Jump to content

Recommended Posts

ПОСЛЕСЛОВ

Какво е заключението от всичко изложено?

В нашия живот Учител се нарича всеки, който е постигнал определено ниво на способност в своята специалност. Този човек не винаги притежава необходимите качества, за да учи другите. В своя обикновен живот и в обществено отношение те често се показват неспособни със своите специализирани познания да се справят с изискванията на живота. Следователно названието Учител на Запад е твърде ограничено, запазено за една - две особени области на човешката дейност за онзи, който работи в тях.

Съществуват обаче и друг вид Учители, които обучават в изкуството да се живее. От векове повечето от тях са напуснали Запада. Интелектуалната надменност, липсата на обич към хората, отсъствието на уважение към онези, които не желаят да ограничат своите изследвания само до видимата и осезаема материя, са ги принудили да намерят убежище във високите планини или да останат тайно в градовете и скрито да продължат своето дело. Затова западът, насочил усилията си по посока на материалния интерес и парите, е довел човечеството до положението, в което се намираме днес - пред прага на големи катастрофи и може би пред тотално унищожение.

Всички мислещи хора виждат пред себе си една бездна. Не може повече да се отрича, че в областта на невидимото се крият най-големите от познатите природни сили - атомните. Невидимото налага отново своята мощ и не може повече да я представяме като приказка. Отричайки действителността се обричаме на тъпо-умие и безсмислие.

Тогава как може да се ненавиждат тези, които от зората на времето, са наблюдавали, изучавали, управлявали в себе си проявата на силите, които не се виждат, но се чувстват? Дребните индуски учители са упражнявали необикновените си способности върху себе си. Те са умеели със своето слово и най-вече със своя жив пример да учат хората как могат и трябва да живеят. С това се занимават някои езотерични общества като истинските Розенкройцери, алхимиците, кабалистите. Те доказват, че вместо да очаква външните условия, човекът трябва да разбере, че притежава способността да се приспособява, която му позволява да се издигне над животното и да владее в себе си условията за своите външни изяви.

В този смисъл Учители са тези, които притежават най-висши организирани енергии, които проявяват най-високи дарби, умеят да управляват потоците на живителните енергии и могат да служат за пример на другите.

Има познания и дарби. Първите се придобиват за един, понякога за три или четири живота, докато дарбите са плод на вековна, понякога хилядолетна работа. Така че човек не може за един живот да развие дарби, ако не ги притежава поне в зародиш.

Днешните хора са се отдали на трупането на знания. Те са избрали по-лесното, което може бързо да се постигне. Това доказва детското състояние на душите им и потвърждава, че грижата им е само с помощта на временни игри да постигнат вътрешното си израстване. Както всички деца те искат всичко незабавно. Тези, които вървят по пътя, който ще ги доведе по-късно до способността да се владеят, събират всичко, което е необходимо, в далечно бъдеще да се преродят като висши същества.

Те са земни хора, но създават небесни същества.

Аз мога да изброя много качества, които притежава Учителят Михаил, като благородство, деликатност, дързост, ясновидство, стабилност... аз не мога да ги изредя всички, защото ще удължа прекомерно това завещание. Развитието на много от тези качества е станало възможно, благодарение участието на дарбите, за които вече споменах. Така стабилността произтича от връзката с търпението, добротата,безкористността, интелигентността и т.н. Би било непосилно за читателя да изучава в подробности богатия и разнообразен характер на Учителя Михаил. Това изобилие от добродетели се четеше на лицето му, чието изражение съответстваше винаги на дадения случай. Читателят сам ще намери всичко, което трябва да разбере, в сбора от изброените качества.

Този, който цял живот при неизброими страдания както лоши, така и в добри дни е способен да проявява обич, опрощение, безгранично търпение, подчинение, стабилност в своя идеал и в своята вяра, себеотрицание, безкористност, свобода на духа, смиреност, чистота, нежност и непоколебимост, простота, искреност, мъдрост, благородство, власт над себе си, който е способен да излъчва тези качества и да ги материализира, за да могат и малките деца да ги усетят, който знае как да привлича вниманието на невидимия свят, той е жив пример на това, което хората могат и трябва да станат. Това е Учител-възпитател по живот.

Един такъв Учител показва как трябва да се живее. Всичко останало, което носи в себе си, той може, ако желае да го прояви външно, но то не е предмет на неговата специална мисия. Той е способен да покаже как да се действа при всички условия, доказвайки по този начин, че е следвал дългия път и е станал виртуоз в изкуството да се живее. Този Учител се разграничава по всякакъв начин от онези, които проповядват нещо, което никога не прилагат на практика и които търгуват с духовните истини. Впрочем, ако един такъв възпитател, какъвто е Учителят Михаил, притежава интелигентност, способна на един изкусен и прецизен анализ и дух за обширен синтез, той е достоен да бъде педагог и Учител в смисъла на западните понятия. Той е способен да учи другите на живот, на умението да стоят над всички земни превратности, да отстояват всички свои убеждения, вяра и идеал.

