Jump to content

Recommended Posts

СЪБОРНО СЛОВО 1921 г.

 

Работа за годината

 

 

I.Годината

 

Туй небе, което виждате днес, какво говори? Господ говори така: „От едната ни страна е месечината, която е пълна; тя е емблема на Христа. А от изток изгрява Слънцето, което е емблема на Божествения Дух, който раздвижва света, т.е. две условия имаме – месечина и Слънце, които се гледат, т.е. Христос в материалния свят и Духът в ангелския свят. И двамата работят за създаване на човечеството. (6 стр.)

 

Ще ви прочета 21 гл. от Откровението. 21-та глава има връзка с 21-та година. „Израил" значи всички синове на човечеството. 12-те порти са за цялата раса. От изток трите порти са за жълтата раса; откъм север трите порти – за бялата раса; откъм юг трите порти – за червената раса и откъм запад трите порти – за черната раса.

 

Както виждате, мидите, които са образували тия бисери, са били много големи. Понеже сега Господ прави ново Небе, вашето старо небе ще се разруши. Понеже това небе заминава, вашето небе ще се закрие и старите ви разбирания, убеждения, вярвания, всичко туй ще замине и нито помен няма да остане от него. (112 стр.)

 

Понеже тази година е тринадесета по съдържание, по сбор на цифри, то, които мислят добро да направят, няма да го направят, и които мислят зло да направят, пак няма да го направят. Тази година е година на почивка. Искам вие да си починете тази година; не се старай нито добър да станеш, нито лош. Цялата година нищо няма да направите. Сега да разберем почивката. Тази е Божествената почивка. В евреите, например, след всеки шест години оставят нивата да почине една година. Тази почва трябва да се остави на слънце да се грее, за да придобие енергия. Мнозина от вас имат желание да направят добро, но за това се иска енергия, а вие я нямате. Трябва да има какво да дадеш. (65-66 стр.)

 

Пак ще ви напомня: ще съсредоточвате своята енергия тази година. Аз съм сложил намерение да разкъсам всички онези връзки, които ви спъват. (201 стр.)

 

Понеже тази година аз я наричам „юбилейна година", трябва да разчистите сметките си, всякакво взимане-даване. Комуто каквото имате да давате, ще му го върнете и ще кажете: „Братко, аз имам да ти давам, вземи си го". Пък и каквото имате да вземате, ще си го вземете, ще кажете: „Братко, върни ми това, което си взел"... Не да го хванеш за гушата, да го разтърсиш, но по закона на Любовта, ще го хванеш и ще му кажеш: „Братко, дай ми моето и аз ще ти дам твоето, и ще започнем новия живот, който настъпва". Всеки един от вас лично ще трябва да ликвидира тази година, ако иска да се учи, да бъде ученик и да разбере Христовото учение в бъдеще. Той трябва да ликвидира сметките си. Ще каже някой: „Има време". – Няма време, тази година като мине, изгубвате всичко. Няма време! (113-114 стр.)

 

Тази година, както ви казах, работата ви темел не може да хване, не може да кажем, че ще направим това или онова. Тази година ще се заемете да уредите сметките си, ще отворите тефтерите си и ще кажете: „Братко, у мене има остатък от баба ти, от дядо ти, ела да си го вземеш". Другият ще пише: „Братко, аз имам остатък от дядо си, ще дойда да си го взема." Така ще си пишете и ще започне помежду ви обмяна и размяна. Тогава ще започне да се разведрява вашето съзнание и умът ви ще заработи. Та онези от вас, които имат най-много инициатива, да основат нещо; и по-младите, и по-старите, да почнат всички да работят, тъй както в живота започват. Най-напред започват младите, после възрастните и най-после, старите. (125 стр.)

 

II. Групова работа

 

Четирите съвета (на физическия труд, на духовния живот, на просветата, на примирителите)

 

Всеки съвет ще се състои от по 100 души, смесени ще бъдат – мъже и жени. Всеки един град може да си направи в миниатюр същото нещо, но ще бъдат свързани. И тъй, от всинца ви ще има 400 души чиновници, но без заплата, без портфейл.

