Jump to content
Ани

ЗНАЧЕНИЯ

Recommended Posts

ЗНАЧЕНИЯ

Цялата философия на Питагор почиваше на числата 1, 2, 3, 4. По-нататък Питагор не е отишъл. Единствените числа, които са разбрани, са 1,2,3,4. Само двайсет и четири души го разбират, то са мъдреците; двайсет и четири мъдреци има, които разбират какво нещо е числото 4. Ние, другите хора, разбираме 1, 2, 3. Едното е мярка за всички работи, едното, то създава нещата; двете ги развива, а трите ги прилага. Едното това е пролет, две, това е лято, три, това е есен, и четири, това е зима.

Числото 3, това е Истината в света, която ти имаш. Числото 2, това е великото знание, Мъдростта, която ти имаш. Единицата, това е Любовта, която имаш.

Според мен три числа са важни в живота -1, 2 и 3. Ако не разбираш смисъла и значението им, ако не знаеш тяхното взаимно отношение, нищо не можеш да постигнеш.

1 е един зародиш; 2 е почвата, в която този зародиш е посаден; 3 - това са условията, при които това семе може да расте - светлината и топлината. Да те обичат - това е 1. Да обичаш - това е 2. Да се обичате - това е 3.

Щастливите числа са тези: 1, 2, 3. То са работливи хора. 4-те, то е за големите философи, за старите хора. Такива хора, които изучават 4-те, то са двайсет и четири души. В целия свят двайсет и четири души има. Двайсет и четири души, които на Земята и Небето изучават какво нещо е 4. Едното е пролетта на живота, радвай се на всичко. 2 е лятото, ще работиш. 3 - плодове ще имаш. Като дойде 4, то е зима. Всичко отвън е сняг, няма никакво условие да се придобие живота. Каквото има, ще ядеш и ще пиеш, придобитото от 1, 2, 3.

Като слезеш до малките числа, до малките величини, там ще намериш смисъла на живота.

1 - имате сутрин, 2 - обед и 3 - вечер, залез на Слънцето; имате три числа, но не целия процес.

Числата 1 и 2 са творчески. Числото 3 е резултат, получен от съединяването на 1 и 2. 6 е получено от съединяването на 2 и 4, а 9 - от съединяването на 4 и 5.

Единицата е сила, която осмисля всичките условия на живота. При тази единица всичко друго, и богатство, и наука всичко се осмисля и всяко нещо си върви нормално, но изгубиш ли единицата, нещата са анормални. Анормалните неща са и болест, и страдания, и мъчнотии. Та на вас е потребна единицата. Ако нямате тази нова философия, вие не можете да бъдете граждани на новата култура, вие ще бъдете като сегашните хора, които нямат единица, с която да мерят. Казват: да преминем този живот, както и да е, да имаме едно верую. Никакво верую няма да ти помогне! Веруюто е само една нула. Че ти вярваш в Господа, това е една нула, но имаш ли една добродетел, то е една единица вече. Твоето верую с добродетелта е едно нещо, а твоето верую без добродетелта е друго нещо. Твоята наука с добродетелта е едно нещо, а без добродетелта е друго нещо. Защо ви е на вас тази наука без добродетел? Тъй трябва да седи в ума ви.

Ако има в света някой, който е учен, това са ангелите, които са съставили вселената. Трябва да идеш при тях, да видиш как са създали света. Ако искаме физиологически да изучим човешкия организъм, ние трябва да идем при Господа, да видим как е създал от тази кал човешкия организъм, да питаме този майстор. Някой от вас ходил ли е да пита как е направен човекът? А тъй да разрязваме един организъм, да видим къде е стомахът, това е едно патологическо състояние. Или да извадим човешкия мозък, това е друго патологическо състояние. Това не е никаква наука. Наука е, когато човек изучава живия човешки организъм и тогава ще дойде това истинското знание. Но за това ви трябва единицата - добродетелта. И аз ви казвам: всички трябва да бъдете добри, нищо повече. Това е алхи-мията, това е магията. Какво означава магия? В старите времена магите са носили своята пръчица - под ръкава. Това е добродетелта. И казват: тази пръчица под ръкава струва повече от всичко в света. И той усеща през своя ръкав, че носи своята магическа тояжка. Това е добродетелта у него. И тогава всичките тези нули се търкалят подир единицата. Движение има. И силите в природата се подчиняват само на магическата тояжка. Това са общи твърдения, които съществуват.

Най-първо учителят ти предава единицата. Единицата е най-малкото число. Щом единицата е най-малкото число, 2 е по-голямо, 3 е още по-голямо. То е статическо положение. Що е единица? Една идея. Единица значи туй, което е създало света. 2 е туй, което внася противоречия в света. Ние сме сега в числото 2. Всички се борите. Значи ти си още единица и ще научиш тази единица, ще я разделиш на 2. Искаш да направиш добро някому, ще разделиш наполовина. Що е 2? Да се научиш пра-вилно да дадеш - колкото за тебе, толкоз и за другите. 2 е число на пълната справедливост. 3, като влезе, съвсем друг закон е. Единицата ти ще съзнаеш оттам, отгдето си излязъл.

Що е единица? Изворът, от който си излязъл. Що е 2? Пътят, по който си тръгнал. Що е 3? Мястото, до което си дошъл, най-близката станция. Що е 4? То е затвореният кръг. Въплътил си се тук, на Земята: като някой кон ще се въртиш около един колец, обикаляш по един начин, после по друг начин. Що е 4? Ще вършееш харман, камшик ще има. Мали сте видели как вършеят - карат конете на една страна, после ги обръщат на другата. Това са обяснения.

Единицата е Бог. Основа на всички числа. Тя представлява ума и още бащата. Изразява сила, творчество, воля, независимост, щедрост, енергия. Единицата не с за всекиго. Тя е строго число. 1 пробужда съзнанието и порива за работа. Тя е начало, път, по който идват Божествените благословения. Числото 1 е динамично. То е семето, което се посажда, човекът в движение. Творчески принцип. Мерило на нещата, извор, от който си излязъл. Едното създава нещата.

Ако 1 имате за път на живота, човек излиза от колективното и съзнава за пръв път себе си.

