Jump to content

Паневритмия


Recommended Posts

Паневритмия

Един друг вид дейност, която е твърде характерна и оригинална за Бялото Братство, е Паневритмията. Тя е особен вид масова игра, която се извършва сутрин при музикален съпровод. Паневритмията има дълбоко значение както за физическото здраве, така и за общото тониране на човека. За науката може би нейното въздействие е още тайна.

Същинският смисъл на думата Паневритмия от духовно гледище Учителят е изяснил със следното изчерпателно и пълно със смисъл изречение: „Паневритмията е разумна обмяна със силите на живата природа“.

Ако се вгледаме по-внимателно в дълбокия смисъл на човешкия и космическия живот, ще открием, че всяка проява на микрокосмичното битие е отражение или резонанс на един обилен живот, който блика в макрокосмоса.

Пробуденият от съня на своето биологично битие човек винаги се стреми да даде израз на този висш живот на духа както чрез изразните средства на музиката, живописта и архитектурата, така и с хореографското изкуство. Движенията, които човек прави дори при всекидневния си живот, са израз на една идея. И ако бихме имали търпението и наблюдателността на един изследвач, бихме могли да ги класифицираме съобразно с идеите и настроенията, които те изразяват.

Всяко движение е израз на някаква мисъл. Хореографското изкуство би трябвало да е така съвършено, че наблюдателят да долови в движенията оная мисъл, към която те ни насочват. Преповторението на дадена танцова фигура трябва да ни доведе до идеята, до мисълта и до вътрешното изживяване. Следователно и играта може да стане израз на духовното начало у човека. Ритмиката на телесната игра ни води до идеята за ритъма на космоса.

Всичките двадесет и осем форми в Паневритмията, взети от живата природа, са израз на съответните възходящи състояния на човека. Те са спокойни, лишени от стихийността на опияняващите и подчертани емоции, прости с великата простота на всички полезни и прекрасни неща. Играят се на ранина в часовете на пробуждащия се живот, когато из световното сърце с пълни шепи се излива великият дар на Божията Любов.

Колелото на Паневритмията е едно малко преповторение на огромното световно колело, по което протичат силите на макрокосмичния живот. В игрите са открити всички положителни състояния, през които преминава човешкият живот. С играта в тези ранни часове всеки може да дойде в резонанс с протичащите благодатни сили на живата природа. С тях се въздействува да покълнат и да израснат вложените положителни семенца в душата на човека.

„В красивия свещен час - казва Учителят, - когато цялата природа тръпне от радост, се образува живият кръг на Паневритмията. В ранното утро в разцъфналата природа почват ритмичните упражнения, в които се осъществяват седемте основни принципа на Божествения Живот.“

Ето как херметизмът ги дефинира:

Първият принцип е разумността. Той гласи, че всичко в света е разум.

На второ място идва принципът на съответствието. Той може да се изясни със следните думи: всичко в света има подобие, съответствие. Херметическата философия изразява това със следните думи: каквото е горе, това с и долу. За пример съществува съответствие между идея, тон, форма, движение и число. Съществува хармония и съгласуване между различните полета на живота - физическо или духовно. „Както на небето, така и на земята“. Решаването на ред въпроси от научен, философски и духовен порядък по този принцип се постига както в геометрията, на която човек трябва да знае принципите на съответствието.

Третият принцип е известен като принцип на трептенията. Той учи, че всичко е в движение, всичко трепти. Съвременната наука построява всичко и обяснява всички явления върху фреквенцията, за която става дума в този основен принцип. Така се разграничават явленията звук, топлина, светлина, рентгенови и радиоактивни излъчвания и други.

Четвъртият принцип е принципът на полярността. Всичко в природата е поляризирано, а тази дейност или поляризация е основен закон в природата. Имаме мъжки и женски принципи, два рода електрически товари, два магнитни полюса и ред още поляризации в живата и в неживата природа.

На пето място стои принципът на ритъма. Този принцип ни говори за периодичността на всички явления. Годишните времена имат свой ритъм, денонощието е ритмично явление, биенето на сър цето, приливите и отливите. Ритмични явления са почти всички явления в астрономията, а и в историята има признаци на ритмичност.

image019-Panevritmia.jpg

Изпълнение на Паневритмията в Изгрева, София

Шестият принцип е този за причините и последствията. Всяко явление е предизвикано от някаква причина и всяка причина както във физическия, така и в духовния живот, носи неминуеми последствия.

