Jump to content
krasi23

НЕ ПРОЩАВАНЕ

Recommended Posts

НЕ ПРОЩАВАНЕ

И всеки един човек, ако не прощава греховете на другите, един ден ще се превърне на една отровна бактерия. Това е то. Киселините могат да се превърнат в основи, и основите - в киселини. Кога? - Когато Божествените енергии се натрупват и не се използват, те могат да преминат от едно състояние в друго. И ако вие за дълго време задържате прегрешенията и не прощавате, непременно ще се превърнете на една киселина, ще настъпят у вас разлагания и ще почнете да ставате недоволни духом. Има хора, които като влязат в дома ти, носят проклятие. Те са една бактерия. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА – изд. „Фотинов” София - 271).

В света има един велик Божествен принцип. Първоначално той е служил да се създаде вселената и е носил в себе си тези условия за окисление. Той е силен принцип. Тези отровни същества са съществували в целия космос. Щом привлечем този принцип, той прави хората силни. Но туй, което прави хората силни, то същевременно ги и разрушава. Силните хора носят своето разрушение със себе си. Богатите хора носят своето нещастие със себе си, защото богатия човек всеки може да го отрови. Аз зная колко богати бащи са отровени от своите синове и дъщери! Колко царе има в света снети от своите синове и дъщери! Какви не заговори е имало против тях! Защо? - Заради положението им. Защо? - Защото онзи цар не е внесъл в себе си принципа на Любовта. Ние трябва да внесем този принцип в себе си, а не само да говорим за Любовта. Ние трябва да дадем един образец за Любовта. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 271).

Сега каква е лошата страна на непрощаването? Защо трябва да си прощаваме? - С всеки един лош факт, който задържаме в себе си, ние създаваме големи пакости, не толкова на ближните си, колкото на онова възвишеното, благородното, Божественото в нас. Може да кажем, че с това ние забиваме един трън вътре в Божествения Дух, Който живее в нас. И Писанието често казва: „Не огорчавайте Божествения Дух, с Който сте запечатани”. Не е въпросът, че ме е обидил някой, но аз да не обидя онзи велик, Божествен Дух, Който събужда в мене всички благородни мисли, всички благородни чувства, Който развива волята ми. Всичко това, което имам в себе си, е благодарение на Него. И какво ще стане с мене, ако Той ме напусне? Аз мога да ви покажа какви са всички онези хора, които Духът напуща. Разправят за вавилонския цар, че когато го напуснал Духът, цели 7 години бил далече от местожителството си, и след 7 години се връща пак, като цар. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 263).

Ако десет души мразят някого и отправят мисълта си към него, ще му причинят някаква пакост. Длъжниците могат да причиняват някаква пакост на своя кредитор. Ако имаш десет длъжници, които не те обичат, те могат с мисълта си да те изпратят преждевременно на оня свят. Имаш ли такива длъжници, бъди готов да простиш дълга им, за да ти пожелаят добър живот и дълги дни. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - старо издание - 27).

Всички хора, изобщо, които имат да дават, всякога говорят за този стих: „Да ни се простят греховете”. Казват: „Знаете ли какво се говори там в „Отче наш?” - Трябва да се простят нашите грехове. Но знаете ли защо искат да им простят? Те имат да дават на този една полица, на онзи друга полица. Които имат да дават, все за този стих говорят, а онези, които имат право, които имат да взимат, за тях този стих не съществува. Е, питаме сега: Когато Христос тури този стих в Писанието, кого имаше предвид - праведните или грешните? (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 254).

Ако вие имате един дух на непростителност в себе си и казвате: „Няма да му простя. Той ме обиди кръвно”. Питам, чисто по търговски: Ако не простиш, какво печелиш? Ако печелиш, добре, не прощавай, но нищо не печелиш. Печалбата в моралния свят всякога стои в негативната страна, а загубата - в положителната, т. е. печелиш ли пари на физическия свят, в моралния свят губиш, и обратното. Като прощаваш, ти печелиш. Като не прощаваш, ти губиш. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 362).

Божествената Правда - тя е много красива, но строга не прощава погрешките... А Любовта - тя е многото хубава и нежна, тя не вижда хорските погрешки. - пред нея каквото и да направиш, даже и най-лошото, тя ще те целуне, поглади, очисти, преоблече и ще те заведе у дома си. (СИЛА И ЖИВОТ - II том - изд. „Бяло Братство” София - 2006 г. - 261).

Представете си сега, че ти не си простил някому, а той стане цар. Тогава? Но ако си му простил, този цар един ден ще те повика и ще ти даде едно угощение. (ДЕЛТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 36).

Трябва да се знае, обаче, че прощава се само на онзи, който прощава, а на онзи, който не прощава не му се прощава, на онзи, който е показал милост, прощава се, но на онзи, който не е показал милост, не се прощава. (ЗАВЕДОХА ИСУСА – изд. 2008 г. - 112).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×