 

Още днес следобед, към три часа, ще се съберете и ще изберете тези четири съвета изведнъж и ще ги приложите, за да започне тази работа. От 100-те души половината ще бъдат мъже и половината – жени. И младите ще влизат вътре. Младите момци и моми ще бъдат от по 21 години нагоре. Те ще бъдат в запас, в резерва, ще заместват старите, когато те издържат сражението. Старите ще сложат най-напред, а младите – отзад, понеже старите са калени. Младите, като видят едно - две сражения, и дойде до тях реда, те са вече герои. (130 стр.)

 

Всеки един съвет между себе си ще избере по 10 души, които ще бъдат постоянното присъствие, за да може работата да върви по-спешно. Да кажем, има нещо; ще изпратите тези 10-те да отидат, те ще бъдат като изпълнителен комитет. Ония, които ще влязат в съвета за физическия труд, ще трябва да имат здрави мускули и воля. Ония, които ще бъдат в примирителния съвет, ще трябва да бъдат със съдийски познания и сами да са примирени. Ония, които ще бъдат в духовния съвет, трябва да имат сърца повече развити. Ония, които са в просветния отдел, трябва да имат ум повече развит. Примирителите са хора на милосърдието.

 

По жребие се избраха 400 души за четирите съвета. (132 стр.)

 

Запитват: „Възможна ли е съвместна работа на тези групи, щом има хора от различни градове?"

 

– В първо време ще си кореспондират. Например, някои братя от София ще ангажират някое място и ще започнат да го обработват. Сега русенци правят опит, те не са завършили още работата си, не са видели още своя резултат. Айтосци също правят опити. Всички работят. (153 стр.)

 

В една работа, внесат ли се дребнавостите, се разваля.

 

Законът на сегашното развитие изисква да се започне от физическия съвет, с материалното, а не с духовното. Това се налага. Апостол Павел казва: „Първо с видимото, а после с невидимото"... Ако има някоя сестра, която се обезпокоява за своята прехрана, тя не може да служи на Господа, тя не може да бъде духовна... Ще създадете работа за всички. Ако някоя от сестрите няма работа, ще й създадете. (127-128 стр.)

 

Ония от вас, които са в просветителния отдел, разменете мисли върху този книжовен отдел, какви книги да издадете, какви книги да се препоръчват за четене. И някои от вас, които могат, нека прочетат тези книги. Ще се постараем да разпределим този труд, за да станем по-интелигентни, защото, тъй както вървим, не сме интелигентни. Хората от външния свят са по-интелигентни от нас. Имайте предвид, че Христос казва: „Синовете на този век са по-умни от синовете на виделината". Някои от нас трябва дълго време да страдаме, за да се научим на правия Божествен път. (148-149 стр.)

 

Запитват: „Каква работа ще има четвъртата група?"

 

– Тя има най-голяма работа, примирителна. Например, две сестри се скарали. Примирителите ще проучат основните причини, защо и за какво се скарали и то, не да решат кой е виновен, а да търсят причините. Тази деятелност е важна не само за вас, а и за външните хора; ще дадем един малък модел, да покажем, как трябва да се работи. (151-152 стр.)

 

Ония от вас, които влизат в тъй наречената физическа група, най-малката задача, която ще трябва да извършат през годината, ще бъде следната: да убедят трима души да садят дръвчета в градините си. Това е най-малкото, което могат да направят.

 

Ония от вас, които са в духовния съвет, най-малкото, което може да направят, е следното: да намерят трима души, да ги убедят да изправят по три грешки в живота си.

 

Ония, от просветния съвет, да намерят трима души, да ги убедят да прочетат по три от най-хубавите книги.

 

Онези, които влизат в примирителния съвет, да намерят трима души и да ги примирят с по трима техни неприятели. (179 стр.)

 

Това ще бъде един импулс да събудите способностите, които имате, и един на друг ще предадете от вашите енергии, които ще се кръстосват. Има някои, у които природният ум е силно развит, затова те ще придадат част от своята енергия на други, у които природният ум и способностите са слабо развити. Ще има придаване на енергии у всинца ви и тогава ще започне едно вътрешно движение. Които са много енергични, ще предадат от енергията си на ония, които са слабо енергични, тъй щото, ще почне обмяна на енергиите; но ако не разбирате закона, ще действате един на друг по контраст и тези енергии ще се неутрализират. (141-142 стр.)

 

Идеята съвсем не е тази – да вземете мотиката. Ние искаме само да използваме свободното време и да не оставаме празни, та да влизаме в грях. То може да бъде един ден в седмицата, или в месеца, но по закона на Любовта. (156 стр.)

