Jump to content

2_1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА


Recommended Posts

II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ

 

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА

ТЕХНИЯТ ПРОИЗХОД, ПОЛЯРНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ,

СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ И ДРУГИ

В продължение на една седмица, като ставате от сън, записвайте първата мисъл, която е минала през ума ви. След това можете да пристъпите към дневната си работа. За да използвате упражнението си добре, преди да заспите, вложете в ума си мисълта, да не забравите да запишете първата мисъл, като основна мисъл през деня. При това стремете се да бъдете искрени към себе си, да записвате онази мисъл, която първа е дошла в главата ви. Не се стеснявайте от мисълта, която е преминала през ума ви. Може някой от вас да помисли за хляб, друг – за вода, трети – за майка си или за баща си, които отдавна не е виждал. Ще кажете, че нямате време да правите наблюдения над мисълта си. Само онези ще правят упражнението, които мислят, че могат да го изпълнят. Който мисли, че е зает с изпити, с военна служба, с учителство и не може да изпълни задачата, по-добре да не я започва.

„Методи за самовъзпитание“, „Живот и радост“, стр. 35-36.

За придобиване духовния живот се изисква силна вяра. Направете опит да придобиете в себе си вътрешен мир и светла вяра, да знаете кога молитвата ви е приета, и кога мисълта ви е в права посока. Вие трябва да чувствате това нещо в себе си така, както чувствате понякога дисхармоничните влияния на хората около вас. Човек трябва да живее духовно, ако иска да бъде хармоничен в себе си; има ли хармония в себе си, той ще може да живее и между дяволите в ада, както и между ангелите в Рая.

„Условия за разумния човек“, „Целомъдрие и великодушие“, стр. 31.

Сега като сте влезли в Школата, размишлявайте върху всичко, което ви се е случвало през деня, и се учете. Например задайте си въпроса защо състоянията ви се менят толкова бързо. Същевременно, в продължение на една седмица, дръжте сметка по колко пъти на ден се менят състоянията ви, да имате представа за себе си. Всичко това отбелязвайте в една тетрадка. Записвайте само резките промени в състоянията си. Втората седмица пък отбелязвайте какво е състоянието ви сутрин, като станете, на обед и вечер, преди да си легнете. Също така отбелязвайте часа, минутата и времето на вашето първо утринно състояние, а след това – часа, минутата и времето, дали е било хубаво или лошо, слънчево, мъгливо, когато е настанала промяна в състоянието. Започнете първото упражнение от неделя, като отбелязвате само промените в състоянието си, без да търсите причините на тия промени. Причините за тия промени са далеч от вас. Вие съзнавате само, че е станала някаква промяна, но защо и за какво, не знаете. Значи, има нещо по-дълбоко от изменяемото. Вие ще изучавате туй, което се изменя във вас, а не това, което не се изменя. Защо? Защото наблюденията се правят от това, което не се изменя. Чрез тия наблюдения вие ще дойдете до вътрешното си състояние, което не се мени. То наблюдава другите състояния, а саму остава неизменно. По този начин, чрез ред наблюдения, вие ще придобиете много опитности.

Тъй щото, ще правите наблюденията си спокойно, без смущение. Ако сте неразположени, ще пишете, че състоянието ви е вляво, под нулата; ако сте разположени, намирате се вдясно, над нулата. Всички неприятни състояния са вляво; те представляват движение към корените, надолу, към центъра на Земята. Всички приятни състояния са вдясно; те представляват движение към клонищата, нагоре, към центъра на Слънцето. Добре е да отбелязвате и времето, да видите какво е влиянието му върху състоянието на човека. И тъй, ще се самонаблюдавате, без да се критикувате. Критиката не e нищо друго, освен глождене, а гложденето е качество на гъсениците.

„Двата пътя“, „Двете посоки“, стр. 66-67.

За един ден само проследете какви мисли минават през ума ви. Важно е не какво говорите, но какво мислите. Всичко, каквото помислите този ден, ще го запишете. При това ще бъдете искрени в себе си, няма да скривате мислите си… Аз ще стана този ден ясновидец и ще видя какво сте скрили. Искрени трябва да бъдете първо към себе си и после към другите.

„Неразрешеното“, „Природните звукове“, стр. 241.