За да бъде един човек личност, той трябва да владее силата на единицата.

Единицата е Божествената правда, Божественото начало у нас.

1 е творчески принцип. 1 не означава количество. Единицата е път, по който някои сили в природата се проявяват. Единицата показва първоначалните или скрити в човека, или в самата природа - сили, път, по който първоначалните Божествени сили се проявяват в света. Това е най-силното и най-твърдото число. По този път се явяват най-грубите сили в света, разрушителните сили. Числото 1 трябва да се смекчи.

Човекът на единицата е много прям, открит, не се влияе. При 1 човек е неотстъпчив.

Числото 1 е най-тежкото число и най-бързото число, и така бързо се движи, че е едновременно във всичките центрове на вселената. На един възвишен човек мисълта се движи с три квадралиона километри в секунда. Връзката на светлината при тази е като на охлюва. Как ще се запознаете с човек, мисълта на който се движи с три квадралиона в секунда? Всякога човек с такава мисъл може да ви помага.

Единицата е създала останалите числа, както точката е създала правата линия.и всички тела. Силата е в 1. Живо число.

Числата, които дава Данаил, не са случайни. Два пъти повтаря числото 1335, в което има една единица, две тройки и една петица. Общият сбор от цифрите му е 12. Единицата е мярката на нещата. Тройката е закон на равновесието. Петорката, това си ти - разумният човек, който трябва да работи, а другите числа са условията. В единицата се съдържа гра-мадна сила. Изучавайте силата, законите и методите, с които тя разполага. Числата, това е цяла школа, която трябва да изучавате.

В света съществува само едно цяло число. Единицата е цяло, а всички други числа - 2, 3, 4 до 10 - това са части. Числото 2 показва, че единицата е разделена на две части; числото 3 показва, че единицата е разделена на три части; 4 показва, че единицата е разделена на четири части; 5 показва, че единицата е разделена на пет части; 10 показва, че едно цяло число има, което е разделено на десет равни части. Следователно, когато ние казваме, че единицата е по-малка от 2, това е вярно в известен смисъл, но в друг смисъл не е вярно. Двете полушария на Земята са равни на цялата Земя.

По-хубаво число от единицата има ли? Няма. Вие не искате учителите да ви турят единица, искате да ви турят шест. Защо? Като ви турят единица, казвате: „Скъсаха ме”, като ви турят шест, веднага дигнете глава. Аз ето как разсъждавам: шест е посята и израснала единица. Тя е поникнала. Това е отношение на числата. Когато някой ми говори за числата, аз подразбирам единицата в своя прогрес, в своето динамично проявление. Единицата в статическо положение те скъсва, но единицата в своето динамическо положение, когато прогресира, тя е шесторка, седморка... Когато числата прогресират, показват, че единицата проявява всичките свои качества. Понеже единицата е най-голямото число, всички безбройни числа трябва да дойдат, за да изявят нейните качества.

Та, казвам: когато ние разглеждаме живота, ние изучаваме миналите условия, при които човек е живял, какви са били неговите възгледи. Най-първо искаме да определим в едно, две или четири прераждания в какво е вярвал човекът, как е живял и какви са били неговите схващания за живота. Следователно сегашният живот е резултат на няколко минали съществувания. Вие сега живеете в миналия си живот, а това, което сега мислите, то за бъдеще ще го живеете. Всички живеете във вашето минало. Казвате: нещо ме подтиква. Но това подтикване е от миналото, някакво желание, ти може би искаш да станеш богат, това е една идея на миналото, искаш да станеш силен, това е една идея на миналото. Питам: кое е сегашното?

Да кажем сегашното ви разбиране е - вие вярвате в Бога. Каква нужда има Господ да вярвате в Него? Че какво си направил като вярваш в Бога? Ако ти вярваш в Бога, а не вършиш Неговата Воля, всичко това нищо не те ползва. Ако ти изпълняваш Волята Божия, веднага твоята свобода иде. И твоята брада се вглъбява. Ти изпълняваш Волята Божия, за да придобиеш воля. Ти трябва да любиш, за да изправиш сърцето си. Ти трябва да бъдеш добър, за да се изправи твоят ум. Доброто е, което изправя човешкия ум. Любовта изправя човешкото сърце, чувствата.

Ама кой знае това? Умният. Кой не го знае? Глупавият. „Какво трябва да правя?” Ще станеш умен. „Как?” Ще напуснеш пътищата на глупостта. „А кои са пътищата на глупостта?” Ти искаш да станеш богат човек на физическия свят, това е път на глупостта; искаш да станеш силен човек, това е път на глупостта. Преди всичко стани добродетелен и тогава ставай и богат, и силен, всичко ставай. Но изгубиш ли твоята добродетел, всички останали са само нули без никакво съдържание. „Ама аз не трябва ли да бъда богат?”

Можеш да бъдеш богат, но единица трябва да имаш. „Не трябва ли да бъда силен?” Единица трябва да имаш. „Не трябва ли да бъда щастлив?” Единица трябва да имаш. Всяко нещо е на мястото си, само щом имаш единицата. Изгубиш ли единицата, всички други неща не са на мястото.

Едното не се дава. Има неща, които не се дават.

2 е закон за примирение на две единици.

2 е Любовта, която гради. Това число е майката. То е числото, което нарежда нещата. Вторият ден е на послушанието и приложението. Двойката работи навсякъде в природата. Числото 2 е закон за противоречието и контраста. Число на раздори.

Вие трябва да знаете при какви условия се е родило всяко число. Например числото 2 се е родило при големи борби. В цялата природа е имало големи борби, огньове, светове са се разделяли, ангели са падали, голямо творчество и големи борби е имало, падания и ставания. Тогава се е явил законът на поляризирането.

Дето влезе числото 2, непременно ще създаде борба и противоречие. Единственото число, което събрано и умножено със себе си дава един и същи резултат: 2 + 2 = 4; 2x2 = 4.

Числото 2 освобождава. В него има винаги безпорядък. Показва движение и подтик към напредък. Път. Числото 2 е свързано с егоизма на човека, пораждащ спорове, скандали, фатално число.

При 2 човек отстъпва. Число, което помага. Пътят, по който си тръгнал. Астрологически е на Луната. Фатално и скандално число. Нажежено желязо - не го пипай. Възможностите за движение са в 2.

