Jump to content
valiamaria

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Recommended Posts

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Пристигнаха като туристи група журналисти.

Като се срещнаха с Учителя, зададоха му следния въпрос:

– Кажете ни нещо за целта, задачите и основите на вашето движение.

– Човечеството е влязло в нова фаза на развитие. Досега то е слизало, било е в своята инволюция, а сега иде еволюционният път. При това възкачване трябва да се внесе нещо ново, нови принципи: братство и свобода.

– Тогава, одобрявате ли Вие принципите на Великата френска революция?

– Под братство се разбира великия закон на Любовта.

Под свобода не разбираме само физическата свобода. Когато има другата свобода, която произтича от Истината, физическата лесно ще дойде.

На хората трябва знание. Тези постижения в науката и техниката са стимули на самата Природа. Ние подражаваме на Природата. Днес хората искат да завладеят Природата. Това не е съгласно с нейните закони. Природата не позволява да я владеем. А трябва да я изучаваме.

Любовта е основа. От Мъдростта произлиза светлината, а от Истината – свободата.

Духовната Любов внася безсмъртие. Човек не умира – изчезват само дрехите му. Това е едно сравнение.

Старите възгледи и схващания са консерви. А това, което ние учим, това са свежи плодове, сега откъснати.

В Природата има един жив език; като го изучим, всички недоразумения, които сега съществуват между хората, ще престанат.

Трябва да имаме връзка с Онзи, Който ни е дал живота. Ние имаме допирни точки един с друг, но с един вълк вървим дотогава, докато той не разкъса овцата. Тогава ние му казваме, че не е прав. Ние не проповядваме на хората, които ни показват ножове. При нашата проповед топовете и пушките се топят. И ние имаме оръжие. Ние не бързаме. Човечеството няма да погине.

– Нали човечеството се изражда?

– Всички разумни хора да турят своята мисъл, да работят за приложение на справедливостта, да дадат поток на цялото човечество.

Без нас те не могат да направят това. Ще дойдат да ни търсят.

Бисмарк не беше далновиден. На края на Френско-пруската война той наложи на Франция контрибуция пет милиарда и с това се пося семето на нова война – идеята за реванш у французите. И сега германците плащат тези грамадни репарации от стотици милиарди.

За да се възроди един народ, трябва да се дадат всички добри условия на масите.

Нека да се помни следното: тези, които от сега нататък мислят да правят зло, късно са се родили. За лошите хора няма никакъв шанс да живеят. Бъдещето е на кротките хора.

Под кротки разбирам разумните. Не само да дигат ръцете си към Бога, но и да работят.

Наместо да целуваме в църквата една икона, по-добре да целунем един беден брат, като го подкрепим.

Всяко политическо движение трябва да има компас. Много хора в политиката днес нямат компас – т. е. трябва да имаме морал. Колко зверско днес е отношението на човека към вола!

Бъдете уверени, че в света иде нещо много хубаво, такова, каквото човечеството досега никога не е видяло.

– Когато политиците, държавниците, приемат този висш морал, тогава вашето движение няма ли да бъде излишно?

– Тогава те ще дойдат при нас да учат методите и законите на Природата.

Има един закон вътре в Природата, който ще ограничи злото. Например, вземете един човек, който е лош. Той има оръжие и патрони. Като се свършат патроните му, какво ще прави? На злото останаха много малко патрони, без муниции е вече. И забележете, че лошите хора са вече много страхливи. Те са останали с последни сили.

Има неща, за които можем да кажем че са ефимерни, но има неща, които са реални. В човека има едно чувство, чрез което може да долови, че в света има нещо повече, отколкото ние виждаме. Има един разумен свят, който бди над нас – свят на Правдата, на абсолютната Правда. Над този свят има още един свят и каквото каже той, всичко става. Ще ви приведа една приказка: „Едно време Господ тръгнал да посети света, да види как живеят хората. С него тръгнал един светия. Като вървели по пътя, видели един говедар. Той бил много мързелив. Говедата му пощръклели, а говедарят не искал да знае, свирил си със своя кавал. Отишли по-нататък и видели една красива мома. Господ казал: „Тази красива мома ще се ожени за този говедар, да му дава подтик да работи.“

Отиват на гости при един богат човек. Той не ги приел. Отиват при една вдовица. Тя ги приела много добре. Като вървели по-нататък виждат едно гърне със злато. Господ казал: „Да се изпрати това гърне при богатия.“ Срещат един вълк. Господ казал: „Този вълк ще изпратим при вдовицата да ª изяде кравата.“ След това дошли до едно място много мочурливо, лошо с лоша вода. Господ казал: „Това място да се даде на богатия да живее тук.“ После дошли до едно райско място, много красиво, много плодородно. Господ казал: „Това място да се даде на вдовицата.“ Така, че лошият може да има в началото малко радост, но после ще бъде нещастен, а добрият отначало може да има малко нещастия, но после ще бъде радостен.

– Но трябва ли да казваме на хората тук на Земята да търпят и да отлагат щастието за онзи свят?

– В ума има да стане един преврат. Тази райска долина е тук, не в бъдещето. Ние можем да направим живота по-добър и днес, за един ден; откакто изгрее слънцето докато залезе, можем да го направим добър.

Ако всички хора повярват в Бога и си помагат, животът ще стане по-добър. Някои ще им проповядват, че в бъдеще някога ще стане така. Не, сега може да стане това.

Ние сме се отдалечили от правия път и вследствие на това иде злото. Например, онзи милионер, който има да яде и да пие, защо са му тези милиони?

Днес има повече от шестнадесет милиона безработни.

Трябва да знаем онези велики закони, които работят. Нима европейските народи не виждат, че иде катастрофа? Те виждат катастрофата, но така са преплетени интересите им, че не могат да я предотвратят.

Световната война през 1914 – 1918 година трябваше да свърши с взаимно опростяване на всички дългове без никакви контрибуции.

Днес ние вече виждаме едно нещо: младото поколение, което иде, има признаци, че носи нещо друго. Младото поколение, което сега се ражда, са идеалисти. Има известни линии на ръцете им, които показват, че не приличат на старите. Всички бягат от старите. И прави са. Кой вол, като дойде пролетта и не е вързан, ще остане в дама? Ще отиде в гората. Но иде един ден и вие ще бъдете свидетели. И тогава пак ще пишете във вестниците.

И скоро ще бъде.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×