Jump to content
Светулка

ПЕНТАГРАМЪТ И РАЗВИТИЕТО НА ПЕТАТА ЧОВЕШКА РАСА.Въведение

Recommended Posts

ПЕНТАГРАМЪТ И РАЗВИТИЕТО НА ПЕТАТА ЧОВЕШКА РАСА.Въведение

Девственият Божествен Дух слиза в кръгообразна вълна в седем полета, т.е. през седем свята.

В първия - Сатурнов период, Духът е слязъл до умствения свят и създал умственото, ментално тяло на човека. Тогава се създават Поларианската раса и първият Адам - Дух Животворящ, който е Христос - Син Божи. Заедно с Него се създават и много съвършени същества, които организират Първата култура - на Мъдростта. Тези същества са имали много знания, близки до Божественото. Създадени са по образ и подобие Божие и са безгрешни. Сега те съставляват Великото Всемирно Бяло Братство, което ръководи и направлява цялата Вселена.

Развитието на човечеството след грехопадението е изпъстрено с много падения, грехове и отклонения от правия път на Любовта, Мъдростта и Истината. Дори и в Писанията се казва:

„И разкая се Господ, защото направи человека на Земята и огорчи се в сърцето си." (Битие 6:6)

Учителят казва, че това се отнася до расите, създадени във втория - Слънчев период, когато Божественият Дух слиза до астралния свят и образува тялото на желанията - явяват се много желания в съществата на Земята и се стига до падения главно на ангелите. Тогава се създава Хиперборейската раса.

През третият - Лунен период, Духът е слязъл до етерната област на физическия свят, като образува етерната обвивка на човека. Тогава се създават континентът Лемурия и Лемурийската черна раса. В рая Бог създава втория Адам от пръст, в когото вдъхва живо дихание на живот през носа му и той става жив човек. Тогава започва Втората култура - на човешката Правда .

През четвъртия земен период се създава Атлантската раса на безлюбието и насилието. Бог, огорчен от порочния живот на тези три раси ги заличава, като потопява и континентите, на които са живели.

Създава нови континенти и условия да се появи Петата - Арийска раса.

Много малка част от тези три раси на човешкото падение са останали на Земята и продължават да пакостят на правилното развитие на човечеството. Това са главно падналите духове и ангели от Хиперборейската раса, обединени от Луцифер и отрицателното братство на Земята. Макар че човечеството не заслужава Божиите блага и милости поради своя неразумен живот, Бог в своята необятна любов, милост и благост, постоянно благославя и изпраща блага на непослушното човечество и му помага да стъпи на краката си - да започне да живее в хармония, любов и единство. За всяка култура от човешкото развитие Той определя Учители - Свои пратеници, които да просвещават хората и да им помагат в тяхното правилно развитие.

Четиридесет и осем хиляди години преди идването на Христа, в Египет се заражда висока духовна култура. Египтяните създават велика правова държава, която господства дълго време над останалите съседни народи. Египтяните са хора, които са пазели абсолютна тайна за духовните знания, които са имали. Докато те мълчали и почитали своите богове, са били начело на човешката древна цивилизация. Бог им изпраща велик Учител - Хермес Тристмагист - Тройно Велик, който създава една духовна херметическа школа, в която са се обучавали най- будните и културно издигнатите умове от древните държави. Паралелно се развиват древно -персийската и индийската култури с Рама, Кришна и Буда. По-късно се появява културата на Заратустра.

Хермес е носител на такива велики идеи, които неговите съвременници не са разбирали и чак сега в нашите времена учените започват да разбират много от тях и да ги прилагат.

Създава се гръцко-римската култура на Питагор, Платон и Христос. Питагор, който развива математиката и геометрията, разглежда и борави в школата си с числата до 4, т е. обяснява нещата до Четвъртата раса. От него е останала Питагоровата теорема за триъгълника.

По-късно, в еврейското царство, се издига голям мъдрец, осенен от Божията мъдрост - цар Соломон, който владее магическите сили на природата и може да връзва духовете. Той въвежда и започва да си служи с окултните знаци: точката, линията, равностранния триъгълник, квадрата, Пентаграмът, който се отнася до човешкия живот в Петата раса, и Шестограмът - съставен от два преплетени триъгълника - Соломоновия знак и се отнася до макрокосмоса и развитието на Шестата раса.

