Jump to content
valiamaria

Методи за развитие на любовта

Recommended Posts

Методи за развитие на любовта

Веднъж една сестра каза на Учителя: „Учителю, Вие много говорите за Любовта и казвате, че с нея всичко можем да постигнем, тя дава знание, свобода и пр., но как да я придобием? Ние я желаем, викаме я, ала тя не идва.” Учителят дава много методи за развитие на Любовта, но аз ще посоча само най-важните. Има методи в природата, чрез които тя ни възпитава, а има и методи, които зависят от човешкото самовъзпитание.

Един от най-важните методи, който прилага природата, е страданието. Човек не желае сам страданието, но когато наруши някой от природните закони, тогава идва страданието, което води към любовта. В човека, когато страда, изгарят всички отрицателни качества и в него се развива милосърдие, мекота, нежност, смирение и той влиза в положението на другите хора. Така страданията постепенно водят към Любовта. Защо нарекох тази сказка „Методи за развитие на Любовта”, а не „придобиване на Любовта”? Който си служи с израза „Методи за придобиване на Любовта”, той не разбира Божествената наука. Това е неправилно, защото любовта е вътре в човешката душа. Всеки човек, в дълбочината на своята природа, има любовта. Самият човек представя любовта, само че още е несъбудена, не е проявена.

Вторият метод за развитие на Любовта е чистотата. Под „чистота” се разбира не само физическа, външна чистота, чистота на тялото и дрехите, но се разбира преди всичко чистота в мисли, чувства и постъпки. Човек трябва да избягва нечисти мисли, чувства от низш характер. С това и постъпките на човека ще бъдат благородни и безпогрешни. Например най-голямото богатство е да обичаш хората, да им желаеш доброто, да си разположен към всички същества. С тези качества ти си много богат, защото Бог е вътре в тебе, това е едно ангелско, Божествено състояние. Това богатство е много по-голямо от материалното. Но ако един ден ти се скараш с някого, разгневиш се и му пожелаеш злото, ти губиш чистотата в мислите и чувствата. Това е нечистота. След два часа ти се успокояваш, но губиш богатството, нямаш Любовта. Когато изгубиш чистотата, ангелът на Любовта те напуща, ставаш беден и тогава пак трябва да правиш усилия много време, докато ангелът на Любовта те посети.

Трети метод е молитвата. Всеки ден, когато се молиш и обикновено когато прилагаш свещения час, непременно ще развиеш Любовта в себе си. Молитвата не е искане от Бога пари, къщи, воденици и пр., не, молитвата е обмяна на сили между човека и Бога. Човек дава нещо и получава нещо от Бога. Преданост и служба на Бога, това е преминаване от човека към Бога. Божествените сили, Божествените състояния преминават от Бога към човека. А Бог нали е Любов? Значи и Любовта на Бога се влива в човека. Който всеки ден прилага молитвата, ще развие Любовта.

Четвърти метод е благодарността. Всеки ден да благодариш на Бога за всичко, което срещаш в живота си. Един окултен закон е следният: Благодарността развива Любовта. Всеки ден можеш да казваш така: „Господи, благодаря ти хиляди и милиарди пъти за всичко.” Изговаряй тази формула всеки ден и цветето на Любовта ще се разцъфти в твоята душа и ангелът на Любовта ще те посети. Тогава ти влизаш в едно хармонично отношение с Бога.

Пети метод е да намериш във всеки човек една добра черта и да не критикуваш никого. Аз съм срещал такива хора, те са голяма рядкост. Имаше такава една сестра, която си замина на 95-годишна възраст, която аз не бях чул да говори лошо за никого.

Шести метод е служенето на Бога. В какво се състои той? Почни да работиш за Бога, за един Божествен идеал. Когато правиш нещо за Бога, Любовта те посещава. Не е важно каква е работата. Можеш да полееш едно цвете, да посетиш една бедна вдовица, да изпратиш една добра мисъл на един човек, намиращ се в големи противоречия и пр.

