Jump to content

Светът на великите души


1 Screenshot

About This File

НАРЯД ОТ 22 СЕПТЕМВРИЙ1934 Г.

 

От 22 септемврий започва нова работа:

1. Молитвите и размишленията остават същите.

 

2. Утринно слово се заменя с книгата Светът на

Великите души.

 

3. От 22 септемврий нататък всеки ден ще се

размишлява върху едно изречение от тая книга,

като се започне от началото. Ще се размишлява

върху външния и вътрешния дълбок смисъл

на изречението, като се знае, че всяко от тези

изречения има три смисъла:

 

а) за физическия свят;

б) за Духовния свят;

в) за Божествения свят.

 

4. Трябва да се знае, че когато се размишлява

върху едно свещено изречение, то Божественият

Дух, Който го е дал, идва и учи човека отвътре.

Затова Учителя казва: „Който се моли, той се учи;

който не се моли, той е напуснал училището".

 

5. Да се заучават наизуст някои изречения от тази

книга (например едно от седемте, минати през

седмицата).

Изгрев, 7 септемврий 1934 г.

 

-----------------------------------------------

«СВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ»

 

Истините, изложени в тази книга, са постоянна

реалност; а Истина с постоянна реалност е оная,

която важи едновременно и за трите свята:

 

физическия, Духовния и Божествения.

Четенето на тая книга трябва да се придружава с

размисъл, за да се намерят в нея Истините, които

съответстват на трите свята.

С тоя метод на четене книгата ще донесе богати

плодове:

 

1. Човек ще се научи да владее мисълта си, ще се

научи да я концентрира.

 

2. От друга страна, тоя метод ще развие

интуицията - чрез такова съсредоточаване на

мисълта ще се стигне до един вътрешен проблясък,

ще се развият свръхсъзнателните центрове. С това

човек облагородява чувствата си.

 

3. Като се съсредоточаваме върху Божествените

Истини и Добродетели, привличаме към себе

си съответните енергии, които ще развият тия

добродетели у нас - по тоя начин човек става

господар на своите постъпки и всяко нещо ще

върши на своето време. Той ще намери пътя

към правите постъпки, а само на правите мисли,

правите чувства и правите постъпки може да се

разчита - защото за да владее човек своите мисли,

те трябва да бъдат прави; за да владее своите

чувства, те трябва да бъдат прави; за да владее

своите постъпки, те трябва да бъдат прави.

Някои изречения в книгата изглеждат трудни

за разбиране, но като се размишлява върху тях,

Разумната Природа ще ни помогне да ги разберем,

ще внесе светлина в нашето съзнание.

Така ще намерим големи съкровища и в най-

простите наглед изречения.

Следните примери служат за пояснение как

трябва да се чете тая книга:

 

НЕ СЕ МИЙ НА РЕКА, КОЯТО ГЛАВА НЯМА.

 

1. За физическия свят:

Река без глава е планинският порой, чиято вода

иде от големите дъждове. Тоя порой няма глава,

т.е. извор. Водата на пороя е винаги мътна -

естествено е, че в нея човек не може да се изчисти.

 

2. За Духовния свят:

Всяка твоя мисъл, чувство или желание, което

няма Божествен произход, е река без глава. А

всяка твоя мисъл, чувство или желание, което има

Божествен произход, е река с глава - и тая глава

е Божественото съзнание. Когато имаш мисли,

чувства или желания, които не са Божествени, ти

се миеш в мътната вода на пороя и ще се окаляш.

 

3. За Божествения свят:

Ако твоят живот е посветен на един преходен

идеал, тогава целият ти живот е река без глава.

А когато идеал на твоя живот е да служиш на Бога,

на Любовта, целият ти живот е река с глава.

 

НЕ ДАВАЙ МАСЛОТО СИ, КОГАТО ТЕ ЧУКАТ.

 

1. За физическия свят:

 

Противоречията и страданията, които срещаме

при постигане на нашата цел, да не бъдат причина

да изгубим нашия стремеж и нашата надежда.

 

2. За Духовния свят:

 

Когато човек е в благоприятни условия на живота,

той има мир, радост и добро разположение - това

е маслото. Когато дойдат страданията, слабият

губи маслото си, а силният - не.

 

3. За Божествения свят:

 

В Божествения свят маслото е Любовта. Ако

при страданията и противоречията в живота

ти изневериш на Любовта и дойдеш до апатия,

безразличие и безлюбие, това показва, че си дал

маслото си. Ако устоиш в Любовта си, запазил си

маслото си, а то е необходимо за твоето развитие.

Книгата Светът на Великите души е дадена

от Учителя през 1932 г. Заедно с упътването

за четенето й и за работата с нея тя е издадена

през 1933 г., а по-късно е поместена и в двата

тома неделни беседи „Проявление" (т.1) и

„Оживяване" (т.2) от 1942/1943 г.

Книгата Светът на Великите души е включена в

Наряда от 22 септември 1934 г.

  • Like 1

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...