Jump to content
Ани

XIX. Слънцето и учението за единството

Recommended Posts

СЛЪНЦЕТО И УЧЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВОТО

СЪЩО КАТО ПРИ СЛЪНЦЕТО, МОГЪЩЕСТВОТО НА

НАШИЯ ДУХ Е В ПРОНИКВАНЕТО

Как да не говорим за Слънцето, скъпи мои братя и сестри? То е толкова красиво, толкова чисто, толкова сияйно, толкова могъщо, толкова богато!... Как да не говорим за най-доброто, което Бог е сътворил? Миналото лято говорихме за Слънцето в продължение на няколко седмици и аз безспирно ви разкривах негови непознати, неподозирани аспекти. А сега, има ли още нещо да добавим? Но да! Темата е неизчерпаема: Изворът на Живота, както и сами си давате сметка за това, е непресъхващ!

В беседите, които ви изнесох миналото лято, ви представих Слънцето преди всичко като източник на енергия, живот и топлина, а след това - и като най- съвършеното проявление на Космичния Разум, като най-великия Учител, който обучава всички други Учители, и ви посъветвах да му задавате въпроси, за- щото то винаги дава най-добрите отговори - по-добри от тези на философите и учените. И така, Слънцето е Изворът на Живота, но е също и Източник в областта на Морала и мисълта. Вие можахте да установите това, когато ви говорих за Светата Троица: Отец, Който е самата Първопричина, Произходът, Първоизточникът на Живота, от Който произлиза всичко; Синът, Който е проявлението на Неговата Любов, Неговата Топлина; и Светият Дух, Който е проявлението на Неговата Светлина, Неговата Разумност и Мъдрост. Често съм ви казвал, че Божествената Троица може да бъде представена като триъгълник - и благодарение на този своеобразен ключ могат да се открият още много други триъгълници. Във философията например може да се разграничат три основни дисциплини: логика, етика и естетика, които са свързани съответно с три велики начала, действащи в човека: умът, сърцето и волята. За вас остава да търсите и други примери в различни области на живота. Днес ще се спрем върху няколко въпроса, на които Слънцето може да даде отговор.

Като гледаме Слънцето, това, което виждаме най-напред, е този ярък светлинен диск, който винаги има една и съща форма, една и съща големина, и който може да бъде наблюдаван, измерван, заснеман: това е неговото тяло. Ала ако искаме да изследваме онова, което се излъчва от него - тази светлина, която струи от центъра към периферията, да узнаем какво представлява тя и докъде се разгръща в пространството - това е невъзможно, то надхвърля въображението.

Е, добре - човешкото същество е устроено също като Слънцето: то има физическо тяло с определени очертания; но това, което излиза от него: неговите мисли, чувства, еманации - тях познаваме ли ги? Не особено много. Хората са склонни да вярват, че човешкото същество не е нищо друго освен неговото физическо тяло - скоро обаче ще бъдат принудени да преразгледат всичките си схващания и да признаят, че само Езотеричната Наука е истинна, защо- то винаги е взимала под внимание едновременно и двата аспекта на Реалността: обективния, измерим, материален аспект, който не бива да се пренебрегва, но също и духовния, живия аспект -еманациите и излъчванията, чието естество и чиято сила са още непознати за хората.

Един ден ви казах: „Планетите ни докосват, Слънцето ни докосва...“ - и това ви учуди. И все пак, то е вярно: без да се премества, отдалеко, Слънцето ни докосва с лъчите си. Астрологията и Магията се обясняват по следния начин: едната - с влиянието на Слънцето и планетите върху Земята, а другата - със силата на мисълта, която действа от разстояние и предизвиква явления, независещи от физическото тяло. И понеже сме устроени по същия модел, по който и Слънцето, чрез своята мисъл, своята Душа и своя Дух имаме сила и власт, простиращи се далеч отвъд пределите на физическото тяло. По същия начин, също както Слънцето въздейства върху минералите, металите, растенията, цветята, животните и хората, които то прониква, топли и храни, така и ние, с нашите еманации, можем от разстояние да трансформираме, преобразяваме, облагородяваме, просвещаваме, озаряваме и оживотворяваме съществата.

