Jump to content

Recommended Posts

СЪБОРНО СЛОВО 1920 г.

 

Актуални проблеми и задачи за работа през годината от книгата „Беседи и напътвания, държани от Учителя за учениците и слушателите на „Бялото Братство" на събора през лятото на 1920 г. в гр. В. Търново." Беседата в читалище „Надежда" е публикувана в брошурата „Новото човечество", 1921 г.

За събитията и църквата

 

За новото човечество има загатвания тук-таме в Новия завет, в Откровението. Евангелист Йоан още преди 2000 години е видял бременната жена с тази велика идея, „новото човечество", и той е определил числото на тези избраници, носители на тази идея - 144 000 души. Като съберете числата 1+4+4=9. Числото 9 е резултат на една еволюция на хората, които имат всички положителни, благородни качества. Някои ще кажат, че тези 144 000 души са горе на Небето. Не, тези хора са сега тук, на земята, те са дошли вече на земята и са се въплътили между образованите хора. Едни от тях са писатели, други — поети, учени, и всички подтикват човечеството в пътя към новата идея, към Божественото. (7 стр. „Новото човечество")

 

Сега идат носителите на новите идеи, на алтруистичните чувства, идеите на Божественото учение и те са хората, които ще се застъпят за всички онеправдани и паднали. Тези хора не са случайни, те имат признаци на лицата си, в очите си, на ръцете си. (14 стр. „Новото човечество")

 

От гледище на новото човечество нас не ни очаква някаква голяма катастрофа. Действително в света иде една голяма катастрофа, но тя е за всички ония здания, които нямат солидни основи, за всички онези гнили дървета, които нямат здрави корени. Иде една велика идея, която ще ги събори, но това е един закон, едно проветряване, което ще изчисти всичко гнило, а ще остане само здравото в света. (15 стр. „Новото човечество")

 

Ако българите мислят да вървят по този път, по който са тръгнали, не ги очаква някакво добро. Тази култура няма да им помогне! В света всичко трябва да се измени. Никой народ не трябва да изнасилва друг народ; никое общество не трябва да изнасилва друго общество и никой човек не трябва да изнасилва друг човек, а всички трябва да живеят по този велик закон на Любовта. Ако приемете това Учение, всичко ще се измени и вие ще се благословите като народ. И този закон ще дойде. Ако ли не го приемете вие, други ще го приемат. (24 стр. „Новото човечество")

 

Какво стана в Русия? Русия не послуша гласа на Толстой, който бе глас на Бога живаго. „Ако не можеш да живееш един чист, по-честен живот, какво ще стане с нашите църкви?" И духовенството доведе болшевизма. Болшевизмът, това е камшикът на Бога в Христовата ръка. И днес Той ни пита: „Това ли създадохте в толкова години?" Христос е, който действува в Русия, а не някакъв сатана. Когато един хирург вземе своя нож, за да направи една операция, той знае как да го употреби, за да изреже само болното месо и да помогне на живото; който хирург не е опитен, той не ще знае да направи операцията, макар да минава пред света за съвършен в тази област. И българите трябва да благодарят на болшевиките. Но туй не влиза в моята реч. (24 стр., „Новото човечество")

 

Някой казва: „Аз съм комунист". Комунизмът е учение за братството, затова всеки комунист трябва да воюва за правата на своите братя, да ги повдига, да ги облагородява. И днес в името на това учение колят, бесят, затварят. От такъв комунизъм не разбирам! Застрелването, бесенето, затварянето са дяволски, а не Божествени постъпки. Застрелване в името на Бога не може да става. От Бога е всяка благост, всяка любов. Тогава как може тези хора да преследват такава Божествена идея, а да постъпват по дяволски? Това е, защото те, като искат да прокарат своите идеи с насилие, вървят по кривия, а не по Божествения път. (44 стр.)