През 1910 г. Учителят събира Синархическата верига, състояща се от дванадесетте ръководители на Братствата в България, и им дава едно кратко тълкуване за Пентаграмът и за петте стъпки, по които минава човешката душа в своето развитие и повдигане. Това развитие е свързано с петте планински върха, на които са станали пет велики събития - жизнени условия за развитието на човечеството. Това са върховете: Арарат, Мория, Хорив от Синайската планина,Тавор и Голгота .

Бог решава да накаже развратеното човечество и допуска да стане потоп на Земята. По това време на Земята живее един Божий човек на име Енох, който точно изпълнява Божиите заповеди и ходи в пътя, определен му от Бога. Понеже е много праведен и добър, невидимият свят го взима за повече от един месец в ангелския свят - в Школата на Бялото Братство, където научава, че на Земята ще стане потоп, и го връщат да подготви условията за запазване живота на Земята. Той предава наученото в невидимия свят на своя син Метусалем - да живее разумно и да подготви сина си Ной за предстоящите събития. В това време съществата от невидимият свят идват с огнена колесница и отнасят Божия человек Енох на небето.„Ной намира благодат пред Господа." (Битие 8:8)

Бог нарежда на Ной да направи дървен ковчег от гоферово дърво, в който да влезе със семейството си и с по две от всички видове животни, за да се съхранят. От небето започва да вали кален дъжд, който продължава 40 денонощия. Цялата Земя е покрита с вода, която не се оттегля повече от 150 дена. В резултат на потопа изчезва цветущият континент Атлантида със своите две царства. Те враждуват помежду си, притежават атомни бомби и самолети, движени от космично електричество, и решават да започнат атомна война, в резултат на която Земята ще се разруши, както е разрушена планетата Фаетон - Лъчезарната, намираща се между Марс и Юпитер, от която са останали големи и малки астероиди, които се движат по нейната орбита. Бог не допуска да стане това зло и предизвиква потоп на Земята. По това време на небето има две Луни и едната от тях започва да се разпада и част от частиците и попадат в земната атмосфера, като прашен облак, който абсорбира водните пари и предизвиква кален дъжд.

Учителят казва, че само в Атлантида Бялото Братство е бито принудено да напусне континента и отива в Египет, където построява пирамидите и създава великата египетска култура.

Всички планини пожелават да приемат ковчега на Ной и да станат начатък на по-нататъшното развитие на човечеството. Само планината Арарат казала на Господа, че е много малка и нищожна и има много други, по-известни планини от нея, на които може да започне новия живот на човечеството. Заради тази нейна добродетел Бог казва, че развитието на човечеството ще започне от нея и ще стане символ на новия разумен живот, който хората ще водят в бъдеще. Ковчегът на Ной спира в планината Арарат, висока 5311 метра, и от нея се заражда и развива наново животът на животинското и човешкото царство. Така Бог спаси човечеството от пълно унищожение. Той се разкая и реши повече да не прави потоп на Земята.

„И рече Бог : Поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде белег на завета между Мене и Земята."

Това е първият връх на спасение, през който душата минава.

(Битие 9:13)

Един от потомците на Ной е Аврам, който става родоначалник на човечеството. Дълго време жена му Сара няма деца и тя му позволява да придобие син от нейната робиня Агар. Дават му името Исмаил. Агар и синът и Исмаил минават през големи страдания, през време на които Бог казва на майката, че синът и има велико бъдеще. Исмаил става родоначалник на арабския народ. По-късно, на стари години, с помощта на Бога, Сара ражда син на име Исак, който става родоначалник на еврейския народ. Така евреите и арабите произлизат от един баща - Аврам, и са братски народи, но и досега воюват жестоко помежду си.

По това време човечеството е в своето бебешко развитие. Бог решава да изпита душата на Аврам - доколко тя е послушна. Той нарежда на Аврам да вземе единородния си син Исак, да отиде на планината Мория и там да го принесе в жертва за Него. Аврам слуша и точно изпълнява всичко, което Бог му нарежда. Запалват огън на върха и синът му го пита - коя ще е жертвата, която ще принесат за Бога, понеже няма никакво животно около тях. Аврам отговаря - че Бог има грижа за всичко. Когато той изважда ножа си и иска да убие и принесе в жертва единородния си син, ангел извиква от небето и му казва да не простира ръката си върху момчето, защото разбира, че Аврам се бои от Бога. Той повдига очите си и вижда един овен, заплетен в храстите, и го принася в жертва вместо сина си. След това изгражда олтар на това място и го нарича Иеова Ире - Бог ще промисли за всичко. Ангелът втори път му казва, че семето му ще се умножи като звездите и пясъка край морето, че в неговото име ще се благословят всичките народи по Земята. Така Аврам става приятел Божий и наставник на цялото човечество. Тогава Бог му се явява и казва, че от този момент нататък няма да се нарича Аврам, а Авраам , което показва, че Бог го изкачва една степен по-нагоре в духовното му развитие.