За съжаление, материалистичната философия е отнела възможностите на човешкото същество да действа във фините сфери: тя го е принизила, ограбила е неговата сила и духовното му могъщество. Външно човек става все по-силен и по-силен, защо- то има на разположение все повече и повече машини, апарати и оръжия... но в своя вътрешен свят той все повече и повече се принизява, съзнанието му се притъпява, става все по-ленив и отпуснат, защото не е разбрал Могъществото на Духа.107 Деня, в който всички ще се стараят да дават превес на Духа, ще се роди една Нова религия. В действителност, тя няма да бъде нова, защото във всички времена и епохи религията се е основавала на Духа, но ако аз я наричам Нова, то е както в израза Ново Небе и Нова Земя108: те ще бъдат нови за онези, които са спали и които ще ги открият, като се събудят.

От гледна точка на Духа, не е възможно да се въведе нова религия - но от гледна точка на културата, философията, науката и психологията, това ще бъде нова религия, защото ще бъде изградена върху други, нови основи. Много просто: хората ще открият, че не са отделни, изолирани същества, а че на фините планове общуват помежду си, обменят се, и че в действителност всички те образуват едно единно Цяло. Именно съзнанието за това Единство ще застави хората да променят поведението си едни към други. Новият морал ще се основава на една изключителна Наука, която ще подтикне хората да видят, почувстват, усетят и разберат, че всички същества във Вселената са взаимносвързани. Докато считат себе си за същества, отделени от останалите, те си мислят, че могат да избиват другите, без да причиняват болка на самите себе си. Ала когато започнат да се развиват, те ще са първите, които ще усетят болката, която причиняват на другите, и ще я усещат толкова силно, че ще са принудени да спрат.

Новата религия ще се основава на неопровержими закони - докато начинът, по който религията е представена понастоящем, е неефикасен: доказателството за това е, че от векове християните не престават да се препират. Какво са разбрали? Техните Църкви дават ли пример за Единство? Не - те тънат в разделението. Впрочем разделението е учението на материализма, на онези, които виждат всичко само откъм външната му страна; докато Езотеричното Учение е Учение на Единството. Ако гледа на всичко откъм външната му страна, човек, разбира се, вижда всички същества като отделни едно от друго. Съществува обаче и друг начин на виждане на нещата, както вече ви показах по отношение на планетите: те са на хиляди километри разстояние една от друга, но с етерните си тела, които се простират много надалеч в пространството, се докосват помежду си, докосват и Земята, която така се къпе в този огромен океан от жизнени флуиди, в който са потопени всички същества. Ето защо всички могат да си влияят един на друг, да се обменят, да общуват помежду си: защото всички са едно Цяло. Веднъж разбрали това - край, хората няма да могат повече да бъдат лоши, зли.

Сега, за да ви стане още по-ясно, ще ви дам един пример. Представете си два съда, всеки от тях пълен с някакъв парфюм. Двата съда са разделени един от друг, но парфюмите им се издигат нагоре и се смесват там, във въздуха. Ето го човешкото същество: съдът е неговото тяло, а парфюмът - най-фината част от неговата Душа, от неговия Дух, от неговата мисъл. Този парфюм, тази Душа може да влиза в общение с други парфюми, с други Души на Земята или дори в Космоса. Тя ще намери онези, които, чрез своята квинтесенция, чрез своята дълбока Същност, са подобни и сродни на нея, и ще се обменя с тях - те ще вибрират в унисон. Ето как се обяснява това, че ако човешкото същество е съзнателно, то може да се докосва дори до Господа и да влиза в общение с Него: става дума просто за резонанс между тях. Именно това е и причината за съществуването на молитвата, медитацията, съзерцанието, отъждествяването.109 Тези практики позволяват на човек да се издигне толкова високо, че да се докосне до Мировата Душа, да завибрира в унисон с Нея - и тогава между тях се извършва сливане, осмоза: всички качества, всички съкровища на тази Мирова Душа малко по малко навлизат в него и той се преобразява.