 

Ние ще започнем от живата Природа и в хубавите плодове, в хубавите цветя, в чистите извори, които бликат, ще виждаме разположението на Бога. Тъй например, тази година очакваха от лозето много плод, но няма. Казват, че то изгоряло, маносано било и т.н., но ние знаем защо стана това нещо. Лозето в България е емблема на българина. Днес взимат мерки да ни гонят, но затова започнаха да съхнат лозята; ако не спрат гоненията, ще започнат да съхнат ябълките; ако и след това не се вразумят, ще се явят главни по житото. Престанат ли гоненията, веднага ще започне и подобрението на лозята. Всичкото плодородие на земята Господ дава на своите добри деца. Едно добро дете храни деветте лоши в една къща. Бащата казва: „Ако не е това добро дете вкъщи, аз бих напуснал дома си, но заради него хайде и другите ще храня". Тъй че за едно добро дете в къщата Господ дава благословението си на другите. Господ казва, че държи добрите си деца написани на дланта си, за да може всякога да ги вижда и мисли за тях. (27-28 стр.)

 

Този Божествен живот минава сега в България, но бреговете му се ронят, затова по краищата го правят нечист, а в основата и в средата е чист. Вие трябва да знаете, че Божественото учение ще изчисти всичко, затова трябва да отворите свободен път. Вие трябва да превърнете религията в Божествена наука на разбиране.

 

- Вчера в беседата си руският мисионер казва, че нашето учение не е от Бога, а от дявола.

 

- Това не е за пръв път казано. Какво казваха правоверните за Христа? - „Този човек има бяс. Ние знаем, че Господ е говорил само на Мойсея, на този не е говорил. Той е от дявола, неговото учение е дяволско." (42-43 стр.)

 

Свещениците ни считат еретици, езичници, наричат учението ни еретическо. Те казват за нас: „Тези хора не четат Библия, Евангелие, те са езичници, не ги слушайте." Питам: кой православен, кой правоверен от тях е чел Библията и Евангелието толкова пъти, колкото вие? Свещениците ни пречат да се проявим и с това искат да ни препятствуват за идването на Духа, понеже Той ще ни открие по-велики работи. А това нещо свещениците го знаят. Начините, по които те действуват, са прийоми на Черното братство. Те искат да ни убедят в ада, че каквото иска Бог да каже, ще го каже чрез свещениците. Това не е вярно. Господ може да каже нещо и чрез свещениците, но Той не си служи с тях. Ние имаме от Стария завет примера за свещеник Илия. Той беше патриарх, но чрез кого му говори Господ? — Чрез Самуил. Значи Господ не говори направо на този пръв свещеник, на този патриарх, а чрез едно дете, чрез Самуил. Тогава къде е основата? Свещениците казват: „Вие сте деца, вие не сте помазани." Да, прави са. Човек може да е помазан няколко пъти с елей и пак да няма Духа в себе си, а може без да е помазан, да има Духа Божи в себе си. Първо човек трябва да има Дух Божи в себе си, а после да дойде помазването. Тези неща ще ги имате предвид.

 

Гледайте да не попаднете в съмнение и да се запитвате: „На прав път ли съм?" Правило е: щом живееш по закона Божи и Неговата Любов, на прав път си. Щом си в мир с всички хора, ти си в Божия, в Христовия път. (49-50 стр.)

 

Свещениците ни осъждат, че не ходим в църква. Самарянката казваше на Христа: „Евреите казват, че трябва да се молят в Ерусалим, ние казваме, че трябва да се молим на тази гора, а ти какво ще кажеш?" Христос й отговори: Тъй е било досега, но иде време, когато истинските поклонници няма да се кланят нито в Ерусалим, нито на тази гора, а ще се кланят в Дух и Истина на Отца си и това ще бъде навсякъде".

 

Питам: къде сме непоследователни и дали те или ние сме непоследователни? (52 стр.)