Аз искам от вас следното нещо: да бъдете искрени към себе си, към своята душа. Всяка сутрин, в продължение на две седмици, със ставането си още, задайте си въпроса: „Искрен ли съм спрямо душата си? Готов ли съм през целия ден да извърша всичко онова, което душата ми желае и нашепва? И ако сгреша нещо, готов ли съм, без да се оправдавам, да се извиня пред нея, да кажа истината, както е в действителност?“ Значи, щом направите някаква погрешка, нито я намалявате, нито я увеличавате, но констатирайте я пред душата си, както е, както и Природата я е констатирала. Тази искреност спрямо душата ви е необходимо условие за развиване и пробуждане на съзнанието ви, да схващате нещата правилно, без никакво увеличаване или намаляване. Под думата душа разбирам Божественото начало в човека, висшата му проява на физическия свят.

„Двата пътя“, „Закон за енергиите“, стр. 121.

За десет дена направете следните наблюдения върху себе си. Като се събудите сутрин, проследете каква мисъл имате в ума си и какво е състоянието ви. Записвайте си това в едно тефтерче. Веднага погледнете часа и минутата, какъв е денят, топъл или студен, ясен или облачен. Същевременно вижте има ли някакъв шум на улицата, на която живеете. Ако има някакъв шум, вижте на какво се дължи: дали коли, автомобили или трамваи минават; дали хора минават и се разговарят или пеят, дали кучета лаят. Освен това проследете има ли някаква връзка между състоянието ви, с което сте се пробудили, и с това, което сте имали преди два-три дена, или най-много преди седмица. Ако сте радостен или тъжен, вие трябва да знаете отде произлиза това състояние.

Като правите наблюденията си, ще видите има ли някаква връзка между вашите мисли и чувства, между вашите настоящи и минали състояния, или са разкъсани. Спрете вниманието си върху съня, който сте имали през нощта, да намерите връзката между състоянието и мисълта, която е минала през ума ви. Сънят ще внесе известно обяснение. Като правите тия наблюдения, вие ще разберете на какво се дължат мрачните настроения на човека.

„Посока на растене“, „Различаване“, стр. 115.

Една задача ще ви дам. Вземете за една седмица и три пъти на ден наблюдавайте времето какво е сутрин, обяд и вечер. Нали искате научни работи. Наблюдавайте сутрин какво е времето, на обяд и вечер. Други нека да вземат една задача за една седмица, ако слизате в София, наблюдавайте колко мъже срещате, колко жени, колко деца, колко стари. На каква възраст са. Наблюдавайте отляво, отдясно, колко срещате с бели коси, с черни. Наблюдавайте това за една седмица. За научни работи съберете фактите.

„Факти, закони, принципи“, „Факти, закони, принципи“, стр. 14.

За всяка една нова мисъл, която прониква в ума ви, да се радвате. Да си имате едно тефтерче и като си записвате новите мисли, ще видите доколко вашите мисли са оригинални. Ако някой път една оригинална мисъл дойде в ума ви, не я пренебрегвайте, тя е много важна. Тази мисъл, която прониква във вашия ум, в никоя книга не може да се намери. Това, което не може да се намери, е ценното. Всичко това, което минава през вашите умове, някои будни умове са го направили. Не трябва да мислите, че всичко е написано. Много малко е написано. Хиляди и хиляди неща има, които не са написани. А ненаписаното го пишете вие за самите вас.

„Вътрешният господар“, „Обичайте и ценете“, стр. 179-180.

В продължение на една седмица правете наблюдения върху себе си, да видите каква е първата мисъл, която дохожда в ума ви веднага след пробуждането ви от сън. Ще бъдете искрени и каквато мисъл влезе в главата ви, ще я отбелязвате. Например макар и вегетарианци, на някой от вас може да мине мисълта за печена кокошка – ще си отбележите; може някой да се усъмни в пътя, по който върви – пак ще отбележи мисълта си; друг може да помисли, как да спечели повече пари и т.н. Каквато и да бъде първата ви мисъл – добра или лоша, ще я отбелязвате в тетрадката си. Ако се случи да минават през ума ви само добри мисли, толкова по-добре за вас. Това значи, че пътувате през добра местност в умствения свят.

„Трите живота“2, „Мечешкият капан“, стр. 227.

Ще ви дам една работа за десет дена. Съсредоточете се в себе си и без да се изобличавате, следете какви мисли и желания минават през вас. Ако намерите нещо нечисто, радвайте се, че ви се представя случай за работа.

„Новата мисъл“, „Вътрешните сили“, стр. 122.

Добре е всеки от вас да има по едно тефтерче, в което да отбелязва по колко желания на ден се явяват да даде някому нещо и по колко желания – да вземе от някого нещо. Интересно е после да направите сметка, колко от желанията ви през дена са от категорията да вземете нещо и колко да дадете нещо. Започнете да събирате тези статистически данни още от днес, да видите кои желания преодоляват у вас.

