Jump to content

КАК ДА СЕ ЧИСТИМ


kali

Recommended Posts

КАК ДА СЕ ЧИСТИМ

Не мислете, че чистотата се дава даром. Човек ще работи, ще мине през хиляди изпитания, докато стане чист. (акорДИРАНЕ на ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 442).

Често запитвате как можете да бъдете чисти. Вие търсите един начин да бъдете чисти. Значи, ще намериш Мъдростта, която е отгоре и Тя ще внесе чистота. (НАРЯД И УПЪТВАНИЯ - 1925 г. - 37).

Не е достатъчно само да пожелаете да се изчистите, но трябва да знаете как да направите това. (възможни постижения - 6).

Водата, въздухът и светлината са условия за пречистване. (ценното из книгата на ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 391).

Човек трябва постоянно да се чисти, за което има ред правила и методи. (любов КЪМ БОГА - 206).

Съществуват три филтъра, чрез които можете да пречистите живота си: филтърът на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Как ще си служим с тях? - Както разбирате. Щом ви се дадат филтрите, дава ви се и нужната свобода да разполагате с тях както искате. (устойчиви величини - 48).

Природата се грижи за освобождаването на човека от нечистата материя. За тази цел тя си служи с различни методи: филтруване или прецеждане, разлагане, сгъстяване, разредяване, дестилиране. Както песъчливите пластове в Природата служат като филтри за прецеждане на мътната и нечиста вода, също така, чрез различните органи и системи в своя организъм, човек се пречиства и освобождава от непотребните и нечисти вещества. Това пречистване се постига по физически начин. (все що е писано - 114).

Ще ви дам три метода, чрез които можете да се чистите: чрез утаяване, чрез филтриране или прецеждане и чрез дестилация - или изпаряване. Как ще познаете, при какви случаи да приложите първия, при какви втория или третия метод за чистене? Ако водата е мътна, т. е. към нея са примесени твърди, неразтворими вещества, тя може да се пречисти по първия, или по втория начин: чрез утаяване, или чрез прецеждане, т. е. филтриране. Когато Природата иска да пречисти водата, тя я прекарва през земните пластове да се пречисти. В този случай земните пластове са филтрите, които пречистват водата. Ако има съзнание, при потъването си в земните пластове, водата първо ще изпита скръб, страдание, че губи светлината си и отива в мрак и тъмнина. В движението си надолу, водата потъва дълбоко, минава през няколко пласта, докато най-после срещне някакъв каменист или глинест пласт, който не пропуща водата надолу и тук тя спира движението си. Като не може да потъва надолу, водата намира някакъв изход и излиза на повърхността на земята. Щом излезе на повърхността, тя започва да се радва, че отново е видяла светлината. Значи, при филтрирането скръбта е в началото, а радостта - в края. Филтрирането, което се състои в потъване в материята, в пречистване и излизане на повърхността, е метод за ликвидиране с кармата. Утаяването е подобен процес. Утаяването е подобен процес на филтрирането, но придружен с по-малко скърби и страдания. Колкото по-големи са скърбите и страданията, толкова и пречистването е по-голямо. (ДВАТА пътя - 124).

Някой изгубил богатството, общественото си положение, жената, децата, приятелите си и казва: Загубих се, потънах дълбоко в земята, нищо не ме радва, никаква светлина не виждам. - Не съжалявай за това. Ти си потънал дълбоко в земята, между земните пластове, за да се пречистиш и след време ще излезеш на повърхността във вид на чист, планински извор. Който мине край тебе, ще спре да уталожи жаждата си от твоята чиста вода и ще те благослови. Това значи да те обичат не само хората, но и всички живи същества, да те търсят и да ти благодарят за направената услуга. (все ЩО Е ПИСАНО - 115).

Когато някой казва, че хората не го обичат, това показва, че той не разбира законите на разумната Природа. Той се е спрял пред някоя нечиста, мътна вода, вижда, че не може да пие от нея и страда. За да те обичат хората, приложи търпението си, да почакаш няколко деня, докато минат през песъчливите пластове и се пречистят. След това те ще излязат отново на повърхността на земята, като чист планински извор, и сами ще ти предложат да пиеш от тяхната чиста вода и да задоволиш жаждата си. Ще пиеш от тази вода и ще кажеш: Има любов в света, обичат ме хората, (все що е писано - 115).

