Jump to content

Recommended Posts

СЪБОРНО СЛОВО 1921 г.

 

За учениците

 

Поздравите

 

Аз искам тук да минавате като братя и сестри, а не да си казвате: „Хей, момче!". „Братя и сестри" ще си викате, а който не иска, да излезе навън. И после, ще се поздравлявате с лозинката: „Няма Любов като Божията Любов – Само Божията Любов е Любов". Като идвате в тази сграда, абсолютно никакво друго поздравление не се позволява, а като се разпръснете, като излезете от тази сграда, ще се поздравлявате, както искате. Това се изисква, за да не ставаме причина да се спъва Духа. Като се срещнете, ще кажете: „Братко, сестро, няма Любов като Божията Любов..."(86 стр.)

 

Бих ви дал един начин на поздравление, когато се срещате. Погледнете се с любов 5-10 секунди в очите и поздравете се с леко навеждане на главата, а то значи: моята глава е на мястото. И той ще ти отговори със същото: „И моята глава е на мястото". Погледът да бъде сериозен. И тогава, дай му ръката си и му кажи: „Хайде, на добър ти час". И ще си тръгнете. Щом главата ни е на мястото си, тогава и сърцето ни ще бъде на мястото си, защото Бог е глава на Истината. В такъв случай ще се стараем да бъдем естествени. Ще кажете: "Срам ме е, как да го гледам толкова време в очите?" Не го гледай много, погледни го с любов 10 секунди и кажи: „Братко, моята глава е на мястото си, изпращам ти половината от любовта, която Бог ми е дал". И той ще ти каже тъй: „Братко, и моята глава е на мястото си, изпращам ти и аз половината от Любовта, която Бог ми е дал." Втория, третия ден като се срещате, все така ще се поздравлявате, ще разделяте тази Божествена Любов и хармонията ще започне. (102-103 стр.)

 

И тъй, сега като ви срещна, ще ви погледна 10 секунди и така ще ви поздравя. Като ви погледна, някои си навеждат очите. Знаете ли какво означава това? – Че не съм готов да служа на Господа. Като ви срещна, ще ви погледна 10 секунди и ще ви дам половината от Божията Любов. И сега аз ви поздравлявам така: „Давам ви половината от любовта, която Господ ми е дал". (110 стр.)

 

Дарбите

 

Всеки от вас, каквато и най-малка дарбица да има, да не я пренебрегва, дайте й място, тя ще се развие, тя е отлична. Не се опирайте да казвате: "Този мой брат е по-талантлив, на мене Господ нищо не е дал". Този твой брат, който има толкова дарби, е посветил десет живота в труд и постоянство, а нищо не е придобил така. (223-224 стр.)

 

Всеки да се старае да развие в себе си някоя малка дарбица. Всеки един от вас да се стреми да бъде особен в известни моменти, всеки да има по една особеност, която у другите да я няма, да не сте еднакви. (229 стр.)

 

Всеки един от вас да пази тази особена черта и да не искате да бъдете еднакви; например, всички да не бъдете еднакво смирени. Знаете ли колко начина има за изразяване на смирението? (230 стр.)

 

През годината всеки ще се старае по един особен начин да работи върху си. Всеки от вас трябва да има един особен метод за работене върху своето умствено и духовно развитие – за укрепване на волята и ума. Ще си комбинирате един метод в себе си, за да се образува у вас тази особена черта, всинца да имате нещо особено, да няма между вас двама души еднообразни. То е красивото, хубавото! (234 стр.)

 

Духовност

 

Второ едно заблуждение, което се явява между по-млади и по-стари, е кой от тях знае повече. Знанието зависи от събуждането на тези Божествени способности, които имате в душата си. Те трябва да се пробудят и чрез тях ние ще изучаваме света по един обективен начин. (212 стр.)

 

Има и други духовни прояви, но вие ще се стараете да развиете вашите психически сили, т.е. силите, които Бог е вложил във вашите души, правилно да ги развиете. Например, някои от вас, които сте развили тези сили, тези способности, чрез волята си ще може да излизате от телата си навън, но всички това не може да го направите. (219-220 стр.)

