Jump to content

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АНГЕЛИТЕ - СРЕЩИ


Recommended Posts

СРЕЩИ

Когато говорим за Любовта, ние подразбираме наши приятели от невидимия свят, които ни посещават в известна епоха на нашия живот повече, отколкото във всяко друго време. Тогава ние сме радостни, мощни. Когато дойдат тия гости при нас, те носят със себе си най-възвишени мисли и чувства, вземат участие във всички наши нужди и ни дават най-възвишени упътвания. Вие имате крива представа за Ангелите, за светиите, за тия ваши възвишени приятели, мислите, че те са заети само с възвишени работи и не се интересуват от човека, не се занимават с дребни работи. Не, дойде ли един Ангел при тебе, той се интересува и от дребните неща на твоя живот. (ИЗГРЕВИТЕ НА СЛЪНЦЕТО - извънредна. беседа – 22.03.1928 г. – 10)

Челото може да се раздели на три области: горната част е свързана с Божествения свят; средната част е свързана с Ангелския свят - там е литературата, поезията, изкуството; долната част е свързана с физичния свят - със света на фактите, на материалната наука. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 58)

Колкото и да отричате съществуването на разумния свят, вие постоянно срещате разумни същества. Не се минава ден, да не ви посети някое разумно същество. В дома ви или в учреждението, дето работите, все ще ви посети някой добър, праведен човек. Той иде незабелязано, не говори за себе си, но с присъствието си само ви донася нещо хубаво. Като си отиде казвате: „Не зная какъв беше този човек, но ми внесе добро разположение, даде ми нещо хубаво”. В друг случай пък вие носите нещо светло за своите близки. Ангелите, разумните същества посещават всички хора, невидимо и видимо, в човешка форма, и по този начин им помагат. Сега се явява въпросът; по какъв начин Ангелите посещават хората? Как и отде влизат в тях? Това е най-лесната работа. Те влизат и през най-тесни отвори. Достатъчно е да намерят един малък отвор, за да се настанят във вас. Три отвора има, през които Ангелът може да влезе в човека; през ума, през сърцето и през волята му. Влизането и излизането на Ангела трае само един момент, след което човек се чувства вдъхновен, готов за велики работи. Щом Ангелът се отдалечи от човека, последният казва: „Не зная защо ми е празно в душата. Преди момент бях пълен, богат, готов на всички благородни жертви”. За да не изпаднеш в празнота, използвай момента за светлото посещение. - Защо Ангелите не прекарват по-дълго време в човека? - Защото те познават неговото естество. Човек отваря ума, сърцето и волята си за момент само и бързо ги затваря. Ангелите използват, именно, този критичен момент. Те се движат с бързината на светлината, вследствие на което работят в миговете на времето. Благодарете и на тия моменти, през които се отваряте за светлите същества, както цветовете - за слънчевите лъчи. И тъй, когато се намирате пред някаква мъчнотия, не се смущавайте, как ще я разрешите, но отворете ума и сърцето си, застанете тихо и спокойно и чакайте. Няма да мине много време, някой Ангел ще влезе във вас, ще остави своето благословение и ще излезе - Ако влезе друг някой? - Не се безпокойте. Щом е ден, само светлината може да влиза и през най-тесните отвори. Тя влиза и през затворени прозорци, и през пуснати пердета. Вятърът, прахът не могат да влязат през затворени прозорци, но светлината минава и през тях. Следователно, колкото и да е кратък моментът на нейното посещение, благодарете и за това. Доброто ви е посетило и оставило своето благословение. (РЕАЛНОСТИ И СЕНКИ - 117)

Да видиш един Ангел на Земята, ти трябва да се преустроиш. Енергията, която излиза от Ангела, е толкова мощна, че ти не можеш да издържиш. Ще се проснеш на земята или ще стоиш много далеч. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 22.01 1337 г.)

