Jump to content

129. РЕЗЮМЕ НА ЕДИН ЖИВОТ


Iskri4ka

Recommended Posts

129. РЕЗЮМЕ НА ЕДИН ЖИВОТ

Вергилий Кръстев: Ако си направите едно резюме на живота ви, какво най-напред изпъкна в живота ви през цялата школа?

Елена Андреева: Желанието ми да бъда ученик. Това е било. Когато Го чух Учителя и впоследствие, това бе желанието ми. Може да съм правила всякакви забележки наляво и надясно, но когато е трябвало да преценя какво искам в живота, едничкото нещо в живота ми е било това, да изработя в себе си ученическо съзнание. Когато Учителят ме прати учителка, аз нали помислих, че ме гони, си дадох отчет и тогава дойдох пак до същото. Тъй, че това е много пъти в живота ми. Може да съм бъркала много пъти, може да съм правила грозни грешки и лоши прояви, но като остана сама със себе си, нали вътре, това е доминиращото. Да бъда ученик.

В.К.: А след като си замина Учителя?

Е.А.: След това вече съм искала и други неща. Най-напред да си свърша работата, която беше останала. След като я свърших дойдоха изпитите, нали, аз останах в това състояние и сега вече решавах задачата си като човек, каквото мога да направя. Пак с едно ученическо съзнание искам да бъда в живота си. Колко го постигам, това е друг въпрос, но това е мое желание.

В.К.: Като поставите себе си до онези, които бяха в Школата, какви са впечатленията ви?

Е.А.: Седни хора си хармонирам. С други хора ми са чужди малко. Други хора мислят не така както аз мисля.

В.К.: По отношение на вашия път имате ли разлики, отклонения на учениците от пътя на Школата?

Е.А.: Индивидуални различия имаше. Но по отношение на ученическото съзнание не мога да кажа, че беше много голямо. Имаше някои лица така изпъкваха като много напреднали, като това, но дали те щото го желаеха, го показваха? Дали наистина те бяха такива? Това аз няма да преценя. Защото Учителят каза: „Ученикът не се произнася за съучениците си, на Учителят се произнася за поведението на ученика". Затуй може да съм казвала някога мое мнение, но не значи, че аз не съм го решила това правило.

В.К.: Вие сте живели дълго. Какво може от това огромно Слово на Учителя да се запечати в ума на човека и какво преминава и заминава?

Е.А.: Това, което Учителят ни остави е едно голямо богатство. На знание, на примерен живот, който ни даде, защото Той ни даде пример с живота си. Учителят каквото говореше, го живееше. И затуй Той ни влияеше. Учителят може да е бил строг, но е бил справедлив и не за себе си строг е бил, а за да ни обърне вниманието, за да ни насочи в правия път. Учителят в края на живота си, в последните години не си служеше със строг метод. В първите години, даже аз веднъж Му разказах: „Учителю, Вие четири пъти в годината ни държите строги лекции". И Му казвам годините кои са. Той отговори: „Забелязала ли си това?" Даже Му казах по кое време са. Накрая, когато това нещо Го споделих на Него, викам: „Сега Учителю почвате да говорите строго и прекратявате веднага". Туй ми е направило впечатление, че Учителят вече избягваше този метод. Той знае защо, нали? Но на мене ми направи впечатление и понеже имах свободата да Му кажа, казвах го.

В.К.: Може ли човек в един човешки живот много неща да усвои и да приложи в живота си, също толкова много. Възможно ли е или е непосилно?.

Е.А.: Зависи малко от индивида, зависи от огънят, който има човек в себе си. Зависи от светлината и степента, с която е дошъл при Учителя. И когато направи контакт с това Слово. Ако човек се запали вътрешно, може доста нещо да направи от себе си. Защото това Слово дава много знания и много възможности на човека. После то го обогатява при дадени положения, то го издига в едни полета много високи. Той може да не остане там, но като изпадне под влияние на Словото на Учителя, както и в присъствието, когато ни е говорил, аз съм се чувствала толкова добре, толкова желание съм имала, че веднага като изляза мога почти всичко да правя. Това е влиянието, което Учителят го е предал. В Неговата аура понеже сме били, затуй може би съм чувствала това. После не съм могла баш така да го направя както съм го чувствала. Но съм чувствала силата на Словото. Вижте, аз не мога да кажа какво съм направила за себе си. Но по-хубаво нещо от него нямам в живота си.

В.К.: Ние сме по-младо поколение и виждаме колко трудно се прилагат тия неща.

Е.А.: Абе, че се прилага трудно, трудно се прилагат, но ако човек има огън вътрешен, може. Всичкото е до будното съзнание, нали до възможностите, които има в себе си които носи. Щото ние не знаем докъде е бил и какво е бил, нали.

В.К.: Как смятате идването ви в Школата - като благословение, или това е намесата на Неведимия свят лично за вас?

Е.А.: Лично, аз за себе си да ви кажа, даже съм го казвала това. Аз съм родена в едно село в Македония и се чувствам, като че ли някой ме е взел с някакви щипци оттам и ме е донесъл в София, за да срещна Учителя. Това е милост Божия. После това, че аз съм учила стенография, нали и бях готова за да стана стенографка при Учителя, това е една благодат пак от моите ръководители духовни. Затова благодаря на всички.

Това е равносметка на един живот. А как да си наредя живота? И с какво правило? Отговорът се намира в тази извадка от една лекция, която ми изпрати Савка Керемидчиева, когато бях заточена в село Макоцево. Прочетете и ще откриете правилото, което дава Учителя.