И най-после седмият и последен принцип за единството и сродството. Всичко в природата е сродно, произлизащо от Великото Едно. Ако тръгнем по дирята на различните явления, ще открием, че всичките се събират в един фокус - в една пораждаща ги причина, че съществува връзка между всичко това, което става в живота както на отделния индивид, така и на цялото. Цялата вселена би могла да се третира като един безкрайно голям организъм. (Тук думата „безкрайност“ е употребена в смисъла на трудно обозрим и още по-трудно определящ се с нашите понятия и нашето мислене свят.)

Да се върнем към Паневритмията. Дори само когато приказва човек, пак прави движения. Ако се опитаме да превърнем каквато и да е песен в движение, ще забележим, че тези движения упражняват върху нас известно въздействие. Посредством тези движения думите и тоновете на песента като че повече оживяват. Така са се родили танците. Паневритмията се основава на закона за съответствието между идеи, думи, музика и движения.

Паневритмията поставя човека в контакт със съществата, които са по-напреднали от нас. На второ място събужда вложените в човека заложби. Чрез нея той става възприемчив към животворните сили, които пълнят всемира. Тя го поставя в резонанс с тях. Кои са те? Според Учителя те са: доброто, справедливостта, разумността, хармонията, братството, свободата, както и докосването до космичната любов.

Към едно послесловие към новото издание на Паневритмията между другите обяснения, които са дадени във връзка със значението на дълбокия смисъл на тези игри, стои и следният текст, част от който ще приведем тук:

„Защо паневритмичните упражнения започват всяка година на 22 март и защо се играят рано сутрин? Като отговор на този въпрос е даден цитат от книгата „В царството на живата природа“. Сутрин при изгрев слънце - е казано там - земята има отрицателна полярност - тя тогава приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева. Затова при изгрев слънце човешкия организъм е най-възприемчив към слънчевата енергия. Сутрин има всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава организмът поглъща най-много положителни енергии.

И земята в началото на пролетта е повече отрицателна, отколкото през другите годишни времена, и приема най-много. Това е причината, че слънчевите лъчи през пролетта действуват най-лечебно. Най-добрите месеци на жизнена обнова са от 22 март до 22 юни. В този период човек трябва да отвори себе си и с любов да възприема животворните сили, в които е потопен.

Действието на паневритмията върху човека е грамадно и всестранно. То е преди всичко от значение за развитието и обмяната на организма. Движенията на паневритмията не са изморителни, защото са плавни и красиви. При тях вземат участие без излишно напрежение всички части на тялото. Мускулите се развиват, дишането и кръвообращението стават по-интензивни, укрепва нервната система.

Движенията при Паневритмията не са произволни, а са плод на познаването на живите сили на природата, които се пробуждат и в човешкия организъм.“

Тъй като движенията при паневритмичното упражнение се придружават с особена музика, специфична за всяко упражнение, съчетанието на играта с музиката създава у човека паневритмична и музикална естетична наслада, която повдига тонуса и дава хубаво настроение. При играта, която е най-ефектна, когато е масова, човек се чувствува включен в един ритмичен процес, който е сякаш продължение от ритмиката на природата и космоса.

За това въздействие на играта върху човека в послесловието е казано и следното, което цитираме:

„Действието на паневритмичните упражнения е трояко:

1. Те акумулират в човешкия организъм съграждащите сили на природата и съдействуват на развитието му. Тези сили са животворни.

2. Тъй като движенията в Паневритмията са в хармония с космическия ритъм, те пробуждат спящи сили в човешката душа.

3. Чрез игрите в паневритмията се изпращат сили, мисли и идеи в света, които продължават да работят в положителен смисъл.“

Много вероятно е някои незапознати със скритите явления на целокупния живот да помислят: Какво ли е пък значението на такава игра за живота на цялото? Такова нещо могат да твърдят хора, които живеят все още в измамата на „отделността“, без да са проумяли, че всичко, което става в този свят, се отразява на общия живот, че човешките мисли, чувства и постъпки изпълват едно ирационално пространство, наречено духовно поле, което понякога е така отровено от отрицателните мисли, желания и постъпки на хората, че е необходимо едно „озониране“, за да е възможен по-нататъшен живот и относителна хармония в него. Може да се види странно твърдението, но доказан факт е, че хармонията, любовта и оптимистичните мисли в един дом определят до голяма степен и здравословното състояние на живущите в него.

image020-Panevritmia.jpg

Учителят ръководи изпълнението на свещения танц

По-долу в текста на послесловието се казва:

„Нашите движения и когато са несъзнателни, не са произволни. Движенията ни при всекидневния живот за един наблюдателен човек говорят много. Движенията на ръцете, краката, неволното ни попипване по главата или другаде представляват движения, чрез които се разнася или набрана енергия, или пък се внася енергия там, където има недоимък. Не е случайно това, че при главоболие ние слагаме длан на главата си, или пък при зъбобол - ръка на бузата.“

Един оратор с различните движения показва интензивността на своята мисъл в отделните части на речта си, както и един актьор при рецитала подбира движения, които имат физиологическа синхронност със словото.“

„Всяка идея, всяко душевно качество - е казано в текста на изданието - съответствува на известно движение. Има движения на доброто, на милосърдието, на справедливостта. Любовта си има свои линии на движение. Красотата също. Всички добродетели си имат свои движения. Човек трябва да научи това. На тази основа е изградена Паневритмията. Хората, които не са живяли добре, погрозняват и движенията им стават също грозни. Ето защо е потребно да се внасят съзнателни елементи в подсъзнателния живот.“

Значението на Паневритмията става ясно, като вземем предвид туй, което наричаме „съответствие“ в природата. Има съответствие между всички неща. То се основава на единството, което лежи в основата на цялото битие. В периодичната система на химическите елементи след всеки седем елемента се повтарят такива с аналогични свойства. Така е в спектъра на светлината, в октавите на музиката. Същото се среща и в стълбицата на електромагнитните трептения.

Не е без значение да споменем тук нещо и за работите на Сент Ийв д'Алвейдър, събрани в едно съчинение, озаглавено „Археометър“. Това привидно отклонение ще ни покаже как са установени връзката и съотношението между тон, форма и идея. Според този френски окултист една пространствена форма може да считаме кристализирала, замръзнала във форми музика. Д'Алвейдър твърди, че мерките, които са дадени в Библията, в книгата „Изход“, гл. 25, са размерите на скинията. Те не са случайни и всички те заедно образуват една музикална симфония. Същият анализ и изводи прави и от описанието на Соломоновия храм в книгата „Езекиил“, гл. 40-43. Сент Ийв дава методи, как може да въплътим една музикална форма в едно здание или някакъв предмет за украса. Всичко това говори колко е обширна сферата на музикалното влияние. Говори се при това, че много от формите в природата представляват кристализирана музика.

image021-Panevritmia.jpg

Паневритмия в субалпийския пояс на Рила при Седемте езера

Това с причината, че формите на движенията при Паневритмията, които са съобразени с някои периоди от ритъма на космичния живот, се считат като силно въздействуващи в положителен смисъл върху човешкия организъм и психика.

Ние бихме привели тук всичко това, което е писано за Паневритмията в послесловието на нотното издание, но това макар и крайно полезно и оригинално, не е подходящо за настоящата книга, където ние запознаваме читателя в едри линии с най-характерните неща из живота на Братството.

Настоящата глава ще заключим със следното изречение:

Паневритмията е такава игра, формите на която са пригодни да изразят чрез музика, движение и думи новите идеи за живота, които съставляват учението на Учителя на Бялото Братство и да ги предадат както на отделния човек, така и на живота за цялото.

Учениците на Бялото Братство се множат, макар че основното схващане в окултната наука, което напълно се покрива със схващанията на учениците на Братството е, че ученик на Божествената наука става такъв, на който е вече дошло времето да пробуди душата си от вековния сън, такъв, който е минал през различните опитности в своя минал и сегашен живот и който се е убедил сам, без пропаганди и насилие, че това е единственият път за неговото развитие и единственият светоглед, който премахва основните противоречия, измъчващи хората на тоя свят.

Няма нито един въпрос, нито един проблем от науката и изкуството, върху който Учителят да не се е изказвал и да не е дал в разбираема форма основните ценни и напътствени мисли, които служат като сигурни пътеки към още по-сигурни истини.

Ако хората от различните специалности се заловят и преровят стотиците томове беседи, ще намерят всеки за своята специалност оригинални и неповторими указания. Той говореше за медицина, за естествознание, за астрономия, астрология, педагогика, а най-много за музика.

Ние нямаме възможност да дадем всичко, което би интересувало любознателния човек на нашето време. Това ще направят други хора, които ще имат на ръка всичкото богатство на Учителевото слово и които ще потърсят нови пътища за много неразрешени проблеми в живота и науката.

Като илюстрация ще дадем на това място някои основни мисли и схващания на Учителя по медицинските и здравните идеи, извадени от неговите беседи.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...