Седми метод е методът на красотата. Красотата води към Любовта. Защо? - Защото красотата е самият Бог. Всяка красота в света е отражение на красотата на Бога. В центъра на красотата е Бог. Учителят казва така: „Най­красивото същество в света е Бог. Той е самата красота.” Всяко красиво същество, което виждате, било човек, животно, цвете, планина, в произведенията на изкуството, всяка красота е Бог. Човек, като влиза в храма на красотата, чувствува присъствието на Бога. Чрез красотата човек може да намери Бога, а тогава и Любовта. Някои имат съвсем криво понятие за Бога. Иди в природата и се остави да ти влияе природната красота - цветя, гори, поляни и върхове, морето със своя вечен език, звездите през нощта. Това е красота, тя повдига, облагородява човека. Поезията, литературата, музиката, живописта - това е красота. Когато художникът твори произведенията на изкуството, когато скулпторът вае статуята в стройни и симетрични линии, чрез тях Бог работи, Божественото се проявява.

Осми метод е да имаме идея, представа, да знаем нещо за Бога. Колкото тази идея за Бога е по-пълна, по-съвършена и по-мистична, толкова по-добре ще познаеш Любовта. Когато искаш да дойдеш до мистичните глъбини на Любовта, до космичната Любов, до най-висшата проява на Любовта, трябва да имаш една представа за Бога.

Девети метод е природата да оживее за тебе. Учителят казва така: „Докато природата не оживее за човека, той не може да разбере Любовта. Какво значи да оживее природата? Това значи за теб природата да стане разумна, навсякъде да виждаш действието на разумни сили. Когато виждаш разумността, която действува навсякъде в природата, тогава ти можеш да дойдеш до Любовта. В по-висш смисъл, под „оживяване на природата” се разбира да виждаш Бога във всичко: във вятъра, цветята, камъка, въздуха, светлината и пр., навсякъде да чувствуваш присъствието на Бога. Тогава ние ще дойдем до Любовта.

Десети метод. Веднъж на Рила Учителят даде следния опит: „Изберете си десет души - пет мъже и пет жени, и ги обикнете. Всеки ден изпращайте към тях своите мисли и пожелания. Тази задача се нарича стажуване на Любовта. Правете това няколко години подред и гледайте дали с тези хора ще стане някаква промяна. Този, когото обикнеш, ако започне да става по-добър, твоята любов е Божествена. Ако нямаш този резултат, твоята любов е човешка, сянка на любовта. Този човек, когото обичаш с Божествена любов, ако е бил болен, ще оздравее, ще стане по-добър, по-умен, ще развие известни дарби, способности и пр. Така като практикуваш любовта, тя ще расте в тебе.”

Единадесети метод. Този метод е малко по-мистичен. С проучването на Евангелието ще дойдеш до Любовта. От всичките Евангелия, най-мистично е това на Иоана. Учителят го нарича Евангелието на Любовта. Можеш да си служиш и с другите. Ще прочетеш една глава от Евангелието или отделни стихове и ще размишляваш върху събитието. Това е първата фаза. Втората фаза ще бъде съзерцанието. Думата „съзерцание” произлиза от зрение, виждане. С твоето въображение живо да си представиш една сцена от Евангелието. Например сватбата в Кана Галилейска, проповедта на планината, лекуването на слепородения и пр. Много живо да си представиш една такава картина, в която ликът на Христа да изпъква ясно на преден план. Третата фаза е, след като си представиш образа на Христа, да се обърнеш към Него и да Му говориш, да Му изкажеш своята любов, благодарност и пр. Тогава Христовият Дух ще започне да работи в тебе. А понеже Христос е Любов, то и Любовта ще се изяви чрез тебе. Този е най-силният метод.

Дванадесетият метод е следният. Избери си през деня пет, десет минути за размишление върху Любовта. Този метод се основава на следния окултен закон: Човек за каквото мисли, това става. Ако мислиш постоянно за лоши неща, ще станеш лош. А когато размишляваш всеки ден за Любовта, тези сили на Любовта ще почнат да работят в тебе и ще проявиш Любовта. Сега иде епохата, когато Христовият Дух ще дойде пак на Земята, като ще се вселява в умовете и сърцата на хората. Когато практикуваме дванадесетия метод за развитието на Любовта, ние ще улесним идването на Христа в човешката душа.

15.11.1947 г., Изгрев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×