Jump to content
Ани

СЪЩНОСТ

Recommended Posts

СЪЩНОСТ

Светът е създаден на основата на числата, буквите и цветовете. Числата са живи единици. Всички разумни същества в света съставляват единици на творческата природа. Всеки човек е като единица, която играе важна роля и затуй трябва да разберете вътрешния състав и смисъл на единицата. Една единица е човекът, съставен от милиарди малки частици, които имат известни отношения помежду си.

Вие можете да изучавате всяко число поотделно, а можете и колективно, в техните общи влияния. За вас е важно да знаете, че числата не са прости, мъртви знаци, а живи величини, т. е. сили, енергии, които действат върху съзнанието на човека.

Когато разглеждаме света механически, съвсем друг е. То е статическо положение. Това е механическо разглеждане на света. Това е един неорганизиран свят. Да разглеждаш костите отделно на човека, отделно главата, отделно рамената, отделно мускулите, това е статическо положение. Когато го разглеждаме органически, всичките кости са съединени, облечени са в мускули, облечени са в нервна система. Всичко това е едно тяло, в което функционира животът. Това е органическият свят.

Вземете числата от 1 до 10, или вземете единицата. В неорганизирания свят те нямат смисъл. Вземете числото 5-5 лева, 5 къщи. Но, ако кажеш, че човек има чело 5 сантиметра, нос - 5 сантиметра и брада - 5 сантиметра, съвсем друго значение има това число, друг смисъл има.

Човек е съставен целият от числа. Главата, ръцете, пръстите, всичко е числа. Ако знаете как да ги съчетавате тези числа, ще спечелите.

Няма нищо в човешкия организъм, което да не е построено върху известно съчетание на числа. Запример, дали е хармонично устроена главата или не, съдим по съчетанието на числата, които получаваме при измерването й. По числата още съдим и за трудностите, през които човек е минал и ще минава. Ако е бил поставен при големи мъчнотии и трудности и се е борил да ги преодолее, напречният диаметър на главата му е голям.

Трябва да знаете значението на числата, за да се ползвате от тях. Вие, както сте се събрали тук, представлявате различни числа. Всеки човек, с когото се срещаш, е жива единица, която носи новото Божествено благо. Туй благо само от този човек може да придобиеш.

Природата борави с големи числа. Един човек е почти незначителна единица.

Числата представляват висши, разумни същества, идеи и знания. Всяко число представлява същество от най-горна еволюция, но според законите, колкото по-възвишено е съществото, което слиза на Земята, толкова повече се смалява. Затова единицата, която в Божествения свят е от най-висша йерархия, на Земята е най-малката. Когато слиза на Земята, единицата постепенно губи своята интелигентност, сила и обем, смалява се до точка. Като точка единицата се превръща в център на кръга. Тъй щото, когато някой се съзнава като човек, той трябва да се смалява, да стане център на кръга, т.е. център на един специален живот.

Втората йерархия същества, които се явяват на Земята, е числото 2 и идват в помощ на единицата. Тя сама не е в състояние да си помогне, понеже се превръща в център. Втората йерархия има за цел да посочи на единицата пътя, по който тя може да се развива. Значи числото 2 е пътят, който помага за развитието на съществата. Който иска да знае пътя на своето развитие, той трябва да разбере числото 2. Като влезе в числото 2, човек веднага се поляризира. В единицата има вътрешна светлина, но не и външна. При числото 2 се явяват два центъра, вследствие на което между съществата се явява борба.

Всички числа са ценни, когато се използват техните динамични сили. Голямо богатство се крие в числата. В числата се крият силите на природата.

Винаги ще избягвате неприятностите, ако бихте се занимавали с числата и знаете всеки момент как да ги използвате.

Как са се развили сега числата, вие не знаете. Има цяла история за това. Тъй, както са сега, те са само символи. Запример вие трябва най-първо да научите произхода на арабските числа. Те не са дошли така случайно. Те са дошли по един еволюционен път.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

И зад тях има друг един символ, който ще обясни и по-дълбокия смисъл на числата. Но мисълта ми е следната: в числата освен количественото съдържание има още едно вътрешно съдържание. Значи, има и силово съдържание, има и смисъл вътре. Всяко едно число си има свой смисъл.

За да схванете съотношението, което съществува между всички числа като живи единици, вие трябва да имате дълбоко разбиране за живата математика, за която наистина може да се каже, че е положителна наука.

Мислете върху живите числа и върху значението им в живота. Под думите „живи числа” разбираме такива числа, които за всеки даден случай могат да услужат на човека. Числата имат значение не само когато определят някаква числена стойност, но и когато определят посоката на нещата. Не е все едно дали единицата е надясно, на ляво, нагоре или надолу от човека. Ако е надясно, тя означава изгрев, наляво - залез, нагоре - зенит, а надолу - полунощ.

Четирите посоки на физическия свят - изгрев, залез, зенит и полунощ не са само механически точки или положения, но те представят още и четири процеса, фази или състояния, през които минава съзнанието. От това гледище, ако кажем, че някой човек е отишъл наляво, имаме предвид залез на Слънцето.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×