Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'дружество'.

Открити 1 резултат

  1. X. ПОЗИВ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДЪРЖАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО «ДУХОВЕН ПОДЕМ»[1] п. г. Преди две години, при едно рядко единодушие и въодушевление, с Вашите усилия и тия на други граждани, в града ни се тури начало на една от най- високо хуманните дейности - борбата с алкохола, тютюна и други рушители на човешкото здраве, щастие, морал и материално благосъстояние; преди две години от огъня на Вашето човеколюбиво и благородно сърце се запали факелът на просветата, на човешкото щастие, на човешкото благосъстояние, факелът, който ще освети пътя на човека към по-голям разраст на неговите сили и по-голям дял на благата, които ще направят живота му ПРАЗНИК; преди две години с Вашето съдействие цъфна най-хубавото цвете на човешкото сърце - благородната идея да се подаде ръка на падналия, невежия, на подхващащия с общи усилия да се спаси човекът, да се извади от калта, да се направи от него нещо по-горно от света на животните; преди две години се основа във Варна Гражданско [...] Въздържател но дружество «Духовен подем». За голямо съжаление обаче това наше дело, тази наша тъй любима рожба тъкмо в годините на нейното растене и закрепване остана без нужната подкрепа; слаб, много слаб интерес проявихме към «Духовен подем». Голяма част от членовете нито на събрание идваха, нито сказките и беседите посещаваха, нито членските вноски изплатиха. Една неоправдана апатия, едно незаслужено пренебрежение, едно осъдително слабоволие. Туй, което у един трезвеник трябваше да го има в най-голяма степен - високо съзнание за дълг, постоянство, твърдост и точност - това именно за съжаление се оказа да липсва на мнозина и делото не тръгна напред и запаленият факел, вместо да свети и сияе, почна да тъмнее и мъжделее. Така се изгубиха две скъпи години. Дружеството обаче не е окончателно обезверено. То здраво вярва, че въздържателното дело ще напредне, че светлината ще озари съзнанието, че истината ще проблесне. То също вярва във Вашата гореща любов към делото и се спира на Вашата сплотеност и взаимност, от които ще съгради несъкрушима сила на трезвеността, на бъдещето. То иска от Вас най-малкото, което с малки усилия и никаква мъка може да му дадете - то иска Вашата твърдост, Вашето постоянство и Вашата точност. С тази несъкрушима вяра, то се обръща към Вас чрез избраното на 21 ноември т. г. настоятелство и най-учтиво и настоятелно Ви кани да се явите на общото дружествено събрание в 2 ч следобед, което се свиква на 12 т. м. в салона на вегетарианската гостилница на ул. «27 юлий» при следния дневен ред: 1. Четене и приемане на протокола от миналото заседание. 2. Приемане приходразходния бюджет за 1926/1927 г. 3. Просветна организационна дейност на дружеството. 4. Отношенията на дружеството към Неутралния въздържателен съюз. 5. Приемане нови членове и заличаване от списъка на нередовни стари. 6. Разни. Забележка I. Ако много уважителни причини Ви попречат да се явите на заседание, бъдете така добър и чрез някого или по някакъв начин известете - желаете ли да бъдете и занапред член на дружеството, защото отсъствието Ви ще се смята за нежелание. Забележка II. Към касата на дружеството дължите сумата............................ за изтекли години, които се умолявате да внесете касиеру г-н Петличкову в това заседание, или пък във всяко друго време г-ну Ал. Вичеву, който в своята книжарница на ул. «Преславска» всякога е на разположение на желающите членове да изплатят членските си вноски срещу редовна квитанция. Варна, 8 декемврий 1926 г. С другарски поздрав и трезвото ЗДРАВЕЙТЕ! Председател: (Подпис) Секретар: (Подпис) ------------------------------ [1] Адресиран до д-р Иван Жеков, който е един от основателите му. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)
×