 

Пазете следната идея: като започнете тези опити, ако мислите да се осигурите материално с тях, никак не се залавяйте. Тия малки опити не са места за осигуряване. (153 стр.)

 

Не се смущавайте, че опитът ви е излязъл несполучлив. Всеки първи опит е несполучлив. Всякога е така. Знаете ли колко несполучливи опити е правил Господ? Ами че Той направи първия човек по свой образ и подобие, сложи го в Рая, но опитът излезе несполучлив. Христос дойде и Той направи втори опит. И той излезе несполучлив. Защо? – Защото, като остави работата на своите избраници, те я развалиха и Той трябва да дойде пак, да я поправи. И още опити има да се правят. (156 стр.)

 

Вчера, когато правихте избора за физическия, духовния, просветния и примирителния съвети, трябваше да знаете, че тези съвети трябва да ги имате вътре, в себе си. Когато говорим за физическия труд, ние разбираме нещата извън себе си. Не, първо трябва да ги разбираме вътре в себе си. Може ли да приложим този закон вътре в себе си, да изправим своето тяло, ще може да иправим и себе си. Но, ако аз не мога да изправя себе си, как ще мога да изправя другите? (163-164 стр.)

 

Съветът на „Избраните"

 

Групата, която аз ще избера от 100 души, тя ще въдворява хармонията. В нея ще влизат най-умните, най-добрите и най-силните по ум, сърце и по воля. Сега във вашия ум ще се зароди мисълта: „Ами ние не сме ли добри?" Четирите групи ги избра Господ, а тази група аз ще избера. Четирите групи стоят по-високо, Господ ги избира, а останалите аз ги избирам, затова те трябва да правят по-големи усилия, за да се кандидатират. Те са най-малките, те са последните. (181 стр.)

 

(към всички) През течение на годината ще си пишете. Ще имаме съвет да внася хармония и ще работим през цялата година за създаване на тази Божествена хармония, и ще бъдем искрени вече спрямо себе си, спрямо ближните си и спрямо Бога. И тогава ще дойдат по-големи благословения, по-големи проявления; може да се явят между нас хора с по-големи способности, с повече отворени очи, музиканти, поети, с дарби в изкуствата, ще се застъпят всички отрасли, всичко, което е Божествено. (131 стр.)

 

(предпоследния ден) Сега всички онези от вас, които имат спешна работа, не могат да чакат, след братския обяд са свободни. Широк е пътят им. Пращаме им всичката наша любов, да се върнат по домовете си и да заживеят така, както Господ иска. А онези от вас, които са свободни, ако от любов желаят да останат, могат да стоят, колкото време искат: от вътрешно побуждение. Но, да не остане някой от вас с користолюбива цел, да доизядат каймака отпосле. Но каймакът е изяден вече, айрянът остава само. (281 стр.)

 

(последния ден) Всички, които са останали днес, ще образуват тези 100-те, които аз избирам.

 

Дали ще бъдете избрани, още не се знае. Ако приложите казаното, ще бъдете избрани. Този, който приложи закона, е избран. А който не го приложи, ще седи в антрето. Сега, вие, които сте останали тук, веднага ще пишете на другите. Ще им кажете тъй: „Учителя каза, че за тези, които останат тук, ще има айрян, ама той ни излъга, тук има и масло, и каймак". Има, но дали ще го изядете, това е въпрос. Сега, за вас, които присъствате тук, ще има едно правило: сутрин като станете, ще изпратите някому една хармонична мисъл. Ако не знаете какво да кажете, тогава кажете следното: Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга.

 

Вторият ден същото ще кажете. Всяка сутрин през цялата година, като ви дойде някоя красива мисъл за някой ваш брат, кажете я. После ще изговорите втората мисъл: И като се прослави Господ тъй, както е писал в Своята велика книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички наши братя. (302-303 стр.)

 

Ще изпращате мисли на всички, на които съзнанието е пробудено. Ще се стараете да влезете в свръзка с всички ваши братя, на които съзнанието е пробудено. Законът е един и същ. Щом съзнанието на човека, до когото се изпрати мисълта, е будно, той е веднага в съобщение с вас. Място и пространство няма за пробудените души – съобщението става моментално. (303-304 стр.)