Числото 2 е да умеете да оценявате, а това не е лесна работа. Закон за Любовта. В 2 е законът на смекчаването.

2 показва движението на човешкия живот отзад напред, към очовечаване.

Числото на красивите, мъчни и прогресивни процеси, незавършен процес. Всички спорове се дължат на числото 2.

Ако имаш числото 2, винаги го умножавай. Числото 2 е лято.

Когато дошъл до числото 2, Бог замълчал, там нищо не е казал. Като създал света, за първия ден Бог казал: „И стана виделина. И видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро - ден първи.” За другите дни също е казал, че беше добро; за втория ден обаче, Бог нищо не е казал, за него Той не е дал мнението си. Свещено е числото 2. От този ден се зараждат човешките страдания и недоразумения.

Единицата трябва да я разбираш основно, тя е Божията Любов. Двете е приложението на Любовта. Най-трудното число е то. За него Бог не се е произнесъл. В Писанието се казва за първия ден: „Видя Бог, че е добро”. За втория ден не се произнесе Бог. И за третия ден се казва, че видял Бог, че е добро. Само за втория ден не се произнася. Като завършим нашата еволюция, като прегледа работата ни, ако Бог каже, че е видял, че е добро, то е вторият ден. Но ако не каже, пак ще дойдем да се учим.

Силата е в 1, възможностите за движение са в 2. Числото 2 е основата. То трябва да бъде издържливо, устойчиво число. Числото 2 трябва да се смири. То е животинското състояние за човека. Числото 2 трябва да се подчини на разумното, да стане основа, върху която трябва да се гради разумното.

Числото 2 е число отрицателно, но динамично. Числото 2 в себе си е носител някой път и на доброто, и на злото. Всички спорове произтичат от числото 2. За да се карат двама души, трябва да има 2. Човек има две уши, две очи и прочее. Числото 2 показва, че човек по естество е едно същество скандалджия. Не че иска човек да бъде скандалджия, но възприема всички отрицателни неща от природата и ги проявява навън. А ние в живота трябва да се справим с числото 2.

Та, мозъкът на човека е под числото 2: раздвоен е на ляво и на дясно полушарие. Има спор. И дробовете са разделени на две половини: лява и дясна. И сърцето е разделено на две. И ръцете са две: дясна и лява. Онова, което направиш с дясната ръка, има едно отношение; а пък което направиш с лявата ръка, има друго отношение.

Сега, не искам да остане във вашия ум, че нещата са фатални в света. Всичкият порядък в природата е едно велико Божествено благо, което трябва да се изучава. И всички, които ред поколения не са изучавали тия закони, спрат се някъде. Някои хора са се спрели на числото 2.

Страданието произтича от числото 2. Щом страдате, имате да давате.

Числото 2 е впрегнало всички хора на работа. 2 означава или добре ще се учиш, или ще се мъчиш. Мъчението на 2 е долу, дето се пресичат двете линии. Там стават всички катастрофи. Когато пишете 2, стават катастрофи.

От какво произтича нещастието на човека? Нещастието произтича, че има две очи, две уши, че има два крака, че има две ръце. Всичкото нещастие на човека произтича от числото 2. То е най-нещастното число, което човек носи в себе си. Двете в съчетание носи в себе си смъртта, или чрез 2 винаги се внася смъртта. От един висш свят влизаме в един низш. Щом се дигаш до числото 1, ако си богат, а дойде числото 2 в дома, ти ще станеш беден. Ако си беден, дойде числото 2 при тебе, ще станеш един вол. Най-после като дойде 2, този вол ще го заколят, ще го направят на пастърма, ще му съблекат кожата, ще направят цървули. Какъв е смисълът на числото 2? Осмисля живота на другите хора, но само заради него си. То е числото против човешката личност. То, дето намери личността, коси я. Като намери един човек, че е човек, осъжда го на смърт. Защо? Защото е човек. Сега вас ви се вижда странно как може да няма никаква законност тук. Онзи ловец, който тегли куршума на един заек, защо го убива? Какво престъпление е направил заекът? Не че някакво престъпление е направил. Заекът никакво престъпление не е направил. Казва: „Той за храна ми трябва. Господ го създаде.” Знаете ли защо го убива и какво му е наказанието? Защото, като видял този ловец, заекът се повдигнал на краката си, казва: „Аз ще стана човек”. „Човек ли ще станеш?!” Тегли му куршума. Убива го.

Докато Господ не се произнесе, работата на числото 2 не е завършена. Ние, хората, се намираме в един незавършен процес на 2. Създадени сме в шестия ден, в закона на Любовта. Бог е дълготърпелив за всичките ни погрешки. Ако не бяхме създадени в шест дни, щеше да бъде друго. Виждате животните, които не са създадени в шест дена, каква е съдбата им. Виждате и съдбата на дърветата. Всеки ден се определя съдбата на съществата, които са създадени в другите дни. Трябва да благодарим, че сме създадени в най-добрия ден, в шестия ден. По-добър ден е седмият ден, денят на почивката. То е великото бъдеще, когато минем пътя на Любовта и се научим да служим на Бога с Любов. Тогава ще влезем в седмия ден, да си починем както Господ и ще започнем новия свят.

Единицата е семето, което се посажда. Двойката е нивата, на която човек посажда своите мисли и чувства. Числото 3 показва процес на растене и развитие.

Обикновено единицата показва най-малкия капитал, с който започваме всяка работа. Числото 2 показва метод как да използваме законите и условията в материалния свят. за да се увеличи капиталът, с който сме започнали, а после правилно да го разпределим.

Ако искате да вървите по един прав път, трябва до разбирате числото 1. Ако искате да се движите в една плоскост, трябва да разбирате законите на числото 2.

Число на хармонията - 1 плюс 2.

Някой е все недоволен от себе си - това е числото 1. За да стане доволен, ще му турите числото 2 след 1. С две очи се ходи по-добре, отколкото с едно. Щом човек е сам, има едно око. Човек трябва да си има другар, да придобие още едно око. Върху това ще мислите, а не да го взимате буквално.