Всички духовни постижения са възможни - но при условие че имате в себе си тази философия. Онези, които са я отхвърлили, са подписали, без да знаят, собствената си смъртна присъда на духовен план. Тук ние съграждаме Новата религия, Новата наука, Новата философия, Новия живот върху една проста и ясна основа. По същия начин, по който Бог е сътворил света, и ние можем да сътворим нашия свят...

И така, научете се занапред да гледате Слънцето с мисълта, че то не е ограничено само до онова, което може да се види от него. Неговите лъчения се простират чак до пределите на Вселената и прекосяват разстояния, които според изчисленията на астрономите възлизат на милиони светлинни години. Никой още не познава естеството на тези лъчения, нито знае каква сила и мощ пренасят те, а още повече - какво съдържат в себе си. А аз казвам: това са погледи на Любовта, които Слънцето ни изпраща. Казвам още: това са миниатюрни вагончета, препълнени с всякакви провизии: те изсипват върху нас своя товар и след това се връщат много бързо обратно, за да бъдат напълнени отново и да ни донесат още хиляди дарове. И дори камъните, почвата и металите получават живи елементи също както растенията, дърветата, насекомите, животните. Цялото Творение получава всичко необходимо за своето съществуване от тези лъчи, които обхождат цялата Земя, океаните, атмосферата, Космоса, другите планети и съществата, които живеят там.

Ето защо, ако мога да ви дам сега един съвет, ще ви кажа: „Оставете всичко друго настрана -изучавайте слънчевите лъчи, и ще бъдете изпълнени със Светлина, Топлина и Сила“. Само ако знаехте какво се съдържа в един слънчев лъч: каква мощ, богатство, яснота, чистота, разумност!... Да, разумност - това изненадва ли ви? Никой на Земята обаче не е толкова разумен и интелигентен, колкото слънчевите лъчи - нито един учен, нито един гений... Ето защо, заемете се с тях: желайте ги, търсете ги, стремете се към тях, обичайте ги, отворете се за тях - и ще разберете Смисъла на Битието, на цялото Творение, животът ви ще стане съзидателен, изпълнен със Смисъл, прекрасен... един живот на изобилие, цялост, пълнота! За съжаление, хората предпочитат да се занимават с микроби, нечистотии, престъпления, отрови, крадци и убийци - с всичко друго, само не и със Слънцето: и страдат, горките, защото им липсва Светлина. Страданията им няма да имат край - до деня, в който открият могъществото и разумността на слънчевите лъчи. Ето моята философия - тя е нова и истинна и бъдещето й принадлежи: в това съм абсолютно убеден.

Религията се основава на цяла една наука - но понеже тази наука все още не е разкрита, нито обяснена, религията е добра само за онези, които вярват сляпо. Идва вече времето, когато религията ще стане научна ,- и дали искат, или не, всички ще бъдат принудени да вярват и работят в този дух.110 В очакване на това, голям брой вярващи и дори религиозни хора са толкова смутени и объркани от съвременните открития, че започват да напускат религиозния лагер заради този на науката и използват дори научната терминология в своите трудове. Чел съм някои от тях.

