Jump to content
Ани

ТРАНСФОРМАЦИИ

Recommended Posts

ТРАНСФОРМАЦИИ

Има известни числа, известни норми в човешкия живот; щом човек се премери, от числата на неговия ръст и широчина, от тези числа се определя цялата му съдба. Ако вземете само височината, вие можете да имате едно число от 156 за височина, 160,135 - все за височина. От 21 година нагоре височината е или 195, 197 или 183, това не са количествени числа, това са числа, създадени още като е слезнал човек от невидимия свят. Това са числа, които определят неговото бъдеще. После числата на дните, през които той ще се роди, и в кой час ще се роди. Да кажем, той ще се роди в 2 часа посреднощ или в 10 часа вечер или в 5. В кой ден? В третия ден на месеца. После, в кой месец на годината? Всички тези числа имат отношение към неговия ръст. Онези от вас, които изучават астрология, ще забележат, че има едно отношение между числата. Дължината на лицето и дължината на ръста, всички тези числа се преповтарят. Ако вземете дните на годината, в които човек се е родил, и те имат отношение към него. Разбира се, трябва да има една интуитивна прозорливост, да можеш разумно да съпоставиш числата в едно съчетание и да извадиш отношенията, които те съдържат. Защото в дадения случай числата са живи. Ако вие съпоставите математически числата, те стават отзивчиви към човешката мисъл. И когато ти бутнеш известно число в неговата реалност, това число е свързано с някое друго живо същество; това е все едно да бутнеш ръката на някой разумен човек. Щом го бутнеш, той веднага се обажда, казва: „Заповядайте, какво искате?” Ще се обърне да види кой сте. Така е и с числата. Но по някой път се случва, че вие пипате ръката само на едно число. Тогава тези числа не са тъй отзивчиви, както като бутнете ръката на един човек.

Има числа, които помагат на човека, а има и такива, които му препятстват. Проучвайте поне за себе си да знаете какво число какво ви носи.

В числата от 1 до 31 се крият сили, с които човек може да разполага. Ако знае свойствата на тези числа, той ще бъде маг. Той ще бъде маг, ако знае значението и на числата от 1 до 7, даже от 1 до 4.

В числата се крие разумна енергия. Ето защо те трябва правилно да се пишат. Например тройката е съставена от два правилни, равни полукръга. Така написана, тя дава своя резултат.

Във вашата мисъл ще търсите онези думи, които са конкретни, в които има магическа сила, разумна сила има. Ти седиш, намираш една сила. Например, аз да ви дам един опит на вас. Да напишете от 1 до 1000. Това са десет дена. Имате една мисъл или някое състояние, не можете да се съберете в кожата; иде ви да станете, да чупите, да ритате, да биете, искате да напуснете света, да се самоубиете някъде или искате да напуснете университета, или да напуснете работите си. Ти започни тогава да пишеш 1, 2, 3, 4, до 1000; ще дойдеш до едно положение, дето състоянието ти ще се смени. Ти, като напишеш цифрите от 1 до 1000, ще дойдеш до едно място, дето твоето състояние ще се смени; там, дето ще се смени твоето състояние, отбележи това число. Аз искам само онези от вас да направят това, които имат вяра, които вярват. Който не вярва, да не го прави. Вярата е един подтик. Под вяра се разбира, че ти имаш един широк свят, дето нещата не са ясни, ти вярваш, че те са разумно направени, но това ти не си го проверил.

Дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчение, обезсмисляне на живота, изговорете в себе си числото 123. Единицата е разумният принцип, двойката е Любовта, която гради, тройката - Истината. Когато кажете, че трябва да изпълнявате Волята Божия, изговорете в себе си числото 123, в което е скрита идеята: Бог е Любов, Мъдрост и Истина.

Като работите с числото 123, вие се свързвате със същества от възвишения свят; като работите с числото 456, се свързвате с чувствата на благородните същества от духовния свят; като работите с числото 789, се свързвате с добрите и работни хора на Земята.