Всичките сили се съдържат в числото 1. Само чрез единицата светът се твори, т.е. създава. Числото 1 е живо число. То е най-силното, най-разумното число, което разбира своята работа. Но след като светът се е създал вече, този свят не може да се устрои с числото 1. То знае само да твори, но по никой начин не може да устройва. За да се устрои този свят, за да прогресира, да еволюира, трябва да се внесе числото 2. Числото 2 ще устрои света. Но, за да се осмисли всичко, да се даде цел, смисъл, стремеж, трябва да има някакво движение, трябва да влезе числото 3.

В числото 2 е законът на смекчаването. Числото 3 е меко. То създава мисълта в човека, дава едно правилно направление на постъпките му. От взаимодействието на тия две сили в Божествения път се получава по-меко число. 3 е неутрално число.

Какво отношение има между числата 1, 2 и 3? Човекът на единицата е много прям, открит, не се влияе. Няма външни условия, които да могат да му влияят. Щом се дойде до двете, законът се изменя. При едно човек е неотстъпчив, но при 2 вече отстъпва.

Тройката съдържа качествата на единицата и на двойката. Двойката пък съдържа качествата на едното и на двете, но тя съдържа в себе си едно особено качество - примирението. Значи, жената има сила да примирява нещата. Тя проявява силата си, когато дойде числото 3 - солта.

3 е благодатно число, резултат. Носи радост, оптимизъм, талант, добър вкус, хармония и равновесие.

Числото 3 е на Юпитер - показва достойнство.

Числото 3 символизира детето, Любовта, Мъдростта и Истината. Това е числото 3. Носи благослов. То е спасително. Числото 3 символизира триъгълника. То е неутрално число.

3 е завършен процес. Число на примиря-ване. Посока, към която трябва да се движиш.

Числото 3 е символ на Сина, т.е. на Христа, Тройката осмисля живота, към който се стреми човешката душа.

Числото 3 е изкупление. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божественото, мястото, до което си дошъл, най-близката станция. 3 е закон на равновесие. 3 е по-мощно число от 6. С 3 се върши повече работа, отколкото с 6.

3 е най-голямото число на личните чувства. 3 - честен човек. 6 - колкото честен, толкова и нечестен.

2,1 и 0 са порядък в природата. 3 и 6 са в хармония.

3 е хубаво число, късметлия - Любовта, вярата, надеждата. Меко число.

3 е есен.

На 3 ще му даваш ядене. 3 не може да пости и не признава поста. Единицата може много да пости.

Вие сте изучавали аритметика, но ако бихте изучавали нейния вътрешен смисъл, то щяхте да знаете свойствата и качествата на числата от 1 до 10, щяхте да знаете техния произход, щяхте да знаете онази динамическа сила, която тези числа съдържат в себе си. Външно числата представят само сенки, но от сенките на тия числа вие ще намерите онези истински реални числа. Ако вземете запример числото 1. То представя един скъпоценен камък, едно растение, една малка буболечица, една риба, една птица, един слон, един човек, или един ангел, или един Бог. Това са все динамически сили. Числото е все единица, но ако имате единица, която представя едно божество, с това число вие можете вече съзнателно да работите. Вие не можете да извършите никаква работа в света, ако нямате сила, а всичките сили се съдържат в числото 1, в единицата. Следователно, само чрез единицата светът се твори, т.е. създава. За да се създаде светът, единицата е необходима. Числото 1 е живо число. То е най-силното, най-разумното число. То е число, което разбира своята работа. Но след като светът се е създал вече, този свят не може да се устрои с числото 1. Числото 1 знае само да твори, но по никой начин не може да устройва. За да се устрои този свят, за да почне да прогресира, да еволюира, трябва да се внесе числото 2. Значи, числото 2 ще устрои света. Но, за да се осмисли този свят, за да му се даде цел, смисъл, стремеж, трябва да има някакво движение. За да има някакво движение, трябва да влезе числото 3.

Съвременните хора казват, че математиката била положителна наука. Аз пък добавям, че всяка положителна наука борави с положителни числа, а всяко положително число трябва да има своя определена стойност. Питам тогава: кои са положителните числа в математиката? Математиката започва с единицата, която означава Бог. Двойката пък е създала всичко в света. Тройката представя число на равновесие. Четворката е закон, който поставя всяко нещо на своето място. Значи четворката е число на вечната справедливост.

4 работи в материалния свят. То е квадрат и кръстопът. Тези фигури ограничават и носят страдание за човека. Мъчнотиите са до числото 4.

4 - начин за примирение на две двойки. 4 - човекът в животинско състояние. Закон за стабилност. Изкуство за деление на нещата. 4 е число на волята и устойчивостта. Число на мисълта.

Число на мисълта. Символизира Божията правда, пред която хората не могат да издържат.

4 сега влиза в света и още не се разбира.

Волево число. В това число има топлина. То е земно.

Който живее в числото 4 е силен, но повече руши, отколкото да гради.

При 4 е зима, няма условия за външна работа.

Мярка, с която можете да разрешите една задача. Квадратът е закон за числото 4. Триъгълникът показва основна идея, квадратът показва условия, при които тази идея може да се разреши.

На български вие казвате: „Аз ви казвам” и „Казвам ви”. Каква е разликата? „Казвам ви, тази работа няма да стане.” И: „Аз ви казвам, че тази работа няма да стане.” Англичанинът не може да каже: „Казвам ви”, той винаги ще каже: „Аз ви казвам.” И тогава аз казвам на българите, че в характера на българите всякога има една възможност: българинът може да кръшне. Англичанинът не може да кръшне. Той не може да каже само: „Казвам ви.” „Аз ви казвам” е по-право. Но „аз” е много личен елемент. Някои добродетели седят в безличността на човека. Сега, има някои, говорят за безличен живот. То е един термин, употребяват го в някои религиозни общества. „Безличен живот”, разбират живот в свръхестествен порядък, над личността отгоре. Тогава кое е право? Щом имаш личен живот, веднага ще се докачиш. Ако нямаш личен живот, няма да се докачиш. Защо се докачате? Ти имаш хубава дреха, копринена, хубаво направена. То е личният живот. Дрехата е бяла и всяка капка, която може да капне на дрехата, веднага ти се тревожиш, как тъй бялата дреха се нацапала. Искаш да запазиш цвета на дрехата. Представи си, че носиш черна дреха, окаляла се. Ще те интересува ли, че е кална? Ти не се интересуваш. По-добре бялата дреха - личният живот - да съзнаваш. Един личен живот, той съдържа в себе си подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието, свръхсъзнанието. Това са степени на личния живот. Казваме: „Безличен.” Личен, но да има четири качества: да разбира подсъзнанието и законите на съзнанието, законите на самосъзнанието и законите на свръхсъзнанието. Тогава има цял кръг. То е квадратът, който е мярка за измерване на нещата. Квадратът вече дава простор да се проявиш.