 

Във вас са събудени още обикновените чувства, обикновената любов, която сегиз-тогиз се примесва с духовната любов, но духовната любов още не е започнала да се проявява. Че не е пробудена, се забелязва по тази ревност, която има между вас, по това, че не можете да се търпите. Духовни хора, пък не могат да се търпят! Те са духовна табела, а съдържанието им не е духовно. Някой казва: „Тази сестра не е духовна". Ами че и ти не си такъв. Друг казва: „И тази сестра не е духовна". Че и ти не си, защото, ако ти си духовен, ще ги попипаш по очите и веднага те ще те видят, и ще тръгнат напред. (213 стр.)

 

Критиките

 

Напуснете сега всякакъв критически дух във вас. (5 стр.)

 

Първото нещо е да знаете вашите слабости и не мислете, че сте съвършени, не се критикувайте един-друг. Всинца, които сте тук пред мене, сте на еднакъв уровен на развитие. Един има добродетели в едно отношение, друг – в друго отношение, един има едни погрешки, друг има други погрешки. Грешките ви не са едни и същи и добродетелите ви не са еднакви, затова ще трябва всички добродетели да ги съедините заедно, защото ни трябват много добродетели, много любов; и като се съединим колективно, погрешките ще изчезнат. (96 стр.)

 

Самоосъждане между вас да няма. Това е необходимо, за да се обраува между вас известна хармония. (101-102 стр.)

 

А сега се срещате и си казвате: „Старозагорци не вървят добре в пътя, софиянци – също и т.н." Тогава кои вървят добре? Всинца вървите добре, само дяволите в София, Търново и пр. не вървят добре. Кога са вървели добре? ( 110 стр.)

 

Сега, млади и стари, всички ученици на Бялото Братство ще действатe по този закон – абсолютна свобода в любовта, и през цялата година ще се постараем да си препращаме любовни мисли. (278 стр.)

 

Братя

 

Този свят е на Бога, ние сме негови служители и ще работим за Него. Нищо повече. Ние няма да работим за никоя черква, нито за православна, нито за протестантска, нито за католишка. Ние ще работим за Царството Божие. Ако пък и тези черкви работят за Царството Божие, добре дошли, ние сме с тях. (122 стр.)

 

Аз съм готов на всинца ви да помогна, безразлично. Всички ония, които искат да изпълнят Волята Божия, ние ще им помогнем, та каквито и да са те, където и да са. Те са с нас. (185 стр.)

 

Всички ония наши братя, дали присъствуват или не, всички наши братя, които имат един дух с нас, по нищо не се различават от нас, няма никаква разлика, и те могат да изпълнят всичко, каквото и вие (за наряда). А онези братя, които нямат един дух с нас, и тук да са, много не се ползват. (108 стр.)

 

Опасност

 

Между учениците на една окултна школа или едно братство, има опасност да се развият техните умове и сърца в едно анормално състояние и да се атрофират техните умове. В какво направление? По форма и по съдържание нашата енергия може да е отправена към духовния свят, но целта й да е чисто материална. (191 стр.)

 

Следователно, ако у вас има духовен стремеж, а целта ви е материална, ще ви подхлъзване. Крайната ви цел трябва да бъде чисто духовна, а методите, средствата нека бъдат материални. Не трябва да имате абсолютно никакви користолюбиви желания в целта, към която се стремите. Затова има ученици, които вървят няколко години добре, а после се съблазняват. Защо? Те идват тука да придобият знания, да станат учители, после да им плащат. (192 стр.)

 

Сега ще се пазите. Ще затворите умовете си за злото. По никой начин няма му давате ума си под аренда, под наем. Умът ви, сърцето ви, волята и душата ви ще бъдат посветени на Господа. Туй е девизът на учениците на Бялото Братство! (202-203 стр.)