Един път дори срещнах пастор, който беше написал книга, с която се опитваше да доближи религията до официалната наука - и той представяше Бога като енергия... единствено като енергия! Не, не съм съгласен. Бог е и енергия, това е ясно, но Той е нещо много повече от това! Той е Разумност, Могъщество, Благост, Любов. Енергия - това не казва кой знае какво. Да бъде представян Господ по такъв начин, това Го омаловажава - и за да се достави удоволствие на кого? На учените ли?... Тъкмо обратното: те са тези, които трябва да отидат по-далече, и именно това и правя в момента - ценя откритията им и им се възхищавам, но също така, им показвам всичко, което „апаратурата“ вътре в мен ми е дала възможност да открия в по-голяма степен в стравнение с тях; и рано или късно, те ще бъдат принудени да го приемат. Вътре в атома протичат съвсем същите процеси, каквито и в хората, само че в умален вид: и там има празници, увеселения, оркестри, музика, шум и глъчка... Ако можехте да видите само как тези миниатюрни частици се обичат и прегръщат, как се скарват и развеждат, как пеят и танцуват! Тъй като хората още не са успели да го видят, те го отричат, а мен ме смятат за безумец. Но точно както науката беше длъжна да признае, че атомът е построен по същия модел, по който и Слънчевата система, тя в крайна сметка ще признае, че съм прав и че съм ги изпреварил.

Това е така, защото имам един ключ, един метод, благодарение на който можах да открия изключителни Истини и да се уверя в това, че в цялата Вселена важат едни и същи закони: този ключ е аналогията. Впрочем това е същият метод, който е използвал и Нютон. Разказва се, че Нютон е открил Закона за всеобщото привличане, виждайки една ябълка да пада. Колкото до мен, аз процедирам по същия начин, само че оставям настрана ябълката на Нютон и взимам например... охлюва! Защото охлювът обяснява как Бог е сътворил света. Да, Бог е сътворил света по същите закони, по които и охлювът „сътворява“ черупката си: от Него се е излъчила една субстанция, която Той е сгъстил, кондензирал, и след това е влязъл да живее в нея. Ето: Вселената - това е Неговият Дом, и Господ е там, вселил Се е в нея, обитава я. Що се отнася до нас, ние сме дошли тук, в нашите тела, точно в съответствие със същите тези закони - и дори, ако знаехме как да влизаме в тялото си и да го проникваме по съвършен начин с Духа си, бихме могли да го променяме, да го моделираме. Именно това и прави един Посветен, когато иска да преобрази съществата: концентрира се и в зависимост от степента, в която хората му позволяват да проникне в душите и сърцата им, той им носи трансформация, подобрение, преобразяване... просто защото е могъл да проникне в тях. Когато крадци влязат в един дом, също стават промени... той бива ограбен! Ако човек знаеше как да наблюдава света тук, долу, би му било лесно да опознае и света Горе.

Истинското могъщество седи в проникването - и ако Слънцето е всемогъщо, то е, защото прониква цялата Слънчева система. Не говоря за неговите видими лъчи, които биват спирани от твърдите, непрозрачни, непроницаеми тела, а за рентгеновите лъчи, за алфа - бета - и гама-лъчите, както и още много други, които могат да преминат през много дебели пластове метали или минерали и да проникнат чак до дъното на океаните, за да нахранят всички същества. Доказателството: хората са открили на големи дълбочини фосфоресциращи риби. От къде се е взела у тях тази светлина? Ако рибите са тези, които я произвеждат, тогава, значи, са Божества! От къде взимат те масло или газ, за да запалят своите лампи?... Не, те взимат тази светлина от Слънцето. Природата им е дала подходящите химични елементи, за да улавят определени лъчи, да ги превръщат и излъчват отново под формата на луминесцентна светлина.

Нищо не е по-проникващо от слънчевите лъчи - и по същия начин, нищо не е по-могъщо от мисълта на човек, който се отъждествява със светлината на Слънцето.111 Мисълта може да проникне навсякъде и нищо не може да й попречи. Очевидно обаче, ако става дума за мисъл, слаба като пламъка на свещ или огъня от горяща слама, тя ще бъде спирана от многобройни препятствия. Затова ви казвам, че за да можете да разберете всичко, трябва да вземете Слънцето като образец. Един ден ще стигнете дотам да ми повярвате.

