Jump to content

Магията - знание за великите закони на Природата


 Share

Recommended Posts

1. МАГИЯТА – ЗНАНИЕ ЗА ВЕЛИКИТЕ ЗАКОНИ НА ПРИРОДАТА

 

Онези, които са изучавали източната магия, много са ме питали за магията – какво нещо е. Едни отричат магията, други я твърдят. Аз нито я отричам, нито я твърдя. Магията – туй е разумността. Магия значи разумност, която може да употребиш, да не си в разрез с основния закон на Битието и живата Природа. Туй значи магия. Не се изисква голямо усилие, за да направиш едно добро в света! (139, с. 200)

 

Има учени, които не вярват в магията. Какво всъщност е магията? – Мъдрост. Магът е мъдрец, който със силата на своята мисъл може да носи слабите хора. Възможно ли е това? – Възможно е, разбира се. Както силният носи слабия на гърба си, така и мъдрецът влияе на обикновените хора с мисълта си... Всеки човек, на когото мисълта е силна, влияе на слабите. (180, с. 8)

 

Влизат разбойници в къщата на един маг, искат да го оберат. Те влизат със своите оръжия, готови за обир. Магът веднага ги поканва и им казва: „Заповядайте, господа! Всичко, което имам, е на ваше разположение.“ Той излиза вън, а тях оставя в къщата си свободно да се разпореждат. Щом влиза в стаята си, той бутва едно копче и стаята се напълва с вода. Разбойниците се виждат залени до гуша с вода. Тогава той ги запитва отвън: „Ще се опитвате ли втори път да обирате един маг? Ако ми дадете честна дума, че втори път няма да си позволявате това нещо, ще ви пусна. Ако не, ще ви оставя в това положение.“ Питам: ако се намерите в това положение в стая, в затвор, пълен до гуша с вода, какво ще правите? Съвременните хора се намират именно в това положение. Те са затънали до гуша във вода и не знаят какво да правят. Те са влезли като разбойници в Божествения свят и мислят, че могат да правят, каквото искат. Обаче положението им е опасно, те са затънали до гуша във вода. – „Какво трябва да правим?“ – Трябва да бъдете послушни деца, да учите. Бог е направил света заради нас, да учим. (102, с. 161)

 

Щом сте дошли на Земята, вие трябва да се учите, да свършите училището, за да помагате на своите ближни. Да свършите училището успешно, това значи да разполагате с такова знание, че като видите човека, да можете да четете по лицето, по главата, по ръката му, по космите му даже. Ще кажат за вас, че сте магьосник. Какво означава думата магьосник? Магьосник, маг е човек, който разполага със знания, с мъдрост. Знаем, че знанието облагородява. Значи магьосникът е мъдър, добър човек. Всеки, който се занимава с магия, впряга ума си на работа. Преди това умът му е бил в бездействие, а сега работи...

 

Днес мнозина говорят за окултната наука, без да са се справили с противоречията си, без да познават Истината. Що е окултна наука? Окултната наука е пособие на Божествената наука, както сегашната наука е пособие на окултната. Пред окултната, днешната наука представя малко дете, което едва сега започва да учи. Такова е и отношението на окултната наука пред Божествената. Изправен пред тази наука, окултистът заема положението на малко дете, което едва сега започва да учи. Каква по-голяма наука искате от тази, да превърнете стара баба в 21-годишна мома? Обаче сегашният човек със своя ум и със своето сърце, със сегашното си разбиране и възпитание, не може да се домогне до тази наука. Тя не се предава по обикновен начин. Пък и да ви се предаде, вие не можете да я задържите, не можете да я носите. Как ще носите един тон злато на гърба си? (168, с. 135-137)

 

Вие като окултни ученици отивате при един болен, който страда от тумор в дробовете и за когото всички лекари казват, че няма да оздравее, понеже съвременната медицина не е намерила лек за неговото заболяване. Един казва, че този болен така е роден; друг казва, че той ще живее само още един месец; трети казва, че повече време ще живее и т.н. Обаче отивате вие при този болен като окултен ученик, правите няколко паси, духате един-два пъти над него и той оздравява. Питам: това магия ли е? Не, това е резултат на истинско практическо знание. Истински учен е онзи, който може да възвърне ума на един извеян човек. Ти духнеш три пъти над този човек и умът му се възвръща, той започва да разсъждава. Туй е наука, която всички трябва да придобият...

 

Някой казва: „Велико нещо е окултната наука, тя не може да се приложи, не е за обикновените хора.“ Да се говори така, то е все едно да се казва, че Слънцето е голямо нещо – не се отнася до всички хора, освен до велики, големи адепти. Не, както Слънцето има значение и за най-малките същества, така и окултната наука има приложение и в най-малките прояви на живота...

