Jump to content

28.03.1941 Пролетен поздрав


Recommended Posts

 

Proleten_pozdrav_1.jpg?fbclid=IwAR2i5pUu

За бр. Константинови

(написано ръкописно върху документа)

ПРОЛѢТЕНЪ ПОЗДРАВЬ

Лито-печатъ

Гурко 22,тел.2-59-88

София

   Любезни братя и сестри,

   Отпразднуването на 22 мартъ т.г. на Изгрѣва мина много тържествено. Имаше доста гости отъ провинцията. Времето презъ цѣлия день бѣше чудно хубаво: тихо, слънчево,топло,съ чисто синьо засмѣно небе. Такъвъ красивъ день въ началото на духовната година показва, че всичко ще бѫде за добро и че иде едно велико бѫдеще на земята. Великитѣ свѣтли Същества, които рѫководятъ човечеството съ голѣма любовь и велико знание, сѫ слѣзли на земята; тѣ работятъ усилено, за да подготвятъ великата нова култура на Любовьта. Обширниятъ планъ, който е изработенъ горе, ще се приложи тукъ на земята. Нека всички братя и сестри съ радость и свѣтли надежди да гледатъ ма бѫдещето, което иде. А всички могатъ да бѫдатъ съработници на тѣзи Свѣтли Сѫщества чрезъ учение и работа за Великото Дѣло. А най-важната работа днесъ е пробуждането на душите. За една пробудена душа, която е намѣрила свѣтлия пѫть къмъ Бога, се радва цѣлото Небе. Всѣки братъ и сестра може да бѫде поезенъ въ това отношение чрезъ нѣкоя книжка, дадена на нѣкоя по-готова търсеща душа или чрезъ нѣколко думи, които ще й каже. Но думи, които излизатъ изъ глѫбините на душата и говорятъ на душата, думи, пълни съ свѣтлина и любовь. Bcѣко усилие, макаръ и най-малкото въ това направление, не отива безследно. Великитѣ Свѣтли Сѫщества търсятъ проводници хора, чрезъ които да се изявятъ и говорятъ на подготвенитѣ души. Свѣтътъ има днесъ нужда отъ работници. Най-великата работа, която може да извърши единъ съзнателенъ ученикъ на Божествения Пѫть, на Божествената школа на Христа е да прояви еманацията на Любовьта.

   И човѣкъ, който има еманацията на Любовьта, той на-всѣкѫде работи, даже и когато не говори, даже и когато не проповѣдва - съ самото свое присѫтствие, защото любовьта, която еманира така, действува благотворно на околнитѣ души и съдействува за тѣхното разцъвтяване, както цвѣтята сутринь се разтварятъ, когато бѫдатъ помилвани отъ нѣжните и топли слънчеви лѫчи.

   Въ днешната епоха една вълна, пратена отъ Божествения Свѣтъ, слиза къмъ земята. Това е вълната на Великата божествена Космическа Любовь. Всѣка душа, която възприеме тази вълна и я изяви чрезъ себе си, тя влиза въ новия животъ, тя е вече подготвена като кандидатка за влизане въ шестата раса. Нѣщо повече. Една такава душа отъ сега е вече представителка на шестата раса на земята. И лесно могатъ да се познаятъ такива души, когато ги срещнемъ въ живота. Въ тѣхъ живо се чувствува присѫтствието на една нѣжность и мекота, на самоотричане, жертва и велика любовь, както къмъ всѣка човешка душа, така и къмъ тревичката, цвѣтето, даже и къмъ камъка. Тѣ сж хора на милосърдието, на служенето. Въ тѣхъ има една привлѣкателна сила, навсѣкѫде тѣхното присѫтствие внася обнова, радости, хармония, музика и красота.