Това е вторият връх, през който човешката душа минава, за да се научи да жертва всичко за своя велик Баща - за своя Бог.

По времето на Мойсей човечеството израства и става на пет духовни години. Той извежда еврейския народ в пустинята и го спасява от египетското робство. По нареждане на Бога той се качва на върха Хорив на Синайската планина, където Бог му дава Десетте Божии заповеди, написани на каменни плочи, и Мойсей ги занася на евреите. От Божието присъствие той свети целият като слънце и се налага да си сложи маска на лицето, за да могат евреите да го гледат и слушат. Това е третият връх за човешката душа, през който тя минава, за да възприеме и започне да прилага Божиите закони в живота.

При идването на Сина Божий на Земята преди 2000 години - Христос , човечеството е вече на 10 духовни години, с много силни чувства, и започва своя пубертет. Като се прибави към това и големият фанатизъм на фарисеите и садукеите, техният критичен ум довежда нещата до това, че те не познават Божия Пратеник, дошъл да ги повдигне, и го осъждат на разпъване.

Един ден Христос взема със себе си Петър, Йоан и брат му Яков и ги извежда на връх Тавор, висок 561 метра, на 10 километра от Назарет, и се преобразява пред тях. Той става светъл като Слънцето - такъв, какъвто учениците Му никога не са говиждали. Един облак го засенва : „ И ето глас из облака, който казваше: Този е Син мой възлюблений, в Него благоволих: слушайте Него!" (Матея 17:5).

Христос, за да може да живее между хората, да ги лекува и им проповядва, е намалил силата на своите вибрации 78 милиона пъти. Когато се качва на Тавор, той повишава вибрациите си, светва и при Него идват Мойсей и Илия и провеждат един дълъг разговор за развитието на човечеството и идването на новия живот на Земята, в която работа искат и те да вземат участие. Тримата придружаващи го ученици падат на земята и заспиват. Христос ги побутва с ръка, те се събуждат и виждат, че Той е сам и без силната светлина, която излъчваше дотогава.

Желанието на Мойсей и Илия отправено към Христа се реализира по времето на Учителя Беинса Дуно, според когото живеещият на „Изгрева" брат Иван Антонов е прероденият пророк Илия.

Това е четвъртият връх в развитието на човешката душа, на който тя прави пряка връзка с Бога и решава да работи за Новия Велик Живот, определен да дойде в бъдеще на Земята.

Когато Христос каза на учениците си, че Той е живият хляб и истинското питие и те трябва да ядат плътта му и пият кръвта му ,те не разбират, че това се отнася до Словото, което Той постоянно им изнася, съблазняват се и казват ; „Тежка е тази дума за нас и ние не можем да я понесем."

72 -ма ученици го напускат и отиват в света. Когато Христос пита дванадесетте си ученици защо не го напускат, те му отговарят: "Къде да отидем? Ти имаш думи на живот." Христос обяснява на апостолите, че тази фанатична кръв, която евреите носят, не може да се промени, освен ако Той не пролее своята кръв и част от нея да влезе в еврейската и така да се промени тяхното съзнание. Тогава Синът Божий, на когото се дава всяка власт на Земята и Небето, допуска да бъде разпънат на кръст, да стане жертва за благото на цялото човечество.

Това е петият връх, през който човешката душа минава - Голгота, едно планинско възвишение, близо до Йерусалим, на което евреите разпъват на кръст своите престъпници. Тук душата научава да се жертва за благото на цялото човечество.

Учителят казва: "Христос никога не е разпъван. На Голгота евреите не разпънаха Христос, но в неговото тяло се всели грешният Адам и него разпънаха." Така пробудените души, минали през тези пет върха на изпитания, се подготвят за великата работа, която предстои пред човечеството при идването на новия живот на Земята и създаването на Шестата - Светеща раса, и Третата култура

- на Любовта.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×