Под думата „четири” конкретно в моя ум е следната идея: когато говоря за четири, подразбирам, че имам условия да се проявя. Условия имам и възможности имам да се проявя. Под думата „три” аз разбирам, че в мене има стремеж да се проявя, но нямам условия. Триъгълникът представя един вътрешен копнеж, а пък квадратът, четирите показва закона на приложението. Трите - имаш един плод. След като изядеш плода, изядеш външната обвивка, като посееш семката, ще се проявиш. Щом се проявиш, то е числото 4. Като ядеш плода отвън, то е 3. Казваш: „Плодът е хубав.” Самодоволстваш се. Като посееш семката, то е числото 4. Значи проявяваш се. Всяка постъпка, която е за благото на твоите ближни, то е числото 4. Когато работиш за своето подигане, когато работиш само за себе си, то е числото 3. Числото 3 показва личния живот, числото 4 е общият. Тогава във вас ще се зароди мисълта: „Ами петоъгълникът, шестоъгълникът какво означават?” Ние тях ще ги оставим. Ние сме дошли като Питагора до числото 4. Всичката философия на Питагора седи в числото 4. Щом разбираш 4-те, ти ще разбереш 5-те, 6-те, 7-те, ще разбереш и останалите.

Числото 2: „Ще впрегна ръцете си на работа”. Числото 4: „Ще впрегна краката си на работа”. Това е разрешение на квадрата.

Всяка линия до числото 4 е само между две точки. Щом влезе числото 4, то удължава, плоскостта се удвоява и телата се удвояват. В числата 5, 6, 7 всички измерения се изменят.

1 - ум, 2 - сърце, 3 - воля.

1 - мерило на нещата.

2 - закон за примирение на противоречието.

3 - закон на равновесие.

4 - закон за стабилността в живота.

1 - изворът, от който си излязъл.

2 - пътят, по който си тръгнал.

3 - мястото, до което си дошъл, най-близката станция.

4 - затворен кръг. Обикаляш като кон на хармана. Щом вършееш, и камшик ще има.

1 е бащата, 2 - майката, 3 - братът, 4 - сестрата, 5 - всичките роднини.

„В начало създаде Бог небето и земята.” (1 ст.) При числото 1 Бог създаде небето и земята - първата стъпка надясно.

„А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина бе върху бездната, и Дух Божи се носеше върху водата.” (2 ст.) При числото 2 Земята е била неустроена и пуста - първата стъпка наляво.

„И рече Бог: „Да бъде виделина!” - и стана виделина.” (3 ст.) При числото 3 се явява светлина - първата стъпка нагоре - зенитът на Слънцето. При това състояние в съзнанието на човека проблясва идеята, че е създаден по образ и подобие на Бога.

„И видя Бог виделината, че беше добро; и разлъчи Бог виделината от тъмнината.” (4 ст.) При числото 4 човек съзнава, че виделината е добро нещо. Това число представя службата, която човек трябва да върши. То е число на служенето.

„И нарече Бог виделината ден, и тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.” (5 ст.) В съзнанието на човека има светлина и тъмнина - ден и нощ. Денят означава дева, младост, а нощта - покой, старост. В числото 5 се е родила първо девата, младостта. Денят дава условия за проява на дейността, на енергията; нощта дава условия за почивка, тя носи покой и тъмнина. Нощта означава още старост, т.е. примиряване на човека с противоречията. Старостта е крайният предел на противоречията. Следователно, за да се примири с противоречията в живота, човек трябва да остарее. Между младостта и старостта има известен период от време. Ето защо, за да се примири с противоречията, човек непременно трябва да мине по-къс или по-дълъг период от време. Примиряването, справянето с противоречията или разрешаването им не става изведнъж.

Какъв смисъл имат за вас прочетените стихове? Какво отношение имат те към сегашния ви живот? Ако знаете как Бог е създал и устроил Небето и Земята, ще знаете как да създадете и вашия външен и вътрешен свят. Това знание се крие в живите числа. Питагор е открил на учениците си значението на живите числа само от 1 до 4, а на вас се откри значението и на числото 5, защото времената са усилни.

Числото 4 е зимата. 5 символизира човека. То освобождава от страдания и ограничения. Води до промени. Олицетворение е на свободата, разнообразието и пътуването. То е напускане на земното, човешкото и прилагане на Божественото. Свързано е с човешкия ум.

5 всякога взема. То е кинетично число. Число на работа. Това число е съкровището. Прилича на сърп, с който може да се жъне. Изкуство за добро свършване на работата. Числото 5 означава, че човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да изпълни, да приложи Божественото.

Принцип на противоречията.

Женски принцип, човек на добродетелта.

5 - неспокойно търсене на разбирателство.

5 е свързано е човешката цел и човешките чувства.

Числото 5 е човек, който е извън четири-измерния свят. Тази е причината, поради която човек не се проявява.

Число на работа и на промени. Човек, който вече е индивидуализиран.

Има двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата милва.

5 - търговия; постоянно вътрешно напрежение. Сега така, след малко - иначе.

Петорката е път на освобождение. Пентаграм.

Числото 5 е число, което българинът обича. То работи за него. Числото 2 показва, че ще имате любовни, добри отношения с хората. Числото 5 показва, че ще се свързвате с хората външно, без големи задължения. Значи, при двойката ще правите любовни връзки, при петорката ще се изучите да служите, както жената служи на мъжа и мъжът на жената. При 10 ще използвате всички условия на живота.

6 е резултат от влиянието на числата 1 и 5.