   При изграждането на новата култура славянството ще изиграе най-важната роля; тя ще бѫде майката, която ще роди шестата раса, т.е. ще даде потикъ за раждането на шестата раса на земята. Всички по-напреднали души на другитѣ раси, които сѫ се проявили съ своитѣ дарби въ Любовьта, въ Мѫдростьта, въ музиката, въ науката, поезията, техниката, ще се прераждатъ за напредъ между славянитѣ и съ това ще тласнатъ славянската култура къмъ великъ разцвѣтъ. Тукъ ще възникне една култура,която по своята духов ность ще надминава всичко, което човѣчеството до сега е дало въ своята история. България сега е въ златния вѣкъ на своята история.

   Днешнитѣ страдания на човѣчеството сѫ като изораване на една нива, която съ това се подготвя за посѣване. Следъ тѣзи страдания човѣчеството ще изпита гладуване и жадуване за духовното, за Божественото, за Любовьта. Защото много отъ ценноститѣ, съ които то е живѣло до сега, ще бѫдатъ разбити, разрушени, и човѣчеството ще почувствува дълбокъ копнежъ къмъ нови пѫтища, къмъ осмисляне на живота, копнежъ къмъ Бога. Близка е една епоха, която ще донесе пробуждане на съзнанието»

   Учительтъ казва, че днесъ можемъ да бѫдемъ полезни чрезъ пращане на хубави писма къмъ всички човѣшки души: това е пращане на хубави мисли, хубави чувства къмъ всички народи, къмъ всички култури Това е изпращане на единъ молитвенъ зовъ за любовь, за братство, за топлота, за разумность, за чистота

и служене. И всѣка една красива молитва и мисъль къмъ човѣшкитѣ души ще допринесе за великата Божествена кауза. Нека всички станемъ съработници за реализирането на онзи красивъ планъ, за който днесъ работи цѣлото Небе. Днесъ живѣемъ въ една отъ най-важнитѣ епохи на цѣлата земна история. Учительтъ казва, че никога е нѣмало по-благоприятни условия отъ днесъ за духовното повдигане на човѣка, защото днесъ както страданията на човѣчествата сѫ големи, тъй и благословенията, които идатъ отъ небеснитѣ сфери за душитѣ, които сѫ готови да ги възприематъ, сѫ най-голѣми.

   Учительтъ казва всички да бѫдемъ радостни, доволни, бодри и пълни съ сили за работа. Желанието на Бога не е да страдаме, да бѫдемъ нещастни, а да бѫдемъ щастливи и радостни. И това, което Богъ е приготвилъ за човѣчеството, надминава всичко това, което можемъ да схванемъ. Казано е: "Око не е видѣло и ухо не е чуло това, което Богъ е приготвилъ за онѣзи, които Го любять". Кое е то? - Това е потопяване въ Великия океанъ на Любовьта. Защото когато въ човешкото сърдце протекатъ кристалнитѣ, чиститѣ, свещени струи на любовьта, човѣкъ ще влезе въ царството на радостьта, на блаженството, на щастието, на силата и на свѣтлината. Когато човѣкъ се потопи въ океана на любовьта или когато отъ душата му протече любовьта, като изворъ, тогава Христосъ ще я призове и ще я покани да влѣзе въ храма на Мѫдростьта, дето Христосъ ще й повѣри едно велико Знание, чрезъ което човѣкъ ще служи на Бога и на своя братъ. Само хората на любовьта Христосъ поканва въ светилището на храма на Мѫдростьта и имъ съобщава Името, съ което сѫ записани горе на Небето.

   На края ще завършимъ съ нѣколко мисли на Учителя: "Любовьта представлява абсолютния пълен Божественъ свѣтъ, отъ дето произтичатъ всички радости въ свѣта, всичко хубаво и красиво. Добриятъ животъ, добрите мисли и чувства сѫ скѫпоценните камъни, които ще образуватъ една огърлица - най-красивото украшение на човѣшката душа. Всѣки човекъ, който те обича, те ползува. Ползува се и онзи, който те обича. Нѣма по-велико нещо въ свѣта отъ любовьта. Да обича човѣкъ, това е най-великото нѣщо, което можешъ да направишъ. Вѣеки човѣкъ, който минава за тебе като ближенъ, ти е направилъ добро въ далечното минало, и ти трѣбва да го обичашъ. Всички хора, които трѣбва да обичашъ, тѣ ти носятъ известно благо отъ Бога.