Кога числото става динамично, в движение? 1, 2, 3 - едно е идеята, две показва по кой начин може да се постигне идеята. 1 - имате един зародиш, 2 - имате почва, върху която този зародиш е посаден. 3 е ония условия, при които туй семе може да расте, светлината и топлината. 123 значи да го преведеш в органически смисъл. Имаш 123 лева в джоба си. Ти на тях трябва да създадеш една хубава форма, едно хубаво съдържание и хубав смисъл. То не е обикновено число. Представете си, че вие имате 123 семки събрани, общо количество. 100-те са житени зърна, 20 зърна са крушови и 3-те са сливови костилки. 123. С туй число вие, гениалният човек, в няколко години може да станете милионер. Стоте житени зърна и 20-те крушови, и 3-те сливови като ги посадите, вие след няколко години ще имате и научно с какво да се занимавате. След десет години вие ще бъдете добре възнаградени. Ако мислите по обикновено, казвате: „Какво ме ползват 100 житени зърна, 20 крушови и 3 сливови?” Хвърлите ги, казвате: „Не искам да се занимавам с тях”. Гениалният човек веднага ще произведе нещо в живота. Той вижда вече условията за бъдеще.

Казвам: туй число, то е в човека. Най-първо ще погледнеш на главата - то са 100-те зрънца, ще погледнеш на сърцето, то са 20 семена и най-после ще погледнеш на ръцете и на краката, то са 3-те семена.

В числата 1,2,3 числото 1 показва как можете да бъдете богат, здрав. Числото 2 показва как можете да имате добро обществено положение, да бъдете почитан, а 3 показва каквото искаш да стане.

123 е едно щастливо число. По-щастливо число от това няма за онзи, който го разбира. А пък онзи, който не го разбира, по-нещастно от него няма. Ако вашият склад е пълен с въглища и вън има сняг, какво трябва да правите? Ще турите въглищата в печката и стаята ви ще бъде топла. Ако няма вода вкъщи, ще вземете стомната и ще донесете вода. Ако няма дърва, ще вземете брадва и ще насечете дървата.

Този материал, който имате досега, ще го прилагате. Има една вътрешна страна на знанието. Сегашният материал е суров материал, който трябва да обработвате. Ако се обработи, той има свое приложение. Но ако не се обработи и не се приложи, то животът минава напразно.

Ако искаш да внесеш ред и порядък в себе си, работи с числото 123.

Всеки знае да събира в обикновения живот. 1, 2, 3 и пр. както са поставени, в тях седи всичкото ваше щастие. Тези числа трябва да знаеш да ги превърнеш в звук. Числата 1, 2, 3 и пр., да ги превърнеш в звук, после да ги превърнеш в слогове на думи.

Ако някой от вас разбира свойствата на числата, може да ги превърне на звукове, както музикантът. Тия звукове той може да ги тури на цигулката си, да вземе лъка, да даде концерт и да стане виден човек. Всичката мъчнотия седи в седемте числа, които той ще превърне в тонове. Този човек е изучавал законите на числата. Ако иска някой да бъде музикант, трябва да знае тайните на числата 1,2,3,4, 5, 6, 7 - тогава той става музикант. Който научи числото 1, той става господар, който научи числото 2, става слуга. Който научи числото 3, става ученик, който научи числото 4, става вече професор. Това е една система от 1 до 4. А пък от 1 до 7 е друга система.

ДО-1, РЕ-2, МИ-3, ФА-4, СОЛ-5, ЛА - 6, СИ - 7. Ако искаш да внесеш активност в себе си, ще пееш РЕ. Ако искаш да се освободиш от неприязнени чувства и от ред ограничения, ще пееш ДО. За да се освободиш напълно от мъчнотии, ще пееш МИ - ДО – РЕ - МИ, това е 123. Мощно число е 123.

Ако искаш да се освободиш от някаква беля, работи с числото 435.

Ако искаш да станеш учен, работи с числото 756.

Ако не можеш да си намериш работа или служба - пиши 2.

Работиш някъде, но не ти плащат- пиши 3.

Липсва ти нещо - пиши 4.

Не знаеш как да направиш добро - пиши 5.

Не знаеш хубаво да говориш - пиши 6.

Който иска да внесе равновесие в своя живот, трябва да работи с числото 3. Ще твори с 1 и 2. Ако иска да съгражда характер, ще работи с 4, а за поет - с 5. Всяко число, разбрано в своята вътрешна същина, представлява жива сила в природата.

Като метод за самовъзпитание пишете числата от 1 до 10 и размишлявайте върху тях. Чертайте прави линии, ъгли, триъгълници, петоъгълници и мислете върху тях.

Всяко престъпление се проявява най-късно до четвъртия род. Това се отнася до рода, а що се отнася до личния живот на човека, всяка мъчнотия може да се разреши след 6 години. Числото 3 е самият човек. Като прибавите към него числото 6, ще получите 9 - резултат, разрешение на известна мъчнотия.

За добрия 9 означава узрял плод, а за лошия - затвор.