 

И днес свещениците ни казват: „Върнете се в църквата!" А то е все едно кажеш на свободния човек: „Върни се в затвора!" Или все едно да кажеш свободния вол: „Сложи си ярема!" Да допуснем, че ще се върнем в църквите. Какво обещават да ни дадат свещениците? — Спасение. Те сами имат това спасение? -- Не. Тогава ще ни дадат благодатта. Те сами имат ли тази благодат? — Не. Тогава ще ни дадат чист живот. Те имат ли чист живот? Аз ги считам като онези графове, контове*, князе, които нямат пет пари, а се женят за богати американки, за да им дадат титлите си. Тогава богата мома ще се ожени за един покварен конт и ще се счита щастлива. Та свещениците сега искат да ни дадат своите титли, но ние нямаме такива титли. (49 стр.)

 

- Какво да ни служи като коз в ръцете, когато ни нападат?

 

- Ще цитирате стихове от Св. Писание. Например, Христос каза на евреите: „Съборете този храм и аз в три дни ще го съградя." Те отговориха: така, ние в 40 години го съградихме, а Той за три дни само ще го въздигне!” Те разбираха храма, а Той подразбираше своето тяло. Христос им казваше: „Ако не ядете Моята плът и не пиете Моята кръв, няма да имате живот в себе.” Те отговориха: „Този човек ни учи на человекоядство, това не е култура, подивяване." Под тези думи Христос подразбираше Своето учение, а евреите ги взимаха в буквална смисъл — човешка плът и кръв.

 

Свещениците казват за нас, че сме вярвали в духове. Ние ще им цитираме стих по стих от Евангелието, да видят, че и там се говори за духове, за разговори с тях. Какъв беше този човек, който се яви на Павел във видение каза: „Мини в Македония и помогни ни!" — Той беше един дух, който искаше да подобри положението на своето отечество — Македония. Павел не в общение с тези духове? (51-52 стр.)

 

- Свещениците ни запитват откъде взимаме учението за прераждането, имаме ли някакво наше Евангелие?

 

Вие ги попитайте къде точно е указано в Евангелието, че Бог е в три лица. Казва се: „Идете да учите хората в името на Отца и Сина, и Святаго Духа.” Така е написано в Евангелието, но никъде не е казано изрично: Идете да хората в името на троеличния Бог... В закона на прераждането не може има две мнения, но понеже не искам да споря, не го правя и въпрос. А да приемат или не, това не е важно. (53-54 стр.)

 

Първото нещо, което ще учите тази година, е мълчанието, ще говорите чрез мълчание. Със свещениците няма да влизате в спор, а като видите да говорят неверни неща, ще си кажете: „Не сте прави." Ще ги оставите изкажат всичко лошо, а после ще вземете кошовете, ще натоварите всичкия им смет и ще им дадете да си го носят. Ще им кажете: „Ние не можем да носим вашия смет" — тъй говори Господ, тъй е писано в Новото „Ако вие искате да ядете, а да оставите на нас боклуците, това Новото Учение не го приема. Ние не искаме да торим вашите ниви, а искаме да работим на Божествената нива. Земята е Божествена, тя е Божия собственост и вие нямате право на нея. И църквата не е ваша собственост". Но ще кажат: „Тя е наша майка." - Колкото е ваша, толкова и наша. Ако църквата е Божествена майка, тя е и на мене, и на вас; считате ли я ваша майка, то е друг въпрос -тя е само ваша майка. Дойде ли до живота, църквата не може да бъде ваша майка, Божествената църква е църква за всички.

 

Тя не може да бъде нито ваша, нито наша собственост. Нашата идея не е църквата, а царството Божие. Божественото учение не казва: „Търсете първо църквата", а „Търсете царството Божие и неговата правда." Павел казва: „Вие сте храм Божий и Дух Божий живее във вас." Който няма царството Божие в себе си, той не е в църквата и не може да влезе в нея. Тъй че ние няма какво да спорим, а пристъпваме към Царството Божие, в което живее Бог. Щом намерим царството Божие, намираме Бога. (47 стр.)

 

Бог е един, Той е и като майка, и като баща, и като брат, а ти си четвъртото лице. И тъй, Бог е като Любов, като Мъдрост и като Истина и над всичко (православните казват: „Вън от Православната църква няма спасение". Никаква Православна църква! Аз казвам: „Вън от Бога няма никакво спасение!" спасението в света. (95 стр.)