 

Друг случай: имаш да дължиш някому 20 000 лева. Ако не си окултен ученик, ще тръгнеш при този, при онзи приятел да искаш пари назаем, да си изплатиш дълга. Тук те изпъдят, там те изпъдят, докато най-после някъде ти услужат. Ако си окултен ученик, няма защо да се молиш на този, на онзи, но ще вземеш магическата тояжка и мотичката си и ще отидеш да намериш де има заровени пари. Ще разкопаеш, ще вземеш, колкото ти трябват, и останалите пак ще заровиш. Това значи наука! Някой казва: „Аз не съм глупав да тръгна с една тояжка из гората, да търся де има заровени пари.“ – Това е наука именно! Аз считам по-глупав човек онзи, който тръгне да търси пари от банкер на банкер или да залага това-онова, отколкото да отиде в гората и да изкопае заровените пари... Можете ли да определяте с помощта на лескова или медна пръчица де има заровени пари? Не само това, но ако вие сте истински окултни ученици, като изпаднете в нужда, всеки ще ви помогне. Като вървите по улицата, някой богат човек ще ви спре и ще каже: „Господине, от две години насам съм определил една сума на вас, да я употребите, както намерите за добре.“ Колко такива хора има днес, на които може да се даде тази сума още при първото виждане? Казвам: тия са едни от най-близките задачи, които ученикът трябва да разреши. Вън от тия задачи има и по-велики. Какво по-хубаво от това да имаме доверието на невидимия свят, да ни даде възможност да разполагаме със силите на Природата? Задачата на ученика е да спечели доверието на невидимия свят, да му поверят известни тайни, да му открият известни закони и формули, които щом произнесе, да му се притекат на помощ. Обаче при разрешението на тази задача от ученика се изисква чистота. Той трябва да бъде чист и целомъдрен. (181, с. 55-57)

 

Колкото е вярно твърдението, че успоредните линии се пресичат във вечността, толкова е вярно твърдението, че успоредните линии не се пресичат даже и във вечността, на безкрайно голямо разстояние. Сега, колкото и да се говори за пресичането на успоредните линии, това е отвлечен въпрос. Защо? Защото има отношение към вечността, към безкрайните величини. Друг е въпросът, ако това пресичане става на близко разстояние. Ще кажете, че това е някаква магия. Защо е магия? Защото е необяснимо. Според мене, магията подразбира разумно обяснение и извършване на нещата. В магията няма никакъв произвол. Магът е физик, химик, естественик, математик и т.н. Той работи с Природата, взима от нея и дава от себе си. Като влезе в Природата, той се чувства така близко, като че е в собствена банка: отваря книжата, пише, взима, колкото пари му трябват, и си отива. В това отношение, всички хора могат да бъдат маги. Ако не успяват, причината за това се крие в нещо, което им липсва. (145, с. 122)

 

Когато Природата иска да възпита човека, тя винаги събужда в него най-големите противоречия. Следователно, големите противоречия у нас произтичат от факта, че Природата събужда у нас всички онези мощни сили, за да видим какво можем да направим. Онзи, който не разбира това нещо, ще каже, че това е уроки, че е магия, че това са празни работи. Магията – това е мъдрост, това е знание на законите – да знаеш как да съпоставяш нещата. Казват за някого: „Той е голям магьосник – като махне с ръката си, и всичко става.“ Не всеки човек може да омагьосва. (62, с. 64)

 

Някой казва: „Омагьосаха ме.“ Те не разбират какво нещо е магията. Да омагьосаш един човек, това не значи, че ще го омотаеш, но ще приложиш някакво знание по отношение към него. Магията представя знание. Магията подразбира знание на онези велики закони, които функционират в Природата. Според законите на Природата всички неща стават много правилно. Който знае тия закони, за него всичко става; който не познава законите на Природата, за него нищо не става. Когато видят човек, който знае много неща, хората казват, че този човек е голям магьосник. Под думата „магьосник“ те разбират човек, който те е замотал. Днес обаче думата „магьосник“ ни най-малко няма това значение, каквото първоначално е имала. (102, с. 235)

 

„Ами какво е това, което омагьосва света?“ Мъдрецът е магьосник. Значи, човек е станал магьосник, след като е придобил голяма мъдрост, след като е станал мъдрец. Това е пък, което индусите наричат майя – това е силното, мощното, великото, което е създало света. (102, с. 241)

 

Какво нещо е магията? Магията е знание, разбиране на елементите в техния първичен вид, а не в сегашното им състояние, както съвременните химици ги познават. В света, в целия космос съществува един единствен елемент – Любовта. Любовта е първичният елемент, от който са произлезли всички останали, на брой повече от милиард, а не както съвременните химици познават днес само около 90 елементи (през 1937 г. – бел. състав.). Следователно първият елемент в света е Любовта, от нея произлиза животът. Вторият елемент е Мъдростта, от която произлиза знанието. Третият елемент е Истината, от която произлиза свободата. От живота, от знанието и от свободата произлизат още три сили. Тъй щото имаме три групи елементи, всяка от които е съставена от други три: Любов, Мъдрост, Истина; живот, знание, свобода. На вас оставям да намерите третата тройка от елементи. И тук делението не спира, то продължава нататък, до безконечност. Това деление представя проява на елементи, които функционират в различните области на Божествения живот. В живота на съвременните хора взимат участие само ония елементи, които отговарят на тяхното развитие. Колкото повече се развиват хората, толкова по-голям брой и по-разнообразни елементи ще влязат в живота им. (86, с. 178)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...