   И ако ти не ги обичашъ, тѣзи блага нѣма да дойдатъ на време. Ако ги обичашъ, тѣ ще дойдатъ на време. Любовьта е изпълнение на Божествения Законъ въ свѣта. Щомъ влѣзешъ въ Любовьта, всички противоречия, които сяществуватъ въ живота, ще се уредятъ.

Любовьта е единственото мѣсто, дето се примиряватъ нѣщата. Когато ние говоримъ, че хората трѣбва да се примирятъ, те трѣбва да влѣзатъ въ любовьта. Единственото нѣщо въ света, което никой не може да завладѣе, е Любовьта. И всички онѣзи, които ся се опитвали да завладѣятъ любовьта, ся си причинили най-голѣмите страдания. И всички страдания, произтичатъ отъ това, че хората искатъ да завладѣятъ любовьта, т.е. искатъ да накаратъ хората да ги обичатъ на сила. Съ любовьта всичко можемъ да постигнемъ, а безъ нея нищо не можемъ да постигнемъ. Въ Любовьта има три нѣща: да знаешъ, какъ да давашъ едно благородно чувство, да изпратишъ една хубава мисъль и да направишъ една хубава постяпка. Единственото нѣщо, което обединява всички въ едно, то е любовьта. Всѣки единъ човѣкъ, който ви обича, ви показва пѫтя къмъ Бога. И вие като обичате нѣкого, му показвате пѫтя къмъ Бога. Всичко онова, което виждаме въ свѣта, е предметно учение за Божията Любовь. Болниятъ щомъ дойде въ областьта на любовьта, оздравѣва. Глупавиятъ, щомъ дойде въ областьта на любовьта, поумнѣва. Лошиятъ щомъ дойде въ областьта на любовьта, става добъръ. Слабиятъ става силенъ. Не можешъ да угодишъ на хората, докато не угодишъ на Господа. Ако всички хора обикнатъ Бога, любовьта ще дойде на земята".

   По случай праздника на пролѣтьта ви пожелаваме вѣчната пролѣть въ душата, изобилни Божии бласловения, растежъ въ вечния пѫть къмъ свѣтлия Божественъ Върхъ и плодотворна дейность за изграждането на Великото Божествено Здание на общочовѣшкото щастие - Царството Божие на земята.

Изгрѣвъ,28 мартъ 1941 год.

Съ братски поздравъ:

Proleten_pozdrav_2.jpg?fbclid=IwAR2i5pUu

(подписи на П. Епитропов и Б. Боев)

 

БОЖЕСТВЕНИЯТЪ ПАРАХОДЪ

   Благодарете на Бога за голѣмите блага, които ви е далъ. Ние сме като децата, които не съзнаватъ това, което правятъ за тѣхъ. Богъ ни е качилъ на единъ голѣмъ параходъ, който се движи изъ пространството съ бързина 29 километра въ секунда. Турилъ ни е голѣмъ фаръ - слънцето - да не би да се сблъска нашиятъ параходъ о нѣкои подмоли, и ни разхождатъ. Отъ дома сме излѣзли и сме на екскурзия. Сега всички се ползувате при вашата екскурзия отъ всички блага, които ви се даватъ при пѫтуването изъ пространството: отъ слънцето, отъ звездитѣ, отъ дърветата, отъ цвѣтята, отъ рѣките и пр.

   Всѣки единъ отъ васъ да изпрати по едно писмо до своитѣ близки. По една хубава мисъль, по едно хубаво чувство и по една хубава постѫпка. Тая година ще бѫде доста добра година. Тя ще бѫде малко по-добра отъ миналата година.

   /Слово отъ Учителя, държано на 22.III.1941 г 9 ч.вечерьта въ голѣмия салонъ на Изгрѣва следъ братската вечера/.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...