Jump to content
mkitanov

АНГЕЛИТЕ - ВИДОВЕ АНГЕЛИ

Recommended Posts

ВИДОВЕ АНГЕЛИ

Организираното небе е място, дето живеят възвишени, интелигентни, красиви същества. Тия същества наричаме Ангели - Ангели на първото, на второто, на третото небе. Най-красиви са Ангелите от първото небе. Колкото по-долу се слиза, и красотата им се намалява. Човек живее в областта под третото небе. И той е кандидат за Ангел. (РАБОТА НА ПРИРОДАТА - 256)

Има един свят на Ангели, които живеят в Рая, падналите Ангели са в ада, а човек е по средата. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІ ТОМ - 73)

За новата култура свидетелстват и Ангели, които не са от човешката раса. Това подразбира, че има Ангели, които са произлезли от човешка раса, но има и такива, които са произлезли от същества от висша йерархия. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ – 5 лекция - 16)

Външно Ангелите си приличат, а вътрешно коренно се различават (ТРИТЕ ПОСОКИ - 49)

Има Ангели на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на братолюбието - цяла градация от Ангели има. Специфичните добродетели се представят от съответни Ангели. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА – 96)

Като влезете в небето, в Божествения свят, ще срещнете един Ангел, който е представител само на Любовта. По какво ще го познаете? После ще срещнете друг Ангел само на Мъдростта, трети - само на Истината, четвърти - само на Правдата и пети - само на Добродетелта. Всички тия Ангели са светли, красиви и величествени. По какво ще ги разпознаете тогава? Те извършват отделни служби. Някой ще каже: „Ангелът на Правдата е много строг”. Не, ни най-малко не е строг. Той е правдив. Неговото лице е толкова красиво, че като го погледнеш, веднага ще го обикнеш. Ангелите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта ни най-малко не се различават едни от други. Те всички са еднакво красиви и еднакво величествени. Ни един от тях не седи по-високо от другите. Как ще ги познаете кой на какво е? (V МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 1927 г. - 21)

И ангелите - те си имат еволюция, по която вървят. (ООК - ІІ г. - 9 лек. – 23)

Когато някой съгреши между тях, изведнъж го изхвърлят навън. Опрощение няма там, никой не плаче, изведнъж го изхвърлят и го забравят. Тъй щото, между нас има доста от тия паднали ангели. (ООК - ІІ г. - 9 лек. – 23)

Едно време, когато Ангелите са били в положението на хора, минавали през различни изпити. Едни от тях издържали изпитите си, а други не ги издържали и паднали. Те и до днес измъчват хората. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 253)

Като научи уроците, които му са предадени като на човек, той трябва да мине в по-висока фаза, да изучава уроците на Ангелите - да стане Ангел. И до днес още всички Ангели не са научили уроците си, поради което се делят на две категории: Ангели на светлината и Ангели на тъмнината. Първата категория Ангели се движат в абсолютна светлина и поддържат, че доброто трябва да бъде добро, първо за окръжаващите, а после за тях. Втората категория Ангели се движат в светлина само за себе си, а другите остават в тъмнина. Затова, именно, те казват, че доброто трябва да бъде добро, първо за тях, а после за окръжаващите. (ЦЕННАТА ДУМА – 74)

Каква е съществената разликата между един жител на небето - Ангел, и един жител на ада - дявол?. Съществената разлика между Ангела и дявола е тази, че дяволът винаги напада, а Ангелът се брани, защитава се. Дяволът живее за себе си, Ангелът за другите. По своя инициатива Ангелът никога не напада. (КЛЮЧЪТ НА ЖИВОТА - 293)

Първи, които откриха експлозивните вещества, са падналите Ангели. Те живеят между хората, дето и до днес правят най-страшните експлозиви. Често се проповядва на хората да приложат любовта, като цяр против експлозивите. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 233)

Радостта е достояние само за Ангелите. Скръбта, обаче, е непонятна за един Ангел... Падналите духове пък, са запознати само със скръбта, те не познават радостта. Ангелът не познава скръбта, но като гледа, че някой човек скърби, пита го: „Скърбиш ли?” - Бутне тук, бутне там, вижда кои са причините на твоята скръб, махне туй-онуй от товара ти, и облекчи душата ти... И като отидеш при него, той вижда скръбта ти, вижда, че един трън се забил някъде в тебе, хване го с щипците, и те освободи. Този трън е една малка мисъл, едно малко желание, загнездило се в тебе -извади го, и всичко ще се свърши. Казвате: ама как тъй Ангелът да не скърби! Ангелите не могат да скърбят, понеже у тях съзнанието е толкова будно, техните крака са тъй хубаво обути, техните тела са тъй хубаво облечени, че никакъв трън, т. е. никаква посторонна мисъл не може да влезе. Техните трептения са толкова бързи и толкова силни, че никаква скръб не може да мине през тези трептения, всичко туй се отблъсва. Понеже човек е в едно средно състояние - между падналите духове и Ангелите - по туй се отличава и от тях, че отчасти разбира скръбта и отчасти разбира радостта. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - III г. - 10 лекция - 6)

Допуснете сега, че един Ангел дойде от небето и ви задигне. Какво ще направите? Два Ангела има в света, от които единият е във възходяща степен, другият в низходяща степен. Единият те носи към небето, а другият иде отдолу. В живота ти все ще дойде някой Ангел да те задигне или нагоре, или надолу. Важното за вас е кой Ангел ще дойде. Като дойде Ангелът, какво ще му кажете? Всички сегашни хора се боят от Ангелите. Какво представляват Ангелите? Носители на Любовта. Когато дойде някой Ангел при тебе, ще имаш хубаво разположение, няма да те е страх от него. Знаете ли от какви Ангели да се страхувате? От тези, които ви носят към чистилището. Кога ви е страх? Чудни са хората, когато ги е страх от Ангелите, да не им вземат живота!.. Тия Ангели, от които хората се страхуват, аз наричам „Ангели на мъчението”. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1925 г. - 233)

Целта на дявола е да заблуждава хората. Като срещне някой човек, дяволът му казва: Ти си невежа, от тебе нищо няма да излезе, твоята работа е свършена и т. н. Той повярва в думите на дявола и се отчайва от живота. Как ще познаете, че тези думи са на дявола? Щом се отчаете или обезсърчите, ще знаете, че тия думи идат от човек, който става проводник на отрицателните сили в Природата. Не се минава много време, срещате друг, който ви казва, че сте даровит човек, че ви чака светло бъдеще, че от вас ще излезе нещо хубаво и т. н. Това са думи, които Ангелите говорят. Слушайте тези думи, защото те повдигат човешкия дух... И тъй, работете с положителните сили в живота и Природата. Работете с настоящия момент. (БОЖИЯТ ГЛАС - 143)

Само Бог има право да впряга злото на работа. И Ангелите даже нямат това право. Те могат само да отблъскват злото от себе си, но не и да работят с него. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 108)

В 24 часа Бог говори само веднъж на човешката душа. Кой е тоя момент, няма да кажа. Вие сами ще го намерите. В един кръг от 24 часа не само Бог говори на човека, но всички Ангели, всички възвишени същества... Когато Бог говори на хората, повечето от тях спят; когато Ангелите им говорят, те пак спят; когато низшите духове им говорят, те са будни. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 238)

Когато Бог проговори на някой човек, всички Ангели, всички възвишени същества се радват. (НЕРАЗРЕШЕНОТО – 138)

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×