Jump to content
valiamaria

КЪМ НОВА КУЛТУРА

Recommended Posts

КЪМ НОВА КУЛТУРА

Една вечер с Учителя бяхме на гости при братя, чиито палатки бяха по-отдалечени от общия лагер. Бяхме насядали около голям огън и се греехме. Разливаше се горещ ароматен чай, какъвто Учителят обичаше. Пламъците осветяваха големите скали наоколо и клековете. Край огъня беше топло и уютно.

Учителят заговори за новата култура:

За лишеите, които покриват тези камъни, хората са ангели.

Когато сядам върху този камък, те са малко по-весели. И като се дигне трапезата, те са малко по-тъжни.

Това, което човек може да изрази с лицето си, волът не може. Каквито и гримаси да прави, не може. Човек може да пише, а волът не може. Значи човек има форма, чрез която се предава известно знание.

Много е важна формата, за да може човек да възприема това, което му се предава. Чрез постепенно усъвършенстване на човешката форма той се приготовлява да възприеме благото, което е приготвено за него.

В Бога има желание да мислим, както Той мисли. Той всичко ни е дал. Той мисли за вас не така, както вие мислите.

Един ден ще дойдете до края на вашата земна еволюция. Еволюцията значи да навиеш едно платно и после да го отвъртиш, и като дойдеш до другия край, ще вземеш един метър да го мериш. После ще смяташ колко струва метърът му, на колко ризи ще стане, ще ги ушиеш, ще ги облечеш и т. н.

Когато завършите своята земна еволюция, какво ще видите? Като влезете в небето, ще видите един толкова красив свят, какъвто никога не сте виждали. Няма да го рисувам. Всички ще бъдете засмени, ще си приказвате сладко. По въздуха ще ходите, по Земята ще ходите, каквото искате, ще правите.

Казва се в Писанието: „Бог създаде луната и слънцето, за да светят на Земята.“ Това е физическата страна. А същинският смисъл е: да съдействат за развитието на земните същества. Първоначално, преди да се разделят Земята и луната, Земята е била в много критично положение, животът на Земята е бил много несносен. Чрез разделянето на Земята и луната, последната спаси положението. Тогава луната изигра много важна роля, която играе и сега. Всичко отрицателно на Земята се изтегля от луната. Тя просто е смукало за отрицателните енергии. В това отношение луната е спасително условие за Земята. Всички астрални нечистотии от Земята се изсмукват от луната и от там се изхвърлят в пространството. Тя е канализация. Тези нечистотии стават тор.

Има толкова невидими слънца във вселената, колкото и видими. И енергията, която те излъчват, не може да се види. Само по-напреднали същества я виждат.

Няколко пъти е имало промяна на земните полюси. Четири пъти слънцето е изгрявало от тази точка, която сега е запад. Значи полюсите са били на други места. Полюсите ще се преместят и в бъдеще. Един ден точката, която сега е полюс, ще стане тропическо място, а друго място ще стане полюс. Под инволюция се разбира процесът на слизане, за да се почерпи опитност, значи събиране на опитност. Под еволюция се разбира процесът на възлизане, на чистене.

Първите раси са били гиганти. В сравнение с тях ние изглеждаме съвсем дребни. Черната или третата раса се е отличавала с чрезмерното развитие на чувствата. Едно време са господствали черните. Тогава в човечеството не е царувал законът на справедливостта, но на личните съображения. После черната раса се е изродила. Дошли червената и жълтата раси. Те са развили устойчивостта, донесли са известно смекчаване. Сега по-напредналите, по-събудените души на човечеството са започнали процеса на еволюцията или възлизането. Той почва от идването на Христа.

Горе астралният свят се очисти. Христос спечели в борбата. Сега слиза, за да воюва тук и да спечели борбата. В края на краищата Той ще победи. Победата е на доброто, на Любовта. Казано е: „Даде Ми се ключът на ада.“ Христос има ключа. Римската империя създаде известни закони. Днес европейските народи изучават римското право. Но римското право не спаси Римската империя. И сегашните народи създават известни закони, но светът по този начин не може да се оправи. Това само поддържа една непреривна надежда.

Днес сме в епохата на техниката, на фабриките. Това е епохата на полу-интелектуалните способности. В сравнение с миналите времена доста сме направили. Било е време, когато са хващали, опичали и изяждали човека неговите подобни.

Хората искат да се наредят, да живеят добре на Земята. Този ред вече е създаден горе и ще се приложи тук. Нашите правила трябва да бъдат по образеца на Божиите закони.

Изправянето на света се състои в това, че човешкият порядък става все по-близък и по-близък до Божествения. Обществото трябва да осигури членовете си. Те трябва да бъдат осигурени, както Бог ги е осигурил. Трябва икономическите условия да се подобрят в света. Трябва да се подобри по възможност животът на всички.

Идеята за ваше и наше трябва да се разшири.

Ние присъстваме в една епоха, когато светът се оправя. Става цял преврат във възгледите, във всичко. Преврат в политическо, икономическо, духовно отношение, в домовете, навсякъде.

Победата е на страната на Доброто.

Щом сме добри, никой не може да ни заповядва. Щом сме лоши, ще ни заповядват мнозина.

Добрите хора ще дойдат. Кротките ще наследят Земята.

Един век няма да мине, всичко това ще стане.

Има мощни духовни течения на всякъде.

Време има, но времето е разпределено. Ако закъснееш, ако дойдеш при затворена врата, ще стоиш зад вратата.

Една сестра запита:

– Няма ли да ми е мъчно за нашите, че стоят още в старите разбирания на живота.