6 означава материални условия. Посято семе, което е израснало нагоре. Краен резултат. Да ядеш сладко. 6 е щастливо число, защото е пълно. Има резервоар. То е число на илюзиите. Ако не се реагира и работи навреме, причинява пакости. Олицетворение на дома, отговорността, справедливостта и съвестта. Изразява музика, талант, разбирателство и равновесие. Има аналогично съдържание с числото 3, защото съдържа две тройки. 3 и 6 са в хармония. Числото 6 е търпение. За добрия човек 6 е растене, развитие, а за лошия - смърт. 6 е слизане и възлизане (2 по 3, два триъгълника, соломонов знак).

Шесторката представя змията.

6 - голямо вътрешно неспокойствие.

Числото 6 е свързано със закона на развитието. Закон за развитие, на прогрес.

6 е закон на еволюцията, който показва отношението на човека спрямо животните, че трябва да сме милостиви към всички същества.

В шестия ден сме създадени, в закона на Любовта. Добре, че в добър ден сме създадени. Растенията и животните са създадени в други дни и виждаме, че животът им е тежък. По-добър е седмият ден - ден на почивката.

Бог ни създаде на шестия ден, в деня на Любовта, по закона на Любовта. Шестият ден е материален.

6 - това е човекът - разумът. В шестия ден стана поляризирането - мъж и жена.

Запример, ако разбирате числото 6, вие можете да произведете всички числа, които са произлезли от него; ако не го разбирате, ще попаднете в числото 6 като число на илюзии и нищо няма да постигнете.

При 6 вярваш на всичко, живееш в илюзии.

Числото 6 е число на илюзии, на забавления. Слизане и качване - това е числото 6. Въртенето на Земята е числото 6. Радост и скръб, печалба и загуба, все е 6. Кое е числото 666, за което се говори в Откровението на Йоана? Ти, като си направил 3 капитални грешки и не можеш да вземеш един урок от това, си в 666. В 6 дни Господ създаде света и в седмия си почива. И човекът беше създаден в шестия ден. Човек е числото 6. Докато сте в числото 6, ще живеете в промени и илюзии. А пък щом влезете в числото 7 - то е ден на Бога. Докато сте човек, вие ще имате всичко, каквото съдържа числото 6 в себе си.

Печатът на дявола е 666. Неговите качества са прелюбодеяние, плът, чародейство, ревност, кощунство.

Числото 6 е число на илюзиите. Защо? Понеже материалът, който е взет от хамбара ти, аз трябва да го хвърля в земята, да заровя туй семе, то трябва да изгние, за да излезе един малък стрък - това е илюзия. И аз вярвам, че от този стрък ще излезе нещо. Числото 6 е число на търпението, след време, докато се превърне на числото 9. 9 е вече узрелият плод. Това е така за един нормален живот. Но числото 9 за един лош човек значи затвор, числото 6 за един лош човек значи смърт. 6 за един добър човек значи растене, развитие. Какво има под това число 6? Ако това число 6 има под себе си една единица, това е един праведен човек, това е един човек с идея.

7 е число на съвършенството и творчеството. Свързано е с ума, знанието и мъдростта. То е олицетворение на умствен анализ, техничност, вяра, теоритезиране, принципност и склонност към философия.

Число на пълнота. То представлява диаметъра на вселената. В седмия ден Бог си почива. Почивката винаги показва изобилие.

Число на задълбочена работа, на изоли-раност и самота.

Заблуждавате се като мислите, че не ви липсва нещо. Седмият ден ви липсва. Седмият ден е изявление на Божествената Любов.

От числата от 1 до 7 най-силна е сед-морката. В числото 7 са съединени два свята. То е строго число, изисква от човека правилно прилагане основните принципи на живота -Любов, Мъдрост, Истина.

1 иска да живее, 6 иска да се удоволства; 5 иска пари за търговия; 7 е положително число, число на задълбочена работа.

Число на Духа. Чисто число - чистота отвътре, красота отвън.

7 е число на ангелите, ден на почивка, на изобилие и Любов.

7 е свещено число. Мъжки принцип. В него се съединяват два свята.

7 е свързано със силите, които работят в човечеството.

7 е число на проявлението. Разпределя чрез цикли.

8 е почивка - работи на физическия свят. 8 е число на справедливостта. То е най-трудното число и носи най-големи страдания. То е числото, което може да поправи лошите хора. Свързано е с критичен ум. Изплащане на дълговете.

Трудно число, но може да помогне понякога да си свършите работата.

Число на затвор, на ограничения.

Това число е последното, на което можете да разчитате.

Дойдете ли до числото 8 в живота, ще знаете, че външните условия са по-силни от вас. За да се справите с тези условия, очите ви трябва да бъдат отворени на четири и съзнанието будно.

Пасивно число. Число на Духа. Числото 8 е майка на света.

8 е на Божествената майка. Осморката съдържа благоприятните условия, при които тя може да се развива сега и в бъдеще. Влезе ли в света или в човешката душа, Божествената майка не съди, но постъпва строго, никого не извинява.

Числото 9 представя човешкия порядък. Ти си дошъл до края на един човешки порядък, няма никакво отлагане. Като дойде числото 9, не отлагай, защото, ако отложиш, ще дойде най-голямото нещастие. Седиш ти на железопътната линия и философстваш. Иде трен. Казвате: „Този трен не може ли да спре?”

Числото 9 казва: „Махни се от линията и не философствай, нека мине тренът! Ако останеш на линията да философстваш, той ще те прегази.”

Числото 9 е резултат от влиянието на числата 7 и 8.

9 е число на резултата. Примиряване с противоречията, т.е. резултат на всички работи.

9 - всеотдайност; напразно изразходване на енергия.

Това са портите, през които ще минете. Портите са деветият ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимите, Серафимите и Херувимите.

Числото 9 по съчетание на вътрешните сили е по-силно от външната среда.

Активно число. 9 е в триизмерния свят. Ще обобщи всички неща.

9 ще обобщи всички неща. 10 е връзка между човека и ангелите.

10 съдържа всички добродетели. Краен резултат на всеки човешки живот. Проявеният човек.

10 е хармонично число. Който иска да заповядва, той е числото 10. Всички многоцифрени числа, които имат сбор числото 10, са хармонични числа.

