Jump to content

СЪБУДЕТЕ СЕ, ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА


Recommended Posts

СЪБУДЕТЕ СЕ, ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА!

(Написано от двама служители.)

Зов

"Събудете се всички, които сте в тъги и скърби и чуйте Зовът Му."

Събудете се!

Събудете се, деца на новата раса; вижте и съзнайте великото си предназначение. Събудете се от своята безчувственост и равнодушие и упражнявайте силите си.

Изпълнете сърцата си с взаимна любов и заживейте в единство и съгласие.

Съзнайте скритите у вас възможности и последвайте гласа на великия ни Помощник.

Ние се нуждаем от всички, които могат да отговорят на Неговия Зов.

Всички, които Го чуят, трябва да се събудят от безполезните сънища на своите нищожни, дребнави и егоистични страсти.

Всеки един от тях трябва да намери местото си и да подаде ръка за помощ на всички, които се движат в тъмнина и невежество. Помогнете ни да повдигнем съзнанието им, за да осъществят Доброто; научете ги да отворят душите си за Неговото Божествено Послание.

Ние, Учителите на Мъдростта, молим да бъдем чути. Нуждаем се от вас - нуждаем се от всички.

О, да би могло да се събудят всички, за да помогнат Нему, великия Повелител на света, като ни съдействуват при великата работа, която се чака от цялата раса.

Зовът прозвуча, Колцина ще отговорят?

"Аз съм"

Аз съм вашият Учител. Аз съм и повече от това, защото аз съм вие самите; и вие - това съм Аз самият.

Аз съм Ти - Ти си аз - ние сме Той - всички са Единият.

Аз съм, дето сте вие.

Аз съм светлината на вашата душа. Наричайте ме винаги така и ще бъдете светлина за другите.

Аз съм Духът, аз живя в сърцето ви; и навсякъде, във всяко човешко сърце, живея аз.

Във всичко, което живее, вътре, дълбоко, съм аз.

Аз съм във всички – Всички са едно с мен.

Мислете върху това, докато никого отделен от мен не виждате, защото аз съм те всичките и всички от тях съм Аз. Аз гледам през всички човешки очи - желай винаги мен да виждаш там. Мисли за Мен като за Мощ, която помага и ръководи.

Във всяка помощ, във всяка жертва съм Аз, и когато се притечете в помощ на вашите ближни, то вие работите за вашето съединение с Мен.

Аз съм Любовта; всеки израз на чистата Любов е един израз на Моята същност.

Чуйте Моя глас и не изгубвайте нито една възможност да направите и другите да Ме познаят.

Великият Помагач

Ние сме доброто в света.

Ние заливаме света със светлина, но хората са заобиколени с една обвивка от егоистични интереси, през която никаква светлина не може да проникне.

Нашити длъжности са далеч над вашите схващания и работата ни е съвсем друга от тая на нашите ученици.

Те са инструментите, чрез които ние можем да помагаме и действуваме.

Работете, за да можете да ни изявите, и ако можете, и в другите. Защото пътят към Нас води "чрез другите*. Ние искаме да ви помогнем и трябва да знаете, че тогава всички неща са възможни.

Ние помагаме на всекиго доколкото се нуждае: на всеки човек по негов или неин особен начин.

Ние можем, обаче, да ви помогнем, само когато сами се отворите за нашите сили.

Нашата Сила може да бъде употребявана само за помагане на другите.

И така - живейте, за да помагате и да поддържате, да засилвате и да покровителствувате. Така нашите сили ще протекат във вас като животворна мощ.

Познайте нашия стремеж да помогнем на света, за да превърнем вашите възможности в действителност.

Всеки ден вие имате случай да се приближите до Нас.

Ние сме винаги готови за вас; но вие трябва да дойдете при Нас, и сами да се изкачите.

Владетелят на Любовта

Това е Той, Великият, Комуто принадлежите, както Любов на Любов принадлежи.

Това е Той, Когото трябва да разпознаем във всичко. Всички вие сте Той - Той е Всичко.

Той е ваш Спасител, ваш Брат, Който всеки момент дава живота си, за да доведе самите вас до вашето Аз.