 

Други групи

 

Духовната работа се състои в следното: ще се съберете на групи от по 5–10–15-20-100 сестри в една група, да се молят за някой свой брат или сестра. Например, някой ваш брат страда; ще направите молитва за него и ще му се помогне. Тази група ще наречем „съветници на Божествените молитви". Същото ще направят и мъжете. Ще си определят специални дни, през които ще се молят за някой брат, комуто работите не вървят добре, в каквото и да е отношение. Ето един колективен начин за помагане. А сега казвате: „Нека Господ му помогне." Ами че когато искам да направя нещо, нали трябва да дойдат в действие моят ум, мозък, крака, мускули, цялото ми тяло, нали трябва да вземат участие? И когато искаме от Господа нещо, нали и Той ще трябва да се раздвижи? Ние, като Негови удове, и ние ще се раздвижим. Щом започне Господ да работи, то крак ли си, нокът ли си, ръка ли си, или каквото и да си, ще заемеш своето място да работиш. Друг не може да заеме твоето място. (125-126 стр.)

 

После, ще ви дам някои внушения за работа през цялата година на тези, които присъствате тук. Ще се изберете ония, които повече си хармонирате, понеже така, не само че се намирате на едно и също поле на развитие, но и връзките ви от миналото са по-силни. Почнете да си кореспондирате помежду си. Ще развивате три вида работа: първо – работа на физическото поле, второ – работа в умствения свят и трето – работа в духовния свят. Нека от вас самите да излезе един практически метод за работа, който да даде резултат, а не само теоретически. Да се съберат двама, трима или петима души, да се съгласят да разменят чрез писма мисли, как да работят във физическо отношение: да засаждат градини с плодове - ябълки, круши, със зеленчуци и др. Или пък да се основат малки колонии, забавачници за деца, или малки училища и да разменяте мисли за разните методи по преподаването; или пък да се отворят гостилници – изобщо, навсякъде да се проявява вашата инициатива. (124 стр.)

 

Най-първо, в плана на работата, заемете се да си направите на физическото поле братски градини. Всеки един град да има братска градина: плодна градина, зеленчукова градина, от 5-20-30 декара, колкото имате. Ония от вас, които нямат какво да правят, нека отидат там да се позанимават, да вложат труда си, и от туй, което излиза, да се ползват ония братя, които имат по-малко. Нали е практично празното време да се използва? Някои от вас се заемате да образувате столарско заведение в някой град. Заемете се да правите маси, каци, приложете, каквото изкуство владеете, през свободното си време и каквото придобиете, ще може да го продавате. Всички занаяти, които имате, постарайте се да ги сложите в действие. Някой е педагог; да събере 5-10-15-20 малки деца, да открие едно педагогическо училище, една забавачница и да започне да ги занимава. Някои от вас нека се сдружат по 2-3 души, да превеждат книги; ето културна работа! Някои нека образуват класове за четене на книги, съчинения на видни писатели, учени хора. Други, с музикални способности, нека образуват оркестри от цигулки, кларнети и пр. И като се съберем, всякога да има между нас едно голямо разнообразие. Да знаем и да работим, и да пишем, и да пеем, и да свирим, и да четем, всичко да можем. Господ иска от всичко по малко да знаем, та да кажат другите, че: тези хора знаят всичко. (145-146 стр.)

 

Идеи за комуна

 

– Как да се организира една братска комуна?

 

– С Любов, с Мъдрост и с Истина. С Любов, защото тия, които образуват комуната, трябва да се обичат тъй, че да жертват всичко един за друг. После, възгледите, които имат, да не стават причина никога за някакъв спор между тях, и да не се лъжат един друг. (247 стр.)

 

Може да направите в един град следния опит за работа: съберете се 2-3 семейства, за една година поне да се храните заедно, без да си слагате някакви ограничения, да видим как ще направите опита. При задружното ядене ще съкратите бюджета си. Ние имахме такъв опит на нашия курорт. Бяхме 20 души, които, ако се хранехме сами, поотделно, щяхме да плащаме скъпо, а така, задружно, ни излезе по 16 лева дневно на човек. И при това, ще се научите да ядете само необходимото. Едно или две ястия са достатъчни. Тогава и жените ще се освободят от излишен труд. После, да се научат сестрите да имат една обща пералня, да перат задружно. И да имат една обща кухня. Направете един опит; туй не е наложително, но така ще видите какви ще бъдат практическите резултати. А сега, една жена иждивява цял ден в къщи за работа и трудът и е разпръснат. При отделно пране, например, изгарят се повече дърва, изхабява се повече сапун и разноските са по-големи. Приложете това където може, където условията позволяват. За пръв път опитите може да са несполучливи, може да дадат обратни резултати. (152 стр.)