 

В бъдеще трябва да започнете да се чувствувате, че сте ученици на Бялото Братство. Ако по живота ви не се познава, че сте ученици на Бялото Братство, по някаква табела ли ще ви познаят? Всеки брат трябва да ходи прав като свещ, гърбица да няма. Очите на ученика от Бялото Братство не трябва да бъдат премрежени, а любов, енергия да блика от тях, да светят и денем, и нощем, светлина да блика от тях; гърдите да бъдат отворени, изпъкнали, а не така, хилави; лицето да бъде светло, бодро, да показва, че в него има добродетели; устата, устните да бъдат отворени, да се вижда, че в тях има живот, а не така притворени. Някой казва за някого: „Какво мисли той?" – Нищо не мисли. Така искам – лицата ви на всички да говорят. Щом ви погледнат, да кажат, че в лицата на тези хора има някаква идея. (203-204 стр.)

 

И тъй, бъдете сега ученици на Любовта!

 

Сега искам да запиша за ученици ония от вас, които искат да влязат в първия клас на Любовта, затова да си дадат имената. Учениците, които ще влязат в класа на Любовта, ще почнат да се записват постепенно. Всинца ви приемаме, без разлика. Отваряме ви училище да се запишете. (230-231 стр.)

 

Не се старайте да бъдете по-добри, отколкото сте сега. Аз не искам да бъдете по-добри, отколкото сте сега. Туй го помнете: всяко пресилване ще бъде изтощаване. Задръжте туй състояние в ума си. Бъдете такива през цялата година, както сте сега. Туй разположение, което сега имате, аз съм доволен от него.(297 стр.)

 

Любов

 

Всичко това правете не по насилие, но ако имате Любов. Ако имате Любов, правете го, но ако нямате Любов и насила го вършите, ще се създаде зло. (205 стр.)

 

Който няма още в себе си Любов, да се въздържа, докато дойде тя. Ако някой иска да ни даде нещо, да ни помогне в каквото и да е отношение, нека направи това от Любов, това е за негово благословение. Ако не може да направи това от Любов, по-хубаво нека се въздържа, защото може да се зародят някои съмнения. За пример, идват тук приятели, престояват известно време и като наближи да си отиват, оставят малко пари в жертва, но после си казват: „Какво става с тези пари?" Онези, които мислят така — „какво ли става с тези пари", ние не искаме от тях нито пет пари. Влезе ли в тях най-малкото съмнение, да си задържат парите. Онези, които не мислят така, да си оставят парите. Който се съмнява, нека нищо не дава, ние ще му дадем всичко без пари, ще го нахраним, ще му платим, дето е стоял. (269-270 стр.)

 

И тъй, ще вложите Любовта като един алхимически камък в себе си, и за него само ще мислите. Аз говоря за Любовта като един велик принцип, който ще премахне всички мъчнотии, ще разреши всички въпроси. Защо? – Защото тя внася хармония. Аз като ви говоря сега, в този момент между вас няма още хармония. Туй се дължи отчасти на атмосферните промени, които стават в нас. (176 стр.)

 

Учениците и светът

 

Сега в света съществува една невъзможност да разпнат Христа, защото не може да му се направи такъв голям кръст. А ние трябва да се радваме, че Христос, в този смисъл, е станал по-силен, кръст за Него няма. Само за нас още има и то тук-таме, понеже ние сме от малките и нас може да ни заковават, но един ден и за нас ще бъде мъчно да ни направят кръстове. Аз гледах във Варна, когато морето бе изхвърлило една мина и всички, които минаваха покрай нея, не смеяха да я бутнат; гледам, наоколо я обикалят, предпазливо пристъпят до нея. Всеки от нас ще замяза на една такава мина и всички ще казват: „Не го бутайте, защото е много опасен". (82-83 стр.)

 

Но знаете ли къде е вашият грях? – Вашият грях е там, че вие често се излагате, казвате: „Ела да видиш какво имам!" Не си излагайте скъпоценностите, не ги показвайте. Туй разположение, което имате в душата си, нека стои за вас. Не отваряйте целия ваш извор, нека видят водата през чучура. Нека има нещо тайно в душата ви. Нека хората не знаят всичко. Само Бог трябва да знае какви сме. Ако Господ ни знае и ние познаваме Него, достатъчно ни е. А хората, по-добре е да не ни познават. Да те познава добрият човек е благословение, но да те познава лошият човек е проклятие.