„Нашето място“, „Ценното в малкото“, стр. 61.

Направете един опит за известно време да проверите себе си, какви чувства изживявате, и ги определете към коя категория умствени сили се отнасят. Тревожите се за нещо например. Вижте към коя категория спадат вашите тревоги. „Към личните чувства.“ Когато се засегнат личните ви чувства, ще се лекувате с природния си ум; когато се засегнат индивидуалните ви чувства, ще се лекувате с естествения си ум; когато се засегнат моралните ви чувства, ще се лекувате с разума (В лекцията Учителя обяснява що е природен, естествен, разумен, морален, личен и индивидуален ум.) Проявите на ума са свързани две по две помежду си. Като се знае това нещо, то може да се използва като начин за правилно трансформиране на енергиите у човека.

Лекции на МОК IV/4, „Новите схващания на ученика“, „Проявленията на ума“, стр. 59-60.

Ако искате да знаете, как сте прекарали деня, като обикновен или разумен човек, всяка вечер, преди да си легнете, употребете 10-15 минути мислено да си дадете отчет какво сте правили през деня. Спомнете си къде, какво сте казали, какво сте правили и т.н. И ако след всичко това намерите в себе си една малка придобивка, туй показва, че сте прекарали дена добре, като разумен човек. Колкото и малка да е придобивката, тя е ценна. Само по този начин човек може да разработва своя характер. Само по този начин Природата може да му разкрие своята съкровищница. Тя ще му разтвори касите си, да взема, колкото и каквото иска.

„Влияние на светлината и на тъмнината“, „Гласни и съгласни букви“, стр. 92.

Мисълта, която искам да ви оставя сега, е следната: когато ви дойде някое страдание, определете в себе си дали това страдание е разумно, или не е разумно. За десет дена от днес направете следното упражнение: колкото страдания ви дойдат през деня, определете ги дали те са разумни или не; после сметнете колко от тях на брой са разумни и колко не са разумни. Разумните страдания са от Невидимия свят, а неразумните – от вас. Това е едно малко упражнение, малък опит, от който ще придобиете известни знания и наука. Всяко страдание има смисъл, когато е разбрано и добре използвано. Ако вие разбирате и използвате вашите разумни страдания, тогава и Невидимият свят ще ви се радва и ще ви помага.

„Светлина на мисълта“, „Обмяна“, стр. 48-49.

За два-три месеца ще ви дам следната работа и следните опити.

Първо: на една тетрадка ще си водите бележки за всяка по-важна добра или лоша мисъл, която ви дойде. Ще следите по часовник времето, когато е дошла добрата или лошата мисъл или желание, и щом изчезне, ще отбележите времето, по което ви е напуснала.

Второ: когато ви дохождат лоши мисли или желания, ще се опитате да ги превръщате в добри мисли и желания. За това ще се върнете две хиляди години назад във времето, за да си представите сватбата, на която е присъствал Христос с учениците си. Ще се опитате да си представите къщата, в която е станала сватбата, сватбарите и младоженците. Постарайте се да определите на кое място е стоял Христос, на кое учениците Му, но гледайте да не създавате илюзии, а да има нещо поне приблизително вярно в представите ви. Тъй че мислено ще фотографирате цялата сватба, като си представите мястото на младоженеца, вашето място и т.н. Христос ще поставите в сърцето си, а учениците Му – в ума; младоженецът ще поставите в ума, невестата – в сърцето. Невестата и младоженецът ще бъдат разделени, защото в Духовния свят двама души в една стая не живеят. А тук в една стая живеят по няколко души, затова се и карат. Жителите на онзи свят свободно си четат мислите. Затова, когато някой от тях е неразположен, другите, щом като прочетат мисълта му, отминават го, без да става нужда той да ги пъди. Ето защо на онзи свят няма условия за грях. А в този свят някой ви дойде на гости и стои, без да разбере, че ви е отегчил, поради което става нужда да го лъжете. Оставете тези стари методи, защото докато държите на тях, не можете да бъдете ученици. Ще си представиш, че си облечен със сватбарски дрехи, че си радостен и весел, и ще слушаш какво е говорил Христос на присъстващите. Ако можете да произведете една такава картина, веднага ще се освежите, ще бъдете готови да се борите с мъчнотиите си на този свят, много философии на този свят ще ви станат ясни и вибрациите на вашия ум ще се повдигнат. Такова представяне на картината има и здравословно влияние. Трябва да знаете, че доброто се учи само на сватбата, а злото – на свадата.