Да допуснем, че пред вас се яви някой Ангел от небето, даде своите разпореждания да направите нещо и си замине. В първия момент, като видите, че Ангелът го няма, ще се усъмните. Най-първо ти ще се почувстваш въодушевен, ще излезеш вън, ще разкажеш на един, на втори, на трети, че ти се явил един Ангел, но всички ще ти казват: „Защо си толкова будала да вярваш в тия работи?” Първият ти каже, че не си с всичкия си ум. Вторият потвърди същото, третият - също, и най-после ти се усъмниш. Не, онзи, при когото се яви Ангелът, трябва да има сила, вяра в себе си да не се разколебава от ничие мнение. Той трябва да настоява и да казва: при мене снощи дойде един Ангел и ми каза, че ще придобия такава сила, че ще мога да дигна един човек във въздуха за краката и да го държа прав като свещ. Ще му кажат: „Ти не си с ума си”. „Не съм с ума си ли?” Хваща един човек и го дига във въздуха. „Сега с ума си ли съм?” „Не си”. Хваща го отново, обръща го надолу с главата и го пита: „Сега с ума ли съм?” „С ума си”. Този човек казва на другите: „Голяма сила имаше този господин, но като че не беше с всичкия си ум”. После отива при някой учен и му казва: „Снощи се яви при мен един Ангел и ми каза, че ще мога да разрешавам най-трудните математически задачи”. Този учен казва: „А, този човек не е с ума си. Ангел му се явил!” Дават му трудни задачи, започва да ги решава. Този учен казва: „Не зная дали му се явил Ангел или не, но решава човекът и най-мъчните задачи, много знае”. Отива най-после при един духовен човек и му казва: „Снощи ми се яви един Ангел и ми каза, че какъвто болен и да се яви пред мен, ще мога да лекувам. Съмняваш ли се?” „Съмнявам се.” „Добре, доведете ми някои болни!” Довеждат при него един паралитик, един сляп и на всички помага. Паралитикът излекува, на слепия очи отваря. Тогава духовният казва: „Дали се явил Ангел на този човек или не, не зная, обаче, той лекува”... Най-после правоверните ще кажат: „Някой дявол е дошъл в него, та всичко може да върши”. Ако този дявол може да дига човек във въздуха; ако този дявол може да решава и най-сложните математически задачи, ако този дявол може да лекува паралитици, да отваря очи на слепи, тогава где е Божественото, где е мощното у човека, което може да прави всичко? Никакъв дявол не се крие в тези прояви! Аз зная какво може да прави дяволът. Дяволът знае да чупи крака на хората, но никога не ги прави; дяволът знае да размества умовете на хората, но да решава задачи, не знае. Ако живеете по дяволски, дяволът иска хората да бъдат идиоти - нищо повече. Всеки стремеж за знание, за светлина, за свобода, за прогрес, за Любов, това са импулси на великия Божествен Дух. И всеки човек, който мисли другояче, не е на правата страна. Казвам, когато срещнете когото и да е с такива благородни пориви, признайте, че в него се проявява Божественото. Силен е този човек, наистина, защото Ангелът му е говорил. (СИЛА И ЖИВОТ - VII серия - 22 лекция - 31)

Когато говорим за волеви действия, разбираме тия, които са под контрола на нашата воля. А тия, които не са волеви действия, те са под контрола на чужда воля, под контрола на чужди същества, които седят по-високо от нас; и те от своя страна се подчиняват на други същества. Ангелите, за пример, които седят по-високо от нас, разбират законите на растителното царство, но не разбират живота и законите на животинското царство. Един Ангел не може да направи една коза, например. Туй изкуство владеят архангелите. Тъй, щото, всички същества имат свой район на действие, според своята разумност и възможност. Разбира се, дейността на Ангелите в свръзка с тази на човека е по-обширна, но в сравнение с тази на по-висши от тях същества е ограничена. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 12 лекция – 49)

Те, крайно интелигентни и красиви, като дойдат между хората, за да не ги изкушават, веднага се превръщат на лампи с голяма светлина. (СЕЯТЕЛЯТ – 151)

Ако обикновеният човек попадне между същества от възвишения свят, той ще се види в чудо. Той няма да разбира нито езика, нито отношенията, нито науката им и ще гледа по-скоро да слезе на земята. (КЛЮЧЪТ НА ЖИВОТА - 132)

Някои религиозни хора мислят, че лесно е да се разберат с Ангелите. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 14 лекция - 10)

Ако не разбираш хората, Ангелите още по-мъчно ще разбереш. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 49)

Бързината, с която възвишените същества се движат, е толкова голяма, че те са почти невидими. Като погледнете към тях, вие виждате само светлина, без никакъв образ. Ако човешкият мозък и вибрациите на нервната система на човека са еднакво нагласени с тия на възвишените същества, той би могъл да види техния образ, да се слее с тяхното съзнание. Значи, ако умът и сърцето на човека са нагласени според ума и сърцето на някой Ангел, на някое възвишено същество, той би могъл да влезе в съобщение с него, би могъл да го разгледа добре, да види неговото лице, неговите очи, уши, уста, нос. Само при това положение Ангелът би могъл да се спре пред човека... Той ще му се усмихне, ще го поздрави, ще му даде такъв прием, какъвто никой не му е давал. Не сте ли нагласени в хармония с Ангелите, с възвишените същества, те никога няма да се спрат за вас. Никакви молитви, никакви плачове не са в състояние да предизвикат тяхното внимание. (КЛЮЧЪТ НА ЖИВОТА - 132)

Ако отидете в невидимия свят, между Ангелите, такива, каквито сте, мислите ли, че ще ви приемат? (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 295)

Ангелите обичат красиви души. Ако твоята душа не е облечена с красива дреха, как ще се явиш в Ангелския свят? Там не приемат голи хора - всеки трябва да бъде облечен. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 296)

Добре ли ще ни посрещнат Ангелите? - Това зависи от вас. Ако живеете добре, ще ви посрещнат с песни; ако не живеете добре, няма да ви посрещнат, но като видят, че се отправяте към тях, веднага ще ви върнат на Земята. (СЪБУЖДАНЕ – 109)