 

Аз забелязвам сега между вас: вие имате желание да ви познае света какви сте. Няма нужда да ни познаят. Този свят и да ни познава, и да не ни познава, пак ще му направим същото добро – без разлика. (297-298 стр.)

 

Черните братя

 

Сега трябва да знаете, че в България има достатъчно братя от Черното братство, които са готови да се борят с нас. Тези братя са между православните в църквата, между евангелистите, между католиците и между нас ги има. Навсякъде действат по принципа „Разделяй и владей!" Навсякъде искат да внасят смутове. Често те ви заблуждават. Навсякъде, дето има такива събрания, те идват. Всякога те са много учтиви. Онези, които не ги разбират, те са пред тях много кавалери. Те са въплътени. Затова ще изпитвате духовете. Тези хора са много добре облечени, с елегантни дрехи, с черни гантени* ръкавици, с попски калимавки, владишка корона, на професорска катедра, ние няма какво да им се сърдим. Те са много учтиви. Това е една борба. Те са съвършени в техните обходи, много са умни. Не мислете, че тъй лесно може да се борите, да се разминете с тях. Те са от Черното братство. Да, но те са много умни, знания има у тях, те могат да ви измамят, те могат да ви спънат от вашия път.

 

Сега, туй не ви казвам да се плашите и да мислите, че когото срещнете, когото видите, е от черното братство. Бъдете спокойни, няма какво да се плашите, те не са страшилища. Те са хора, турени в своята еволюция, те изпълняват своята мисия, но ние трябва да знаем тяхното предназначение и нашата задача. Всеки един да стои на мястото си и като срещне такъв брат, ще му кажем: "Твоето движение е друго, нашето движение е друго, посоката, в която ние отиваме, е права и посоката, в която вие отивате, е права". Можеш ли да се поставиш пред един такъв брат така, той ще те приеме, той ще отстъпи и ще каже: „В твоя ум има една философия". Но речеш ли да го обърнеш към Господа, ти се поставяш на крива посока. Всяка душа сама трябва да се обърне към Господа, към Божественото Слънце, не можеш ти да я обърнеш. Евангелието казва, че ти можеш да я обърнеш към Господа, но само, ако тя иска. Всяка сама трябва да се обърне към Господа, защото тя си има орбита в своето движение и тя трябва сама да се обърне към Слънцето. Докато тя се отдалечава от Слънцето, докато си върви по своята орбита, трябва да се остави да си измине своя път. Вие не можете да измените нейния път. Вие ще измените целия ред на космоса, ако искате да обърнете тази душа. (217-219 стр.)

 

Когато искат да направят нещо с теб, гледат те втренчено. Така и дяволът, като вълка, хване те, гледа те в очите и после ще те разтърси. После влиза във всичките ти удове, заема мястото вътре в мозъка ти и казва: "Тъй ще направиш, иначе ще направиш", и ти изпълняваш неговите заповеди. Той казва: „Господ не е туй, което ти мислиш, Той е претърпял известно изменение". (118-119 стр.)

 

Е хубаво, когато човек само се усмихне, мускулите на устните се повдигат, а очите са ясни, огнени, остри, няма мекота в тях. Всичко това какво показва? Такава усмивка показва: „Аз ще те изям". А когато една усмивка излиза отвътре, в очите има Божествена светлина, мекота, нежност и този човек казва: „Аз съм готов да ти помогна, аз любя Господа". Следователно, за мене усмивките веднага разрешават въпроса. (216 стр.)

 

Като срещна някого от черните братя, още преди да ме види, тегля ръцете си надолу. Той заспива, а аз си заминавам. Като отмина, пак тегля отподире му ръцете си, за да го събудя. Но като срещна добър човек, аз му сторвам път и казвам: „С Божието благословение върви си по пътя". Защото онзи, който се опита да хипнотизира брата си от Бялото Братство, той носи голяма отговорност. Хипнотизацията е голямо заблуждение. (221 стр.)