Друг важен метод за пречистване е изпаряването, или дестилацията. При изпаряването радостта е в началото, а скръбта - накрая. Защо тук процесът е обратен? Когато водата се нагрява, водните пари се отделят и отиват нагоре в пространството, към Бога. Тогава водните капчици се радват, че се освободили от грехове, от страдания. Водната капка разперва крилцата си и хвръква нагоре. Но по пътя си тя среща студено течение и веднага изстива, сгъстява се и отново пада надолу. Като падне долу, тя се окаля и започва да скърби, да страда. Тя не разбира, че при падането си, е допринесла някому добро. (двата пътя - 125).

И вие, като водата, сте изложени на пречистване по тия два метода. Като се филтрирате, вие първо скърбите, а после се радвате. Като се изпарявате, първо се радвате, а после скърбите. Следователно, когато започнете да скърбите при изпаряването си, не пресичайте скръбта си, а продължете нататък: влезте дълбоко в земята да се пречистите. И после, излезте на другия край, т. е. на повърхността на земята, дето ви очаква радост и веселие. (двата пътя - 126).

Питам: кой от двата метода ще изберете за себе си? Филтрирането е метод за сърцето, а изпаряването - за ума. Обаче, от време на време, тия два метода ще се кръстосват, а именно: умът ще се пречиства чрез филтриране, а сърцето - чрез изпаряване. Но умът се пречиства главно чрез изпаряване, затова хората казват: Тия мисли трябва да се изпарят от главата на човека, да излязат навън, за да се образува между чувствата и ума му един неприривен кръг на движение. Когато се подложи на един от тия два метода, човек започва вече да проглежда. Опасно е, обаче, когато той дойде в застой, дето не става нито филтриране, нито изпаряване. В обществото този процес се нарича „индиферентност”. (ДВАТА ПЪТЯ - 126).

Когато се натъкнете на отрицателни мисли или преживявате отрицателни състояния, бъдете внимателни да не ги задържате дълго време в организма си, защото те внасят отрови в кръвта, от които трябва да се освобождавате. Тези отрови са подобни на отровите, които бацилите образуват при размножаването си... В такива случаи ние препоръчваме пиенето на гореща вода. (добри НАВИЦИ - 192).

Някога човек трябва да се стопи, за да се пречисти... Ако има чуждо вещество в тебе, ти трябва да се стопиш. Само така ще се освободиш от него.(сеятелят – 303).

Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим.” Аз казвам: Човек не умира, но като водата на моретата и океаните, се изпарява, т. е. напуща света и влиза в земята между песъчливите пластове, да се пречисти и отново да се вър­не на Земята. Това повторно връщане на човека към Земята, вече пречистен и свободен, наричаме „новораждане или възкресение”. Следователно радвайте се, когато се изпарявате и сгъстявате, защото се раждате отново. (все що е писано – 115).

ЧИСТЕНЕ ЧРЕЗ ЛЮБОВТА

Качеството на Любовта е да чисти хората. И ти, ако любиш, ще чистиш калта на другите. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА – І том - 158).

Любовта е духовен процес, а не физически. Който не разбира Любовта като духовен процес, той ще изстине, ще се втвърди, ще мухляса и ще започне да се разлага. За Любовта, като духовен процес, няма прегради, няма възрасти, няма никакви ограничения. Любовта е сила, която чисти всичко. Тя не търпи никакви нечистотии. (реалности и сенки - 99).

ЧИСТЕНЕ ЧРЕЗ МИСЪЛТА

Щом мислите и чувствата на човека са чисти, и тялото му чисто ще бъде. (отношение на простите истини към човека - 123).

Болният орган може да се обнови не само с ръката, но и чрез мисълта, която минава през нервите на този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него. (оок - IV г. - 30 беседа - 110).

Човек трябва да се чисти и от малките, и големите престъпления, които минават през ума, сърцето и волята му. (делата божии - 181).

Чиста, права трябва да бъде вашата мисъл, без никакво петно. (доброто оръжие - 81).

ЧИСТЕНЕ С ДИШАНЕ

Според някои дишането е процес на чистене. (допирните точки в природата - 132).

През носа непрекъснато влиза и излиза въздух. Той е един от неуморните работници чистачи. (събуждане – 102).

