцерите, Теософите, — си служат чрез Есперанто и ние виждаме един буен поток на нови идеи, нови схващания, в есперантската литература; ние виждаме от различни страни да се очертават контурите на един нов мироглед, който ще бъде мирогледа на човека на Новата Култура. Всички гореспоменати движения и много още неспоменати и непознавани добре от нас, имат едни и същи принципи, един и същ мироглед и работят за една и съща цел. Те изграждат идейното здание на новия свят, на Новата Култура или, с други думи, на Царството Божие на земята.

Много от основната литература на тия движения се превежда първом на Есперанто, преди да е преведена на който и да било друг език. Ще дойде обаче време, когато много от нея ще бъде давана направо на Есперанто. Но и днес ние вече с пълно право можем да кажем, че човек, който не знае Есперанто, не може да има пълна и ясна представа за духовните движения в света, т. е. за това общо, с една и съща основа движение, което, започнато от различни страни и народи, е определено да изгради Новата Култура, да изгради Царството Божие на земята.

И тъй, Есперанто е езика на Новата Култура, езика на международното братство, което ще се възцари над развалините на отиващата към своя край международна материалистична цивилизация.

Хора на новите идеи, дайте вашата помощ на езика Есперанто, дайте му оня тласък от който той се нуждае и който той заслужава, защото той е едно мощно оръдие за реализирането на вашите идеи. Научете преди всичко вие сами езика Есперанто, служете си с него и го имайте за свой пръв спомагателен език — езика на Новата Култура, езика на Братството на Народите.

П л а м е н .

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

МОЛИТВА ПОД ЗЕЛЕНОТО ЗНАМЕ.

На Тебе, безплътна, неведома Тайна,

Що владаш света безконечен,

На Тебе, Източник на истина сяйна,

Източник на смисъл всевечен;

На Тебе, що всеки различно рисува,

Но всеки гласа Ти в сърцето дочува,

На Теб, отрицател на кървави битви,

Днес пеем молитви.

При Теб ний не идем с човекопрезрение,

Ни с догми да спорим за вери —

Ний слагаме днес навсегда помирени

Сърца си пред Твоите двери;

И с вяpa, от всеки в сърцето позната,

Ний, братя от всички страни на земята,

Стоим неброими и млади и стари,

Пред Твоите олтари!

Красиви създа ни ти в плодна природа,

Но кръв днес човека опива,

Жестоко налита народ връз народа,

Брат брата свирепо убива.

Която да си Ти, о, сила предвечна,

Изслушай Ти нашата молитва сърдечна,

Ти мир низпосли тук, отдавна изгубен,

Отново полюбен!

Заклехме се ний да се борим без спира

Да съединим вси народи;

Крепи ни, недавай да паднем о, Сило,

Път труден докле се преброди!

На труд непосилен дари благослова —

Могъщи да бъдем в борбата сурова,

Та диви напади щом би се подели,

Да бъдем ний смели!

Зеленото знаме високо ще вдигнем —

Добро, красота то вещае,

Звездата бленувана ние ще стигнем,

Духът ни навред ще витае.

Ний между народите ще сринем стените,

Те с грохот ще рухнат навеки разбити,

И братство и правда накрай за човека

Наета щат довека!

Л. Л. Заменхов

(прев. Ив. Добрев)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Есперанто е най-лесно заучимият език.

Познавам много хора които по осем години са учили чужд език в училище, и пак не могат да се ползват от него даже за четене, а камо ли за разговор. Познавам хора, които владеят потънкостно чужди езици, когато четат или даже пишат, но не могат да говорят свободно. Знам, че най-малко 93% от учениците, учили чужди езици в нашите гимназии, излизат от там без достатъчно познания, бързо забравят и това, което са научили, и дългогодишиият им труд за изучаване на езика пропада напразно.

Модерните чужди езици, френски, немски, английски са доста трудни за хората с по слаби езикови способности, които съставляват огромното болшинство от народа, и затова, ако искаме да имаме един ИСТИНСКИ международен език, който да може лесно да бъде усвоен и употребяван от широките народни маси по целия свят, то избора ни трябва да падне на езика Есперанто.

За да не бъдем голословни, нека си послужим с няколко примера: като знае човек корена на една дума, с помощта само на няколко окончания, ще може да си състави всичките нейни производни, ръководен от няколко прости и лесни за заучаване правила.

Например всички съществителни на есперанто свършват с окончание О което се прибавя направо към корена на думата.