Трето: задайте си въпрос защо у вас се пораждат добри и лоши мисли и желания, защо към някои сте разположени повече, а към други – по-малко, защо някои обичате, а други – не, защо някои ви са приятни, а други – неприятни. Ще кажете, че това е кармично. Да, но кармата още нищо не обяснява, защото тук се явяват ред причини. Като сте неразположени, размишлявайте върху причината за това неразположение. Припомнете си къде сте ходили, в коя къща, колко време сте прекарали и след излизането от коя къща е дошло неразположението ви. Обяснете си защо от някоя къща излизате неразположен. Обяснете си защо понякога, като се връщате у дома, ви идва неразположението и дали то иде от север, юг, изток или запад. Като намерите причината за неразположението, не се нахвърляйте върху човека, който го е създал, но изменете посоката му…

Четвърто: всяка вечер, като си лягате, ще употребите десет-петнадесет минути, за да си дадете отчет за постъпките си през целия ден. Това ще правите безпристрастно. Ще видите кое е лошо, за да го избегнете на другия ден. На другия ден ще се помолите: „Помогни ми, Боже, да избегна лошите постъпки и да изпълня добрите, които съм пропуснал предния ден!“ Ще разглеждате живота си така, както един художник своята картина, без да се самоосъждате… Тези упражнения ще уякчават добрата ви воля.

„Великата майка“2, „Призваха Исуса“, стр. 121-123.

Упражнение за наблюдаване на времето: в продължение на три месеца наблю-давайте времето, дали ще бъде облачно, ясно, топло, студено и т.н. На специално тефтерче си отбелязвайте всяка промяна. Същевременно наблюдавайте и вашите състояния. Ако забележите, че между вашето състояние и времето има известно съотношение, проследете дали е възходящо или низходящо. Като правите тези наблюдения, ще видите, че наистина състоянията на човека често зависят от проявите на времето. Това се случва главно с нервните хора. В това отношение нервният човек е барометър. Той предварително предсказва какво ще бъде времето, добро или лошо. Ако пък човек страда от ревматизъм в крака, в ръката, или в друга някоя част на тялото, от болката му, която се усилва, намалява, или съвършено изчезва, той може да определя и най-малките промени на времето.

Следователно, ако искате да отидете на екскурзия и не можете да се решите да предприемете ли екскурзия или не, посъветвайте се с някой нервен човек. Той ще определи какво ще бъде времето – дъждовно, облачно, ясно, слънчево и т.н. Вие можете да разчитате на неговите познания за времето. Мнозина се оплакват от болки в ушите, в пръстите на ръцете и краката, но не знаят причините на тия болки. Ако наблюдават времето, те ще видят, че болките им са в зависимост от промените, които стават в Природата. В това отношение човек трябва да бъде метеоролог. Сегашните метеоролози си служат с различни инструменти за определяне на промените, които стават в Природата – с термометри, барометри, сеизмографи и др. Обаче няма по-усъвършенстван инструмент за определяне на най-слабите промени в Природата от организма на високоорганизирания и чувствителен човек.

„Служене, почит и обич“, „Човек и Природа“, (стр. 358-360).

Правете упражнението, което ви дадох. Понеже ще трае три месеца, ще свършите на 15 май. Ще наблюдавате добре всички промени в температурата, в облаците, дали са черни или светли, дали са високо или ниско на небето, дъждовни или ветровити и т.н. Като наблюдавате промените на времето, ще следите и своите вътрешни състояния. Ако състоянията ви вървят в съгласие с промените на времето, ще извадите един закон; ако са извън влиянието на времето, ще извадите други заключения. Изобщо ще правите научни изводи.

„Служене, почит и обич“, „Човек и Природа“, стр. 363.

