Jump to content
valiamaria

Любовта освобождава

Recommended Posts

Любовта освобождава

За да разберем този въпрос, как и защо Любовта освобождава, по-напред трябва да знаем какво наричаме свобода. Свободата може да се разбира външно и вътрешно. Един човек е болен, не може да се движи, кракът, ръката го боли, не може да яде, не може да работи - такъв човек не е свободен. Това е външна свобода. Гражданската и политическа свобода е външна свобода. Някой казва: „Аз съм свободен човек, ако искам, мога да отида в града пеш, с такси; ако искам, мога да направя една екскурзия до Витоша” и пр. Това е пак външна свобода. Обаче истинската свобода е вътрешна. Всъщност човек трябва да има външна и вътрешна свобода, но вътрешната свобода е най-важна. Тя е основата на всяка свобода. Учителят дава следния пример. Един човек е в затвора или болен. Ако той е вътрешно свободен, тогава той може да бъде най-свободният човек в света. Човек може да е здрав, да се разхожда където си иска и пак да не бъде свободен. Единственото същество в света, което е абсолютно свободно, това е Бог. Извън Бога друго същество абсолютно свободно няма. Щом е така, аз питам: Доколко е свободен човек? - Доколкото проявява Божественото в себе си. Бог е свобода. Когато проявяваш любовта, ти пак се освобождаваш. Ето защо под „свобода” се разбира човек да прояви любовта в живота си. Христос казва така: „Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” Който прави грях, е роб на греха. Човек, колкото и много знание да има за свободата, ако той има пороци, слабости, криви идеи, той е роб. Ако имаш заблуждения, страсти, ти си техен роб. Например нека да вземем страстта към пиенето. Пияницата казва: „Аз съзнавам, че не е хубаво да пия, не съм роб на този лош навик, но не мога да се откажа.” С другите пороци, като лицемерие, лъжа и пр., е същото. Учителят казва: Какъвто и порок да имаш, хвърли го в огъня на любовта и този порок ще се превърне в един скъпоценен камък. Следователно любовта освобождава човека от всички пороци и слабости и го прави свободен. Когато човек проявява любов, той е в такова едно повдигнато състояние, небесно, ангелско състояние и казва така: „Не е достойно при такова едно състояние да проявявам такива слабости.” Той ги надживява. Той е силен да ги победи. Когато дойде любовта, всички пороци се стопяват. Например, за да бъде стаята здравословна, препоръчва се да влизат изобилно слънчеви лъчи, защото слънчевата светлина убива микробите. Един заразен предмет, ако стои 10-15 часа на слънцето, той вече няма микроби. Те не могат повече да виреят. Това е една аналогия. Пороците на човека можем да сравним с микробите, любовта можем да сравним със слънчевите лъчи. Тя премахва пороците.

„Любовта освобождава” трябва да се разбира в три смисъла. Първо, чрез любовта в човека се проявява Божественото.

Любовта носи свобода и в друго отношение. Знаете ли коя е причината човек да изпада в изкушение и съблазни? В невидимия свят има много духове напреднали, но и изостанали, нисши духове, които живеят с тъмнина в себе си. Те могат да дойдат при човека, да го съблазнят и тогава той пада в грях. Например да си представим, че един човек има голяма страст към спиртните пития. Този човек умира, заминава си от този свят. Но той си е същият в интелектуално и морално отношение. Той има пак тази страст. Той гори от желание да пие вино, ракия и пр., но няма уста, няма материални пития. Който знае окултната наука, той знае какво става с такъв човек. Той обсебва тялото на такива хора със слаба воля, влияе на техния ум и ги кара към кръчмата. Когато живият човек на земята пие, и онзи вкусва от алкохолните пития, понеже е в неговото тяло. Тези тъмни духове имат много тежка, тъмна аура с дълги вълни и бавни трептения. Когато дойде в тебе любовта, когато ти обикнеш всички същества, в теб любовта ще внесе духовната температура от 35 милиона градуса. Това са едни много силни трептения на свещения огън на любовта. При този огън изгарят всички низши духове. Те не могат да се доближат до тебе и така ти се освобождаваш от тях. Може да се направи сравнение с една електрическа жица, през която протича много силен електрически ток и който се допре до нея, припада. Любовта е по-силен ток от електричеството. Ако ти носиш огъня на любовта, ти си свободен от болестите на низшите тъмни духове. Ти си свободен от техните съблазни и изкушения. Някой път човек се съблазнява от низшата среда, в която живее. Иска ли да устои, да стане човек на любовта, искаш ли тази гъста среда, в която се намираш, да не ти повлияе, обичай, люби и тогава ще бъдеш свободен. Да се има предвид, че средата влияе. Ако тази среда е много ниска - порочни хора с лоша аура, техните мисли ти възприемаш и постепенно започваш да мислиш като тях. Но ако ти имаш любов и връзка с Бога, ако имаш будно съзнание, ти ще бъдеш ограден, ще запазиш своята духовна свобода и високия идеал, за който работиш. Ако нямаш връзка с Бога, тогава ще попаднеш под влиянието на низшите мисли и желания и ще паднеш по хлъзгавия път надолу. Единствената сила, която пази човека, е връзката му с Бога на Любовта.