Всички прилагателни свършват с а

Всички наречия свършат с е

Като знае човек това и вземе корена на да било дума, например bon от думата добро, ще произведе съществителното bonо — добро, прилагателното bona — добра, и наречието bonе — добре.

Спрежението на глаголите на есперанто е извънредно просто. Всички глаголи имат за окончания

за сегашно време - as

за минало - is

за бъдеще - os

за условно наклонение - us

за повелително - u

Неопределителното наклонение винаги свършва на i.

И тъй, като вземем am — корена на глагола ami — обичам. веднага можем да образуваме всички времена, като се има пред вид. че глаголните форми не се изменят по ред, число и лице.

Ще трябва да бъдат употребени само личните местоимения: mi — аз: vi (ci) — ти; li, si, gi — той, тя, то; ni — ние; vi — вие; ill — те.

И тъй. сегашното време от глагола ami прави:

mi amas — аз обичам

vi amas — ти обичаш

li (si, gi) amas — той (тя, то) обича

ni amas — ние обичаме

vi amas — вие обичате

ili amas — тк обичатъ

По тоя съшия начин с помощта на горепосочените окончания се образуват и другите времена и наклонения. Сложните времена се заучават също така лесно с помощта на леснозаучими причастия. Изобщо цялата основна граматика на Есперанто се състои от 16 леснозаучими правила, от които няма изключения.

И въпреки тази си опростеност, есперанто е гъвкав, звучен. логичен език, годен да изрази както студените разсъждения и пресмятания на хората на науката, така и възторзите и дълбините на хората на художественото слово и духовния живот. Това е доказано от създадената до сега литература на езика. Като пример може да послужи и печатаното в този брой стихотворение на Заменхов.

Благодарение на своята леснота, есперанто може да бъде изучен в съвсем кратко време даже от хора със сравнително слаб интелект и езикови способности, а човкк, който знае някои от модерните чужди езици, знае вече не по-малко от 75 на сто от корените на езика Есперанто.

И тъй. Есперанто е най-лесният и най-удобният в много отношения международен език и затова той наистина ще завладее света.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

КНИЖНИНА

Библиотека „Novo Kulturo"

Библиотека „Нова Култура“ почва своята втора годишнина, която ще обхваща цялата първа серия от беседите на Учителя, разделени в 10 отделни номера.

Всеки, който е чел беседите на български, разбира какво грамадно значение има тяхното разпространение в целия свят. Да дадем беседите на света — това значи да дадем най-хубавото, най-ценното, което България като народ може да предложи на всички останали народи. Това значи да се намерят истинските причини на злото, разяждащо духовно и икономически целия свят; то значи да се посочи истинския изход из днешното тежко положение.

Ето защо, ние мислим че всички, които съзнават това, без разлика дали са есперантисти или не, трябва да подпомогнат библиотеката като се запишат за абонати или като подпомогнат фонда „Нова Култура".

Абонамента за втората годишнина е 50 лв. за България, 4 шв. франка за странство. Адрес: Ат. Николов , ул. Цар Ив. Шишман, 19— Бургас.

Oomoto — месечно списание, есперантски орган на японското религиозно движение Оомото, което вече се пропагандира из целия свят. В един от следующите броеве на в. Братство ние ще запознаем нашите читатели по-подробно с това движение, което е много сходно с Бялото Братство. Абонамента му е 4.80 шв. франка; адрес: Oomoto Propaganda Oficejo, Kame-oka, Kioto- hu, Japanujo. ^

Oomoto Internacia месечен орган на Всемирното Човеколюбиво Общество, основано от Оомото. Издава се в Париж. Абон. З шв. франка. Адрес: 124, rue de la Pompe, P a r is, 16-e, France.

Inter Ni — есперантско списание, което има за цел да служи на обединението на различните духовни движения в света. Печатало е до сега няколко статии за Бялото Братство. Настоятел за България е Атанас Николов, ул. Цар Ив. Шишман, 19 — Бургас.

Espero Teozofia, Орган на Теософската Есперантска Лига. Абонамент 4 шв. франка. Адр.: Р г a h а, Sporilov 45—22. С. S. Resp.

Есперантисти, и учащи есперанто, цялата първа годишнина на библиотека „Nova Kulturo", състояща се от 10 номера подвързани заедно в една книга, се изпраща само срещу 60 лева от редакцията на в-к Братство. Побързайте да си я набавите!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×