 

Най-после да се опитаме да направим една идеална комуна. Цялото Братство ще вземем някои общи места и през течение на годината братя и сестри от всички градове ще отиваме на тези места да работим. (154 стр.)

 

III. Нарядът

 

На всинца ви ще дам общи упражнения, те ще са задължителни. Само на някои от вас ще дам специални упражнения. Да не се сърдите, защото някои от вас не са готови да им дам такива упражнения. Специалните упражнения са по добра воля, а общите - задължителни.

 

(определя различни текстове от Библията за всяко селище – 26 на брой) Четенето започва от определения текст и върви последователно до края края на Новия Завет. Това четене започва още от събора, от днес. Ще прочитате по 10 стиха на ден, и то когато сте в най-добро разположение. Когато не сте разположени, ще прочитате само по един стих и то или първия, или последния, или който искате. И тогава ще си отбележите, кой от тези 10 стиха ви е обърнал внимание, дали 1,2,3 или кой да е от десетте. (105-106 стр.)

 

Сега за всички ви определям един ден в месеца за почивка, през който няма да ядете. Ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третия петък от месеца, значи 12 петъци ще си почивате. Постът ще започне от четвъртък на обед в 12 часа и ще свърши в петък на обед в 12 часа. Това е почивка, закон, не е пост. (106 стр.)

 

Това е най-малкото, което ви давам, но ако го изпълните добросъвестно, с Любов, ще имате един от най-добрите резултати, каквито не сте виждали в живота си досега. Много малко е, но ако го изпълните от любов към Бога, ще опитате какво нещо е това. (109 стр.)

 

Темите

 

Сега, за през тази година ще задам 10 теми на всички онези наши приятели, които могат да пишат върху някои отрасли. Тези теми са следните:

 

1. По химия: Отношение на химическите сили към физическите и органическите сили в природата.

 

2. По физика: Отношение на физическите сили към химическите и органическите сили в природата.

 

3. По астрономия: Отношенията на слънчевата енергия и лунната енергия към земната енергия и какво е отношението и влиянието на слънцето и луната върху земята.

 

4. По минералогия: Съзнанието на минералите.

 

5. По зоология: Начинът, по който става преминаването на неорганическото съзнание към органическото, т.е. съзнанието на кристалите към съзнанието на клетките.

 

6. По ботаника: Влиянието, което растенията са указвали в развитието на човешкия живот.

 

7. По теософия: Описание на първичното или ембрионалното състояние на физическото тяло, когато човек е почнал да инволюира.

 

8. По математика: Върху четвъртото измерение, отношението му към първото, второто и третото измерения.

 

9. По окултизма: Преди колко милиона години човек е дошъл на земята. Ония, които се занимават с окултизма, да прочетат всички догадки по въпроса и въз основа на тези догадки да го разрешат.

 

10. Пак по окултизма: На кое място ще се яви шестата раса.

 

Тези са десетте теми, които ще си разпределите помежду си. Нека се намерят доброволци за тая работа.

 

Ако всички тези беседи излязат сполучливи, ние ще ги напечатим в един сборник. Искам 10 килограма мед от вас! Ще имате работа за цялата година. Мнозина от вас са запознати с различни езици, ще четете отвсякъде, ще събирате материал, както пчелите събират мед. От всеки един кошер искам по един килограм мед, от десетте – 10 килограма мед искам. (199-201 стр.)

 

Мото:

 

„Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички отсега за през всичките векове."

 

Това ще бъде мотото, което ще произнасяте всеки неделен ден сутринта през цялата година, и то преди почване на молитвата... Ние може да го произнасяме сутрин, на обед и вечер преди молитва, но само неделен ден... Под „неделен ден” разбирам само деня, когато сме в закона на Любовта. (53-54 стр.)

 

IV. Гимнастически упражнения

 

Всяко ново движение трае шест броя. Брои се бавно, ритмично. При всяко коленичене коляното едва допира до земята.

 

1. Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение. Така се държат до края на упражнението. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Изнася се левият крак напред. Коленичи се на дясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се десният крак напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Връщане: Десният крак се поставя назад, коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят.