 

За учениците

 

Това учение е учение за братството. Ако някои ви запитат какво учите там, отговорете: „Ние учим науката за братството, какви са великите закони, които го управляват." (17 стр.)

 

Знаете ли какъв е законът на Любовта? Когато кажеш за някого, че ти е брат, в Небето вече те държат отговорен за това и ти казват, че ти си длъжен да пожертвуваш за него всичко — и честта, и имота, и живота си. Не си ли готов да пожертвуваш всичко за него, ти не си му брат. Христос казва: „В такова братство аз не дохождам". Вие още не сте започнали да прилагате Христовото братство. Някои ще кажат: „Ама аз правя жертви за него, за нея." Не ви осъждам, но всеки трябва да си зададе въпроса: готов ли съм да се жертвувам (своя брат? (9 стр.)

 

Не мислете, че вие сте вече в Школата, вие сте още извън нея. Във вътрешната Школа се изисква самопожертвувание, отричане от себе си, това, което вие сега още не може да направите. И тъй, вие сте далеч от Школата. Като вземете сега този изпит (бел.състав. — за чистота и самообладание), ще дойде втори и трети, но първият е важен, другите са лесни. Ще създавате добри мисли и желания, ще се учите едни от други и няма да мислите, че стоите по-високо от другите. Един по-силен ученик може да бъде учител на по-слаб, а на по-силния ще бъде учител още по-силен от него и т.н. В света всеки си има по един учител. (62 стр.)

 

Сега, искам между вас да се създаде хармония, искам от вас сериозно учение, а не да напуснете света и с това да мислите, че сте се самопожертвували; нека всеки от вас стои на своето място всред света, да бъде чист и да упражнява изкуството на самообладание. (60 стр.)

 

Та и вие сега, като ученици в окултната Школа, трябва да имате такова смирение, каквото е имал Христос в света; и да бъдете послушни като раби. Послушни ли сте, белите братя ще ви бъдат полезни; не сте ли послушни, те ще ви покажат вратата. (61-62 стр.)

 

И тъй, искам от вас абсолютна чистота и абсолютно самообладание, но рязко, без никакво изключение. Ще кажете: „Ама може ли?" За този, който спряга глагола „мога", може, а за този, който не го спряга, нищо не може и той ще излезе навън. (60-61 стр.)

 

Първото условие за един ученик на окултната Школа е да има необорим стремеж, който пред нищо да не спира. Този стремеж може да се изопачи, но това е второстепенно нещо. Най-първо в съзнанието на душата си трябва да имате един велик стремеж към Бога. (63 стр.)

 

Щом сте в тази Школа, идването на Божествения Дух върху вас е необходимо. Ако някой каже, че без присъствието на този възлюбен може да придобие някаква наука, някакво дълбоко знание, той не говори истината. Божественият Дух трябва непременно да дойде у вас, защото само Той е носителят на истинските Божествени знания, само Той може да озарява хората, само Той в сила да озари вашите умове и сърца.

 

Аз искам в първо време да възприемете Духа отвътре, защото в този случай има нужда още от двама свидетели отвън. Вашият Дух е първият свидетел, а аз — вторият, а вие — третият. Следователно, по този начин, ние съставляваме една троица. (81 стр.)

 

Сега сме се събрали тук не да вършим нашата воля, но да дадем условие на Божествения Дух да се прояви чрез всинца ни — да станем добри проводници на Божия Дух. Ако сме проводници на Божия Дух, няма от какво да се плашим; ако Божият Дух е с нас и действува винаги с нас, от какво плашим? Мнозина може да се опълчат против нас, но Той ще превърне всичко на добро. (46 стр.)

 

За работата през годината

 

При тази годишна среща ще ви дам малко работа, само по едно зрънце, и ако го използвате разумно, то ще ви донесе Божието благословение. (16 стр.)

