Jump to content

БИБЛИОГРАФИЯ


Recommended Posts

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1. БИБЛИЯ, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет, С., 1982.

 

2. БИБЛИЯ, или Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, С., 2002.

 

3. Учителят, ИК „Сила и Живот“, Бургас, 1995.

 

4. Учителят говори, Варна, 1992.

 

5. Разговори при Седемте Рилски езера, С., 1948.

 

6. Дънов, П., Сила и Живот (Начала на Новото учение на Всемирното Бяло братство), изд. „Захарий Стоянов“, изд. „Бяло братство“, С., 2006.

 

7. Дънов, П., Великата майка (Цикъл беседи пред духовна група от сестри – четвъртъчни беседи, 1917-1932), изд. „Бяло братство“, С., 2006.

 

8. Дънов, П., Наука и възпитание, С., 1949.

 

9. Дънов, П., Изгрев и залез, С., 1922.

 

10. Учителя Петър Дънов, Допирните точки в природата (Младежки окултен клас, год. II – 1922-1923), том II (3), С., 1994.

 

11. Учителя Петър Дънов, Добри навици (Младежки окултен клас, год. II – 1922-1923), том II (4), С.,1994.

 

12. Учителят Петър Дънов, Изново (неделни беседи, ХV серия, I том, 1931-1932), ИК „Сила и Живот“, Бургас, 1992.

 

13. Учителя Беинса Дуно, Ще управлява всички народи (неделни беседи, 1920-1922), Шумен, 2005.

 

14. Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно), Той иде (начално Слово, 1896-1904), С., 2004.

 

15. Учителя Петър Дънов, Четирите кръга (Лекции на Общия окултен клас, VI годишнина, том IV, 1927 г.), С., 1997.

 

16. Правила за живота, дадени от Учителя Петър Дънов, С., 2001.

 

17. Лечебник (Лечителската школа на Учителя), изд. „Хелиопол“, С., 2004.

 

18. Трите чаши и скъпоценният камък (Извънредна беседа от Учителя, държана на Петровден, 12.07.1941), изд. „Бяло братство“, С., 2002.

 

19. Съзнателният живот като забава (Школна лекция на Общия окултен клас, III година, 01.09.1924), изд. „Бяло братство“.

 

20. Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско (Скрижалите на Духа Беинса Дуно), изд. „Бяло братство“, С. 1994.

 

21. Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско, Културна асоциация „Беинса Дуно“ (изд. „Хелиопол“), С., 1998.

 

22. Салман, Х., Българската мисия (Значението на българите за Европа), изд. „Хелиопол“, С., 2003.

 

23. Парамаханса Йогананда, Автобиография на един йогин, изд. „ЛИК“, С., 1998.

 

24. Философски речник, С., 1985.

 

25. Философский энциклопедический словарь, Москва, 1983.

 

26. Томов, А., Религиозно-философският мироглед на Петър Дънов, сп. „Философски преглед“, 1930, кн.1.

 

27. Георгиева, А., Дъновизмът и българската култура (дипломна работа – СУ „Св. Климент Охридски“, Център по културология, София, 1989).

 

28. Ватев, Й., Теософската концепция на Петър Дънов (публична лекция, С., 14.11.1989, ръкопис).

 

29. Ватев, Й., Философските идеи на Петър Дънов, С., 1990, ръкопис.

 

30. Видимото е временно, а невидимото вечно (Афоризми от Библията), съставител: Б. Ганев, изд. „Изток-Запад“, С., 2004.

 

31. Хан, Хазрат Инаят, Пътят на озарението (Учението на суфиите), изд. „Шамбала“, С., 2005.

 

32. Православен катехизис, С., 1985.

 

33. Дюлгеров, Д., Ил. Цоневски, Православно догматическо богословие, С., 1947.

 

34. Дюлгеров, Д., Ил. Цоневски, Учебник по мисионерство, С., 1937.

 

35. Коев, Т., Д. Киров, Кратка богословска енциклопедия, С., 1993.

 

36. Няголов, С., Пентаграмът и развитието на Петата човешка раса, ИК „Виделина“, С., 2000.

 

37. Тулешков, Н., Сектите в България, С., 1935.

 

38. Безант, А. Езотерическо християнство (скритата страна на християнство-то), С., 1919.

 

39. Безант, А., Мъдростта на боговете, С., 1921.

 

40. Радея, Езотерични записки (Новото в научно-образователната програма на Школата на Христос), Шумен, 2005.

 

41. Пашов, В., Необикновеният живот на Учителя Петър Дънов (свидетелства на очевидци), С., 1992.

 

42. Граблашев, В., Окултизъм, мистицизъм и учението на Дънов, С., 1922.

 

43. Данчов, Н., Българска енциклопедия, С., 1936.

 

44. Истинолюбиви, Ў., Учението на Учителя Дънов, С., 1922.

 

45. Стратев, Ил., Учителят Петър Дънов и Божественото учение, Варна, 1993.

 

46. Ватралски, Ст., Кои и какви са белите братя, С., 1926.

 

47. Томалевски, Г., Учителят на Бялото братство в България, С., 1972, ръкопис.

 

48. Дойнов, Н., История на Бялото братство в България, ръкопис.

 

49. Сп. „Житно зърно“, кн. 1 и кн. 4/1924; кн. 5-6/1925.

 

50. Пътят на ученика, С., 1992.

 

51. Заветът на Любовта, С., 1944.

 

52. Дънов, П., Енциклопедичен речник: кн. І (А-Е), С., 1997; кн. ІІ (Ж-Н), С., 1997; кн. ІІІ (О-С), С., 1998; кн. ІV, част 1 (Т-Ф), С., 1998; кн. ІV, част 2 (Х-Я), С., 1998; изд. „Астрала“.