 

Първото нещо у нас – ни помен да няма от лъжа; нито ще ви лъжа, нито да ни лъжете. Никой да не прави опит! Защото, ако вие речете да направите опит да ме лъжете, аз ще вдигна ръцете си, ще ви приспя, ще си замина, след това пак ще вдигна ръцете си, да ви събудя. Такъв е законът. Защото, ако се предадете на такова влияние, вие ще станете оръдие, другото въздействие не може да бъде в дадения случай. Тогава движението ще бъде отгоре надолу, няма да бъде настрани. (222 стр.)

 

* Гантен, гантиран (арх.) - който е с ръкавица; от фр. ганти - ръкавици (бел. ред.)

 

 

 

За събитията

 

В България трябва да се създадат по-добри условия, защото те сега са много дисхармонични. В България силите, които действат, са повече разрушителни, отколкото творчески. Който иска да разрушава, нека дойде в България, тук творчество няма. Посетете горите, ще видите дърветата изсечени. Посетете една чешма, ще видите – някой дошъл, ударил с брадвата си. Тук надделява разрушаващият елемент над творческия. Този народ е като една стихия, която постоянно руши. Затова европейските държави му слагат букаи, окови. Господ казва: „На това малко дете, наречено България, ще му сложите два вида букаи". А то, като не се е научило, казва: „Много ми са тези букаи". Не, точно на мястото си са, за да се научи да върви караишкин. Не трябва да се плашим. Туй, което сега става с българите, е най-голямото добро, което им се дава. Господ сам се е заел да ги възпитава, методи има и калъпи има, ще те сложи в тях, може да риташ, калкото искаш и докато риташ, от калъп в калъп ще минаваш. Докато не престанеш да риташ, няма избавление, няма да те освободи. (22-23 стр.)

 

Човечеството досега е живяло в колективното подсъзнание, както животните, а отсега цялото човечество минава в колективното съзнание, т.е. хората започват да съзнават, че те са нужни един за друг. (27 стр.)

 

Също и върху нашите тела се отразяват известни събития – индивидуални, обществени и народни. Знаете ли вие това? Ние носим греховете на цялото човечество. Не мислете, че ние, които сме далеч от Африка, не носим греховете на африканците. Да, носим ги. Има една вътрешна сила, която свързва хората и преплита живота им. И тъй, в бъдеще, когато ние съзнаем този велик закон, ще разберем, че всички хора трябва да създадат добри условия, за да може да се избегнат всички съвременни нещастия. (45 стр.)

 

Аз няма да се спирам, да обяснявам от що произтичат борбите в света. За мене те произтичат по един естествен начин. Аз ги обяснявам със следния пример: вземете две дървета, близко посадени едно до друго. Тези две дървета, с многобройните си листа, цветове, клончета хубаво си живеят, братски, гугукат си, но по едно време лъхне вятър, и тези клончета и листа се преплитат едни в други, увиват се. Вятърът става по-силен, извива се буря, клончетата се удрят силно едни в други. Запитват се едни-други: „Какво сте се забъркали?" Питам: "Къде е причината на това, вън или вътре?" – Причината е отвън. Причините и за неразбирането на хората днес са пак външни, това са икономическите условия. Този вятър е, който кара хората да се не разбират и да се борят. Някои питат: колко време ще трае тази 6уря? Една буря може да трае 24 часа, 48 часа, най-много три дни и всички листа ще дойдат след това в покой. Сега в света има една такава буря, която ни тласка, пресява, ще има и глави, и крака счупени. Затова не се сърдете, тази буря скоро ще престане. Тази социална буря ще престане след 45 години, но само ако хората поумнеят. Обаче, не вземат ли поука от опитностите си, за да подобрят живота си, тази буря ще се продължи още повече. Извлекат ли поука от опитностите си, срокът на бурята ще се съкрати, понеже великият закон, който направлява света, е разумен, без разлика на това, дали човек вярва или не. (33-34 стр.)

 

В личното тефтерче на Иларионова с дата 24 септември 1921 г, Търново, е дадена следната формула, под която се е подписал Учителя:

 

Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички от сега за през всичките векове.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...