 

През целия ден днес, както и през всички останали дни, ще се стараете да имате хармония в мислите си. Обхванете Живота във всичките му проявления, а не едностранчиво. Старайте се да бъдете със светли умове и добри по сърце, за да разбиете всички противоположни мисли, които ви се отправят. (16 стр.)

 

Личната работа, която всеки от вас ще има през тази година, е следната:

 

1. Ще работите върху вашето сърце.

 

2. Върху вашия ум.

 

3. Върху вашата воля.

 

4. Върху вашия живот и върху вашето здраве.

 

Ще се стремите да бъдете здрави по тяло, т.е. да имате такова, което да ви дава разположение.

 

Ще се стремите да придобиете изобилието на Живота.

 

Ще работите върху сърцето си, за да въздигнете в него всички най-благородни чувства и желания.

 

Ще се стараете да внесете в ума си най-светлите мисли и ще уякчите волята си, да бъдете твърди и решителни във всичките си добри намерения, да изпълняватете Божията воля без да се колебаете.

 

Това е желанието на Господа сега. Ако вие послушате и изпълните Неговия Глас, Той ще изпрати Духа си през годината и ще имате всичкото Негово съдействие.

 

Онези, които се изпречат на вашия път и ви препятствуват, ще изчезнат като къщния дим. (81-82 стр.)

 

През тази година всеки ще си избере един отрасъл от живота и ще го изучи всестранно. Например, някой от вас обича да отглежда пчели; ще изучи основно живота им. Ако иска да държи реферат по това, трябва да има данни, които да почиват на собствени наблюдения и изучавания. Друг някой, например има волове; да изучи защо у едни очите са с един цвят, а у други — друг цвят, да изучи всички техни особености и т.н. Трети от вас обича градини; да се заеме да отглежда разни зеленчуци или цветя, да изучава условията, при които най-добре се развиват и т.н. Някои от вас може да се заемат с изучаване на планините, реките в България, или с кометите, с промените на слънцето - защо някой път е червено, друг път има друг цвят. Който иска, може да се заеме да изучава нещо за косите — защо капят, защо у едни са дълги, у други - къси, защо у някой рано побеляват и др. Друг да изучава очите, формата, големината, цвета им и т.н.

 

Ако не се заемете да изучавате един или друг някой въпрос всестранно, откъслечните познания, които имате по разни въпроси, няма да ви ползват. (87 стр.)

 

И тъй, препоръчвам ви чистота и самообладание. Това ще учите през настоящата година. Ще дойде малко нечистота, мътна вода върху извора; за това няма да ви държа отговорни, а ще ви питам: „Изворът блика ли, има ли чиста вода в него, излива ли нечистотата?" Ако излива нечистотата, добре ще е, но ако нечистотата остане върху вас и, за да ви изчистят, трябва да се ангажират много слуги, които да работят по цели дни около вас, това няма да бъде. Всеки от вас трябва сам да се чисти, защото няма толкова пари за слуги. (62 стр.)

 

Между вас, вътре в душите ви, трябва да се въдвори абсолютна хармония. С това ще се занимавате тази година. (94 стр.)

 

Тази година ще започнем с Любовта, да възприемем и изпратим нейната сила като една велика вълна из света. (8 стр.)

 

Сега Господ ни призовава на Неговата нива, на Неговото лозе. Това лозе е обрасло с тръне и бодили и ако сме умни и добри, ще го прекопаем и изчистим. Не мислете, че днес това лозе не може да се изчисти. Ако работят на него умни и добри хора, няма да минат и 10 години, това лозе ще процъфти и ще даде своя изобилен плод.

 

Бъдете сега смели и решителни, трудолюбиви и работливи!

 

Работете не за пари, а за една Божия усмивкa.

 

Свършете тъй работата си, та като отидете при Бога, Той да ви даде една усмивка.

 

Божията усмивка да бъде заплатата ви!

 

Това се отнася до всеки от вас. Това е материалът, върху който ще работите над себе си. Само така като работите, ще представлявате една здрава част от целия организъм. Докато всяка една нишка е здрава, тези хиляди нишки събрани на едно място и преплетени добре, образуват едно въже, което не се къса. А когато всяка нишка е слаба, хилава, то колкото и да е дебело въжето нищо не струва. Понеже всеки от вас съставлява една нишка, всяка нишка трябва да бъде здрава. (83 стр.)