 

53. Дънов, П., Свещени думи на Учителя: т. І, С., 1992; т. ІІ, С., 1994; т. ІІІ, С., 1994.

 

54. Дочев, Хр., В какво ние вярваме (Истината за Новото учение на Петър Дънов), С., 1998.

 

55. Дочев, Хр., Хранене и здраве (съобразно природата и учението на Петър Дънов), С., 1996.

 

56. Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново (документална хро-ника): т. І, Варна, 1995; т. ІІ, Варна, 1996; изд. „Алфиола“.

 

57. Духовните учения и българите, Троян, 1999.

 

58. Бейли, А. А., Смъртта – великото приключение, С., 2003.

 

59. Асенов, Б., Религиите и сектите в България, С., 1998.

 

60. Библейски речник, С., 1994, изд. „Нов човек“.

 

61. Камбуров, И., Д. Попмаринов, К. Златев, Ў. Пеев, Религиите (Кратък реч-ник), С., 1994.

 

62. Кернс, Ъ., Хр. Стоянов, К. Златев, Християнството през вековете, С., 1998.

 

63. Уайт, Е., Страсти Христови (Последните часове от живота на Исус Христос), изд. „Нов живот“, С., 2005.

 

64. Мачканов, Т., Библията, Израел и краят на света, С., 1993.

 

65. Мекелбург, Е., Всички сме безсмъртни, С., 1999.

 

66. Мифы народов мира, Москва, 1987.

 

67. Капра, Ф., Дао на физиката, С., 2004.

 

68. Москона, Л., Второто пришествие, С., 1998.

 

69. Ненов, З., П. в. Кампен, Сектите (И как да ги разпознаваме), С., 1994.

 

70. Паскал, Б., Мисли, С., 1987.

 

71. Пеев, В., Бог, Вселената, човекът, С., 1992.

 

72. Пенов, Ст., Философия на Духа (Душа, тяло, Бог и свят), С., 1996.

 

73. Смит, Х. У., Десетте закона на успеха, С., 1995.

 

74. Портативна визуална енциклопедия, С., 1997, изд. „Кибеа“.

 

75. Пътеводител за духовните общности в България, С., 1998.

 

76. Шелер, М., Мястото на човека в Космоса, С., 1991.

 

77. Шри Юктешвар Гири, Святая наука, Москва, 1991.

 

78. Щайнер, Р., От Исус към Христос, Ст. Загора, 1999.

 

79. Уилбър, К., Кратка история на всичко, С., 2000.

 

80. Кралева, М., Учителят Петър Дънов – живот и учение, С., 2001, изд. „Кибеа“

 

81. Стратев, Ил., Философия на здравето (по Учителя Дънов), С., 1994.

 

82. Висша мистика (Из словото на Учителя Петър Дънов), кн. І, Варна, 1997.

 

83. Учителят като съкровена мистерия (Из Словото на Учителя Беинса Дуно), Варна, 2001 (съставител: Елеазар Хараш).

 

84. Константинов, М., Хр. Маджаров, Новата култура през епохата на Водолея: т. І, Варна, 1991; т. ІІ, Варна, 1992; т. ІІІ, Варна, 1994.

 

85. Славов, Ат., Пътят и времето (Светска биография на Петър Дънов), т. І – Началото, С., 1998.

 

86. Табакова, Цв.-Л., Съзвучия от бъдещето, Варна, 1992.

 

87. Стойчев, Г., Паневритмия (Мъдрост, философия, откровение), С., 1997.

 

88. Богомилство, славянство, възраждане, С., 1995, изд. „Хелиопол“.

 

89. Пашов, В., Новото учение, в. „Братство“, бр. 4-5/1990.

 

90. Паневритмия (по Учителя Петър Дънов), С., 1996, изд. „Хелиопол“.

 

91. Дънов, П., Изворът на Доброто, Варна, 1992.

 

92. Дънов, П., Сила и живот (Неделни беседи): І серия – С., 1998; ІІ серия – С., 1998; ¬¬ІІІ серия – С., 1996; ІV серия – С., 1922; V серия – С., 1922.

 

93. Учителят за Христа, С., 1994, изд. „Хелиопол“.

 

94. Учителя Беинса Дуно, Пред Новата епоха (съставител: д-р В. Велев), С., 1999, изд. „Бяло братство“.

 

95. Тайната на съзнанието (Из Словото на Учителя Беинса Дуно), Шумен, 2003.

 

96. Обретенов, Б., Духовни водачи на България (духовници, учители, будители), Серия „Наследство“, ИК „Кибеа“, С., 1997.

 

97. Пантев, А., Б. Гаврилов, 100 най-влиятелни българи в нашата история, изд. „Репортер“, С., 1997.

 

98. Стейн, Д., Енергийно балансиране (Процес на извисяване), изд. „Аратрон“, С., 2004.

 

99. Мелхизедек, Д., Древната тайна на цветето на живота, т. I, изд. „Аратрон“, С., 2006.

 

100. Златев, К., Личността и учението на Петър Дънов (Богословски анализ), С., 1994, изд. „Верен“.

 

101. Златев, К., Безсмъртието на човешката душа (Етико-антропологическо изследване), С., 2000.

 

102. Златев, К., Петър Дънов – живот и дело (публична лекция, изнесена на 01.07.1999 г. в Пловдив при откриването на Европейския месец на културата), ръкопис.

 

103. Златев, К., Толерантност или конфронтация?, сп. „Всичко за книгата“, бр. 6/октомври-ноември 1994.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...