10 е най-хубавото космическо число. То носи ред и порядък.

Това е число чудо. Човекът в неговото обществено развитие. Страданието е едно чудо, понеже не си го очаквал. Страданието е урок. Ако не си го разбрал, не можеш да се ползваш.

Закон за развитие и прогрес. Свещено число. Нулата е условие и среда за проява на силите. Събрано с нулата, числото 10 е пак едно.

10 - тук са събрани всички условия, но липсва само един малък подтик.

Числото 10 създаде всичките тайни на Битието.

Числото 10 е крайният резултат. От 10 нагоре влизате в друг свят.

Числото 10 съдържа в себе си пътищата, по които минава човешката душа от най-ниската до най-високата степен.

10 е число на положителните творчески енергии.

10 - това значи да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля. Единицата е Бог, а нулата - условията, при които човек може да се развива.

10 - отиване при Бога, да дадеш отчет за всичко, което си направил на Земята.

С 10 започва новото в света.

Числото 11 се състои от две единици и представлява вечната борба в света. Това са двата Бога, които воюват. Първият Бог е дълготърпелив спрямо другия, който иска да го завладее и понеже две единици никога не се побеждават, борбата между тях е вечна.

11 - число на борба, на компромиси.

11 - творческа сила; себеконтролиране. Вътрешна светлина.

Числото 11 е разумно. Ако отиде човек при Бога с това число, ще получи голямо благословение.

Числото 12 е завършване на еволюцията.

Числото 12 е идеал на човешката душа за един разумен, мъдър живот.

12 - спасително положение.

12 - в това число преобладаващо влияние има мъжкият принцип.

12 - показва пътя, по който вървят майката и бащата. Те не вървят успоредно, но точно противоположно: положителното отгоре, отрицателното - отдолу. Така и сърцето, и умът вървят в две противоположни посоки. Пътят на сърцето е един, а пътят на ума - друг.

Числата, с които работим, са живи, следователно не е безразлично дали ще работите с числото 12 или 21. Цифрите са едни, но с промяната на местата им става промяна в гамите и в енергиите, които действат в тях. 21 е израз на великата Любов, която осмисля живота.

Числото 12 играе важна роля в живота. Имаме 12 месеца, 12 зодиака, 12 израелски племена, 12 врати в Откровението на Йоана и т. н.

Числото 12 показва методи, сили, чрез които човек може да работи, да се развива. Ако някой боледува, трябва да се лекува с елементите на тези сили.

12-число на благоприятни условия. Бащата и майката са тук, а синът го изпращат от дом в дом, да учи.

За да се реализира каквато и да е ваша идея, ви трябват 12 часа.

Числото 12 е краят на една работа, дето не може да я отлагаш повече и трябва да се приключи.

Питат: „Какво ще стане със света?” Казвам: след 12 часа, или след 12 седмици, или след 12 години всичко ще утихне; напоените с кръв местности ще пресъхнат и хората ще се попитат: „Каква беше тази работа, коя беше причината, защо туй море се разяри срещу нас?” Морето не се е разярило, то диша и когато се напъне в дишането, неговата коруба, неговите гърди се повдигат на 60 стъпки; само че когато морето диша и поема своя дъх, ти трябва да бъдеш 60 километра далеч от брега - на някой висок връх. Когато издиша, можеш да отидеш на брега и да се полюбуваш, но щом видиш, че почва да поема въздуха, пак бягай там - на високото място.

Числото 13 - това е вярата, че от всички страдания ще бъдем освободени чрез приобщаване към Господа и че ще Му благодарим за тези две крилца, които ни е дал.

13 - крайно фатално число. 13 е Божествено число.

Числото 13 е насилие.

И крадците се страхуват от числото 13. Тури съкровищата си под номер 13 и никой няма да влезе вътре.

13 - положение на кокошка, която я варят в тенджера.

Число на кражбите, на обирничеството в света.

Числото 13 представлява дом без майка. 13 е число, което разрушава.

Всеки човек, който е роден в 13-та година, в 13-ия ден, в 13-та лунна фаза, в 13-ия час, в 13-та минута, той се намира пред трудни, задачи,които разумно трябва да реши.

Цикълът от 13 години се отнася към определени магнетични промени в човешкото тяло.

14 е закон на жертва.

14 - число на самопожертване.

Числото 14 представлява два пъти числото 7. То е Мъдростта, която е привела животинското царство в разумно царство. Значи, всичките животни, които са искали да придобият знание и мъдрост, тази сила, която е направила това чудо, е Мъдростта. Всичките сили, които работят в полето на Мъдростта, си имат свой ръководител.

15-число на промени, на разклащане, разколебаване основите на нещата.

Число на катастрофи. То разклаща основите на всичко старо и криво.

Числото 15 е положение на роб. При числото 15 силата на злото е най-голяма.

15 - разклащане на трона на дявола.

Числото 15 е разклащане на злото, а 16 е събиране на злото в себе си.

За лошия човек числото 15 е уволнение от служба, а 16 - обръщане работите наопаки.

16 е число на изхвърляне на всички недъзи, които имате. Ще изпъдите дявола от себе си, няма да имате вземане - даване с него.

Числото 16 означава изхвърляне на злото от висшите светове. То е число на големи противоречия. Означава събаряне кулите на дявола. Преди да се справи със злото в себе си, човек живее в числото 16.

16 е число на сърцето.

16 години е крайният предел, до който може да бъдеш роб някъде. След това или се освобождаваш да живееш свободно, или заминаваш за другия свят. Повече от 16 години не можеш да бъдеш роб.

16 е преповторение на числото 8, което символизира смирението.

17 е число на милосърдието, защото 8, което се е образувало от 1 плюс 7, има падение и слабост.

Числото 17 е трезво, то обича хора, които разсъждават. На хора, които не разсъждават, това число причинява големи нещастия, с цел да започнат да мислят върху всичко, което предприемат.

В българската история числата 17 и 18 са играли фатална роля.

18 - число на егоизъм, число на престъплението.

Числото 18 е на Земята число.

Числото 18 означава правдата. В това число виждаме 1 плюс 8, което е равно на 9, което е най-строгото число. И когато Господ иска да поправи един човек, Той го прекарва на три места по три, което е също 9, и там се минава през такива вибрации, които пречистват всичките мъчнотии на човешката душа, затова са и турили, че има девет ангелски чина.