Имаш 999, равно на 27, равно на 9. Едно хубаво число. Сборът му е хубав.

Имате 666 равно на 18, равно на 9. Тук обаче резултатът е лош.

От 9 по-нататък не може да отидете. 9 е завършен цикъл, завършена еволюция. Вече нямаш условия за нищо повече. Условията са до 9. 9 е число на ликвидацията. Ако си спечелил, спечелил си, ако си изгубил, изгубил си. 9 може да бъде положително и отрицателно число.

9 само по себе си не действа. 9, 6 и 3 не взимат никакво участие в живота. Когато се намира в пълна индиферентност, в пълно безучастие, човек е в положението на числата 9, 6 и 3. Каквито болести и страдания да му дойдат, той размишлява, философства, не губи мира си. Когато става активен, когато иска да се прояви, човек се намира в положението на числата 2, 5, 8. Той е бременен, иска час по-скоро да се освободи от мъчнотията си. Момче ли ще роди или момиче, не е важно. Но непременно трябва да роди нещо. Това е съдба.

Числата играят важна роля при изграждане на човешкия характер. Хора, които работят съзнателно с числата 2, 5 и 8, са богати.

6 е нещастно число. 9, 3,1 - щастливи числа. Имате приятел и за пет пари разваляте приятелството - това е числото 6. 6 - малко зърно израснало, поникнало. Нещастно е затова, че за него дълго време трябва да се грижиш и какъв плод ще даде - не знаеш. Сега едва е поникнало, затова е нещастно. Лошият човек го означават с три пъти числото 6, а именно 666. 3 по 6 е равно на 18, а то е равно на 9. Ако човек знае как да говори на числата, няма лошо число. На числото 6 ще говориш сладко, ще бъдеш внимателен с него, ще го гледаш с приятно чувство. Човек, който носи за свое това число, е много честолюбив, не забравя лесно. На числото 6 ще кажеш: „Имам всичкото уважение и почитание към тебе!“ Понамажи го с масло и остави други да го възпитават. Числото 6 може да те удуши.

9 също може да помогне, но ако на края на едно число са 7 или 5, не можеш да разчиташ на тях. Ако 49 не може да ти помогне, тогава всички други числа не могат да ти помогнат. Началото и краят на нещата са важни. На 88 никак не може да се разчита. И на 999 не може да разчиташ.

Намериш ли свой недостатък, ще го отстраняваш с числото 7. 7 е като гега. 7 е число на задълбочена работа, на труд и усилия, на изолираност и на самота.

В числото 24 двойката е нещастно число, а четворката е щастливо число. Като умножавате 2 по 2, това значи да знаете как да превръщате злото в добро.

Намирате се в тягостно състояние. Ако започнете да пишете числата от 1 нагоре, вие ще дойдете до едно число, което хармонира с вас и като го напишете, веднага скръбта ви ще изчезне.

В Послание към Галатяном, 5-та глава, се говори, че лошият човек има 17 качества, а добрият - 9. Между лошите и добрите хора става обмяна.

Числото 18 е съставено от 666, което е число на греха. То трябва да се обърне в 999, за да излезе човек от греха.

Числото 2 е в състояние да огъне дори единицата. Като цяло 2 е непобедимо, но като дроб 2/3 се влияе вече от числото 3.

Да кажем, един човек работи с двете си ръце. Каква дроб ще турите? Човек е числото 5. Разделяме го на пет части: главата - едната част, ръцете - две части и краката - две части. От тях две части са в работа. Той е цигулар, свири, с двете ръце работи. Да допуснем тогава, имате дробта 4/5. Кой работи в дадения случай? Значи този човек не само свири, но и се движи. 5 е целият човек. 4/5 от човека какво означава? Показва, че ръцете и краката са в движение. Ако имаме 5/5, значи човек цял е в работа, показва, че и главата работи, и ръцете, и краката са в работа.

Като кажем 2/5, значи цигуларят свири. Като кажем 4/5, значи цигуларят ходи, върви. Като кажем 5/5, значи целият цигулар се движи. 5/5 какво показва? Той е вече виртуоз.