Любовта носи свобода и в трето отношение. Тук има една циментова каша. Ти си свободен да си туриш крака или не. Обаче, ако туриш крака си и циментът се втвърди, тогава ти не си свободен. Циментовата каша символизира греха, слабостите, които имаш. Ти си свободен да направиш известно нарушение на Божествения закон, но кракът ти ще бъде втвърден, ти си вече ограничен. Това се нарича карма. Когато направиш някаква зла постъпка, злото те ограничава. Има една сила, която побеждава кармата - тази сила е Любовта. Ако ти влезеш в Любовта, ще бъдеш свободен от кармата, защото Любовта работи в едно поле, по-горно от това на кармата. Не само това, но когато човек дойде до висшата проява на Любовта, тогава той се освобождава от закона на прераждането. Той няма да се ражда вече по закона на кармата. Щом добие любовта, съвършенството, той може да се преражда по свобода, да помага на човечеството, да повдига своите братя. Който не е в любовта, той създава нова карма, която ще плаща в бъдеще. Например, един човек те обижда, изговаря по твой адрес много лоши думи. Ако ти знаеш тайната за прераждането и кармата, ти ще кажеш вътре в себе си: „Този човек сега ме обижда, защото в минало прераждане аз съм го обидил. Аз съм му причинил страдания в миналото и сега той се разплаща по този начин.” Аз ще запазя спокойствие, за да ликвидирам по този начин с кармата. Ако съм глупав, аз съм такъв и без той да ми казва. Ако не съм невежа, аз не ставам такъв, когато той такъв ме нарича. Аз ще запазя спокойствие и ще го извиня, понеже той не знае истината. Ако кипна, ще създам нова карма, за която в бъдеще ще отговарям. Любовта освобождава по следния начин. Човекът, когото ти си обидил в миналото прераждане, ако сега го обикнеш, ти ликвидираш кармата с него. Върху теб вече няма да работи кармичният закон. Страданията, мъчнотиите, които преживяваш в този живот, можем да сравним със следното. Да кажем, че тук има десет кола тухли, които ти трябва да носиш на гръб на два километра разстояние. От това може да ти се счупи кръстът, да се изсипеш, много нещастия могат да станат, ти се измъчваш - това е карма. Да кажем, че ти станеш дете на любовта. Тогава онзи, който притежава тухлите, ще ти каже така: „Приятелю мой, тези тухли ти ще ги пренесеш, но когато си свободен, по 2-3 тухли, когато ти е удобно, когато можеш, времето няма значение, може за 10-20 години.” Тогава ти няма да усетиш никакво страдание, няма да изпиташ никакви мъчнотии. Това вече не е карма. Така любовта освобождава човека.

1. Когато ти проявиш Божественото.

2. Защото ти не си роб на низшите духове.

3. Кармата се премахва от любовта.

Има и четвърто освобождаване от любовта. То е следното. Да кажем, че ти се намираш в трудни условия на живота. Живееш в една тъмна, влажна стая, цял ден работиш, нямаш време да четеш книги, да учиш музика, намираш се в едни външни ограничителни условия. Вижте какъв е вътрешният закон. Любовта е магия. Ако влезеш в Царството на Любовта, и външните условия ще започнат да се подобряват. Това става по един магически начин. Хората, с които работиш, ще бъдат по-благородни. Ще имаш време да четеш книги, да учиш, да се молиш и пр. Външните условия ще се подобрят по един магически начин, защото ще имаш благоволението на целия възвишен свят. Ще дойдат възвишени същества, ще те възлюбят и ще ти помагат отгоре. Чудеса ще станат в твоя живот.

Когато обичаш, ти си богат. Но не считай, че ти обичаш, бъди смирен, недей се възгордява, че си способен да проявиш любовта. Кажи така: „Бог ме е посетил, Любовта е на Бога, Който чрез мене обича. Той иска да прати един подарък на тези хора, които аз обичам.” Какво цели Бог с това? Чрез твоята любов, чрез този подарък, Той иска да повдигне тези хора. Затова ги обича чрез теб. Бог иска да ги повдигне, за да почнат онези хора да помагат на човечеството, на Божието дело.

Аз миналия път казах, че Любовта лекува, но при какви условия? Как ще можеш да лекуваш болни хора? Ако ти изпратиш струя любов към някой болен човек, той ще оздравее. Това състояние на Велика Мирова Любов, когато го имаш, тогава посети болния, докосни се до него и след 2-3 дни ще чуеш, че той оздравял.

Трябва да знаеш, че тази Школа на Великото Бяло Братство, която Учителят е основал, е на Любовта. От Любовта се започва. Този е пътят на ученика.

20.12.1947 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте .Запознах се с публикацията в тази тема .Много бих искала да прочета целите беседи ,от които са извадени горните мисли.Но за съжаление не е посочен източник.Моля за съдействие.Датата също леко ме обърква -20.12.1947 година.Знаем,че на 20.12.1944 година Учителят изнася своята последна беседа ,преди да си замине.Тези мисли обаче не са от тази беседа.Ще се радвам да уточним детйла -от къде точно са горните мисли-беседи,година и т.н.

Благодаря предварително.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×