Ако сърцето на някой човек от Земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой Ангел, и Ангелът ще бъде при него. Няма ли такова сърце, никой Ангел не би напуснал мястото си за него. Закон е: никой Ангел, никое напреднало същество не извършва постъпка, от която да има повече загуба, отколкото печалба. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 62)

Гледаш небето, осеяно с безброй звезди. Те ти служат, осветяват твоя път. Като дойде Истината, ти ще бъдеш свободен. Тогава, като срещнеш Ангел, няма да се уплашиш и да паднеш на земята от страх, но ще го поздравиш и ще пожелаеш да те научи нещо. Ангелът ще те запали, ще гориш, без да изгаряш. Това е свещеният огън на Любовта. Не бягай от Любовта, но приеми я в себе си. - Запали се сърцето ми. - Не се страхувай. Ако Ангелът го е запалил, ти ще придобиеш нещо ценно. Следователно, не бягай, нито се страхувай от Ангела, но се моли. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 72)

Ако срещна Ангел, не зная какво да направя с него. Мъчно е човек да се справи с Ангелите. За тях няма място на Земята. Хора едва сега създават условия в себе си за приемане на съществата от по-възвишените светове. Трябва да се направи място за тях... Ако дойде някой Ангел на Земята, трябва да има поне един олтар за него. Защо му е този олтар? За да принесе жертва на Бога. Вие трябва да приготвите този олтар в самите вас. Щом Ангелът принесе своята жертва, той ще влезе при вас и ще започне да ви говори... Проверете, имате ли такъв олтар в себе си, на който Ангелите да принасят своята жертва. Това е една от великите истини, която трябва да знаете. (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 161)

След дълго постоянство на духовния човек, физическият човек започва най-после да се радва, вдъхновява се и казва: дойде ми някаква идея. Това е резултат на поетическия гений у човека. Всеки има по един такъв гений, трябва само да го долови. Това не е нещо фиктивно, но действителност, една истина. Някои го наричат Ангел хранител. Той е толкова интелигентен, с толкова светло лице, с такъв нежен глас, с такива висши трептения наоколо си, че от всяка негова клетка диша живот. И когато иде той, всякога се усещате радостни, всичко наоколо ви е светло, но щом си замине, ставате неразположен и чувствате стеснение в сърцето си. Някой път духовният човек ви запитва: „Кажете ми сега вие нещо из вашия живот.” И вие почвате да му разправяте за вашите тъги и скърби, а той ви слуша и почва да мисли как да ви помогне. Той бутне едно бутонче, и веднага теченията във вас се изменят и ви светва. Но дълго време ще му разправяте, без да го лъжете. Той ви изслушва внимателно и казва: „Право говорите”. И след това си записва всичко, каквото му казвате. Ако казвате право, и резултатът ще бъде прав. Ако казвате криво, и резултатът ще бъде крив. Та невидимият или духовният свят взима живо участие в живота на разумните хора. Те посещават всеки ден тия, които разбират. Затуй и ние искаме да приготвим условия за вас, да разбирате вече небесния език. Ангелът говори отлично на твоя език, той те разбира много добре. Той, като дойде при тебе, няма да те кара да учиш неговия език, но ти като идеш горе, няма да го разбираш и ще трябва да учиш неговия език. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. - 5 лекция - 100)

Отидете ли между Ангелите, вие трябва да знаете техния език. В онзи свят има девет Ангелски йерархии, които си служат с девет различни езика. Вие знаете ли тези езици? При това, тези езици са извънредно богати: те разполагат с грамаден речник от думи, а не с няколко хиляди само каквито са езиците, с които хората си служат. (МАЙКА НА ВРЕМЕТО – беседа Единният живот - 20)

Който отива при Ангелите, той трябва да знае техния език. - Значи, никой не може да влезе във връзка с Ангелите? - Ако вие не знаете езика им, все ще се намери някой да го знае. Вие искате да отидете при Ангелите, като при майка, да получите мляко от тях. Ако отидете при тях с тази мисъл, вие ще развалите порядъка на небето. Ангелът не може да бъде майка. Наставник може да бъде, но не и майка. Важно е да знаете езика на Ангелите. (АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА - 115)

Ами ако знаехте езика на Ангелите, щяхте ли да страдате? И Ангелите имат своя граматика; своя писменост, свои наречия, главно три - за трите различни светове. Те си служат с около 35 милиона думи. Това още не се отнася до първокласните, но до някои от по-долно-разредните Ангели. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ - 4 лекция – 25)

Щом си духовен, ти трябва да знаеш езика на Ангелите и да се разговаряш с тях. Който разбира езика на Ангелите, лесно урежда работите си... Любовта е Божествен език. (АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА – 117)

Вие искате да живеете добре... Ще живеете добре, ако Бог ви обръща внимание, ако Ангелите ви обръщат внимание, ако добрите хора ви обръщат внимание. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 273)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...