Земята се движи с бързина 19 километра в секунда. Числото 19 спасява човечеството от големи катастрофи, които би могла да преживее Земята.

Числото 19 представлява човекът в неговото обществено развитие.

Числото 20 - това е Любовта.

20. Това число за българите е така динамично, както за европейците е числото 13. Има динамични числа, както и динамични мисли. Едно число е динамично, когато то влиза в самия живот. Аз различавам числа, които дават нещо от себе си, и числа, които възприемат.

Числото 21 е израз на великата Любов, която осмисля нещата, която носи безсмъртие.

21 е съставено от три пъти по 7 - това е числото на славата. Значи човекът, когато завърши своята еволюция, го очаква слава.

22 е повторение и представлява животните.

23 е число на раздора. Човек, който има това число за път в живота, в ума, сърцето и волята му има постоянна бъркотия. 2 постоянно бърка каши, а 3 примирява. Има в 23 постоянно размирие и примирие, постоянно смущение за нищо и никакво.

23 е скандално число. 2 е майката, 3 е синът или дъщерята. Многото приближаване в тия числа не е на хубаво.

Числото 23 е съставено от 2 плюс 3, равно на 5. Това значи човек винаги да има Любов.

23 може ли да печели? Не може. 123 може да спечели.

Когато се прибави към 1 отдясно 0, получава се 10,10 + 5 + 9е равно на 24.24 е законът на човешкия живот, а 3 е закон на равновесието.

Числото 24 е съставено от 2 плюс 4 равно на 6 - това е сърцето.

Числото 25, равно на 7, то е животът, истинският, Божественият живот.

26 - това е светът, в който ние живеем.

27 е равно на 9, то е търпението; строго число.

27 - желание да направиш впечатление на другите с високото си обществено положение.

27 - тиха вътрешна сила; умствено здраве. Самотност.

27: 2 е Божествената майка на нещата, 7 - Божественият баща. 2 астрологически е на Луната, а 7 - на Сатурн, в него има един завършен процес.

28 - силна вяра в провидението.

Числото 28 е равно на 10, това е съзнанието, преповторение на човека и общественото развитие.

Числото 29, равно на 11, е символ на изпълнение. Целият процес на нашето развитие трябва да се изпълни.

33 е число, което примирява брата и сестрата. Умът и сърцето работят в хармония. Числото 33 е подобно на 66, което е число на илюзии. 33 - число на заблуждения.

37 - много активно и динамично число.

Числото 70 съдържа в себе си думата „благодат”, т.е. всички условия, при които човек може да се развива.

Сърцето има 72 удара. 7 плюс 2 е равно на 9 - марсово число, воюване.

Числото 100 е число на ангелите, общение с ангелите и светиите. 100 представлява съвършенството.

Числото 800 означава победа, държава и царството Божие, победа над злото.

Сега и аз мога да ви прочета няколко реда от беседите „Крадец и пастир”. От вас ще искам да посочите една страница, която да бъде одобрена от всички. Коя страница искате? „14” Числото 14 е число на жертва. „Тогава 67.” Числото 67 показва, че ще ви бият за сухите клечки, които си позволявате да събирате в събота. Това е значението на числото 67, но според Мойсее-вия закон. „12?” Ще станете роб на един мъж. Като казвам, че ще станете роб на един мъж, имам предвид отрицателното значение на това число - ще станете роб на един изопачен ум, който не може до управлява добре. Добрият ум повдига човека. „15?” Каквото имате, ще го изгубите. „90?” Цял живот ще слугувате, без да ви плащат. „95?” На 95 страница е заглавието на беседата „Духът Господен”.

0 е число неизвестно, неизучавано, но съдържа всичките възможности, всички числа са излезли от това яйце. Това „нищо” - нулата, увеличава всичките числа.

Казвате, че една нула е нищо. Нищо е, когато човек не може да я измъти, но щом може да я измъти, магическа сила съдържа нулата.

Няма нещо по-хубаво от нулата. Според мене каквото и да направиш, нулата означава да си припомниш най-хубавите работи, които са станали в живота. Туй е нула. Когато не искаш да си ги спомниш, ти стягат главата. Като ти стегнат главата, тогава ти иде наум. Когато си припомняш, нулата е на място, нещата вървят пропорционално. Увеличават се. Казвам: няма нещо по-хубаво в живота. Когато човек си спомни, има импулс да учи. Човек може да учи само при хубавите спомени. Като си спомниш, какво може да направиш? Като цигулар, като художник, хубавите работи постоянно стимулират човека. Щом не можеш хубавите работи да ги спомниш, те нямат добро. Щом се яви желание да направиш нещо, има един добър спомен. Затуй смисълът на нулата е спомен. То е едно съдържание. Щом забравиш туй съдържание, тя ти стисне главата. Според тази теория мъчнотиите в живота идат, когато ние не си спомняме добрите работи. Щом започнем да си спомняме повече хубавите работи, отколкото лошите, тогава животът се подобрява. Затуй всички спомнете си хубавото в света, четеш някоя книга, спомни си я. Животът на праведния е като зазоряване.

Единственото реално е нулата. Туй, което нито се увеличава, нито се намалява, то е реалното. Туй, което се увеличава и намалява, то е относително реално. Действителната реалност няма какво да се увеличава, няма какво да се намалява. Абсолютната реалност в света е една. Туй, относителното, то търпи увеличение и намаление. Следователно човек според степента на своето битие, на своя живот, може да увеличава и намалява нещата. Той е господар да увеличава и да намалява нещата. Те се отнасят само до нашия живот.

Благодарение на нулата, всички колела са се образували и благодарение на тия колела съществуват превозните средства на хората. Благодарение на единицата, онези, които туриха единицата, направиха осите на колелата. Единицата изправя човека. Чрез доброто човек усилва своя ум. Доброто е една реална Божествена сила, която дава подтик на ума. Няма друга сила, която да произведе интелигентност и която усилва човешкия ум освен доброто. Ако изгубиш тази единица - добротата, започва законът на израждането, тогава човек казва: не си струва човек да бъде добър.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×