 

Може да направим един опит тази година, за да видите каква е силата на колективната мисъл. Ако насочим мисълта си за благото на един човек, той ще стане добър, всичко ще му е добре. Ако някой е болен и съсредоточим мислите си за неговото здраве, той ще оздравее; ако някой е здрав и съсредоточим мисълта си към него с цел да заболее, той наистина ще заболее...

 

И тъй, всички ние колективно можем да направим много нещо. успяваме, то е защото, каквото замислим вътре, със сърцето си го разваляме. В сърцето си не трябва да допущаме никакви лоши желания, а в ума — никакви лоши мисли. (15 стр.)

 

Сега, вие трябва да изучавате Евангелието, Библията и да използвате всички методи, които се срещат в живата Природа. Разбирайте Христовите мисли на живата Природа в дълбокия им смисъл. (66 стр.)

 

И тъй, сега Господ се е пробудил във вас. Търсете Го, Той е вътре във Възвишените мисли, благородните побуждения, които сега се зараждат у вас и това е живият Господ. ( 10 стр.)

 

През тази година нашият Небесен Баща иска да обновим мисълта си и ако сме готови, ще дойдат други сили отгоре да ни помогнат. Ние имаме готовност да сторим всичко. Както житното зърно съдържа всички възможности е себе си, а слънцето му дава условия за растене, така, когато и ние сме Господ ще ни даде всички условия за работа. (10-11 стр.)

 

Сега ще гледате да ходите по Пътя на белите братя. Те ще ви срещат на всяка стъпка, ще ви помагат през цялата година и ще ви съдействуват. Ако вие ходите по този нов Път, ще тъпчете стария път. (97-98 стр.)

 

Аз искам и вие, като ученици на окултната Школа, да си плюете на ръцете, тъй както и аз съм плюл на ръцете си, и да бъдем всички слуги на Господа (113 стр.)

 

Гледайте да извършите през годината всичко това, което се изисква вас и белите братя ще ви помагат да бъдете чисти и да се самообладавате, да не мислите, че в Пътя, по който вървите, няма кой да ви посрещне. Всичко ще бъде тъй, както Бог е наредил. Онези, които вървят по Божия път, ще получат всички благословения. (98 стр.)

 

Гимнастически упражнения

 

I-во. Издигане двете ръце отстрана на тялото с дланите надолу, на височина, равна с височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете и в такова положение се присяда долу 6 пъти, като през време на упражнението съсредоточите мисълта си към предната част на мозъка.

 

Това упражнение служи за урегулирване предната част на мозъка.

 

II-ро. Това упражнение е също както първото, само че се издига лявата ръка нагоре под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се присяда пак 6 пъти.

 

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към сърцето.

 

Това упражнение служи за урегулирване на чувствата.

 

III-то. Изнасяне и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребане напред с присядане 6 пъти.

 

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към гръбначния стълб. То служи за урегулирване на гръбначния стълб.

 

IV-то. Издигане лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти. Докато се прави това упражнение, ще съсредоточвате мисълта си към стомаха.

 

То служи за урегулирване на стомаха.

 

V-то. Поставяне ръцете на кръста. Закрепване тялото на левия крак, а десният се изнася навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно ом ляво — б пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти.

 

През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система.

 

То служи за урегулирване на нервната система.

 

VI-то. Издигане ръцете настрани на височина, равна с височината на раменете, и бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на двете ръце горе. Повдигане тялото на пръсти и в това положение бавно присядане долу, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави 6 пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу — събличане, нагоре — обличане.

 

Забележка: Тези упражнения ще правите един път през деня и то, ако се правят сутрин, е прекрасно, на обед — хубаво, а вечер — добро. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Със съсредоточването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.

 

* Конт (фр.) - граф (бел. ред.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...