Jump to content

КНИГОПИС


Recommended Posts

КНИГОПИС

 

„Нашите сили – как да ги използуваме" от Пр. Мълфорд, превела Елена Консулова-Вазова.

 

В редакцията ни се получи горната книга, която горещо да препоръчваме на всички. По време на духовна криза, когато човечеството обезверено, терзано от толкова съмнения, търси подкрепа някъде отвън, защото то е изгубило вярата в себе си, преводът на книгата на бележития автор идва да запълни една въпиюща празнина – да посочи на човека, че силата, гаранцията на успеха, напредъка в живота е скрита в самия него.

 

В първата глава още – „Някои закони на силата и красотата" – авторът говори за силата на нашите мисли, чиито поляритет дава своя отпечатък върху лицето ни и твърди, че с нашата мисъл ние привличаме от невидимата материя в природата сили, които ни помагат или вредят, според характера на мислите, които ние излъчваме. И затова да начертаем един въображаем образ за самия себе си, образ пълен с младост, здраве и сила, в който да се съсредоточим неотстъпно – с това ще привличаме към себе си елементи, които винаги ще ни помагат в реализацията на тоя идеален образ на нашата мисъл защото, „Всяка мисъл е един камък за изграждане на нашата бъдеща съдба". – По-нататък той ни сочи влиянията, които оказва околната среда върху нас и средствата, как да се предпазим от понижаващи такива – да знаем, кога да бъдем активни, невъзприемащи чужди влияния, а сами да влияем и кога пасивни, акумулиращи висшите трептения на един по-напреднал дух. – По-нататък той разглежда ролята на самовнушението, сочи като велик фактор развитието любовта към природата, самообладанието, говори за двойнствения живот на човека в будно състояние и на сън и значението на правилното ползуване от последния. Посочва също средства, как да се предпазим от безсъние и как да използуваме най-правилно съня за възобновяване на енергията, говори за ползата от въображението, от мечтанието – една сила, която твори дела, в едно могъщо и невидимо царство, което, както твърди авторът, досега малцина са изследвали. Вярата той нарича „семе на всяко чудо и за добро и за зло", в зависимост от насоката на нашето въображение, нашата мисъл. Значението на нашето облекло, законът на брака – мъж и жена като два допълващи се фактора, тирания или как се владеем, значението на молитвата – това пряко общение с първоизточника на живота, на изповедта, ролята на пролетта и др. – това са все въпроси, които авторът разглежда в отделни глави и хвърля нова светлина, сочейки сигурен път към успех, възраждане и безсмъртие, опознавайки и усилвайки в себе си чудотворните сили, които в хармония с тези в природата ще превърнат човешкия смъртен дял в безсмъртие, изграждайки го изново и непрекъснато от все повече и повече усъвършенствувани елементи.

 

 

Получиха се в редакцията на „Житно Зърно" от новите издания на „Акация" – София:

 

Натурфилософско четиво № 11. Монистичният натурализъм и безсмъртието от Ж.М. Гюйо с уводна бележка за автора от Ас. Златаров 12 лв.

 

 

Четиво Наука и Живот.

 

№ 11. Половите жлези от Д-р Т. Буркаков с 6 фигури 10 лв.

 

№ 12. Половата проблема от д-р Т. Витанов. С портрет и биография на автора от Ст. Кутинчев 10 лв.

 

Великани на човечеството № 1, Демостен от Е.Орлов. Живот и дейност. С портрет 10 лв.

 

Ас. Златаров – Трагедията на П. К. Яворов. Спомени и бележки. С портрет на Яворов. Лора. Тодор Александров. Луксозно издание 20 лева.

 

Натурфилософско четиво № 12. „Що е Монизъм?" от В. Бьолше с увод от професор Д-р Ас. Златаров. Монистичният възглед за света цена 10 лв.

 

Четиво „Великани на човечеството" № 2 ,,Цицерон – живот и дейност" от Е. Орлов Цена 10 лв.

 

Натурфилософско четиво № 13. ,,Из тайните на морето", от, Д-р Ас. Златаров С портрета на автора. Цена 10 лева.

 

Натурфилософско четиво №14. ,,Лимитизъм и Монизъм", от Ат. Ипиев. С увод от Д-р Ас. Златаров: Нови хоризонти, цена 12 лева.

 

 

Четиво „Наука и живот"

 

13. Социалният дарвинизъм, от А. Лория. С уводна бележка за автора от Ренне Вормс. Цена 9 лева.

 

14. Източниците на песимизма, от Ферд. Брюментиер. С портрет и уводна бележка за автора. Цена 9 лева. Книгоизд. „Акация", ул. Софрони, 123, София.

 

15. Спорт и Хигиена, от професор Пагел и др. с предговор от проф. Крауз. Превела Ж. Ст. Кутинчева. Луксозно издание. Цена 10 лева. Издание на „Акация", София.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...