Учителят Михаил е жив представител на своята философия. Не може да се отрече способността му да просвещава, да води, оживява, ощастливява, влива сили, качества, на които са способни само тези, които са го следвали и слушали. Достатъчно е човек да опита да бъде един от учениците му, за да се увери, че той притежава дълбоки познания в науката да се живее, че умее да разтваря пред всички хора обширни хоризонти и неподозирана чистота. Той умее да дава на онези, които са жадни за знания и извисяване една пренебрегвана наука, наситена с педагогия и изключителна психология. Неговото слово прониква във всички области на живота. То хвърля блестяща светлина върху всички човешки дейности, като ги поставя на тяхното място в съответствие с тяхното ограничено или главно значение, според положението им в скалата на стойностите. Той доказва, че природата още преди много години е разрешила всички проблеми, които вълнуват хората и твърди, че неговите решения често се различават коренно от тези, които хората са възприели. Учителят Михаил установява съществуването уникалната философия, която всички велики духове на човечеството са си препредавали от най-дълбока древност, която няма нищо общо с философските системи, открити от хората. Защото тя е изписана във формите, цветовете, ориентацията и законите на природата. Такъв Учител учи своите ученици на уважение към тези закони, към всичко, създадено от Бога, а не от човека. Така той предлага на хората начини, благодарение на които те няма да тръгнат по измамни пътища. С една дума той учи хората да живеят в лоното на Космоса, от който са неделима част.

В никой университет или езотерична школа не се преподава науката за живота. Да, в много случаи ви напомнят, че трябва да бъдете даровити, добри и т.н., но никой не ви учи на начините за тяхното постигане и още повече никой не ви посочва един модел, на който да подражавате. Дори църквите на всички вероизповедания не посочват начини, съобразени с природата, научно обосновани, които водят до промяна, до победа над слабостите, до овладяване на природата, до обичта към Създателя.

При тези условия само изключителните души намират пътя, докато масата вегетира в едно плачевно неведение и не се различава по никакъв начин от посредствените и безверниците. Дълъг е списъкът на доказателствата, които сочат, че на Запад въобще не учат хората на изкуството да се живее под една форма, придружена с точни методи, на един език отговарящ на менталните и научни нужди на нашата епоха.

Фактът, че много хора след като са търсили навсякъде, по всички страни истинското просвещение, идват да се учат в Божествената школа на Учителя Михаил и заявяват, че са намерили в изобилие онова, което напразно са търсили, доказва очевидно липсата на това учение в различните институти.

На банките на Божествената школа се реализира без усилие едно братство между различни националности, култури, религии, социално положение, в което въпросът за някакви различия въобще не съществува. Всички са възприемани и се възприемат помежду си просто като човешки същества и спонтанно признават, че са братя и сестри, родени на една и съща планета, отнасяйки се по един и същ начин към въпроса за живота и смъртта. Всички различия се стопяват в едно конструктивно цяло, както гласовете в един хор се обединяват и постигат едно уникално изпълнение.

Понякога най-великите духове през векове са били неразбирани приживе от своите съвременници. Дали от ревността на едни или от глупостта на много други, хората са били способни на всичко, за да омаловажат и скрият техните учения и открития. Учениците на Учителя Михаил не чакат смъртта на изключителните хора, за да признаят величието им. Те предпочитат да се възползват от едно светло присъствие, което им отваря път към бъдещето с примера на своето поведение и словото на предтеча. Вътрешните промени които претърпяват под влияние на получените разширени познания са чувствителни, фотографията свидетелствува за реалната обективност на тези бързи промени. Нищо не може да отрече тези вътрешни преобразувания. Тези, които отказват да ги признаят, съдят без всякакво доказателство. Те никога не са имали куража, честността и дързостта да дойдат и да видят как стоят нещата.

В школата на един учител по живот има както навсякъде ученици, които работят и прилагат на практика наученото и други, които се задоволяват само да слушат, без да правят нещо. Те си остават мързеливци. Поведението на последните и тяхното безсилие да се издигнат, е допълнително доказателство за ефикасността на изучаваните методи, които, ако се приложат, водят до промени и процъфтяване на хората.

Способността за реализация изисква разбиране, подчинение, упражнение във всички дисциплини и по специално в съюза на материята с духа. Христос казва: „Нека бъде волята ти на Земята, както на Небето!“ Това е невъзможно, ако не се познават законите на земята и законите на Небето. Да се доведат на земята невидимите сили, да се организират в материята, както те са Горе, не може никога да се осъществи от неграмотния в областта на материята или в областта на духа човек. Само чрез обединените познания за тези два противоположни свята, може да се постигне това, както природата го е постигнала: една истинска хармония между земния и небесния свят, между нашето тяло и нашия дух.

Кой може да отрече, че в нашата епоха, в която цари най-голям безпорядък във всички области, епоха, в която безсилното образование и възпитанието се люшкат от система в система, в която религията е обвързана с колебливи и безверни политици, присъствието на един Учител по живот е благословия?

Всички, които са дошли с абсолютно искрен и безкористен дух в Школата на един такъв Учител, за да прилагат неговото учение, са многобройни свидетели за изключителната ефикасност на тези велики истини, които той раздава с мъдрост и нежност на своите братя, хората.

Как да не стигнем до силно изненадващото заключение, че в днешния свят намират място в литературата, телевизията, театъра изявите от всякакъв вид, които тласкат, подстрекават, учат на разпуснатост, грях, порнография, а в същото време се порицават и осъждат като лъжовни и неморални всички изяви на чистота, красота, честност, хармония, които едно учение проповядва, като прави хората уравновесени, радостни, здрави? Това Учение предлага средства за разрешаване на всички индивидуални, социални, световни, планетарни проблеми без ограничение във времето, но то не привлича

Вниманието на тези, които страдат от съвременното състояние на безредие и упадък, както и на тези, които са натоварени да водят хората към тяхната истинска съдба.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...