Jump to content

ЗАКОНЪТ


Recommended Posts

Смисълът на живота седи във вътрешното разбиране и прилагане на закона на любовта. Три велики закона управляват битието: законът на абсолютната реалност, законът на абсолютната разум­ност и законът на абсолютната материя.

Физическият свят е свят на фактите - материалният свят. Ду­ховният свят е на законите, а Божественият — на принципите. Казваш: „Мъчен е животът“ — живееш на физическото поле. „Труден е животът“ — живееш в духовния свят. „Приятен е животът“ — живееш в Божествения свят. Казваш: „Мъча се“. Не е лошо. Не си запознат, сега за пръв път си влязъл във физическия свят, за пръв път си дошъл. Всяко нещо, което за пръв път употребяваш, то е мъчение. Всяко нещо, което два пъти употребяваш, то е труд. Три пъти, което употребяваш, то е работа. Прогресът на числата — числата оживяват. Най-първо имате едно статично положение — едно семе седи в хамбара. То е първото положение. Ти го вземаш, дребно е, малко е, посаждаш го. Това семе се развива, става дърво. Третото положение — вече имате плода на дървото, вкусвате го. Кое положение е най-хубаво? В първото положение семето в хам­бара е малко. Във второто положение израства, дърво става. В третото положение е най-интересното. То е принцип. С принципите хората се хранят, със законите се учат, а пък с фактите събират знанието.

Всички явления в света са свързани с известен род разумни същества. Всеки закон, всеки принцип, всяко явление и всеки факт имат отношение не само до вас, но и до всички напреднали съ­щества. И ангелите имат закони, на които се подчиняват. И Бог даже има Свой закон, по който Той действа. Обаче Той не е подчинен на закона.

Всеки принцип си има свои закони, свой начин на приложение. И всеки закон има свои начини и методи как да се приложи. Ти не можеш да познаеш един принцип, ако не разбираш законите, които влизат в него. И ако не можеш да приложиш закона, ти не можеш да имаш никакво последствие.

Физическият свят е един резултат. Мисловният свят е причина­та, мисловният свят е подбудителната причина. Духовният свят, това са материалите, от които тази причина иска да създаде нещо.

Законите се намират в духовния свят, във физическия свят има­ме резултатите. Побудителна причина, закони и резултат - послед­ствия.

Казвате: „Имаме едно явление“. Туй явление колко причини има? Участие взема конят, участие взема човекът, участие взема и каруцата, и тя върви. Каруцата, ако откаже да се върти, конят не може да тегли. Ако конят се откаже да тегли, каруцата няма да може да се върти. Конят не е заинтересуван в каруцата и каруцата не е заинтересувана в коня. Тя 5 пари не дава за коня, и конят 5 пари не дава за каруцата. Но човекът е заинтересуван и от коня, и от каруцата. Казваме, че той е причината - впрегне каруцата и коня наедно и като се качи отгоре на каруцата, конят тегли каруца­та, а каруцата носи човека.

Къде ще поставите факта, къде ще поставите закона и къде ще поставите причината? Причината е горе в главата, законът е в дро­бовете, фактът е в стомаха вътре. Защото при сегашните условия най-първо фактът трябва да дойде. Под думата „факт“ всякога трябва да разбирате, че фактът е истина, законът това е мъдростта, под- будителната причина е любовта. Всякога фактът предизвиква истината, истината — мъдростта, мъдростта — любовта. Ако посеете едно семе, ще дойдат любовта и мъдростта да го възрастят.

Има един закон: всяко нещо, което е вярно на физическото поле, всяко нещо, което е вярно в духовния свят и всяко нещо, което е вярно в Божествения свят, всякога придават сила на човека. При­добивка има. Всяко нещо, което не е вярно на физическото поле, всяко нещо, което не е вярно в духовния свят и всяко нещо, което не е вярно в Божествения свят, носи загуба. Щом губиш, нещата са неверни. Щом има печалба, едно нещо е вярно на физическото поле, вярно е и в духовния свят, вярно е и в Божествения свят.

Казвам: туй, което е вярно, винаги придава една микроско- пическа придобивка. Туй, което придобиваш, то е мярката. Щом имаш придобивка с каквато и да е мисъл, щом имаш придобивка с каквото и да е чувство, щом имаш придобивка с каквато и да е постъпка, туй чувство, тази мисъл, тази постъпка са прави.

Правото във физическия свят е право в духовния свят. Правото в духовния свят е право в Божествения свят. Правото в Божествения свят е право във физическия свят. Правото е едно във всички светове. Господства един закон.

В законите на ангелите има ограничения, в законите на хората има ограничения, но в Божествените закони има свобода, понеже Неговите закони започват добре и свършват добре. Ангелските закони започват зле и свършват добре. Човешките закони започват добре и свършват зле. Ние сме обратно на ангелите. Ангелите, по­неже започват винаги зле и свършват добре, вземат хората за об­разец, понеже хората започват добре и свършват зле. Те започват оттам, дето хората свършват, за да свършат добре. Имат известни съображения, интереси имат. Ако един ученик влезе в едно учили­ще, дето учителят започва зле, ученикът трябва да започне добре. Учителят ще го приеме оттам, отдето той е свършил. Ако ученикът започва добре, той ще бъде в хармония с учителя си, понеже ако учителят и ученикът са лоши, и двамата започват зле. Не може да мелят брашно. Казват: „Ученикът трябва да бъде мек“. Мекота, значи добре да започнеш. Лош, значи зле да свършиш.

Погрешките на миналото се ликвидират с война. Когато погреш- ките на хората не се ликвидират разумно, винаги се ликвидират чрез война. Някое голямо нещастие дойде, то е ликвидиране.

Помнете, че болезненото състояние е ликвидиране на несгоди­те на живота. Неправилните мисли, неправилните чувства се лик­видират чрез болестите. Аз ви навеждам на тази мисъл: щастието на човека зависи от онова съчетание на фактите, законите и прин­ципите в природата. Страданията произтичат от фактите, несгоди­те произтичат от законите, а пък добрият живот, благото на човека зависи от принципите. Принципът е, който показва новия път. Ня­ма принцип на злото в света.

Всичко онова, което носим, е от този Божествен свят на при­чините. Ние сме минали през света на законите - там чувствата са се развили и сме дошли във физическия свят, дето тия неща трябва да ги превърнем и отново да се върнем в Божествения свят.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...