 

2. Ръцете се изтеглят назад успоредно, с дланите навън. Десният крак се поставя напред. Коленичи се на лявото коляно, като едновременно с това ръцете се спущат надолу, с дланите обърнати напред и пръстите малко превити, както за гребане. Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите, обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положени с дланите, обърнати напред, навън, а пръстите – прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред. Коленичи се на дясното коляно, като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин, като още веднъж се изнася десният крак. Връщане: Ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно, заедно с това ръцете се извиват назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото успоредно нагоре, с дланите, обърнати навън. Същото става с левия крак назад и още веднъж десния крак назад. Прибира се десният крак при левия (ръцете са горе отвесно). Прибират се и ръцете на мястото отстрани.

 

3. Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред. Връщане: Десният крак по крива линия назад, зад лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десният крак при левия. Свалят се и ръцете.

 

4. Ръцете се издигат нагоре отстрани и горе във вид на конус се съединяват, пръстите и палците са допрени. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно, като същевременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат в първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред. Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. После – същото с левия и още веднъж с десния крак назад. Десният крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани.

 

Така се развива човешката воля. (8-10стр.)

 

Изберете помежду си 10 жени и 10 мъже, добри гимнастици, да направят упражненията, за да се усвоят добре от всички.

 

Внимавайте как се правят те ритмически. Те не са обикновени упражнения, а се правят според законите на Природата. Ако ги правите така, ще имате полза. Всички упражнения вървят по известен закон. Ние ще се постараем да схванем закона доколко може той да става ритмически. Те са прости упражнения, но умът трябва да взема участие в тях. Като застанете на един крак, да няма никакво клатушкане, колебание, защото това показва едно нервно състояние. Всяко колебание е един симптом, че има известни елементи, които са извън вашето естество, с които трябва да се справите. Това не е недостатък на вашето естество, но показва, че има известни спънки, срещу които трябва да вземете мерки. (56-57 стр.)

 

В тези упражнения започва да действа съзнателно волята, затова ги наричам волеви упражнения. Ще контролирате всяко едно движение. (57 стр.)

 

Какво означава първото движение напред? Двете ръце, това са волята, проявление на Любовта. Вземеш първата стъпка – да правиш добро. Броиш до шест, значи решил си вече да правиш добро в света. После започва приклякане – слизане вътре в живота, да извършиш това, което си решил. Направил си някоя крива постъпка; отстъпи назад (което става в упражненията), поправи погрешката си. Намислил си да правиш зло; отстъпи сега по същия закон. По който начин правиш доброто, по същия начин ще изгладиш и злото в себе си. Тези движения напред и назад вървят по права линия. Тези обяснения ви давам за първото упражениие, което е първата стъпка в живота – да правите добро. А тези стъпки се наричат закон за самоотричане. (59 стр.)

 

Ако искате да видите какво е състоянието ви, правете упражненията. Чрез тях да правите много проверки над себе си. Когато говоря за кръговете, тогава ще обясня значението им. Туй движение напред, туй движение назад, това са в новата теория двете течения – едното електрическо, другото магнетическо. С десния крак имате едно влияние, това е активната страна на електричеството, а с левия – пасивната страна, влиянието на магнетизма. Ако с десния крак правите добре упражнението, а с левия не можете, значи, вие сте активен, затова ще гледате да уравновесите движенията си. Всякога човек трябва да знае да не греши. (60-61 стр.)

 

Воля, воля на всички ви трябва. Дяволът само с воля се държи, само с воля се изпъжда. Ето защо, ако правите тези упражнения, ще възстановите хармонията. Те са обосновани на един велик закон в Природата. (88 стр.)

 

V. Психически упражнения

 

1. Ще ви дам едно психическо упражнение. Когато извършвате това действие, ще произнасяте следното изречение: „Да подчини Бог всяко низше действие в нас на Духа на Истината". Като правите упражнението, ще произнасяте тази формула и ще имате предвид низшето в света, което развращава хората, ще го снемате надолу. Като вдигнете ръцете си нагоре, ще концентрирате мисълта си, за да започне да действа Духът на Истината върху вас. Това упражнение ще го направите три пъти. (261 стр.)

