Jump to content

Превръщане на материята


 Share

Recommended Posts

2. ПРЕВРЪЩАНЕ НА МАТЕРИЯТА

 

Казвате: „Какъв е този Господ, Който дава свобода на дявола да ни изпитва? Ние очакваме Той да ни обича, а не да ни изпитва.“ Значи, вие искате косъм да не падне от главата ви. Вие искате богатството на Господа както за себе си, така и за целия си дом, без да направите най-малката жертва за Господа. Вие искате да бъдете господари, а Господ – ваш слуга. И това ще стане, но първо ще минете през дявола, да забие ноктите си във вашето тяло. Когато струпеи покрият кожата ви, когато вземат всичкото ви богатство, тогава вашият Бог ще се прояви. Това е Новото учение. Щом разберете тези велики неща, вие ще се домогнете до алхимията, според която нещата се постигат моментално, по магически начин. Алхимията подразбира превръщане на материята от нисше в по-висше състояние. (192, с. 28)

 

Новото време изисква нови форми, нови идеи. Стремежът на човека се заключава именно в това – да преработи старите форми, да създаде от тях нещо ново. Ето защо, когато говоря за Новото учение, разбирам изкуството за превръщане на материята, изкуството за превръщане на силите в Природата. Само така тези сили могат да работят за нашия организъм. Остаряването на човека се дължи именно на това, че старите форми не се менят. Това е преходна фаза в човешкото развитие. Иде ден, когато старото ще се преобрази, ще вземе нова форма и ще дойде в услуга на човечеството. (192, с. 23)

 

Казва евангелистът: „Кротките ще наследят Земята.“ Земята е велико съкровище, което, като наследи човек, ще има какво да учи. Земята е един начин. Ако човек разбира законите на Земята, той ще може да превръща всички елементи, той няма да ходи немил-недраг, няма да боледува, няма да страда. Такъв човек трябва да бъде щастлив. На Земята човек има всички условия да бъде щастлив. Но трябва да знаеш как! (24, с. 441)

 

От времето на Христа досега не зная друг да е нахранил с пет ечемични хляба четири-пет хиляди души. Говорят, че някъде в Индия имало хора, които можели да нахранят с малко хляб много хора. Ако съвременните хора се стремят да превърнат желязото в злато или простите метали в благородни, възможно е. И човек по същия начин може да увеличи петте ечемични хляба, но трябва да разбира съответния закон на Природата за превръщане на материята. Друго становище трябва да има той! Природата не трябва да бъде за него едно мъртво учреждение. Защото външно ние живеем в един свят, където изглежда, че всичко е в покой, в мъртво състояние. Съвременната наука показва, че привидно е така. Сега са намерили живи клетки в някои моделирани камъни отпреди хиляди и милиони години. На Земята има живи микроби, които през пространството са дошли. (130, с. 74)

 

Първата ви задача е да се научите да пеете, да говорите хубаво и да трансформирате състоянията си. След това ще изучите всички форми, всички близки и далечни от вас планети, слънца, и влиянието, което те оказват върху вас. Така ще се домогнете и до алхимията, ще се научите да превръщате неблагородните метали в благородни. По този начин ще се освободите и от сиромашията: ще превръщате медта и желязото в злато, а пясъкът и глината – в диамант. Постигнете ли всички тия знания, развиете ли в себе си сила и мощ, вие сте разбрали вече смисъла и задачата на великата окултна Школа. (78, с. 186)

 

Христос казва: „Направете си приятели от богатството на неправдата.“ – „Как ще си направим приятели от богатството на неправдата?“ Какво ще кажете, желязото досега не е ли било неприятел на човека? С железни предмети хората се убиват, колят, измъчват, какви ли не още злини не си причиняват! Желязото причинява хиляди злини на човека. Но какво ще стане с този неприятел, ако човекът може да го превърне в злато? Ако можете една печка да я превърнете в злато, тя ще направи големи добрини на хората. Това е искал да каже Христос със стиха „Направете си приятели от богатството на неправдата.“ Това значи: превърнете желязото в злато. Това е алхимията в живота! За това, обаче, се изисква наука. (88, с. 49)

 

Попитайте един окултист кои са най-тънките работи в окултната наука. В алхимията превръщат желязото в злато. Те, най-простите хора, знаят как да го правят! Ти не можеш да преобразиш своя характер, ако не можеш да превърнеш този елемент. Разни елементи турят и турят повече злато в себе си. Но то не е да извадиш от храната, превръщане трябва. Туй, което ти можеш да превърнеш в себе си, то остава твое. Онова, което назаем вземаш, ще го дадеш. Ти не можеш да подобриш характера си, ако не си дошъл да превърнеш един елемент в друг. Една мисъл, едно чувство в тебе, ако не можеш да го превърнеш... Ако едно кисело чувство не можеш да го превърнеш, да направиш опит, в едно благородно чувство, тогава не разбираш закона. Цялата окултна наука е превръщане на чувствата, на мислите. Щом можеш да превърнеш една мисъл, да Ă дадеш друга насока, една постъпка ти по същия закон може да я превърнеш. (121, с. 146)

 

Небето е място за работа. Земята пък е училище. Казвам: вие трябва да превръщате по алхимически начин всички ваши мисли и чувства в по-възвишени. (78, с. 139)

 