Сега вече давам съвсем друг смисъл на дробите. Първоначално имаме дробите във физическия свят, в едно статично положение. Може да е два грама от нещо. Дробите в природата съществуват. Една дроб показва движението, работа, туй, което се отделя от цялото. Сега вас не ви радват дробите. Ако на вас ви дадат дроби, вас не ви радват дробите. Дадат ви една шестнайсетхилядна от килото. Какво означава една шестнайсет-хилядна? В едно кило жито има шестнайсет хиляди зрънца. Това е едно зърно. Ще кажете: „Какво е това зърно?” То е една дроб. Обаче в пет-шест години от едното зърно, ако ти му дадеш условия, в пет-шест или десет години, ти ще бъдеш най-богатият човек в света, ако посееш това зърно. Да допуснем, че посеете това зърно. Като се посее едно зърно, колко стръка израстват? Като братясва, някой път изкарва пет-десет стръка. Ако турите, че изкара десет класа и всеки клас даде по трийсет зърна, тогава за една година ще имате триста зърна. На следната година всяко зърно, като го посеете, ако даде десет стръка по трийсет зърна, правят всичко деветдесет хиляди зърна. Това ще имате на втората година. На третата колко ще имате?

Като живеете добър живот или добрият ви живот, това е тъкане, това е устройване на вашия организъм за бъдеще. Всичките ваши мисли, чувствания и всичките ви волеви актове, които сега употребявате, в каквото и да е направление, те ще влязат в бъдещия ви строеж. Казвате: какво ще добием? Ще добиете. Днес ако не, може би след години, след 10, 20, 30, или след 50 години, след 120 години вие ще имате един завършен резултат в края на този живот, който сега имате. Сега всеки един от вас има един живот от 120 години, такъв един кредит имате, който ви е определен. 120 = 3. Да допуснем, че някой живее 60 години, тогава той едва е реализирал 6; който е реализирал 70, той има 7; 80 - 8 и 90 - 9. Питам: тези, които са реализирали 6, 7, 8, 9 - кой е реализирал повече? В дадения случай числата 6, 7, 8, 9 се произвеждат от числото 3. Те са части на едно цяло. Това е общият капитал, с който човек разполага, а вие сте разполагали само с 60 или със 70, а други с 80 от капитала си, а другата част от капитала остава неизползвана. Следователно, ако сте един умен човек, вие може да се ползвате.

Но щом дойдете до 120 години, там ще се смени процесът. Втория път тогава, колко ще имате? („Тогава ще имаме повече.”) Е, колко? („Двойно повече”). Природата е голяма скъперница. Втория път вие ще имате това число -121. Всичката ви придобивка за 120 години тя ще тури в единицата. Но единицата показва, че капиталът на цял един живот е използван. И тази единица къде може да се види? Като се погледне човешкото лице, като се погледне човек в неговото лице, могат да се знаят хилядите години, които той е прекарал.

Всяко число, което се повдига в квадрат, изменя своето естество. И всяко число, което се повдига в куб, също така изменя своето естество. Тази работа е трудна даже и за математиците. Благодарете, че не знаете тези работи, защото ако ги знаете, най-голямото нещастие щеше да дойде върху главата ви. Ще ви кажа защо: представете си, че седите пред една каса, пълна с пари, но вие не знаете, че има в нея пари. Макар и да имате слабост към парите, щом не знаете, че в касата има пари, ще седите тих и спокоен, няма да я бутате. Но ако знаете, че има пари, ще я бутате. Това бутане може да ви създаде ред неприятности. Могат да ви поставят в затвор, дето да седите цели десет години. Защо? Защото сте бутнали касата. В това отношение касата е много целомъдрена мома. Ако някой я бутне, десет години затвор го чакат.

Като чета някоя философска книга, аз свалям 50% от истинността и после изваждам още 25% и само върху останалите 25% разсъждавам. Числото 25 за мене е съдържателно число, то е закон, с който меря всички неща. Може да ми възразите, че дните и нощите се мерят с един цикъл от 24 часа, но всъщност Земята не прави своите обръщания в 24 часа точно, а в един период от около 25 часа. Числото 25 се отнася не само до Земята, но и до човешкия живот. Аз разлагам това число така, както децата разлагат числата. Числото 25 е съставено от числата 2 и 5, които събрани дават числото 7. Така че тук имаме три числа: първото число е 2, второто - 5, а третото - 7. Ще кажете: „Нима не знаем какво нещо е двойката? Знаем я още от училищния период.” Всички ученици, студенти, цял свят все от двойки плачат. Всички страдания, всички неволи, всички грехове, разрушаването и създаването на световете, всичко започва с числото 2. Имате благороден син, чист като девица и вие не сте пожалили никакви средства, за да го възпитате и образовате. Обаче някоя мома вторачила очи към него и иска да се съедини с него, защото двойката без единицата е отражение на единицата. Всяко число има свое отражение.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×