Ценни извадки от една лекция.

26 шк. л. на общия ок. клас. Изгрев.

Сряда 5.30 ч. с. Небето ясно, времето

тихо, меко, малко хладно.

„В живота има тегло, което носи човекът. Теглото на доброто произвежда едно приятно усещане, а теглото на злото, едно неприятно усещане, неприятност.

Сега аз ще се спра върху ХИГИЕНА НА ДУШАТА. Под хигиена се разбира здравето на човека, или условията за живота. За да бъде здрав човек, той трябва да спазва тия условия, които са положени в него, изменили човек тия условия, които Бог е вложил, веднага той се натъква на известни мъчнотии.

Светия се нарича всеки човек, който спазва хигиената на душата си. Човек, който живее нечисто, не спазва хигиената на душата си. Външната чистота е един резултат на вътрешните разбирания на човека. Защото има хигиена не само на тялото, а и на душата; и трябва да се пази хигиената на душата.

Живият човек е едно положително число. Положителното всякога расте и показва, че силата е в него, той може да направи нещо.

Всеки човек трябва да почне най-първо да пее в мисълта си, а после ида пее и отвън. Най-първо във всяка една мисъл, която имате, тонът трябва да е верен. Тази мисъл трябва да бъде вярна като тон, който е верен, тогава може и от вън да расте вярно. Когато се пее, тонът трябва да е верен.

За да се облагороди твоето сърце и да мислиш правилно, непременно трябва да се освободиш от всички материални средства, които те спъват.

Когато имаш една чаша, тази чаша трябва да е здрава, за да можеш да туриш и съдържанието, което Бог е определил за тебе. Сега, чашата какво е? Най-първо ти ще бъдеш празен, и ще идеш при Божествената чешма, тогава ще повишиш ума си и сърцето си, а волята си ще понижиш, да може Бог да ти тури нещо от своята воля. Ако ти повишиш своята воля, тогава няма място да се тури Божествената Воля. Значи, ти ще огънеш своята воля, и като се огъне твоята воля, тогава Господ ще ти тури нещо в тази паница, която ти си направил, и ще имаш какво да ядеш.

Сега, законът на красотата и на музиката седи в това: ще понижиш своята воля, за да можеш да изпълниш Волята Божия. И тогава туй музикално парче

ще бъде изсвирено или изпято по всичките правила на музиката и хармонията.

Най-първо трябва да се приготвят условията, за да дойде Божията Воля ида се прояви в тебе. И когато понижиш своята воля, тогава Божественото ще проговори у тебе и Волята Божия ще се изяви чрез тебе.

Сега, волята, която ни е създала е извънка нас, тогава ние трябва да слушаме, какво Бог ни говори и е определил да стане за нас. В нашето създаване нашата воля не е взела участие, Бог е сътворил света, и трябва да приемем Неговата Воля, тя да действува в нас, а с ума и сърцето си, ние ще държим тази Воля Божия да присъствува винаги в нас. Ако ние не пазим това гърне, чашата, която имаме, значи, не държим Волята Божия в нея, а искаме своето, своята воля; тогава тази чаша я очаква явна катастрофа.

Сега, де се крие злото, лошото у хората? То иде, когато повишим своята воля нагоре. Злото е в твоята воля, а не във Волята Божия. Имаш едно лошо състояние, то зависи, че имаш едно неестествено състояние на ума си и на сърцето си, и на състоянието, че си повишил волята си. Законът е, винаги умът си и сърцето си ще повишиш нагоре, а волята си ще понижиш с половин тон.

Когато ще повишите ума си и сърцето си, а волята си ще понижите, тогава вие сте добър човек! Когато понижа ума си и сърцето си, а повиша волята си, аз съм лош човек. А когато повиша ума си и сърцето си, а волята си понижа, тогава аз съм добър човек. Който понижава волята си, той е добър. Сега ще помните едно: щом понижите ума си и сърцето си, вие няма да носите чашата си пред Господа. В това се крие силата на тази /мистична/ чаша. Когато отивате при Бога, тази чаша трябва да бъде празна, за да може Той да сипе нещо в нея. И тогава като се върнеш при хората, ти ще можеш от нея да даваш на всички хора. - Да покажеш, че си бил при Бога и Той ти е сипал нещо в нея. Защото чашата ти е била приготвена и празна, да може да тури Той нещо в нея!

Това е сега хигиената на душата. - Всички да носите чашите си пред Господа празни! - Ще понижите волята си половин тон".

Отче наш.

На поляната гимнастическите упражнения. Като дигаме ръцете си нагоре, значи, подигаме ума и сърцето си към Бога, и като клякаме надолу и сваляме ръцете си, то значи, понижаваме нашата воля, за да бъде чашата ни празна, да тури нещо в нея Бог. Да турим волята си в естествено положение, то значи, да я понижиш, за да бъде Волята Божия.

Направихме отлични гимнастики. Има вече доста приятели дошли от провинцията за празника на 22 март. Отлично слънце грее!

Еленке, това е последното ново, чети и препрочитай и нареждай живота си според това правило, за да бъде всяка твоя работа успешна в живота. Сега, до скоро виждане! Привет от Изгрева!

Савка, 31.III.1934 год.

Izgreva_9_tom_fig_01.jpg?fbclid=IwAR3GUX

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...