Учителят каза:

– Един се взема, един се оставя. Няма нищо, че някой дошъл малко по-късно. Някой дошъл сутринта, а друг – след като е залязло слънцето.

– Ще се познаваме ли?

Вие и сега не се познавате.

Нашата слънчева система е потопена в едно течение от по-гъста материя. Ние сме в тъй наречената тринадесета сфера, която е от по-гъста материя. Земята сега наполовина е излязла от тринадесетата сфера. Когато излезе напълно от нея, тогава ще дойде шестата раса.

Цялата слънчева система е навлязла в една нова област на Духа. Това навлизане е почнало от 1914 година. По този начин и Земята е навлязла в тази зона. Или с други думи, ние сме влезли във връзка с една девствена материя. Затова очакваме възкресение. Ето защо онези, които са готови за това време, ще възприемат новата вълна.

Досега Земята е слизала. Сега почва да възлиза.

Новото носи Божията Любов.

Които живеят в новото, са млади.

Иде нещо ново, което трябва да се изучава! Иде епохата на Любовта.

Не се плашете.

Помнете това: абсолютно няма никакво изключение в това.

Бъдещето е наше. Под „наше“ ние разбираме всички онези хора, на които съзнанието е пробудено и признават онези велики закони на новото.

Това бъдеще е близко. Ще дойдат по-разумни същества да се въплътят на Земята и това, което съществува на Земята като дисхармония, ще изчезне.

Единствената опасност е, че често у вас настава малодушие, съмнение. То не е ваше. То е чуждо нещо. Щом дойде съмнението, не му вярвайте. То няма никаква основа. Светът има свой смисъл. Това е абсолютно вярно.

Щом сте родени на Земята, на вас всички условия са създадени, едно съзнание бди над вас и за вас има особена мисия на Земята.

Ако се съмнявате, може да се спънете. Тогава може да остане за някое друго съществуване да постигнете целта си.

Събитията, които сега стават на Земята, показват, че Господ слиза на Земята, за да оправи човечеството.

Всички преобразования стават отвътре навън.

Човечеството трябва да се приготовлява за големите изпитания, които идат. То ще мине през изпитания, но ще придобие онази свобода, към която се стреми. Защото сега е краят на века. Сегашните страдания са родилните мъки на майката. Човечеството е майка, която ще роди нещо ново, едно ново съзнание.

Толкова хиляди години Духът учи хората и те още не са се научили. Научили са нещо, но има още много да учат. Човешкият ум не е още организиран. Не че умът сам по себе си не е съвършен, но органът, мозъкът, който възприема образите, не е съвършен.

Скоро ще слезем в една по-рядка среда. Щом влезете съзнателно в Невидимия свят, там нещата са много по-красиви. Там всичко е в движение, бързо се мени.

Душата носи живота. Да можем да възприемем трептенията на по-висшите светове – Божествените трептения – това е целта на развитието на главния мозък.

Грамадна е разликата между мозъка у един адепт и у един обикновен човек.

Сага Христос ще дойде в умовете на хората.

Христос казва: „Идете и проповядвайте и Аз ще бъда с вас до скончанието на века.“ Скончанието на века – това е този век на егоизма, който скоро ще си отиде.

Ние казваме: „Дошло е вече Царството Божие.

Ставайте вече и влизайте в него!“

Нека десет души от вас да започнат новия живот или поне трима внесете тази велика мисъл във вашия живот и вие ще бъдете в състояние да обърнете колелото на цялата земя в друга посока. Вие завъртате ключа на Божията Любов!

Сега иде вълната на шестата раса, за която всеки трябва да бъде готов.

Тя носи нови условия за развитието на човечеството. Такива вълни идат рядко на Земята. Тази вълна ще повдигне растенията, животните и човека. Вашето предназначение е да се приготвите за шестата раса. Трябва да знаете, че едно от качествата на шестата раса е братолюбието.

Членовете на шестата раса ще бъдат преход между ангели и човеци. Те ще бъдат по-близко до ангелите.

Човек, като почне да свети, става ангел. Сега само главата му свети. Като мисли, главата му свети. А когато цял просветне, ще бъде вече ангел.

В шестата раса всички ще бъдат ясновидци. Тя е раса на Любовта. Те ще въдворят Царството Божие на Земята. Сега се строи континент във Великия океан.

Човечеството минава вече в шестата раса. Можем да я наречем шести клас. То е клас на разумното добро сърце, на Любовта.

Отворен е вече шестият клас. И който ще влезе, изпит ще държи! Който живее в шестата раса, той забравя своите лични интереси и се стреми към едно: Да приложи Любовта в своя живот. Той познава проявите на разумната Любов, придобива нови, възвишени възгледи, които осмислят живота му. Той има правилни отношения към Бога, към хората и към своята душа.

Такъв е човекът на шестата раса – новият човек.

Ако искате да знаете каква ще бъде шестата раса, трябва да влезете в нея. Бялата раса е на интелекта, а шестата ще се нарече расата на Любовта. Това е бъдещата култура, която иде. Новите хора наричам „братя на човечеството“ или „синове на Любовта.“

Хората на шестата раса ще бъдат камъкът, който ще завладее всичко.

Те ще бъдат устойчиви като диамант.

И в миналото са живели на Земята напреднали същества. Ако сравним общото ниво на съвременното човечество и това на миналото, ще видим, че сегашното е на по-висока степен. И в миналото е бил реализиран идеалът за Царството Божие, само че в по-малък кръг хора.

Сега се очаква това да обхване цялата земя. В този кръг ще влязат пробудените души, излюпените пилета, а неизлюпените ще останат за в бъдеще.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×