Често на духовните хора се дава задача да видоизменят едно свое вълче състояние – да го преработят, да го превърнат в по-възвишено. В това отношение духовните хора трябва да бъдат алхимици – да превръщат неблагородните прояви на естеството си в благородни. Задачата на алхимика е да превърне желязото в злато. Задачата на духовния човек е да превърне някои свои низходящи сили във възходящи. Например той трябва да измени своето невежество, своята лошавина. Лошият човек е богаташ, който трябва да работи над себе си. (153, с. 27)

 

Добрите хора не се срещат често. Слънцето сутрин изгрява, но вечер ще го търсиш на друго място. Добрите хора са като Слънцето. Те изгряват и залязват… Считайте, че когато срещнете един добър човек и залезе, той пак ще изгрее. Кой никога не загасва? Добрите хора, умните хора, истинолюбивите хора, любещите хора са, които никога не загасват в света. Те са благото на света, в което Бог се изявява. Благото седи в тяхното присъствие. Това е един алхимичен закон. Алхимията е вътре в човешката мисъл. Съчетайте мислите, чувствата и човешките постъпки. (167, с. 432)

 

Постоянно трябва да правим една обмяна. Сърцето трябва да прави обмяна с ума, с мислите; мислите в дадения случай трябва да правят обмяна с топлината на сърцето. Умът и сърцето трябва да правят обмяна с постъпките или с човешката воля… Между добрите и лошите хора обмяна става. Всякога в Природата обмяна става. Има един начин за трансформиране, но трябва голяма наука. Човек, който иска да смени в себе си едно състояние, то не е лесна работа. Не е лесна работа да бъдеш добър човек, цяла наука е! Казва: „Аз искам да бъда добър.“ То е алхимия. Алхимията е нещо голямо, познание иска. Да смениш едно свое лошо състояние, наука се изисква. Да смениш едно свое лошо разположение е много мъчно. Има лоши хора, които носят богатство със себе си, но те имат горчива обвивка турена. (167, с. 188)

 

Тия хора, които имат вечния живот, са еднородни. Само еднородните неща се привличат, а разнородните се отблъскват. Два еднородни ума се привличат, два разнородни ума се отблъскват. Две еднородни души се привличат, две разнородни души се отблъскват… Недъзите на хората, до известна степен, се дължат на разнородството на желанията в техните сърца. Еднородни трябва да бъдете! В еднородността седи законът на Любовта! Тя прави нещата еднородни. – „Тогава как ще се поправи светът?“ – Когато хората станат еднородни. Златото и желязото еднородни ли са? – Разнородни. Обаче сегашните химици и старите алхимици твърдят, че желязото може да стане еднородно със златото, т.е. неговите вибрации могат да се трансформират. За това трансформиране има начини в самата Природа. Наистина, не всичкото желязо, но част от енергията на желязото може да се трансформира в енергия от златото и да влезе в него. (104, с. 34)

 

Сега остава идеята: как се превръща желязото в злато? Желязото има едни трептения, а пък златото има други трептения. Следователно трябва да се повишат трептенията на желязото. (127, с. 101)

 

Вие трябва да изучавате превръщането на материята. Трябва да изучавате различните теории за произхода на златото. Интересно е защо златото, което минава за благороден елемент, създава такива спорове между хората? Хората страдат, карат се, убиват се – все за златото. Двама братя делят наследство, карат се, бият се – не могат да разделят златото помежду си: единият иска повече и другият иска повече. Много хора страдат от нямане на злато в организма си; много болести се дължат също така на отсъствие на злато в кръвта им. Значи, необходимо е по алхимически начин да се внесе злато в човешкия организъм. Изобщо, каквито елементи съществуват в Природата и каквито реакции се извършват между тях, същото става и в човешкия организъм. (141, с. 98)

 

Някой път ние трябва да дойдем до положението на децата. У всинца ви трябва да се роди простота в разбирането, да се вдетините – като деца трябва да станете. Ако вие не се върнете в положението на деца – да се учите, вие няма да бъдете в състояние да възприемете великата Божествена наука. Знаете ли защо? В този път вие трябва да знаете условията, при които материята може да се превръща от едно състояние в друго. Да кажем, дадено ви е сребро, а вам ви трябва злато. Трябва да знаете алхимически как да го превърнете. После, трябва ви някой скъпоценен камък. Важното е да знаете от този въглероден двуокис, който се образува във вашите дробове, да направите един скъпоценен камък. Или пък от излишното желязо, което е в организма ви, да си направите един от най-хубавите ножове – органически, с които да си служите. Това са знания в окултната наука. (132, с. 76)

 

Някои са писали върху темата „Как се превръща желязото в злато“. Една сестра е писала, че желязото се превръща в злато чрез огън. Заключението е право. Хайде сега тури желязото в огъня! Огънят превръща, но как? Ако турите желязото в обикновен огън, нагорещява се и не се превръща. Тая сестра, която писала това, е окултистка – тя окултно разглежда въпроса. Друга една сестра казва, че желязото се превръща в злато чрез страдание. Тя е мистичка. Мъчнотиите, като ги туриш в огъня, те стават на радост. (127, с. 77)

 

Вие трябва да знаете как да превръщате мислите. Ако не се научите на този процес на превръщане – да превръщате един прост метал в благороден, нищо не можете да постигнете. Защото имате един обикновен живот. (127, с. 49)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...