Бавно и дълбоко ще дишате, за да изхвърлите нечистотиите и утайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести. (възможности за щастие - 121).

Когато въздухът влиза в белия дроб, всяка от тия клетки, за кратък момент, изпълнява двойна служба: физиологическа и психическа. (допирните точки в природата - 133).

Сложна е работата на тия работници, които имат крайната задача да пречистят кръвта. (допирните точки в природата - 133).

Крайната цел на дишането, като психически процес, е пречистване на мисълта. (допирните точки в природата - 133).

Всяко вдишване има предвид урегулиране и пречистване на желанията, а всяко издишване е свързано с пречистване на човешките мисли. Като знаете това, отнасяйте се съзнателно към вдишването и издишването. Само по този начин можете да пречистите мислите и желанията си... Дробовете представят сито, чрез което се пречистват умственият и сърдечен живот на човека. През това сито минават само ония мисли и желания, които не са минали през ситото на друг човек... Човек трябва всеки момент да приема нови мисли и чувства, нови желания, да поддържа дейността на ситото... Опасно е, ако ситото престане да се върти, защото в него ще се натрупа много кал, която пречи на правилното кръвообращение. (методи за самовъзпитание - 24).

ЧИСТЕНЕ С ХРЕМА

Чрез хремата и кашлицата човек чисти дробовете си и цялата дихателна система от вътрешни утайки. Но той трябва да знае как да се чисти, да изхвърли вън нечистотиите от дробовете си. (закони на доброто - 345).

ЧИСТЕНЕ С МОЛИТВА

Христос се моли на Господа да Го освободи. Като видя, че трябва да изпие горчивата чаша, Христос каза: „Господи, в Твоите ръце предавам духа си.” Бог Му показа начин как да се освободи. Освобождението дойде отвътре. И тъй, докато не предадете всичко в Божиите ръце и не престанете да мислите какво ще стане с вас, вие никога няма да се освободите. Докато не се молите, вие никога няма да се освободите. (да им дам живот - 111).

ЧИСТЕНЕ ЧРЕЗ ИЗКУШЕНИЯ

Изкушенията са изпити, чрез които човек се чисти и освобождава от своите слабости. Изкушението е отрицателен метод за пречистване на човешката душа. Така човек се освобождава и от заблужденията си. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 82).

ЧИСТЕНЕ С РАЗКАЯНИЕ

Както стомашната и отделителната система отделят чистото от нечистото, потребното от непотребното, така и чрез разкаянието човек се чисти - отделя чистото от нечистото, положителното от отрицателното. Всички религии препоръчват разкаянието, като процес на чистене. (служене почит и обич - 21).

Могат ли да се простят греховете на човек, който никога не се разкайва?... Добрите мисли, чувства и постъпки са най-великото нещо, което човек може да направи и да даде. За тази цел човек трябва да подхранва в себе си абсолютно чисти мисли, без никаква корист... Щом измени мислите, чувствата и постъпките си, едновременно с това и Бог ще измени своите решения към него. (ценното из книгата на великия живот - 276, 277).

Бог им казал (на евреите): Щом се разкайвате, обърнете се към мене, и аз ще залича греховете ви. (ценното из книгата на великия живот - 277).

ЧИСТЕНЕ С ИЗПОВЕД

Изповядването е чистене. Да се изповяда човек, това значи да отвори душата си пред Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който го тормози. Да се из­повядаш, значи да изчистиш къщата си, както правят хората за Великден... Изповядаш ли се, остави в душата си само същественото. (козативни сили - 70).

Човек трябва да бъде чистосърдечен. Направи ли той една погрешка, да не чака тя да остави петно на дрехата му, но веднага да се изповяда. (по бога направени - 95).

ЧИСТЕНЕ С ПОСТ

Човек трябва да се чисти - Как? - Чрез пост. (петимата братя - 206).

Някои хора постят, с цел да се пречистят. В този случай те миришат неприятно. От стомаха им се отделя лоша миризма. Значи, човек ще пости, докато престане да мирише лошо. (петимата братя - 206).

Ако пости, и дъхът му продължава да мирише, това не е никакъв пост. Ще постиш не да отслабнеш, да станеш жълт, като светия, и да изчезнеш от Земята, но да се пречистиш, да не мирише дъхът ти. (петимата братя - 206).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...