Сега за 10 дни ще ви дам следното упражнение: ще вземете една кула (тетрадка) и ще отбелязвате времето и вашите състояния – сутрин, обед и вечер. Станеш сутрин, неразположен си, отбележи какво е времето. На обяд – какво ти е състоянието, неразположен си, отбележи какво е времето. Вечерно време – също. За 10 дни ще бъде това упражнение. Това са 30 пъти. Да видим има ли някакво съответствие между вашите красиви състояния и вашето неразположение с времето отвън. Някой път ще се случи, когато вие сте радостен, отвън времето да е облачно. А друг път, когато вие сте скръбни, времето да е ясно. Друг път ще видите, че когато вие сте скръбни, и времето е скръбно; когато вие сте радостни, и времето е ясно. Интересно е да видите вашето състояние в колко случая ще съответства на времето. Разбрахте как ще стане. Сутрин ще си отбележите тъй: „Имам тежко разположение на духа.“ По обед: „Ужасно съмнение ме обхвана.“ Вечер: „Голяма ревност ме обхвана.“ На другия ден сутринта: „Ужасно малодушие.“ На обяд: „Озлобление.“ Вечерта: „Голямо отмъщение.“ На другия ден сутринта: „Силна вяра.“ На обед: „Голяма надежда.“ Вечерта: „Голяма любов.“ Тъй ще пишете, а не много. Ще пишете часът и времето какво е: дали е облачно или ветровито, дали има Слънце или не. Например ще пишете: „Слънцето тук-таме се показва.“ Пък ако го няма, ще пишете „напълно облачно“ или „ветровито“. Най-първо ще гледате какво е вашето състояние, а после времето отвън. Ще започнете упражнението утре сутринта и ще видите кой как ще започне, но ще се оставите спокойни. Просто ще хроникирате известни състояния. Човек трябва да изучава своето естество и да не се безпокои от състоянията, които преминава. Често радостите, които имате, не са ваши.

„Тихият глас“, „Огъване и пречупване“, стр. 75-76.

Следователно, когато имате лошо разположение на духа, направете следния опит: дигнете ръцете си нагоре, с дланите навън и отправете мисълта си към Възвишения свят. Ако скоро след това състоянието ви се измени, туй показва, че лошото, злото е външно; ако състоянието ви не се подобри, туй показва, че злото е у вас. По този начин човек може да констатира кои неща са негови и кои – чужди или външни. Дали погрешката е ваша или чужда, това не трябва да ви смущава. За вас е важно, че в изправяне на погрешките се откриват възможности за познаване на Бога.

„Малки и големи придобивки“, „Доброта и разумност“, стр. 391.

Можете да направите един опит. Ако на един бинокъл, с който се гледа с двете очи, измените лупата на дясното око, турите лупа с по-голямо увеличение, да кажем 10 пъти, на лявото око турите лупа, която увеличава 20 пъти, какво ще имате? Ще имате две изображения. Едното ще бъде долу, другото ще бъде горе. Изображението от 10 увеличения ще бъде долу, образът от 20-ото увеличение ще бъде горе. Ако гледате Мусала, ще видите две Мусали – едната долу, другата горе. Правили ли сте този опит? Можем да направим този опит, този опит мога да го направя. Затова казват за някого: „Нависоко гледа.“ Всякога, когато човек гледа идеално, той не вижда предметите. Като гледате Мусала с увеличително стъкло, няма да видите Мусала на същото място. С голямото увеличение Мусала ще го видите нагоре, а той не е там. Другото изображение на Мусала ще бъде долу. Този, който малко мисли, неговите предмети надолу се показват. Този, който високо мисли, предметите са нагоре, предметите не са на място, изображенията не са на място.

„Пътят към щастието“, „Разумни отношения“, стр. 112.

Можете да направите един научен опит. Ти вървиш и мислиш за Доброто. Твоята мисъл се върти спирално. Но тъкмо разсъждаваш за Божествения свят, дойде ти в ума, че двама се скарали и мислиш кой е по-прав от тях. И тогава се спира кръгообразното движение и дойде праволинейното и паднеш на земята. От Горе ти казват: „Не е за тебе да разрешаваш кой е прав!“ Не е твоя работа да се занимаваш с праволинейното, а с това, което се върти. Ако речеш да кажеш кой е прав, можеш да имаш разрив на сърцето и да умреш. И сърцето ти се движи кръгообразно. Ако направиш праволинейно движението, то ще се пукне. Това се нарича разрив на сърцето. На праволинейно движение сърцето не е свикнало и ако дойде праволинейно движение в нервите и мозъка, тогава хората се умопобъркват.

„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“, „Божественият подтик“, стр. 81.

За следния път ви давам задача: всеки от вас да намери по един положителен, отрицателен и неутрален тип. Има хора, които от рождение са положителни, други – отрицателни, а трети – постоянно се сменят, ту положителни, ту отрицателни. Вие трябва да знаете времето, кога един човек е положителен и кога – отрицателен. Ако не знаете това, нищо не сте постигнали. Не можеш да бъдеш всякога положителен или отрицателен, ще се сменяш: някога ще заповядваш, някога ще ти заповядват; някога ще даваш, някога ще вземаш. Единственият, който всякога е положителен, е Бог. Той нито заповядва на някого, нито съди. Той гледа еднакво и на злото, и на доброто. От доброто не се възхищава, от злото не се възмущава.

„Новата мисъл“, „Три типа хора“, стр. 235.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...