Неговото живот-дихание е Любовта, с която Той помага да разкриват човешките сърца своите Божествени сили.

Всичката Любов е Той - тя е Неговото откровение.

И така, Любовта е единствения път, за да достигнем Него, Единният, Който е въплътената Любов.

Всички могат да Го достигнат, само ако достатъчно силно желаят .

Вярвайте в Неговата мощ, в Неговата могъща помощ; нека Неговата светлина да свети във вашите души и чрез думите и делата ви да просветне в света.

Мислете върху това, какво Той желае да правите. Нищо недостойно за Него не трябва да намира израз у вас.

Любете Го с цялото си същество и подигнете съзнанието си до Неговата велика Любов към вас. Проявете навън тая Негова Любов, с същата сила, с която я възприемате.

Когато обичате другите , вие любите Него. Бъдете уверени, че винаги следвате Неговата любовна мисъл: нали Той обхваща със своята Любов всеки атом, всяко живо създание, всяко човешко същество - Каквото и да бъде то или каквото и да прави.

По същия начин и вие трябва да обичате. Всяко ваше дихание трябва да изявява в света Неговата Любов.

Христос в нас

Той е Единният, който управлява сърцата на хората, които и да са те.

От нашите сърца ще бъдат управлявани всичките наши постъпки - чрез Него, Който е Любовта на целия свят.

Намерете Го в самите вас. Мислете върху това, че Той присъствува винаги в сърцата ви.

И размишлявайте, че Той пребъдва не само във вас, но също и във всички други като велика същност, която се изявява във всичко, което живее и съществува.

Възкресете Го в себе си в най-съвършен израз - и отмахвайте от вас всичко онова, което не е Той.

Помогнете да го възкресите и в другите. Ако Го изявите в сърцата ви, всички ще се обогатят чрез присъствието Му.

Първото Му докосване е зачатието на детето Христос. То ще расте и укрепне във вас и ще ви направи по-чисти и по-добри.

Но, - не забравяйте никога това - Той се развива само в болки.

Всяка болка ще Го укрепи. И когато се роди във вас, вие ще бъдете един от нашите.

Учителят, който иде

Великият Господ на Любовта скоро ще дойде - а още много има да се работи, преди Той да може да започне своята работа в нисшите области на живота.

Неговото дохождане е най-важното явление за много бъдещи векове. В ръцете Му е и равновесието на света. Той държи везните на доброто и злото.

Той се приближава и колкото по-близко дохожда, толкова по-силно расте съпротивата на ония, чиято задача е да задържат еволюцията, за да изпитат силата на човешкия род.

Тая съпротива е един знак на Неговото приближаване.

Гласът Му трябва да бъде чут и разбран, преди Той да дойде. В целия свят трябва да Го чуят.

Стремете се към това - да събудите у хората съзнанието за Неговата близост: светът се нуждае от Него и вика с пълно отчаяние към Него.

Наистина те Го зоват.

Той ще дойде по-рано, отколкото се вярва; Той брои вече часовете, които Го делят от външния свят.

Неговото въздействие засиява вече цялата земя. Приемете Го още сега, като дадете израз на Неговата Любов, Неговата Красота, Неговата Чистота в вашия живот.

Защо иде Той!

За да даде на хората Любовта, Хармонията и Светлината на Божественото единение; това е Неговото дело.

Никоя жертва не е достатъчно голяма за вашия Божествен брат.

Много нещо ще зависи от степента, до която ще достигне човечеството чрез съчувствените ръце, протегнати, за да му помогнат.

Той е готов да се бори за победата на Божествената Любов.

Човечеството сега стои между светлината и страданието.

Скоро ще бъде превъзмогната вашата епоха. Там, дето е царувала тъмнина - ще блесне светлината.

Вечната радост нетърпеливо очаква своето разпространение в света; тъги и скърби скоро ще потънат в сянката на миналото.

О, великолепие и блаженство, които са готови за хората! Последните трябва само да могат да ги схванат. С едно по-голямо усилие всичките ваши страдания сега могат да се свършат, ако вие съзрете Неговата светлина и се обърнете към Него, ако познаете Любовта Му - тогава те ще престанат.