Бащата и основателят на Мистериите, Хермес Трисмегист, казва в Изумрудените скрижали: „Това е Могъщата Сила на всички сили... Тя ще победи всичко фино и ще проникне всичко плътно“. Тази дума, ще проникне, е много важна. Тази Сила, която идва от Слънцето (защото Хермес Трисмегист казва също и че „Слънцето е нейният Баща“), прониква навсякъде - и когато човек владее тази Сила, той става толкова могъщ, че с лъчите, които струят от него, прониква съществата и предметите, и разбира се, „Мракът стои далеч от него“. Мракът - тоест всяко зло: болестите, нещастията, невежеството... Това е много ясно - но за да го разбере, човек трябва да знае как да свързва и съчетава всички елементи.

И така, тази Сила Телезма, за която говори Хермес Трисмегист, идва от Слънцето - и с нейна помощ Матовете приготвят талисманите; защото един талисман не е нищо друго освен един предмет, в който Магът влага една сила, една Светлина, която той самият излъчва: именно благодарение на тази сила, вложена в него, предметът става талисман.112 Само онези, на които им е дадено да проникват нещата, имат силата и властта да ги променят. Например ако човек иска да излекува един болен орган, трябва да се постарае да концентрира мисълта си върху него и да му изпрати лъчи Светлина, които да проникнат клетките, атомите, електроните, за да ги залее с трептения на Светлина, здраве, доброта, благост... Ако човек не проникне чак в дълбините на клетките, той не може да им въздейства, нито пък да им донесе лек. Това е вярно, колко пъти сме го проверявали! И дори и да е възможно това да шокира някои хора, ще добавя, че най-великата Тайна на Сътворението на Живота - това е проникването; само че хората, които, без да се замислят, практикуват това от хилядолетия, никога не са си извадили никакви заключения по отношение на другите области - което е жалко. Най-хубавата работа, която човек може да върши, е да прониква умовете и сърцата на хората, за да ги просвещава, озарява, стопля и прави по-добри. До- като не успее да проникне сърцата и умовете им, с нищо може им въздейства.

Казвал съм ви вече: именно Слънцето е това, което дава най-добрите решения на вашите въпроси и проблеми - но понеже хората не знаят как да го попитат, само го гледат, казвайки си: „То е само светлина и топлина, какво може да ми отговори?“. Ами точно в това е всичко! Именно топлината, светлината и животът пораждат всичко останало: именно те предизвикват растеж, движение у растенията, животните и хората, с цялата им политическа, икономическа и социална организация... всичко! В математиката с числата 1, 2 и 3 могат да се образуват само шест комбинации - но с живата математика, за която ви говоря, ще стигнете до Безкрая: с Топлината, Светлината и Живота ще си обясните всичко, което става на Земята. Само че, за да се обясни всичко в детайли - това е колосална работа! Колкото до мен, аз прониквам, виждам всичко това интуитивно - но за да вникне човек дълбоко в този закон в детайли, а именно: че в живота всичко произлиза от комбинациите и вариациите на тези три фактора, ще му трябват много съществувания. И така, аз просто давам най-важното, същественото: закона, Принципа - и оставям на другите грижата да проверяват подробно, в детайли.

Севър, 7 април 1968 г.

________________________________________

107. Виж La pierre philosophale - des Evangiles aux traités alchimiques, колекция „Извор“ № 241, гл. Ill: „Vous êtes le sel de la terre“, 1. „Marquer la matière du sceau de l’esprit“, и 2. „La source des énergies“.

108. Виж Откровение на Йоана 21:1 (бел.ред.).

109. Виж „Connais-toi toi-même“ - Jnani yoga, колекция „Събрани пълни беседи“ том 18, гл. VI: „Concentration, méditation, contemplation, identification“.

110. Виж La foi qui transporte les montagnes, колекция „Извор“ № 238, гл. III: „Foi et croyance“, и гл. IV: „Science et religion“.

111. Виж La pédagogie initiatique, колекция „Събрани пълни беседи“, том 28, гл. X: „Le modèle solaire“.

112. Виж Le Livre de la Magie divine (Книга за Божествената Магия), колекция „Извор“ № 226, гл. V: „Les talismans“ („Талисманите“).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×