 

2. Изречението, което ще произнесете при второто психическо упражнение,е: "Да се възцари Любовта, Мъдростта и Истината във всичката своя пълнота в нашите души". (Ръцете се слагат хоризонтално пред гърдите, с длани, обърнати напред, и средните пръсти допрени; след това ръцете се разтварят и движат в хоризонтална посока и се допират над главата, и се свалят надолу пред гърдите). Това упражнение ще го направите три пъти и при последното изпълнение на упражнението ще кажете: „Така ние отваряме сърцата си на Господа, Който е сега между нас. Да се прослави Неговото име. (Амин)". (261-262 стр.)

 

3. Психическо упражнение №3 е същото, както психическо упражнение №1, само че тук се изговарят думите: „Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни."(283 стр.)

 

4. Психическо упражнение. Ще съсредоточите мисълта си в следното изречение: „Да въведе Господ душите ни във вечната свобода на Своя Благ Дух." Ръцете се поставят една срещу друга с допрени пръсти и дланите, обърнати навън пред лицето. Тъй, бавно се разтварят настрани до хоризонтално положение. Издигат се нагоре над главата, пръстите се допират, дланите се приближават една към друга и в това положение ръцете се спущат надолу пред лицето, под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре, пред лицето. След туй ръцете пак се раздалечават настрани до хоризонтално положение и т.н. Туй се прави три пъти, а при снемането на ръцете за трети път се задържа туй положение: дланите една срещу друга с допрени пръсти слизат до долу, откъдето всяка ръка се прибира на мястото си. (283-284 стр.)

 

VI. Други упражнения

 

Като свиеш ръката си на юмрук, трябва да знаеш, че си слязъл във физическия свят, и да се справиш с обстановката, в която живееш. Как трябва да се поставя палецът? Не отстрани, а отгоре, но никога не стискайте, не е в многото стискане. Кога си събирате пръстите, многото стискане не принася никаква полза. Просто съберете пръстите си, сложете палеца отгоре без всяко стискане, защото всяко стискане е едно нервно състояние. Възбудени сте и ако искате да се укротите, вземете следното положение: лявата ръка на кръста, а дясната – изправена нагоре под остър ъгъл, пръстите – свити и палецът – отгоре над тях. Няма да стискате ръката си. Някой ще каже: „Стиска юмрук". Юмрукът е на физическото поле. Това ще бъде само, когато искаш да воюваш. Просто ще държиш ръката си леко и ще съсредоточиш мисълта си. Тази хармонична мисъл ще произведе в теб много по-голямо действие (след това бавно сваляне ръката надолу). (19-20 стр.)

 

Добре, да допуснем сега, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Вдигнете ръцете си нагоре и направете следното: бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред и надолу покрай главата си и после изтръсване. (магнетично обливане). Това упражнение да се прави не повече от три пъти на ден. Тези правила ще ги пазите като свещени, няма да се подигравате с тях; ако рече някой да се подиграе, няма да има никакъв резултат. Ще отправите вашата мисъл нагоре към Бога, ще отправите любовта си към Него и считайте, че тия ръце са Божии, изявявате волята си и Бог се изявява във вас. Божията воля действа. И като прекарате един път така ръцете си, Господ е, който прави това, и ще видите, че туй добре ще ви подейства. (20-21 стр.)

 

Да направим едно упражнение. Изправете дясната си ръка под наклон в остър ъгъл на главата и кажете: „Оставяме старото настрана. Хващаме новото, възприемаме Божествената Любов". Дланта на ръката нагоре. Сложете я на сърцето си и направете паси надолу (от лявата страна). Отворена ръка нагоре значи възприемане Божествената Любов. Свиваме ръката си, казваме: „Влагаме Божествената Любов в сърцето си". (поставяме ръката на сърцето си). (24 стр.)

 

Формули

 

1. „Няма Любов като Божията Любов. – Само Божията Любов е Любов" (три пъти). (З стр.)

 

2. "Няма Мъдрост като Божията Мъдрост. – Само Божията Мъдрост е Мъдрост. (три пъти). Гледайте да произнесете тази формула колкото е възможно по-хармонично, за да се оживи тя. (4 стр.)

 

3. Мото: „Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички отсега за през всичките векове." (53-54 стр.)

 

4. Две мисли: „Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга"," И като се прослави Господ тъй, както е писал в Своята велика книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички мои братя". (сутрин при ставане). (303 стр.)