Мир ще господствува на земята в епохата, която Той ще донесе на хората с идването си. Мирът, основан на Любовта. Мир, който ще разкъса всички граници и предели между раси и народи, между класи и съсловия.

Когато Той дойде, Божествената Истина ще освети света.

Но човечеството трябва да се събуди и да се окаже достойно за Неговата и Нашата помощ.

Много нещо трябва да се измени по-рано, на мнозина трябва да се помогне, преди да може Той да се яви между хората.

Чуйте Неговия зов, вие, които сте още свързани с веригите на егоизма и невежеството.

Вижте вашия дълг и вашите възможности в работата, която Той очаква от вас.

Приготвяне на Пътя Му

Помагайте в работата за подготвяне идването на Господа на Любовта, като проявите любов към всички хора. На всички говорете за Него. Не пропущайте никой случай да разпространявате вестта за Него, за да могат мнозина да се отзоват, когато дойде времето. Научете света да вижда, как Той се проявява при разпространението на братството между хората, за което толкоз много движения работят днес.

Кажете им, че само този може да Го види, който гледа в направлението, в което Той се движи - по пътя на Братството и Любовта.

Светът трябва да се доведе в по-близко съприкосновение с Неговото учение: запознайте всички с Него.

Отворете очите на всички за голямото напрежение на силите, което се изисква сега при началото на новата раса.

Научете ги да познават голямото значение на този завой, който отново ще ни донесе светлината.

На другите да помагате, за да достигнете до Него, това трябва да Ви бъде единствената цел.

Много може да се направи сега и тая работа е по-важна от всичко друго, което би могло да се направи, когато Той се появи.

Употребете всичките си сили, за да направите по-силно влиянието Му.

Пригответе Пътя Му по всички възможни начини.

Последвайте Го

Когато Богът на Любовта дойде, Той ще има нужда от много проводници, за да работи чрез тях; те ще работят за внасяне между хората вестта за любов и милосърдие.

Има нужда от мнозина, а малцина са готови.

Аз ида сега да сбера всички ония, които са готови да се подготвят за това.

В тия дни аз ида да подготвя мнозина за работата, която в близко бъдеще трябва да се извърши.

Това са времена, богати за работа за всички, които познават значението на новия цикъл и нашити ученици трябва да растат по брой и в сила, за да извършат работата.

Ние се нуждаем от толкова съработници, колкото можем да добием, за да ги възпитаме за определена работа, за която са най-способни. Обаче все за една и същата цел.

Светът трябва да бъде готов да Го познае, когато дойде; това ще зависи твърде много от това, как ще изпълнят учениците ни нашите упътвания. Тяхна Карма е да са готови за съработници в тази велика работа. Зовът на тоя час има голяма важност. Една голяма отговорност лежи, прочее, на нашити ученици, но любовта им към Него ще ги направи по-способни да работят умело за Него.

Те трябва да предадат нашите външни постове на света, като се стремят непрестанно да им пояснят, че нашата работа е да доведем човечеството до по-добро положение.

Всичко, което може да послужи да се разшири Неговото учение за любов и радост, за пожертвувание - е тяхна работа, както е и наша.

Дръжте се заедно - и бъдете сигурни в моята помощ.

И така бъдете Негови съработници сега, когато Той има нужда от вас; приемете Го в душите си.

Говорете на другите за голямото значение от такива, които биха изнесли навън в света нашите сили и преди всичко нека всички знаят, че Господ е близко.

Заради всичко, което вие доброволно понасяте за Него - Владетелят на Владетелите, ние ви закриляме и обичаме още повече.

---------------------------------------

Станете, идете и помолете се, ако знаете как да се молите. В силата на молитвата ще укрепнете. Да се моли човек - това е най-високото и благородно занимание, което може да се върши в тоя свят.

Само така се въздига и облагородява човешкото сърце.

В истинската молитва се изразява съзнателният стремеж на душата към Бога - вашата Любов.

Докато имаме хора, които се молят само на подобните на себе си, а не на Господа, Висшето благо, светът ще бъде такъв.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...