 

5. Формула за прогонване на лоши влияния в няколко варианта:

 

Дяволът ви е хипнотизирал, затова не познавате Господа. Моята цел сега е да ви разхипнотизирам и правя обратни паси... (Учителя разтваря ръцете си встрани и духа), при всяко прекарване на ръцете като казваме: „Това е вече закон", и по този закон ние даваме от една страна Любовта, а от друга страна – Мъдростта. Като кажем тези думи и духнем, дяволските нишки се разкъсват и в човека става едно разтърсване и казва: „Къде бях досега, къде бях?" Та сега и вие ще се попитате, къде сте били. – В дъното на ада. И тъй, всинца трябва да се освободите от туй хипнотическо състояние, затова ви казвам, че трябва да работите с Любов и Мъдрост, понеже те са Божиите ръце, и ще започнете по права линия. Това наричам очистително дишане. Ще проектираш волята в себе си и ще кажеш: „В името на Божията Любов, в която няма никаква измяна, и в името на Божията Мъдрост, и в името на Неговото Слово, тъй да бъде". Против тази магия, против тази сила няма друга сила в света, която може да устои. Така ще се разтърсят всички основи на Черната ложа и всички нейни сили се махват. Следователно, всеки от вас ще гледа да се пробуди. (118-120 стр.)

 

Първото правило, когато се приближавате към някого, е: не бързайте да отидете изведнъж към него, а се спрете и тогава вдигнете ръцете си и кажете: "В името на Божията Любов и в името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в името на Неговото Слово всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне" (духане). Изговорите ли това, ще забележите, че всяка зла мисъл, всички стрели и муниции на неприятеля ви ще се разпръснат. Той предава оръжието си и казва: „Аз се предавам". Не направите ли това, не се ли приготвите, вие изпадате в една засада. Тогава идват съмненията, терзанията, омразата, злобата и после казвате: „Нещо ме души". Сега аз искам учениците на Бялото Братство да ходите разумно и да употребявате това оръжие. Давам ви един закон. Употребете го спрямо когото и да е. Който и да е, все тъй ще постъпите.

 

Запитват: „Пред него ли да извършим това?"

 

– Не, отдалече още, като забележите неприятеля. Ние имаме право да употребяваме своите оръжия. Писанието казва: „Там да се въоръжите". Как? Ако те употребяват известни сили, ние ще употребим други, в противодействие. От далеч ще направите своето упражнение. Ще погледнете нагоре и ще си направите упражнението. Който ви види, ще каже: „Този какво ли прави?" Той няма нищо да разбере. Това е само един начин да се фиксира вашият ум едновременно, за да противодейства. Това упражнение може и мисленно да го направите, но когато и ръцете действат, по-силно е, едновременно взимат участие нашият ум и нашето сърце. (120-122 стр.)

 

(към съвета на примирителите) И когато се вдигне някой малък скандал за пръв и последен път, тези 100 души ще се съберат на съвет и ще уредят този въпрос. Тогава всички ще вдигнат ръката си и ще кажат: „В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост и със силата на Неговото Слово да изчезнат всички дяволски работи – ху" (духа се) и всичко ще се оправи. (129-130 стр.)

 

И тъй, учениците от Бялото Братство трябва да се освободят от тези мъртви образи. „Той ме крайно обиди", казвате. С това ти вече имаш един мъртвец, който трябва да изхвърлиш навън. Колкото повече дни го държиш, толкова повече той ще почне да се разлага, да смърди... Какво ще правиш? – Ще извикаш господаря на този мъртвец и ще кажеш: „В името на Божията Любов, която действа в сърцата ни, в името на Божията Мъдрост, която действа в души ни, и със силата на Словото Божие, което действа в духовете ни, Бог да го прости!" И сега всички ваши умрели да ги погребете, но да не викате други да ги погребват; да не викате мене да ги погребвам, аз няма да дойда. Всеки сам ще отиде да погребе своите си. (174 стр.)

 

Силни да бъдем значи да контролираме всички свои клетки, да направляваме всички свои мускули във всеки момент. Изящност във всичко трябва да имате. Устата ви трябва да бъде винаги пречистена, а не да мирише. Ако някому мирише устата, да каже: „В името на Божията Любов, в името на Божия Мъдрост това, което мирише в мене, да изчезне". Чрез внушение ще заповядаш на устата си да не мирише и в един ден миризмата ще изчезне. Ще заповядаш също и на зъбите си да не миришат, да не се развалят. (204-205 стр.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...